[2018] Ovlivněte podobu metropolitního plánu

Tato stránka není k připomínkování. Zde se můžete podívat na shrnutí, které připravili garanti. Pod každou otázkou jsou na jednom místě zobrazeny všechny připomínky a názory ze všech lokalit.

1a. Jak vnímáte prostor vaší lokality? Co je pro celou lokalitu nebo její část zásadní - co ji charakterizuje?
(nevyřízeno 33 z 33)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Sídliště na Dědině je klidná, poněkud odlehlá a uzavřená lokalita vklíněná mezi vilkovou zástavbu na východě, skladové areály na jihu a Divokou Šárku na severu. Přesto je dobře dostupná z centra a má dostatek základních služeb obyvatelům. Na sídlišti je poměrně dost zeleně a hřišť. Spojuje tak v sobě výhody bydlení ve městě s čistým životním prostředím venkova.
Oblast v posledních desetiletích neprošla žádnými velkými změnami a většina obyvatel by byla ráda, kdyby tomu tak bylo i nadále.

22. 3. 2018, 12:47
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1a-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Vymezení lokality Stará Ruzyně nerespektuje žádná dnes používaná pravidla ani vnímaní území obyvateli.

31. 3. 2018, 13:34
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 213-1a-SUM-0

Výzkumný ústav zemědlělské techniky

Jindra Kvapilová:

Výzkumný ústav zemědělské techniky se v roce 1998 přistěhoval do stávajícího areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Výzkumný ústav rostlinné výroby zde stále sídlí (s výsadbou a výstavbou se začalo v polovině dvacátých let minulého století) a tomu odpovídá i celý areál, který tvoří park a pole pro výzkum (rostlin). Zastavitelnost (zastavitelná), typ struktury (areál produkce) a využití území (produkční) je tedy zcela chybně. Pole určená pro výzkum rostlinné výroby nemohou být označena jako zastavitelná.

31. 3. 2018, 15:28
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 605-1a-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Lokalita 810 – Zahrádková osada Jenerálka - se nachází na území chráněného přírodního parku Šárka – Lysolaje. Na ploše o výměře cca 20 ha se nachází 397 zahradních chatiček a zahrádek zakomponovaných v zeleni s parkovou úpravou. Do lokality 810 je zahrnuto dalších cca 10ha pozemků, na nichž se nacházejí obytné domy starousedlíků. Výjimečnou atmosféru lokality by bylo vhodné zachovat i do budoucna.

31. 3. 2018, 16:00
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-1a-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Bílá Hora je klidná zahradní čtvrť s velkým množstvím zeleně (zatím) a výraznými stopami historie (památník bitvy na Bílé hoře, toleranční hřbitov). Klidný ráz ruší nezvládnutá doprava v Praze 6, přeplněná Karlovarská, kde řidiči objíždí kolony okolní vilovou čtvrtí. Obyvatelé velmi nesouhlasí se snahou Magistrátu prolomit ochranné pásmo Národní kulturní památky a dovolit další výstavbu v těsné blízkosti Obory Hvězda. V návrhu Metropolitního plánu je zakreslena zásadní změna u pozemků v katastrálním území Ruzyně čísel 307-312, 331/1, 331/3, 331/5-6 a 332, které jsou chráněny zákonem o Národních kulturních památkách. Pozemky 331 a 332, které jsou přímo v areálu Národní kulturní památky Bojiště na Bílé Hoře s letohrádkem Hvězda a oborou, jsou překresleny na stavební!! Jedná s o průhled mezi Mohylou a Letohrádkem.

31. 3. 2018, 18:16
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-1a-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Lokalita Jiviny rozhodně netvoří jeden celek, společné pro ni může být jen poměrně silné zastoupení bývalých administrativních budov nebo budov drobné výroby. Část lokality pod Karlovarskou silnicí má vesnický ráz. Karlovarská silnice je velmi frekventovaná, je nutné zde zachovat maximální množství zelených ploch pro snížení prašnosti a omezení hluku.

31. 3. 2018, 21:03
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-1a-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

V lokalitě je nutné brát v úvahu její vztah k původní zástavbě území - ať už je to Liboc na severu, tak Ruzyně na jihu. V obou případech se jedná o vilkovou nízkopodlažní zástavbu, klidné ulice, individuální, respektive řadovou nízkopodlažní výstavbu

31. 3. 2018, 22:45
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-1a-SUM-0

Břevnov

Klara Wagner:

pokus

1. 4. 2018, 02:24
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 31-1a-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Jedná se o zelenou plochu s velkým rekreačním potenciálem relativně dobře provázatelnou s podobnými plochami v okolí.
Plocha kombinuje zahrádky, části s parkovým charakterem s divokým porostem, což je kombinace vhodná pro lidi, faunu i flóru. Bylo by dobré tuto kombinaci v budoucnu zachovat.

3. 4. 2018, 09:55
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-1a-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Lokalita je vymezena jako nesourodý soubor 4 odlišných ploch - transformační plocha Dejvického nádrží včetně trávníků směrem do ulice Milady Horákové, bloková zástavba (s chybějící zelení v západním cípu) mezi ulicemi Milady Horákové a Na valech, areál Ministerstva obrany a vilová část v severovýchodní části lokality. Chybí tu jakýkoliv jednotící prvek a těžko hledat charakteristiku lokality.

3. 4. 2018, 11:13
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-1a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

64 připomínek

Na otázku Jak vnímáte prostor vaší lokality, tedy Starého Veleslavína je uvedeno 64 odpovědí.... To je hodně. Hodně zejména proto, že se informace o možnosti připomínkování šířily hlavně "tichou poštou", ústně. Je dobře, a je patrné, že si lidé uvědomují místo, ve kterém žijí a že se zapojují do jeho řešení. Místo, které chápou jako svoje doma. To doma je pro překvapivě velkou část obyvatel velmi důležité. Domov chápaný v širším slova smyslu jako oblast souvisí s jejich osobním štěstím, to je možná to nejvíc, co máme? :) jak štěstí chápem v kontextu s místem, kde žijem? Jak chceme, aby vypadalo?

Starý Veleslavín je původně středověká ves se stále čitelným urbanismem křivolakých uliček pod pískovcovými skalami a s barokním zámkem patrně od K.I.Dienzehofera, brutálně rozřezaná a zraněná od souvisejících Vokovic chaoticky rostoucím naddimenzovaným dopravním uzlem a Evropskou třídou, které místní několikrát denně přecházejí.
Lidé mají podle uvedených odpovědí Starý Veleslavín, alespon částečně památkově chráněný, hodně rádi, cítí jeho paměť a energii středověké vesnice s původním urbanismem, tuší, nebo i pamatují, jak by prostředí mohlo vypadat, kdyby se jeho potenciál rozvinul v celé své síle. Tedy nestavět, ale zachovat, rekonstruovat, ošetřit, zkutlturnit. Vzniklo by krásné místo obklopené zelení a zahradním městem s možností budoucího kulturního, sociálního i volnočasového centra oblasti v barokním Veleslavínském zámku, jeho parku a okolí. Může vzniknout, a věřím, že vznikne, oblast jako ozdoba i chlouba Prahy 6, při patřičné citlivé a inteligentní péči o prostředí a legislativu. Že se osvícené osobnosti z různých souvisejících profesí spojí, protože pochopily význm priostředí přátelského k životua vytvoří ho. Vytvoří proces a legislativu, ve kterém toto městské prostředí může vznikat.

