Pomozte Praze k Metropolitnímu plánu pro 21. století tady a teď (do 30. 6. 2022)

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Vaše zapojení mělo v roce 2018 smysl a má smysl i nyní.

(Podejte vaši připomínku přes aplikaci IPR. Stáhněte si ji. Pokud je vaše připomínka v souladu s Šesti body pro Šestku, nahrajte ji do předaných shodných připomínek, nebo zašlete e-mailem. SP6 ji zpracuje jako shodnou námitku zástupcem veřejnosti. Odůvodněte připomínku dle vzorových odůvodnění veřejným zájmem)

O každé námitce se bude veřejně rozhodovat. Má výrazně větší váhu než připomínka. Pomozte se sběrem fyzických podpisů (formulář zde). Archy předejte zástupcům SP6 kontaktní osoba Jarka Koňaříková, tel: 724 728 312, do 25. 6. 2022.

Stáhnout Formulář pro zmocenění zástupce občanů
O co jde

Návrh metropolitního plánu i díky vašemu zapojení přináší pozitivní změny, ale k odstranění systémových nedostatků nedošlo.

Ze způsobu vypořádání zásadních připomínek vyplývá, že zpracovatel není ochoten s našimi volenými zástupci jednat o podobě plánu. Většina zásadních připomínek nebyla ani zapracována ani řádně odůvodněna proč k vypořádání nedošlo.

Plán neměl být vydán do společného řízení, ale znovu projednán ve společném řízení, zkontrolován a dopracován.

Analýza vypořádání zásadních připomínek ze MČ Prahy 6 bez metodických problémů MPP

Analýza vypořádání zásadních připomínek metodických problémů MPP MČ Prahy 6

V čem je zásadní problém

Metropolitní plán, je zcela záměrně koncipován jako neoliberální dokument, který odemyká město pro výstavbu bez odpovídajících nástrojů na vyvážení jejího vlivu na území.

(Popisuje strukturu města a v hrubém měřítku 1:10 000 kontroluje rozsah zástavby. Vystavěné území je popsané jen obecně a lze jej transformovat. Pro menší rozvojové a transformační plochy stanovuje poměry funkcí a ploch bez garance jejich reálného naplnění dle potřeb města. )

Jaké to má důsledky - kam směřuje

 • Nezajímá se o život občanů ani o smysluplnou a úspornou organizaci provozu města.
 • Chce jen v hrubých rysech vymezit funkční rámce a vše další nechat na svobodném trhu.
 • Je to záměr, kterým se město chystá odevzdat rozvoj města soukromému sektoru (developerům) bez toho aby si zajistilo funkční nástroje k jeho správě a organizaci. Takto pojatý plán není schopen naplňovat potřeby veřejného zájmu.
 • Je záměrně neurčitý otevřený. Stabilizované plochy jsou transformovatelné, aby byla garantována jeho plná flexibilita území a stabilita plánu.
 • Plán je nepředvídatelný. Pravomoc o tom co lze a nelze v území realizovat je v rukou jednoho odboru magistrátu bez možnosti řádné kontroly.

Jak můžete účinně pomoci

Sbírejte podpisy pro zmocnění SP6 jako zástupce veřejnosti k podání shodných připomínek jak námitek

MČ Praha 6 projednala na základě oslovení 13 shodných připomínek Společně pro Šestku a podá je také jako své zásadní připomínky. Zároveň doporučuje, aby je SP6 podalo jako námitky zástupce veřejnosti.

 1. Prezentace shodných připomínek
  Formulář pro zmocenění zástupce občanů

 2. Zapojte se znovu i vy. Konkrétními připomínkami upozorněte na to co chcete aby nám občanům plán garantoval!

  Pro rychlé podání shodné připomínky využijte postup Jak na to 2022.
  Všechny připomínky je třeba odůvodnit ve vztahu k veřejnému zájmu.
  Pro větší podrobnost čtení a metody plánu je popsána v části Metropolitní plán 2018.

Přehledné informace k možnostem připomínkování na webu Arniky, články, aktuality.