Tato pozitivní vize je zároveň v ostrém kontrastu vůči nešťastné kombinaci stávajícího a zatím jen shodou nahodilostí vznikajícího obrovského dopravního uzle, obklopeného plochami zeleného prostoru a přírody, (kvůli kterému tady ale lidé často žijí) vydanému napospas developerům, kteří nejsou v podstatě regulováni žádnými omezeními a požadavkami ze strany města a našich zastupitelů na infrastrukturu nekomerční a přínosnou veřejnosti. Jejich přístup je čistě zištný. Čím víc bytů nebo kanceláří se podaří nacpat do kubických metrů vzduchu, který ale i nad hlavama patří všem, tím víc obohacení pro něj jako jednotlivce. Ke zbytku je lhostejný, bez vztahu. Toto je důsledek chyb v legislativě, která právě by je měla udržovat v mezích slušnosti. Místní lidé s hrůzou a pocitem naštvání sledují toto rakovinové bujení stavařských a dopravních firem. Vznikají nesmyslné projekty jako estakáda Petřiny - Veleslavín, nebo přehuštěná nevzhledná zástavba bez prostoru k žití. Vše je obaleno do nálepek veřejně prospěšné stavby. A všichni vědí, že to nejsou veřejně prospěšné stavby. Nikdo z developerů by nebydlel v tom, co poslaví. V tichosti zmizela další prvorepubliková vila Charlotty Masarykové i s parkem, náhodu samo od sebe vyhořela těsně před Vánocemi, kdy nikdo nemá čas to řešit, a pak ajaj spadla. Místo ní rostou přehuštěně nevzhedné do ulice rohem situavané bedny s okny tak blízko u sebe, že to nemůže splňovat hygienické normy zdravé psychiky. Lidé si to uvědomují.

Žádný z těchto problémů ale MPP neřeší. Je potřeba, aby je MPP i legislativa řešily.
Veleslavín ale nemá být tranzitní oblastí pod mostem, bez infrastruktury. Je obytnou loalitou.

Vybrala jsem mnoho krásných citací, jak lidé vnímají svůj Veleslavín, ale nakonec je zde neuvádím, je těžké mezi nimi vybrat. Prosím přečtěte si je v dotazníku.

Genius loci Starého Veleslavína zachovat

3. 4. 2018, 18:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-1a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Katastrální území Vokovice má strukturu klidného zahradního města, které přímo navazuje na významné pražské přírodní parky (soubor přírodních parků a rezervací Šárka - Lysolaje) a parkové sportoviště.
Prostor Vokovic je původní malá obec, ze které vzniklo zahradní město. Vzhledem k tomu, že Vokovice jsou z jedné strany limitovány Evropskou třídou, dále pak chráněnou krajinnou oblastí Šárka, nemůžou se Vokovice rozšiřovat, jako některé satelity v okolí Prahy.
Vokovice jsou unikátní svým umístěním, svou architekturou, byly postaveny jako kompaktní celek, který na sebe navazoval, tvořil jednotlivé bloky a ulice.
Po celé dvacáté století docházelo k většímu přimykání Vokovic k centru Prahy, které bylo dokončeno otevřením stanice metra, což má své pozitivní i negativní dopady. Vokovice jsou klidnou rezidenční čtvrtí s poměrně dobrým poměrem zeleně a zástavby. Jejich poloha je zajímavá i pro to, že umožňují dobrý vstup do chráněné oblasti Divoké Šárky.
Bohužel architektonické záměry posledních let podobě zahradního města nenasvědčují - např. domy na původní skládce v ulici Na Krutci a rekonstrukce historické usedlosti Vokovice, která je zapsaná v státním seznamu památek, kde vyrůstají skleněné několika patrové budovy, které se do historické usedlosti naprosto nehodí.

V současné době jsou Vokovice dopravně přetíženy, protože se využívá ulice Na Krutci/ Vokovická jako spojka pro obyvatele přilehlých satelitních měst (Horoměřice, Nebušice, Statenice…) ke snadnější dopravě směr Letiště nebo Smíchov, další bytová výstavba ve Vokovicích je z hlediska prostoru a obslužnosti nemyslitelná.
V lokalitě a jejím blízkém okolí dochází v poslední letech k plíživým, tedy hůře pozorovatelným, ale velice nepříjemným změnám. Nárůst dopravy, velice špatně vyřešené napojení lokality na MHD uzel Nádraží Veleslavín, proměna bývalé křižovatky Vokovická - Evropská v monstrózní stavbu po níž je pohyb pěších velice nepříjemný a nebezpečný, navíc do budoucna hrozí další mohutná bytová výstavba uvnitř lokality, která do blasti přivede další dopravu.
Pro celou lokalitu je důležitý také její západní okraj přecházející do zeleného prostoru kolem vodní nádrže Džbán. Mělo by být posíleno propojení obou oblastí a vyřešeno podobné rozhraní spočívající v nekultivovaném prostředí nevyužívaného parkoviště u bran koupaliště.
Překvapivé jsou i snahy o stále větší a větší průnik k Divoké Šárce, až zcela mizí jakési ochranné pásmo.
Návrh Metropolitního plánu nerespektuje charakter Vokovic jako zahradního města.
Není zde prostor na občanskou vybavenost. Je zde jedna školka pro cca 70 dětí, základní škola pro obyvatele s trvalým bydlištěm ve Vokovicích je až v Nových Vokovicích za Evropskou (většina dětí se bude pro jejich bezpečnost vozit auty), větší obchod neexistuje. Kredit Vokovic se nezvýší tím, že se zde postaví o "xy" bytových jednotek navíc. Vokovice potřebují ochranu před tranzitní dopravou, ne další výstavbu, která celou oblast jen zatíží.
Dále vymezená transformační plocha číslo 411/327/2001 není v souladu se strukturou zahradního města a již dříve postavená budova Shiran Tower nebyla v souladu s konceptem Vokovic. Nově navrhovaná výstavba by mohla Vokovice narušit nejen svým návrhem výstavby patrových obytných domů (neúměrná zastavitelnost stavebního bloku), ale i frekventovanou dopravou na kterou není tato čtvrť vybavena a návaznost na hlavní tah Evropská je velmi špatně realizovaný.

4. 4. 2018, 21:59
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-1a-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

Výšková zástavba podél Evropské ulice - v novém návrhu MPP neodpovídá skutečnosti ; v MP je chybně uváděn vyšší počet pater - např. administrativní budova Siemensu ma 5 NP (v MP je chybně vyznačeno 6 pater), výšková budova na Hadovce - Evropská 35 má ve skutečnosti ze strany Velvarské ul. 18 pater a ze strany Evropské ul. 16 pater (v MP chybně označeno 21 pater). Další navyšování zástavby ohrozí vizuální propojení Hanspaulky, Ořechovky a Střešovic, rezidenti s ním nesouhlasí.