Proč a na co se společně zaměřit

 1. Proč má smysl dávat námitky
  • Zpracovatel je povinen každou námitku zvlášť vypořádat a předložit ji zastupitelstvu hl.m. Prahy k hlasování. O oprávněnosti námitky tak nerozhodují zaměstnanci IPR, ale námi volení politici.
  • Příprava a zpracování plánu je proces. Je třeba ukázat, že plán není připraven ke schválení, ale i ocenit, pokrok a nasměrovat jej k řádnému dokončení.
 2. Na co se zaměřit
  1. Vize udržitelného rozvoje
  2. Zdravé životní prostředí
  3. Funkční městský prostor
  4. Předvídatelný plán, aktivní městský management

Jak plán dopracovat

 1. Požadujeme standardizaci metropolitního plánu do přehledné a čitelné podoby.
  • Plán znemožňuje vyrovnávat zhoršení dostupnosti vybavenosti a služeb i obslužnosti území v důsledku plánování města. (Nemožnost čerpat odpovídající kontribuce)
  • Plán je nejednoznačný a pro občany nesrozumitelný. Není tedy funkčním vodítkem pro rozhodování občanů, naplňuje svůj smysl a účel, dle zákona, zato dává velký prostor několika úředníkům hl.m. Prahy k účelovému výkladu plánu).
  • Plánu zcela chybí strukturální návaznosti na plány okolních měst a obcí. (Vytváří ekonomicky drahé město, neřeší pražany, kteří žijí v sídlištní kaši za Prahou bez odpovídajících vazeb, vybavenosti a služeb).
  • Destabilizuje stabilizované plochy, vytváří nepředvídatelné prostředí, neřeší lokální centra, nerozvíjí vybavenost. (Nevytváří udržitelná spádová území kolem místních center, která by byla schopna místně naplňovat většinu životních potřeb občanů).
  • Hl. m. Praha pod vlivem zájmových lobby ohýbá právní prostředí na úkor řádného fungování celé ČR jen aby legalizovala neurčitý strukturální metropolitní plán. (Vliv na nový stavební zákon, ZUR se přizpůsobují metropolitnímu plánu na úkor úkolů z PUR, ignoruje strategické dokumenty, které vyžadují, aby plán začlenil do priorit řešení klimatické krize a vytvářel předpoklady k dosažení uhlíkové neutrality.)
 2. Požadujeme uvést plán do souladu se strategickými dokumenty

  Principy strategických dokumentů hl.m. Prahy a ČR, které mají být plánem zobrazeny.

  Prosperující soudržná společnost, která do roku 2050 je schopna dosáhnout uhlíkové neutrality.

  Klimatická změna, Veřejná vybavenost
 3. Rozvíjet nástroje plánu umožňující subsidiární přístup a aktivní management města
  Prostředí, Bydlení, Veřejný prostor

Jak na podání připomínky

Pozn. chcete připomínkovat plán k využití vašeho pozemku. Pak jste oprávněni sami podat námitku.

A. Rychlá kontrola a připomínkované lokality

Jak se čte plán se můžete seznámit na představení v Campu (cca 7. – 30. min)

Jak vypadá návrh lokality - místa o které se zajímáte se dozívte na portále https://plan.praha.eu/.

Najděte místo - lokalitu která vás zajímá. Stáhněte si list lokality ve kterém se nalézá.

Porovnejte si jak byla lokalita připomínkována v roce 2018.

Samotné vypořádání stanoviska MČ i s vašimi připomínkami je k dispozici zde.

Přetrvávající rozpor, chybu nesouhlas s vypořádáním můžete podat jako novou připomínku přes aplikaci IPR. Jednoduché přihlášení je možné i přes registraci e-mailem.

Pro podání shodné připomínky jako námitky je třeba připomínku nahrát, nebo zaslat v pdf na mail: metroplan@praha6.org

B. Vztah lokality k širšímu území

B1. Přiřazení lokality k vašemu spádovému území (Místo-lokalita může “spádovat” do více spádových území ). Vzorová připomínka:
Text:

Žádám, aby lokalita “119/Podbaba” byla popsána jako součást širšího spádového území “Bubeneč a Dejvice”.
Žádám, aby spádová území byla vymezena minimálně jako strukturální plán místních center s jejich vzájemnými vazbami a přesahy za hranice hl, m. Prahy.