5. 4. 2018, 14:00
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-1a-SUM-0

Veleslavín

Živá rána v krajině

veronika zapletalová:

Tato lokalita je vnímána jejími obyvateli velmi bolestivě, a to zejména kvůli Evropské radiále a nedořešenému zpackanému naddimenzovanému dopravnímu uzlu Veleslavín. Obyvatelé jsou nuceni křižovatku i několikrát denně s dětmi přecházet, nebo se z ní dostat o stanici tramvaje jedním nebo druhým směrem, vše je velmi nepříjemné, nedomyšlené, odlidštěné, nebezpečné. Dochází k tomu, že si člověk na několik set metrů raději vezme auto a místo projede. Chodci se dává všemi způsoby najevo, že zde nemá co dělat, že místo patří těm, co jedou v autě. Jestliže si místo vytáhlo "černého petra" velkého dopravního uzle, je ale potřeba ho celkově přizpůsobit i lidem, kteří tam žijí. tato situace je nadále nepřijatelná a MPP a v MPP řešení nenalézám.

POZITIVNÍ
- Naše rodina zde žije od počátku minulého století.
- historicky významná oblast, s dosud zachovanými nebo obnovitelnými architektonickými nebo přírodními prvky.
- Lokalita Veleslavína byla a zatím ještě je lokalitou, která se vyznačuje svým typickým vesnickým vzhledem, tj. nepřelidněním, klidem a zelení.
- Lokalitu jsem dosud vnímal díky jejímu vesnickému charakteru (alespoň co se týká starého Veleslavína) jako klidnou a tím pádem vhodnou k bydlení.
Bohužel toto se díky dopravnímu uzlu Veleslavín, povážlivě změnilo.
- blízkost Veleslvnského zámku, který může fungovat jako kulturní a odpočinkové centrum pro veřejnost i turisty


NEGATIVNÍ
- bolestivé
- chaotické
- Přetížení dopravou
- arogantní k chodci. Jak Evropská tak křižovatka Veleslavín. Upřednostnění aut proti lidem.
- nedořešené, bezkoncepční vzhledem k dopravě
- nebezpečné - Tato lokalita se stala velmi nebezpečnou pro pěší, především však pro děti docházejících do školek a škol. Je zcela nemyslitelné pustit samotné děti na kole.

- NE ESTAKÁDĚ. Návrh estakády je naprosto nepřijatelný, šílený, nerespektující obyvatele ani přírodu. Totální degradace území, devalvuje ceny nemovitostí. Zahltí už tak zahlcenou křižovatku Veleslavín. Dovede do oblasti jen další auta. Další spojení není potřeba.
Zlepšení dopravní situace lze v této lokalitě realizovat i jinými, méně agresivními a levnějšími způsoby než tímto navrhovaným megalomanským projektem, Dojde k extrémnímu zhoršení životního prostředí zasažených oblastí, jde o pouhé přesunutí problému s dopravou na jiné místo než jsou dnes, protože návrh opět ignoruje navazující dopravní infratrukturu, neexistuje ražský okruh, a také nebezpečné umístění velkého dopravního uzlu v bezprostření blízkosti mateřské a základní školy. Opravdu někdo vážně uvažuje, že tuto lokalitu, již dost negativněovlivněnou teplárnou, zatíží ještě tím, že do ní přivede několik desítek tisíc aut denně? Zlomit někomu nohu jen proto, aby honebolel prst, rozhodně není tím správným řešením. O to nepochopitelnější je tento návrh v kontextu zkušeností s nedořešenou navazující dopravní infrastrukturou na tunel Blanka v kombinaci se zmíněným zužováním hlavních cest na Praze 6.

- NE parkoviště P+R. To situovat mimo obydlenou oblast na Dlouhé míly. Jde o parkoviště pro 550 stání, které schválila v 12/2017 KSR Prahy 6. Výstavbou v lokalitě Veleslavína by došlo k zvýšení hlukové zátěže a navýšení znečištění ovzduší v rozporu s programy na snižování počtu obyvatel zasažených nadlimitním hlukem a přijatým programem na snižování znečištění ovzduší v Praze.Zjoršila by se situace i v dalších obytných čtvrtích, tedy Liboc, Ruzyně a Nová Šárka.

- Zahloubit a tedy odhlučnit železnici mezi Dejvicemi AŽ do stanice Veleslavín. To je dlouhodobě slibované, ale nový MPP na tuto skutečnost nezmiňuje.

- Vjezd autobusů na autobusové nádraží by neměl být od šraněk, ale cca 100m před vjezdem do křižovatky na západním konci bus nádraží.

- 25 let chybějící přechod pro chodce přes vlakové koleje mezi teplárnou a zámkem a Kladenskou. Přechod je stejně frekventovaný jako na metru, mezi školami školkami a základní spojka Starého Veleslavín na MHD. V novém MPP opět není vyznačen.

- Nutnost hlídat estetiku nových komplexů a staveb. Soutěže na vše větší.

- NE další nadlimitně znečištěné obzduší překračující hygienické normy povolené zákonem.
- NE dalším výškovým stavbám
- NE další likvidaci zeleně
- NE další likvidaci historických budov
- NE dramatickému přelidnění oblasti Veleslavínu tzn NE povolení výstavby v rozsahu v jakém byl předložen.

- ANO preferování MHD, PĚŠÍ DOPRAVY.
- V místě není žádná otevřená zeleň, děti si hrají za plotem na tmavém malém hřišti, chybí rozlehlé náměstí, případně s vodní plochou

- nepředstavitelně dopravně nekomfortní uzel křižovatky ulic Evropská - Veleslavínská - Kladenská. Autorům MP se zdá tento dopravní Gordický uzel příliš jednoduchý, tak sem "šoupnu" ještě "rampičku" aby se odlehčilo dole Vítěznému náměstí a auta mohla od letiště do komplexu Blanka jezdit přes tento malebný ostrůvek zeleně a lesa.
- Ve Veleslavíně by měla zůstat pouze točna busů pro místní linky MHD
- S chodci se nepočítá a automobily zde nejezdí 30, ale 130.
- Když už se dá něco pokazit, tak proč to nepokazit více.
- Nekoncepční realizace dopravních staveb, vč. nerespektování podmínek stavebních povolení pro metro V.A a tunel Blanka,
- Jde s velkou pravděpodobností o oživení pokusu tunelovat veřejné rozpočty v objemu stovek milionů Kč (viz zadání zastavovací studie, schválené KSR).

5. 4. 2018, 18:53
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-1a-SUM-0

Džbán

Shrnutí připomínek

Lucie Štůlová:

Občané Prahy 6 vyjadřující se k lokalitě Džbán si velmi cení přírodního charakteru lokality a vnímají její význam jako celoměstský a apelují na MČ Praha 6, aby o lokalitu pečovala a zabránila ukrajování zelených ploch kolem vodní nádrže snahami developerů. Rozvíjen by měl být rekreační charakter oblasti, možnost průchodu nyní oploceným areálem s chátrajícími stavbami (opravit nebo zbourat) na severní straně nádrže a o okolí nádrže by mělo být adekvátně pečováno, nyní se jeví jako zanedbané.

5. 4. 2018, 21:46
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-1a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Současnost

Lokalita se vyznačuje ucelenou rezidenční povahou vesnického typu. Obytná zástavba je tvořena výhradně rodinnými a malými obytnými domy s nízkou hustotou osídlení. To spolu s vysokým podílem zeleně vytváří rezidenční klidovou zónu, která je svým charakterem zcela jedinečná v kontextu celého území Prahy.