Odůvodnění:

Na základě připomínkování z roku 2018 vzniklo základní členění MČ Prahy 6 do 9 ti specifických oblastí spádových území které je vhodné jednotně spravovat a rozvíjet.

Spádová území představují zpravidla oblast města v rámci kterého řeší obyvatelé podobné problémy, užívají obdobnou veřejnou vybavenost a služby, vzájemně se ovlivňuje rozvoj jednotlivých lokalit.

Mapa Spádových území nevymezuje přesné hranice, ale je reálným strukturálním plánem, který se nezabývá jen vystavěným a nezastavěným územím, ale podmínkami života v něm. Neformálním vymezením (mimo závazné výkresy plánu) lze diskutovat vhodné plochy a funkce v území pro vymezení os a vazeb pro pěší a bezmotorovou dopravu. Ujasňuje řešení deficitních služeb a městské vybavenosti do závazných výkresů Veřejně prospěšných staveb. Umožňuje podporu rozvoje lokálních center včetně jejich dovymezení s řešením veřejných ploch. Umožňuje upřesnění regulací rozvojových a transformačních ploch i stabilizovaného území. Buduje reálné město krátkých vzdáleností. Zavedení této vrstvy usnadňuje orientaci v území pro představitele státní správy a samosprávy a vytváří předpoklady pro aktivní městský management, koordinaci, strategické řízení a plánování.

B2. Přiřazení lokality k třídě (bulváru), místnímu centru, ose vybavenosti. (Možné k více místním centrům)

V jaké lokalitě, místě máte, nebo by jste chtěli mít:
Školu, školku?
Lékaře - polikliniku?
Sociální služby?
Komerční vybavenost a služby?
Technické služby
Trhy, náměstí?
Místo setkávání a komunitní prostory?
Kulturní zařízení - sál?
Dětské hříště? Sportoviště?
Sokolovna ? Sportovní hala?
Rekreační a oddechové plochy?
Kostel? Hřbitov?
Pracovní příležitosti

Vzorová připomínka:

Vyberte lokalitu ve které je, nebo by mohlo být lokálním centrem, osou místní městské vybavenosti.

Text:

Lokalita “119/Podbaba” využívá služby a vybavenost v lokaltiě “029/Dejvice a Bubeneč” hlavním místním centrem lokality je nebo by měla být Vítězné náměstí, třídy Jugoslávských partyzánů a Dejvická . Součástí cílového stavu je posilování bezpečných pěších a bezmotorových vazeb k lokálnímu centru a obecně místům s pravidelnou denní docházkou zejména pak ke školám a školkám.

Žádáme vvymezení lokálních center značkou, nebo plochou tak, aby pro všechny občany bylo zřejmé jak kam a jaký rozvoj je směřován a to i v rámci stabilizovaných ploch města.

Odůvodnění:

Územní plán musí vytvářet podmínky k naplňování společenských cílů, které jsme si vyjednali jako uznaný rámec veřejného zájmu. Tyto cíle jsme si odsouhlasili a schválili v souladu s naším ústavním pořádkem prostřednictvím našich volených zástupců a jsou obsaženy v platném strategickém rámci ČR 2030 a od něj pak navazujících krajských rozvojových dokumentů a dále pak strategických dokumentů měst a obcí. Ty jsou podkladem pro konkrétní úkoly, které se dle potřeby zobrazují i do závazných dokumentů a legislativy tak, aby bylo se utvářely předpoklady k jejich naplňování. Nadřazená strategická dokumentace a závazné dokumenty PUR, ZUR ukládají utvářet pestré, zdravé, udržitelné prostředí. Má se utvářet polyfunkční a polycentrické území, utvářet “město krátkých vzdáleností”, tak aby bylo bezpečné prostupné a umožňovalo naplňování maxima životních potřeb v místě bydliště, které jsou dosažitelné bezmotorovou dopravou, nebo městkou dopravou v rozsahu 10-30 min.