Současným potenciálem je navázat na předválečnou výstavbu zahradního města, které lokalitu dotvoří v krásnou, inteligentní, oblast s lidským měřítkem, množstvím zeleně (nekácet) a bohatým kulturním i sociálním zázemím, volným prostorem.

Historie

Historicky je lokalita nezastavěná až do počátku 19. století, kdy byla v místě staré teplárny zřízena zahradnictví Holečkových a Sovových, dále Strnadových. Jihozápadní okraj lokality obtékal Hradní potok (předtím Císařský), který zásoboval Hrad pitnou vodou. Po jeho stranách vedla třešňová alej, výletní místo pražanů a zelený koridor do Divoké Šárky. Zahradnictví zanikla výstavbou teplárny kolem roku 1963.

V Regulačním a zastavovacím plánu Prahy z roku 1930 byla oblast plánována jako zahradní město, vilová čtvrť, stejně jako Hanspaulka, Ořechovka, Vokovice a celá oblast mezi nimi až po Liboc. K výstavbě nedošlo, přerušila ji válka a pak i socialistický stavební řád.
Plánované bloky s 60% zastavěností toto neposkytují, zastavěnost je příliš hustá.

6. 4. 2018, 11:59
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-1a-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Historicky nejstarší les přírodě blízkého charakteru v lokalitě zlepšuje mikroklima v oblasti, letohrádek hvězda - renesanční památka evropského formátu, živá i v současnosti pořádáním výstav a kulturních akcí. Nepostradatelná pro rekreaci rezidentů a dalších návštěvníků, místo pořádání kulturních akcí a v neposlední řadě místo pro přežití vzácných organismů. Vysoká zeď brání ticho pro klidné procházky a kontemplaci, rozmanité prostředí umožňuje všemožnou rekreaci. Důležitá ochrana Obory.

6. 4. 2018, 22:02
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 871-1a-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Propojení vnějšího okruhu břevnovskou radiálou na Vypich přivede velké množství další dopravy. Plánovaná mimoúrovňová křižovatka dovede auta rychle do Patočkovy ulice, kde již dnes jsou zácpy. Nadjezdy a podjezdy zničí stávající ráz lokality a znehodnotí areály obory Hvězda a Ladronky. Radiála od vnějšího okruhu by měla být z MPP vymazána. Stačí se podívat, jak vypadá území kolem mimoúrovňové křižovatky na Malovance, je jisté, že na Vypichu to nebude lepší. Více aut přilákal před lety Kaufland, situace se hodně zhoršila s otevřením tunelu Blanka. A stejné to bude i s mimoúrovňovou křižovatkou - zdánlivá lepší průjezdnost do oblasti jen přivede další dopravu. Křižovatka navíc zhorší prostupnost místa pro pěší a cyklisty, kterých je zde značné množství, protože Vypich je zároveň místem, kudy obyvatelé přichází do obory Hvězda, na Ladronku, k Břevnovskému klášteru. Je to místo, v jehož dosahu se relaxuje. Metropolitní plán zohledňuje jen autodopravu. Dopravu je nutné plánovat s rozmyslem, což velmi platí právě zde, kde jsou významná oddechová místa a přírodně cenné lokality. Další příliv aut bude znamenat chystané odstavné parkoviště nebo areál Olymp.

7. 4. 2018, 21:31
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-1a-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Ve vymezené lokalitě jsou typické poměrně velké, ale ne příliš vysoké, bytové domy umístěné v řadách. Ve velké míře jsou prostory mezi domy vyplněné zelení. Lokalita poskytuje veřejnou vybavenost pro sousední lokality, především pro lokalitu Břevnov. Jedná se především o zdravotní vybavení - Poliklinika Pod Marjánkou a o vzdělávací instituce. V lokalitě jsou dvě MŠ a dvě ZŠ. Lokalitu zásadně ovlivňuje ohraničení dvěmi komunikacemi. Jižní hranici tvoří Bělohorská, která lokalitě poskytuje možnost nákupu a veřejnou dopravu a je pozitivním faktorem. Severní hranici tvoří Patočkova, která je z důvodů enormní intezity dopravy a s tím spojených problemů, naopak negativním faktorem pro lokalitu.

9. 4. 2018, 20:48
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-1a-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Shrnutí viz 1f.

9. 4. 2018, 21:18
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-1a-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Nejvýznamnějším prvkem lokality je Libocký rybník napájený Litovickým potokem s průběžným pásmem zeleně, zahrádkami a s lesem. Libocký rybník a jeho zelené okolí jsou oázou klidu a možností být v kontaktu s přírodou i ve shonu všedních dní, kdy není čas na výpravy za město. Je bezpečným místem pro vycházky dětí z přilehlých mateřských škol, každodenní tratí pro běžce, nebo klidným místem pro krátkou procházku, s kočárkem, dětmi, psem, nebo jen tak .....V dnešní době se jedná opravdu o cenné místo v naší lokalitě.

17. 4. 2018, 09:20
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-1a-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Území vymezené jako lokalita Liboc je topograficky velmi členité od plošiny Petřin a obory Hvězda přes příkrý sráz a skalní masivy po nivu Litovického potoka. Celé území se postupně rozvíjelo a propojovalo právě v závislosti na topografii od nejstaršího jádra kolem kostela sv. Fabiána a Šebastiána a zemědělských usedlostí v blízkosti potoka směrem do svahu k Petřinám. Zástavba na plošině Petřin se datuje převážně od 30. let 20. století. Území lze z architektonického a urbanistického hlediska rozčlenit na dvě části.
oblast A - svažitý terén -vesnické jádro s urbanistickou strukturu s dostředně orientovanými komunikacemi směřujícími k libockému kostelu. Výstavba je organicky přizpůsobena značně převýšenému terénu - výšky a hmoty staveb logicky ctí sklon svahu - spojnice nadmořských výšek hřebenů střech kopíruje sklon svahu. Bohužel několik staveb z posledních let tento kompaktní ráz porušuje svojí nadměrnou hmotou a výškou. Tyto stavby devalvují architektonické a urbanistické hodnoty území, jeho vesnický ráz. (Lze v MPP dotčené území před takovouto devalvací nějak chránit?)
oblast B - plochý terén - městský typ zástavby, vily podél obory Hvězda, vily a viladomy Petřin. Architektonicky významné solitérní vily z přelomu 19. a 20 století (1 památkově chráněná).

17. 4. 2018, 17:39
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-1a-SUM-0

Dlabačov

jak je vnímám prostor lokality

Vladan Hodek:

MPP popisuje lokalitu jako blokovou strukturu.
Ve skutečnosti se jedná o heterogenní prostor, který se postupně vyvíjel v různých časových obdobích. Je to nyní malá oddělená lokalita. Do dnešního dne není plně dotvořena. Lokalita je limitována zejména vyústěním Strahovského tunelu.

3. 5. 2018, 12:30
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 30-1a-SUM-0

Tichá Šárka

Lokalita tichá Šárka je celé údolí ne jen část zahrad a zastavěné plochy

Vladan Hodek:

Tichá Šárka je unikátní fenomén. Je to historická kulturní krajina, která je právem součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje. Je zde otisknut tisíciletý vývoj, kde se nezkrotné skalnaté svahy prolínají s různou intenzitou zemědělské a hospodářské činnosti člověka. Údolí tvoří jeden harmonický celek ze kterého nelze vytrhovat některé části. Je pro mne neuchopitelné a nepochopitelné, že část ploch zahrad a sadů v údolí je přiřazeno do lokality 964/Údolí Nebušického a Šáreckého potoka, část údolí je v lokalitě 242/Lysolaje, část údolí je 961/Vltava sever, část luk, zahrad a sadů je zase v lokalitě 965/Šárka. Údolí je jedna lokalita. Je to rekreačně oddechové území Prahy.

6. 5. 2018, 17:47
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 243-1a-SUM-0

Šárka

Šárka je historickou kulturní krajinou

Vladan Hodek:

Šárka je tisíciletnou historickou kulturní krajinou mimořádného významu.

8. 5. 2018, 23:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 965-1a-SUM-0

Ořechovka

Unikátní a klidná vilová čtvrť úspěšně řešena jako projekt zahradního města

Michal Gajdzica:

Unikátní, nadčasový nenapodobitelný architektonický celek s úchvatnou architekturou prvorepublikových vil a velkoryse pojatým veřejným prostorem, který naplňuje koncept zdravého bydlení uvnitř města. Tato pámatkově chráněna lokalita by si měla i do budoucna zachovat charakter klidné rezidenční čtvrtě s minimem zásahů a veškeré nezastavěné plochy by měly sloužit pouze odpočinku.

13. 5. 2018, 21:23
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-1a-SUM-0

Vily Bubeneč

Vily kolem tř. Milady Horakove

Radek Adamec:

Tato mikro lokalita si zaslouží zpracovat zvláštní regulátor, v jehož rámci se bude citlivé řešit:
- doprava a využitelnost budov podél hlavní třídy pro bydlení, administrativních či obchodní či sportovní účely
- historie lokalita a budov
- návaznost na okolní vily a zahrady
- budoucnost železniční trati
- podle zvolených řešení pak i hranice (kudy zde vest hranici lokalita Vily Bubenec)

15. 5. 2018, 23:02
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 320-1a-SUM-0

Vily Bubeneč

Vily kolem tř. Milady Horakove

Radek Adamec:

Tato mikro lokalita si zaslouží zpracovat zvláštní regulátor, v jehož rámci se bude citlivé řešit:
- doprava a využitelnost budov podél hlavní třídy pro bydlení, administrativních či obchodní či sportovní účely
- historie lokalita a budov
- návaznost na okolní vily a zahrady
- budoucnost železniční trati
- podle zvolených řešení pak i hranice (kudy zde vest hranici lokalita Vily Bubenec)

15. 5. 2018, 23:05
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 320-1a-SUM-1

Letiště Václava Havla

Zavádějící název a účelový popis lokality

Ilona Al-Jumaily:

Zavádějící název a účelový popis lokality nevlastníků některých nemovitostí, dlouhodobé bránění rozvoje lokality vlastníkům některých nemovitostí a omezování jejich vlastnických práv

Jakýkoli rozvoj musí být podmíněn vždy kapacitními možnostmi stávající infrastruktury a její adekvátní přípravou, která bude probíhat harmonicky s plánovaným rozvojem. Rozvoj nesmí být realizován na úkor stávajících rezidentů. Plán proto musí daleko podrobněji definovat priority a podmíněnost rozvoje jednotlivých ploch.

Nazvání lokality 604 lokalitou Letiště VH, berou vlastníci RD a některých jiných nemovitostí velice osobně, protože jsou již 60 let sužováni různými omezeními, i hlukovou a emisní zátěží bez možnosti řádně užívat svá vlastnická práva k nemovitostem zakoupených za účelem bydlení v ulicích K letišti a Za Teplárnou- původní projekt RD a vil v oblasti pův názvem V zahrádkách / osada ? Na padesátníku/ plánovaných a částečně postavených ještě před stavbou původního letiště Ruzyně. (dodnes nepřipojení na obecní vodovod, plyn, kanalizaci, odpojení od pitné vody - přípojky zřízené na vlastní náklady, el dosud na sloupech dosud s nedostatečnou kapacitou, prodej přístupových komunikací k nemovitostem, to jsou některé znaky úmyslného poškozování jiných vlastníků za účelem zvýhodnění jiné skupiny a jejich zájmů. Současná navrhovaná změna je vnímána jako další možné účelové omezení s nepříznivým výhledem do budoucna vzhledem k cílovému charakteru lokality s plánovanými VPS železnice a dálnice včetně příprav k postavení RWY v těsné blízkosti RD. Plánovaný potenciál nebytové zástavby areálů produkce včetně vzniku navýšení nekontrolovatelné hlukové a emisní zátěže nejen pro lokalitu, ale s významným vlivem zátěží na další lokality Prahy.
Vlastníci RD požadují v územním plánu zanesení řádného označení nemovitostí dle stávajícího stavu - OB.,
Někteří vlastníci nemovitostí požadují zvážení adekvátní náhrady výměnou za obdobné nemovitosti v obl. Ruzyně, pokud má nadále pokračovat tímto cíleným směrem znehodnocování jejich nemovitosti a perspektivně i ovlivnění uživatelnosti RD k bydlení, jak již bylo projednáváno před zrušením posledního návrhu stavby nové RWY


Plánované stavby s významným vlivem na životní prostředí Prahy a občanů

*Vydaný přehled umístění lokality a kladu listů Z 08 604/Letiště Václava Havla- původně zpracovaný verze 3.3. z 29.9. 2017 je nyní s upravenou verzí ze 4.4.2018 návrh k projednání dle §50 stavebního zákona

15. 5. 2018, 23:09
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 604-1a-SUM-0

Vily Bubeneč

Hlavní charakter

Radek Adamec:

Historicky vyvinuta zástavba (vily se zahradami, nikoliv bytové domy přes cely pozemek)
Nejstarší zástavba kolem kostela sv. Gotharda
Parky bez oplocení (!), některé s hristi ...oploceny jsou jen zahrady, max park připomíná zahrada u LDN v Chitussiho ul, ale nikoliv park Ve struhách (nyní přejmenován na Villyho Brandta)
Návaznosti na blokovou výstavbu (ta by však neměla sloužit jako zdůvodnění pro zvyšování výšek a zastavenosti zahrad na hranicich), viz například komentář o navazujícím "parcich" na náměstí Sibiřském, Lotyskem atp
Dopravně frekventovaná ulice Pod Kastany
Ostatní ulice by nemely sloužit v dopravních špičkách jako objizdne trasy (nutno je řešit dopravně větší celek, zejména propustnost ze severu Prahy do tunelu a do centra přes Letnou či Chotkovy sady) protože zde jsou školy a školky, parky tady

15. 5. 2018, 23:18
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 320-1a-SUM-2

Nová Šárka

Klidná lokalita s nízkou zástavbou převážně rodinných domů bez výškových budov

Jana Frková:

Klidná lokalita s nízkou zástavbou převážně rodinných domů bez výškových budov. Tyto proporce respektují i malé developerské projekty, které v oblasti v posledních letech vznikly. Lokalita je velmi zelená díky jedinečné poloze mezi Divokou Šárkou a Oborou hvězda a množstvím zahrad. Občanská vybavenost je velmi dobrá a velmi dobré je i spojení s centrem města. Velice příjemná je absence velkých nákupních středisek, která jsou ale dobře dostupná v okolí. Celkově je lokalita velmi příjemná pro život, ale obáváme se necitlivých zásahů, které by ráz lokality mohl zásadně změnit. Obavy prohlubuje zejména nekoncepčnost v poslední době prezentovaných zásadních projektů a přehlížení připomínek místních obyvatel. Za příklad může sloužit prodloužení tramvajová trati do polí za sídliště Dědina, uvažovaná výstavba zbytečného hobby marketu, neřešení parkovacích problémů v lokalitě, které vede k ucpaným ulicím.
V metropolitním plánu uvažovaná výstavba domů podél Evropské od Mc. Donald odbočku z Evropské směr Chomutov by úplně zničila jedinečný výhled do Šárky. Urbanisté zasahují do zeleně na hranici přírodní rezervace Divoká Šárka a chtějí podél Evropské blok výškových staveb.

16. 5. 2018, 10:06
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1a-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Lokalitu Buštěhradská dráha je tangenciální dopravní koridor z centra Prahy směrem na západ. Dráha představuje i za současného stavu velmi dobré příměstské spojení s centrem veřejnou dopravou. Současně je ale také prakticky nepřetržitým zeleným koridorem spojujícím jednotlivé odlehlé oblasti od Stromovky po Liboc a Ruzyni. Těleso dráhy má velký rekreační a přírodní potenciál, který by měl být v budoucnu rozvinut.

21. 5. 2018, 14:08
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-1a-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Lokalita je ve srovnání s jinými částmi Prahy 6 relativně klidná. Je špatně průjezdná a s výjimkou Kladenské pouze západo-východním směrem, takže není ovlivněna tranzitní dopravou. Díky tomu je relativně nízká hladina hlukového znečistění.
Dalším specifikem je existence přirozeného přírodního prvku - poslední části povrchového toku Dejvického potoka včetně doposud zachovaného biokoridoru (stromy na březích) v jeho bezprostředním okolí.
Velký potenciál skrývá plánované uvolnění tělesa Buštěhradské dráhy zelený pruh s pěší/cyklo stezkou spojující lokalitu s Dejvicemi a Letnou na východě a Libockým rybníkem, Hvězdou a západním okrajem prahy na druhou stranu.

21. 5. 2018, 21:35
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-1a-SUM-0

1b. Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – ​máte k tomu vztah?
(nevyřízeno 26 z 26)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Pro stávající obyvatele dostatečné dimenzované občanské služby, jako je lékař, samoobsluha, pošta , školka atp. avšak bez rezerv pro případnou další výstavbu v okolí. Kvalitně zrekonstruovaná škola a OC Delta. Na rozdíl od ostatních pražských sídlišť a čtvrtí je zde nadstandardní množství zeleně a dětských hřišť a to hlavně v centrálním parku se "skalkou" pro děti a dětskými hřišti umožnující dostupnost školy bez nutnosti přecházet rušnou ulici. Tuto zeleň je třeba zachovat. Významným kladem je odhlučnění Evropské řadou garáží a zemním valem a naopak otevření prostoru směrem k Divoké Šárce. V blízkosti lokality se nachází přírodní park Divoká Šárka, který je obyvateli oblasti hojně využíván.

22. 3. 2018, 12:50
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1b-SUM-0

Výzkumný ústav zemědlělské techniky

Jindra Kvapilová:

Areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby (dříve Pomologický ústav) je cenným dokladem moderní architektury, umístěným v krásném parku. Velmi kvalitní moderní stavba od prováděcí firmy Františka Troníčka (jejím tehdejším šéfprojektantem byl Gočárův žák Jaroslav Gruber). Už před lety byl podán návrh na památkovou ochranu cenných staveb (celý komplex s řadou budov a okrasnou zahradou) - zásadně nesouhlasíme se zařazením lokality jako produkční a zastavitelná. Je nutné zdejší rozvoj omezit jasně a podrobně danými regulativy, zachovat cenný soubor staveb i park.

31. 3. 2018, 15:35
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 605-1b-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Ohled na celkový ráz krajiny a zachování zeleně v rámci přírodního parku Šárka – Lysolaje se projevily na celkové kompozici zahrádkové osady s velmi citlivou parkovou úpravou. Rodiny napříč generacemi zde nacházejí útočiště před ruchem velkoměsta a relaxují zde aktivním způsobem, kdy jejich práce je ohodnocena chutnými plody z vlastních záhonků.

31. 3. 2018, 16:09
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 810-1b-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Hlavním problémem jsou problematické majetkové vztahy pozemků. Zásadní je, aby lokalita zůstala zastavitelnou oblastí nestavebního charakteru a tím pádem nebyla zajímavá pro spekulanty a developery.
Některé megalomanské typy oplocení (extrémně vysoké, bránící v rozhledu) kolem pozemků starousedlíků nepůsobí dobře.
V lokalitě chybí kanalizace, ul. Na Pučálce je plná výmolů a během sucha prašná.

31. 3. 2018, 16:22
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-1b-SUM-1

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita těsně přiléhá k oboře Hvězda, na kterou volně navazuje toleranční hřbitov (kulturní památka) s lesním pozemkem kolem, zahrádková osada a památník bitvy na Bílé hoře, který je obklopený polem. Čtvrť malých zahradních domů bez výškových budov má příjemný přírodní charakter se silnou historickou vazbou.

31. 3. 2018, 18:20
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-1b-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Předností lokality je klidná atmosféra a vesnický ráz i přes blízkost Karlovarské silnice - zelený pás navazující na tuto komunikaci tvoří hlukovou bariéru. Je zde relativně velké množství zeleně, která má potenciál k aktivnímu využití.

31. 3. 2018, 21:08
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-1b-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

p

2. 4. 2018, 22:16
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 211-1b-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

komentářů 36

Jeden komentář k otázce: Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní odnotné, hezké a máte k tomu vztah? uvádí: "Celý Veleslavín". :) Tak jak je.

Další komentáře opakovaně uvádějí:
- Veleslavín je výjimečná lokalita s historií, geniem locci a je třeba ji chránit a citlivě zvelebovat, žádné další hrůzy developerské ani dopravní už nestavět!.
- Veleslavínský zámek se všemi čtyřmi budovami a vzrostlými stromy v parku, i cestou okolo zachránit, nechat Praze 6, otevřít veřejnosti
- původní vesnický urbanismus a zachovalé staré stavby (secesní, klasicistní, secesně lidová architektura)
- Zachovat maximálně zeleň a krásné výhledy do údolí. I prostor kolem staré teplárny byl zelený prostor s výhledem, neničit, nezastavovat.