Témata shodných připomínek

1. Nepředvídatelný plán, omezení možnosti městského managementu, nestabilita stabilizovaných ploch

Otázky k problému stabilizovaných ploch:

 • Pojmenovává návrh skutečné problémy území a navrhuje jejich odstranění?
 • Pojmenovává klíčové hodnoty lokality i ve vztahu k širšímu území?
 • Je pro větší, než malé změny v území předepsána územní studie, nebo regulační plán?
 • Je v rámci lokality potřeba vymezit stavbu veřejné infrastruktury?
 • Je třeba zajistit prostupnost územím (vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu, nebo opatření).
 • Je v rámci veřejně prospěšné stavby třeba řešit majetkoprávní vztahy a změnit parcelaci?

Projděte si hodnocení lokality v roce 2018 a odpovězte si na položené otázky

Vzorová připomínka:

Vyberte lokalitu ve které je, nebo by mohlo být lokálním centrem, osou místní městské vybavenosti.

Text:

Předmět připomínky – Nepřehledné a nejasné značení ploch v plánu, které fakticky skrývají potenciál transformace a rozvoje. Popis lokality a její vymezení nelze jednoznačně vyložit. Složením všech regulativů lze dojít k závěru, že Lokalita 871/Litovický potok je potenciálně transformovatelná. Plán v principu Negarantuje vymezené funkce ani využití ani prostupnost.

Předmět připomínky - Omezená prostupnost a navázání do městského prostoru, nevyužitý potenciál pro využití veřejných oddechových a rekreačních ploch.

Hlavní kvalita - Libocký rybník, povodí Litovického potoka.

Hlavní potenciál - Rozšíření otevřených ploch pro oddech v přírodě a rekreaci, zlepšení prostupnosti.

Hlavní riziko - Skupování zahrádek a jejich transformace na rekreační funkci jen pro „vybranou“ veřejnost.

Odůvodnění:

Lze dovodit, že plán aktivně chrání lokalitu jako rekreační zastavitelnou. Změnám v území nebrání, ale nic negarantuje. Plán umožňuje zvýšení rekreačně oddechového potenciálu, jen není zřejmé, kdo a jak se zde bude rekreovat. Lze mít území členěné na lokality, ale závazné jednoznačně platné a závazné regulativy se musí vztahovat ke konkrétní ploše na podkladu katastrální mapy. Požadovanou flexibilitu lze dosáhnout tím, že bude pro případ změny podrobnějšího členění ploch požadováno zpracování regulačního plánu, který může dát odpovídající podrobnou regulaci a stanovit nově podmínky využití území s tím, že změny musí dodržet podmínky využití lokality jako zastavitelné rekreační lokality v souladu s příslušnými článkem metropolitního plánu. Pokud tato podmínka nebude v plánu uvedena, nemá město nástroj, jak změny v území koordinovat.

Zeleně vyznačená “nezastavitelná” plocha Lokalita 871/Litovický potok je popsaná jako zastavitelná nestavební, stabilizovaná, rekreační. Cílový stav mluví jen o zlepšení cest a jejich napojení na ulice. Individuální regulativy nejsou stanoveny. Přes lokalitu je vymezen ÚSES. Vymezena pěší prostupnost. Ve VPS je vymezena jen železnice se stanicí Praha Veleslavín.

V území jsou pak vymezeny plochy podrobnějšího členění. Dle výkladu platí všechny regulativy dohromady. Takže v tato zelená “nezastavitelné” lokalita je ve skutečností stavební kde dle článku 64 odstavec 2) je možné umisťování budov a jiných staveb pro rekreaci a sport včetně k nim náležící doplňkové stavby a zahrádkové osady. Zároveň je v lokalitě vymezena plocha zahrádkové osady. Regulativy, dávají ploše jasný účel zahrádek, umožňují umisťovat budovy zahradních domků, nebo zahrádkářských chat dle regulativů článku 64. Ten však připouští provádět změny v území včetně umisťování budov a jiných staveb pro rekreaci a sport. Dle ústního výkladu je zde závazně chráněna zahrádková osada, dle logiky článků je však přípustná změna zahrádek v duchu rekreačního území např. na soukromé golfové hřiště, nebo tenisový klub. Plán sice formálně vymezuje pěší prostupnost, ale protože není vyznačena jako veřejný zájem je nevymahatelná. Území již je oplocené a lze jej mít uzavřené nadále. Plán je záměrně flexibilní, nereguluje, negarantuje, a tedy neplní řádně své poslání. Občanům se zde říká jen to, že zde má být rekreace, ale není zřejmé, jaká a pro koho, tedy kdo a jak vlastně bude území užívat, a tedy nejsou předvídatelné dopady a nelze řešit funkční ani návaznosti. Plán má za cíl odemknout území, ale odmítá městu dát nástroje k možnosti managementu a řízení. Tím se stává pouze jen hrubou strukturou, která je ovládána volným trhem jen s malou možností města aktivně působit a zastupovat potřeby a zájmy všech občanů. Bez doplnění těchto nástrojů to plán není schopen naplňovat své poslání.

2. Funkční městský prostor

Otázky k problému zajištění funkčního městského prostoru:

 • Řeší návrh uspokojivě dopravní vazby, obsluhu území?
 • Vytváří předpoklady pro dobrou prostupnost pěší a bezmotorovou dopravou?
 • Vymezuje plochy zeleně a propojuje území zelenými pásy a koridory?
 • Dává představu o tom, jaké jsou přípustné změny ve stabilizovaném území?
 • Vymezuje potřebnou vybavenost, lokální centra, služby, sportovní a oddechové plochy?

Projděte si hodnocení lokality v roce 2018 a odpovězte si přiměřeně na položené otázky

Vzorová připomínka:
Text:

Předmět připomínkyLokalita 213/ Stará Ruzyně. Malá předvídatelnost změn ve stabilizovaném území. Rezignace na harmonizaci vnitřní periferie města, chybějící vymezení ploch pro městskou vybavenost, nevymahatelnost reálného naplnění regulačních zásad rozvojových území. Úbytek zelených ploch. Nesrozumitelnost a nejednoznačnost posuzování charakteru území. Metropolitní plán musí vysloveně uvést, že popis charakteru strukturou, funkcí, stabilitou, zastavitelností a společným popisem cílového stavu je pouze směrné a v žádném případě nenahrazuje ověřování charakteru území dle PSP na úrovni vztahů mezi jednotlivými parcelami.

Popis stavu:

Hlavní problém - Nedotvořená struktura města, díky opuštění rozvoje dle přehledného regulačního plánu z roku 1930. Dlouhodobý rozvoj pouze dle měnícího se územního plánu umožňuje špatně organizovanou zástavbu a rozvoj vnitřní periferie města. Neprovázanost základního uličního skeletu, omezení prostupnosti územím. Nevhodně umístěna zahrádková osada. Problémy umocňuje dopravní a hluková zátěž a narušení území boky areálů a hal.

Hlavní kvalita - Historické jádro Ruzyně, blízkost rekreačních a oddechových zelených ploch.

Hlavní potenciál - Utváření města krátkých vzdáleností, zásadní humanizace ul. Karlovarské s doplněním tramvajové trati. Vytvoření zklidněné obchodní třídy v ul. Pod hřbitovem do Drnovské s navázáním na náměstí. Spolu s tím dotvořit komunikační síť a vše rozvíjet tak, aby došlo k začlenění historického jádra do struktury města a provázání rozvíjejícího s jádra do zelených ploch. Vytvoření plnohodnotného městského prostředí se službami a vybaveností.

Hlavní riziko - Nefunkční městský management. Absence podmíněného rozvoje pořízením závazné regulace, která na úrovni veřejně prospěšné stavby zajistí vymezení funkčního skeletu města. Nahrazení reálného ověřování a posuzování charakteru místa dle PSP na podkladě všech článků PSP a vážením situace na místě, 4 obecnými prvky lokality a nepřesným popisem cílového stavu.