Dáme lidé upozorňují na:
- Střešovické skály
- okolní zelen
- genius loci charakterizovaný historickou urbanistickou strukturou
- krajinná pestrost a dramatičnost terénu, zalesněný horizont
- nevídaně spjatá a spolupracující komunita.
- budova bývalé radnice (nyní školka)
- hospody Na závěrce a U Marčanů
- pěší mlatová cesta mezi zámkem a starou teplárnou a cesta kolem dokola staré zámecké zdi zastupující místní park
- Kaštanová alej ve Veleslavínské ulici a navazující pás zeleně s pískovcovými skálami.
- Zvonička a uličky kolem zvoničky.
- vodovodní domek královského vodovodu v Parku U Sadu
- hezké staré nádraží
- blízkost a dostupnost centra Prahy.
- Obklopenost dosažitelnými důležitými lokalitami jako Šarka, Břevnovský klášter, Hvězda atd.., které by zasluhovaly větší propojení pro chodce, kola. Existující cesty, stezky zkultivovat rozšířit propojit s dalšími. Jednotlivá místa získají jěště větší význam propojí se jako spojené nádoby, rozsvítí se jako stará zapomenutá síť, kde energií je pohyb, život lidí.
- Významné vodní zdroje oblasti (Dejvický potok a Veleslavínský potok, pískovcové skály jako vodní zdroj, jezírko na území zámeckého parku).
- romantická jednokolejka, závora, drážní domek.
- Vila Charlotty Masarykové je bohužel minulostí, byla zbourána s arogancí vlastní "úřadujícím" developerům. To zaznamenalo mnoho lidí velmi negativně.
- Je třeba se na místo podívat zevnitř lokality, vytvářet, budovat a rozvíjet lokalitu ve prospěch zde žijících

2. 4. 2018, 23:54
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 211-1b-SUM-1

Motolský háj

Pavel Charvát:

Kromě obecné poznámky o zelené ploše je to úprava dolní části lokality na aktivní lesopark Řepy,cenná chráněná lokalita PP Kalvárie v Motole a v horní části vhodně začleněná BMX dráha.

3. 4. 2018, 09:56
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-1b-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Dejvické nádraží, Písecká brána s parkem Charlotty Masarykové, Bílkova vila a napojení na Letenský park.

3. 4. 2018, 11:19
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-1b-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Vokovice jsou nádhernou, klidnou rezidenční (zahradní) čtvrtí s povahu až vesnického charakteru. Lidé tu se potkávají, často se velmi blízce znají (Pejskaři společně chodí venčit své domácí mazlíčky. Lidé, kteří zde vyrůstali jako malí, se do Vokovic zpět vrací. Již několik let se obyvatelé Vokovic setkávají u Vánočního stromku, který společně zdobí), mají místa pro setkávání uvnitř Vokovic a mělo by o ně být dále pečováno. Jmenovitě se jedná například o náměstíčko na ulici V středu (na křižovatce s ulicemi Na Lužci, V Kruhu, a Na Loukoti), volně pojatou louku s dětským hřištěm na konci ulice Na Křídle, parčík vedle ulice K Červenému Vrchu a sportoviště SK Aritma. Důležitou kvalitou čtvrti je hodnotná architektura vil vystavěných před 2. světovou válkou kolem ulic Půlkruhová, V Kruhu a na dalších místech. Čtvrť má i relativně kvalitní občanskou vybavenost pro stávající počet obyvatel - školku, sportoviště, restaurace, dětská hřiště, což činí čtvrť i velmi bezpečnou. Napojení na Divokou Šárku činí čtvrť Vokovic velice atraktivní a pro obyvatele i návštěvníky příjemnou čtvrť. Důležitá je také možnost rekreace na Džbáně a tedy i udržení vhodného napojení celé čtvrti tímto směrem.
Vokovice jsou krásnou klidnou lokalitou a bylo by dobré tento charakter zachovat (a to i omezením nárůstem tranzitní dopravy). Nízká zástavba a vesnický ráz dává člověku dojem, že není v hlavním městě.
Velkou výhodou Vokovic je bezprostřední návaznost na rekreační oblasti Džbánu, Šárky a také blízkost stanice metra.

4. 4. 2018, 22:00
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-1b-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Blízkost parku Šárka a koupaliště Džbán, kam lidé utíkají před hlukem Evropské. Blízkost ale není součást lokality a docházka z druhé strany křižovatky je přes křižovatku velmi nepříjemná. Rozhodně nebezpečná na to, aby ji přecházely samotné děti, třeba na kole.

Možnost vidět zalesněný horizont, kopec Petřin. Je důležité, aby tyto výhledy zůstaly nezměněny. Nezastavěny výškovými budovami až 23 pater...

Veleslavín je náš domov. My tu žijem.
"Veleslavín je pro mne":
- Zámeček
- Stará škola
- všudypřítomná zeleň
- klid
- nepřelidněnost
- vesnický charakter oblasti
- bezpečí

Veleslavín patří mezi historicky velmi cennou lokalitu je potřeba jej zachovat pro další generace.
Hodnotné statky postupně mizí stejně tak, jako vila Charlotte Masarykové. Jak se může stát, že historická budova, která se váže k historii naší země, zmizí beze stopy a není uložena povinnost jejího zachování s respektem k původnímu účelu velikosti a VZHLEDU?!

Veleslavínský zámeček - park pro veřejnost a zachování historických budov


5. 4. 2018, 18:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-1b-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Nejcennějším přírodním prvkem lokality je Nový les. Obyvatelé lokality k němu chovají silný citový vztah, je pro ně tichou oázou. Střešovické skály, zpěv ptáků, čerstvý vzduch a ticho všechny tvoří atmosféru, kterou by výstavba estakády zcela rozbořila.

Za celkově nejdůležitější považují místní obyvatelé ticho, klid, přírodu, zeleň, polohu v krajině, která byla vždy vlhká, vhodná sice pro rozsáhlá zahradnictví, ale pro obytnou výstavbu pod prudkým severním svahem nevhodná.

6. 4. 2018, 12:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-1b-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Kvalita lokality je v dostupnosti všech důležitých služeb (ve spojení s Bělohorskou ulicí) a množství zeleně mezi domy. Bytové domy jsou ve většině odděleny dostatečným prostorem se zelení.

9. 4. 2018, 20:53
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-1b-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Odpovědi se shodují na zeleni obecně a blízkosti Šárky speciálně.

9. 4. 2018, 21:19
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-1b-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Rybník ve městě je výjimečný sám o sobě. Slouží k rekreaci obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí, v létě ke koupání, v zimě se bruslí. Je tu bezpečno, nemusíte se strachovat, že vaše dítě či psa přejede auto. Přidanou hodnotou tohoto území je přírodní ráz a autentičnost místa. Štětové nevyasfaltované cesty zahrádkářskou kolonií a zvláště lesní porosty ve svahu tento ráz podtrhují.

17. 4. 2018, 09:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-1b-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Unikátní a cenný je vesnický ráz lokality - domky se sedlovými střechami citlivě umístěné ve svahu s dominantou kostela, s množstvím zeleně a s návazností na Libocký rybník Skvělá je také přeměna zpustlých zahrádek a jejich okolí pod kostelem směrem k Ruzyni ("pod farou") do podoby veřejně přístupného sadu s nově založeným rybníčkem.

17. 4. 2018, 17:40
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-1b-SUM-0

Dlabačov

Co je hodnotné kvalitní

Vladan Hodek:

Kontext místa. Výhled na Střešovice a sv. Norberta, možnost dojít na Hrad, blízký park u gymnázia a zahrada školky. Vily na Hládkově.