Odůvodnění:

(Grafická příloha)

Lokalita Stará Ruzyně je Zastavitelným, obytným, stabilizovaným územím s regulativy vesnické struktury. V lokalitě je vymezeno historické jádro, areál věznice a technických služeb. Lokalitní náměstí, minimálně zelených ploch a rozvojové plochy pro bydlení ve struktuře zahradního města. Navrženy jsou i nové pěší a silniční propojení. Výšková regulace je většinově zaregulována na dvě podlaží. Cílovým stavem je zachovat historické jádro a jeho posílení, zachovat prostorové uspořádání a nový rozvoj ve struktuře zahradního města. Lokalita je polyfunkční a silně heterogenní. Vesnická struktura umožňuje umístění i uzavřených areálů. Stabilizované území připouští změny vždy k přihlédnutí k charakteru území. Územní plán definuje pojem „cílový charakter lokality“. Ačkoliv to textová část vysloveně neuvádí z vypořádání připomínek vyplývá, že charakter lokality jako celku je ztotožňován z charakterem konkrétního místa v území. Dlouhodobá praxe prokázala, že popisovat charakter v měřítku 1:10 000 dle smyslu PSP nelze. PSP počítají s tím, že charakter je určen územní studií, nebo regulačním plánem. Pokud toto není, pak ukládá stavebnímu úřadu konkrétní ověření charakteru v území. Jeho rozhodnutí pak musí být odůvodněné a přezkoumatelné. Bez této povinnosti bude ochrana kvality městského prostředí z úrovně měřítka chodce a jednotlivých parcel bude zrušena. Obecné charakteristiky lokality metropolitního plánu a cílový popis spolu s funkcemi jednotlivých ploch nesmí zastoupit skutečné určování charakteru území. Pokud toto metropolitní plán vysloveně nestanoví, pak stavební úřad pouze ověří formální soulad podložený souhlasem s územním plánem a kontrola místní samosprávy, která občany v místě skutečně zastupuje ztratí veškerou váhu. Pokud není území podrobně zaregulováno, pak je to MČ, která disponuje znalostí místa a souvislostí v území a dává k záměrům zpětnou vazbu. Koordinace vztahů na místní úrovni je jednou z náplní její činnosti. MČ bohužel nesmí být pořizovatelem regulačních plánů a územních studií. Za více jak 30 let se ji nepodařilo vymoci zapojení pořizovatele hl. m. Prahy do rozsáhlého pořizování podrobné územně plánovací dokumentace. Bez závazných územních studií a regulačních plánů nemá MČ nástroj, jak investory konstruktivně směřovat k dohodě a často pak může jedině „sypat písek“ a projednávání jen brzdit a vymáhat tak ústupky. Je to nedůstojné a nefunkční. Stavební zákon předpokládá aktivní roli města v procesu územního plánování. Místo aby hl. m. Praha systematicky vytvářela předpoklady pro co nejširší participaci všech volených zástupců na odpovědném rozvoji města předává město k obtížně kontrolovatelnému rozvoji investorům dle hrubého a nepřesného plánu. Přitom to, co dnes hodnotíme jako kvalitní vystavěné městské prostředí MČ Prahy 6 vzniklo na podkladě regulačních plánů. Většina míst, MČ Prahy 6, kde došlo k destrukci prvorepublikových regulačních plánů vykazují i po více jak 30 letech problémy se znaky vnitřní periferie. Zkušenosti uplynulých 30 let prokazují, že nápravu je nutné hledat opět na úrovni přípravy a zpracování regulačních plánů, které znamenají skutečně funkční a efektivní odemknutí města pro harmonický zdravý a udržitelný rozvoj.

V oblasti Ruzyně již od 80. let 20. století územní plán směřuje k rozvoji místního centra a postupně i k rozvoji historicky plánované osy Drnovská – Slánská. V rámci územních řízení MČ Praha 6 vždy usiluje o podporu vybavenosti, zajištění řádné prostupnosti a propojení komunikační sítě. V průběhu 40 let však toto úsilí stále selhává. Důvodem je nutnost společného plánování na úrovni jednotlivých parcel, toto územní plán nedokáže zajistit. Bez navazující závazné územní studie a regulačního plánu neexistuje nástroj, jak koordinovat dosahování konkrétních dohod v území k zajištění utváření harmonického městského prostředí. Reálná koordinace a plánování města tak probíhá v režii jednotlivých majitelů, kteří tak sami podle sebe hodnotí potenciál a určují charakter území. Logicky se ale pohybují jen v rámci území, které vlastní a na které mají vliv a širšími vazbami se nemohou řádně zabývat. Vzniká kvadratura kruhu, kterou dokáží řešit jen velcí investoři pro velká území s velkou plánovací kapacitou kterou zastoupí pasivní přístup města. V rámci změn v území a jednání se státní správou při územním řízení investoři hledají vždy pro ně nejvhodnější řešení. V oblasti Staré Ruzyně se rozvoj řeší na malých parcelách jen v rámci územního řízení. Parametrické požadavky na zajištění veřejných ploch a vybavenosti jsou součástí vyjednávání již dnes. Požadovanou vybavenost investor naplní jen formálně s tím, že se zde za daných podmínek nebude fungovat. Veřejné komunikace a prostupnost někdy ani nedořeší, protože jediný možný vyjednaný kompromis propojení a napojení nemovitosti pak nechce TSK převzít. Navržený metropolitní plán v tomto žádnou změnu k lepšímu zajistit nedokáže. Plán tak místo aby jasně všechny účastníky procesu směřoval k funkčním předvídatelným postupům, tak nejistotu naopak zvyšuje. Pro lokality spádového území Ruzyně Bílá hora je nezbytné vytvořit přehledný regulační plán spádového území, kde se vymezí vazby a veřejně se projednají a vyjednají podmínky zástavby pro uliční prostranství hlavních tříd a náměstí. Co naopak metropolitní plán zajistit může a musí a vůbec neřeší je vytvoření podmínek pro funkční koordinaci rozvoje metropole s obcemi za jejími hranicemi. Praha už dávno přerostla své hranice a bobtnající dostředná doprava ze sídlišť za Prahou zhoršuje kvalitu života obyvatel Prahy 6.

3. Vize udržitelného rozvoje

Otázky k problému zajištění funkčního městského prostoru:

 • U navrhovaného rozvoje omezení výšky na 4 patra + podkroví
 • Víte o prostoru, kde by bylo vhodné vymezit vzrostlou zeleň, nebo máte v místě vzrostlou zeleň a MPP a nechrání ji?
 • Chybí někde stromořadí? Park? Městská zeleň?
 • Víte o místech pro sběr a zadržení dešťové vody?
 • Požadujte bilanci solárních zisků ze střech a dimenzování odpovídající infrastruktury.
 • Co dostupného vám chybí v místě bydliště pěšky na kole městskou dopravou do 15-30 minut.
 • Doporučte regulaci rychlosti na 30 km/h.
 • Požadujte vymezení ploch pro infrastrukturu a služby vázající se k bezemisní dopravě (vodík, bateriové úložiště)
 • Požadujte vytvářet podmínky pro bezmotorovou dopravu a odpovídající infrastrukturu pro dopravu v klidu.
4. Zdravé životní prostředí

Otázky k problému zajištění funkčního městského prostoru.

 • Je možné doplnit zelený pás, stromořadí?
 • Je ve vašem území rozvojová plocha, přes kterou je vhodné vymezit zelený pás, cestu, stezku, biokoridor?
 • Je někde provoz města, které zatěžuje hlukem, emisemi? Požadujte regulační opatření, požadujte technická opatření.
 • Je někde navržena infrastruktura města, která může zhoršit bonitu klimatu? zvýšení, emisí, hluku, tepelných ostrovů?
 • Je možné navrhnout doplnění zeleně. vodních ploch, využití dešťových vod?
 • Máte plochy pro komunitní zahrady, kompostování?