3. 5. 2018, 12:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-1b-SUM-0

Tichá Šárka

Šárka je zástavbou v krajině. Hodnota území leží tedy v krajině, kterou ale člověk po generace obhospodařuje

Vladan Hodek:

Za zásadní hodnotu považuji zachování historického otisku minulosti, který umožňuje při procházce údolím poznávat milióny let vývoje krajiny. Tisíciletý vliv člověka a staletí vývoje zástavby. Vše tu dává smysl. Nic z toho se však neukáže na první pohled. Ohromující genius loci území se otevírá pomalu s další a další návštěvou, průchodem, pohledem. Stále tu čekají další a další vrstvy a překvapení.

6. 5. 2018, 17:48
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 243-1b-SUM-0

Šárka

Co je hodnotné a cenné

Vladan Hodek:

Lokalita Šárka zahrnuje většinu Divoké Šárky a severní svah Tiché Šárky. Divoká Šárka je dominantně zajímává svým dramatickým reliéfem a tedy je vnímám jako krásnou kulturní krajinu s bohatou historií. Mimořádným místem je akropole raně slovanského hradiště Kozákova skála. Jakkoliv je dnes Divoká Šárka zalesněna dodnes jsou zde patrné zbytky historických sadů. Celá krajina byla po staletí kultivována obhospodařována a vypásána.
Část lokality, která zahrnuje Tichou Šárku je nutné oddělit do samostatné lokality a spojit stejně jako Šárku Divokou i údolí Tiché Šárky do jedné lokality. Hodnota Tiché Šárky je obdobná jako Divoké, ale je zde daleko intenzivnější interakce hospodářská s krajinou. Tichá Šárka je historií vinic, mlýnů, sadů, polí, luk. Pestré harmonické krajiny.

9. 5. 2018, 00:02
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 965-1b-SUM-0

Ořechovka

Neměnnost podoby lokality, úchvatná architektura, množství zeleně a klid kousek od hradu a historického centra

Michal Gajdzica:

Kvalita lokality vychází zejména z její koncepce zahradního města a skutečnosti, že se po celou dobu její existence nezměnila. Hodnotné je zejména množství zeleně a klid, architektura prvorepublikových domků a vil, poloha, výborná dostupnost hradu a historického centra. K nejcennějším prvkům lokality patří centrální - Macharovo náměstí.

13. 5. 2018, 21:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-1b-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Důležitý komunitní prostor

Alena Sadílková:

Je důležité zachovat tuto lokalitu - zahrádkovou osadu - jako přirozený komunitní prostor pro příští generace, aby zde měly možnost aktivně odpočívat, realizovat se, přirozeně získávat enviromentální znalosti a udržovat mezilidské kontakty.

14. 5. 2018, 00:05
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-1b-SUM-2

Letiště Václava Havla

Zelené plíce Prahy

Ilona Al-Jumaily:

Blízkost přírodní lokality Divoká Šárka, relaxačního prostoru mnohých občanů bude zatížena hlukem a emisemi. Chybějící návaznost dopravního řešení Prahy a okolí viditelně zhoršuje kvalitu ovzduší v Praze. Výhledově je lokalita navržena s potenciálem zástavby různých typů hal, pouze pro potřeby zázemí pro rozšíření letiště směrem do města na velké ploše území, což zásadně mění původní plán lokality která byla navržena pro rekreační bydlení s využitím potenciálu přírodní rekreace Divoké Šárky. Lokalita lze využít pro moderní spojovací bod pro dopravní obslužnost nejen letiště, ale především je třeba upřednostnit potřeby rozvoje města s řešením podmínek pro snížení emisních a jiných vlivů dopravy a využít lokalitu pro tento účel.

15. 5. 2018, 23:13
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 604-1b-SUM-0

Nová Šárka

Nízká a ne příliš hustá zástavba, množství zeleně

Jana Frková:

Nízká a ne příliš hustá zástavba, množství zeleně (vč. zahrad, vnitrobloků), klid a dosud relativně malý dopravní ruch uvnitř lokality. Rychlá dostupnost přírody za hranicí lokality – Divoká Šárka a dál – a zároveň rychlá dostupnost centra Prahy.

16. 5. 2018, 10:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1b-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Kvalitní jsou některé stavby související s Buštěhradskou dráhou - Dejvické nádraží. Zeleň lemující dráhu po celé délce je významný přírodní prvek. Dráha je svým způsobem součástí okolních lokalit a z hlediska dopadů je nesrovnatelně příjemnější pro okolí, než stále se zhoršující dopad automobilové dopravy.

21. 5. 2018, 14:15
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-1b-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Zeleň, biokoridor Dejvického potoka, relativní klid, nízká dopravní zátěž ve srovnání s jinými lokalitami Prahy 6, vilová zástavba v kombinaci s menšími činžovními domy.

21. 5. 2018, 21:38
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-1b-SUM-0

1c. Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové – nevzhledné nebo ​způsobuje problémy (doprava, zápach, bariéra v území atd.)?
(nevyřízeno 26 z 26)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Vzhledem k nekoncepční výstavbě v celé Praze 6 se problémy s tím spojené projevují i v Sídlišti na Dědině.
1/ parkování - Tím, že je sídliště na okraji Prahy a nikde v okolí nejsou záchytná parkoviště pro lidi dojíždějící ze Středočeského kraje za prací, suplují právě zdejší parkoviště chybějící záchytná parkoviště plánované u OC Šestka. Modré zóny více v centru problém ještě prohloubily

2/ Stále větší dopravní zatížení. Blízkost pražského okruhu s ne zcela dořešenými protihlukovými opatřeními. Plánovaná tramvajová trať místo toho, aby v budoucnu obsluhovala oblasti s plánovanou výstavbou a záchytné parkoviště má být vedena přes stabilizované území sídliště s dopadem na parkovací místa pro stávající obyvatele. Lidé se také obávají hluku tramvají + bude muset být postaven parkovací dům.

3/ Snahy z klidné lokality vytvořit obří rušnou obytnou zónu s tisícovkami lidí navíc, a to bez dořešené obslužnosti takového množství lidí ve všech směrech. Lidé se obávají nové výstavby v okolí. Hovořilo se například o nových nákupních centrech, která by zvýšila dopravní zatížení oblasti a připravila by ji tak o její poklidnou atmosféru. Vzhledem k malému procentu plochy vyčleněnému pro občanskou vybavenost v rozvojových oblastech, se obáváme přetlaku poptávky na stávající občanskou vybavenost. Škola, školka, obchodní vybavenost, dopravní tepny - vše by bylo přetíženo. Nová čtvrť by měla být koncepčně promyšlená. Při jejím plánování by se mělo například počítat s prodloužením tramvajové trati, která by mohla vést do této nové zástavby, a pak do polí, kde následně vyrostou již zmiňovaná obchodní centra a doufejme i záchytné parkoviště.
Na druhé straně dobře promyšlená výstavba uvolní neprostupnou oblast skladového areálu, který sousedí se sídlištěm na jihu a odstraní nevzhlednou budovu staré tiskárny a přilehlý areál poblíž autobusové zastávky Vlastina.

22. 3. 2018, 13:15
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1c-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Snaha o nahrazení zelených ploch zástavbou je naprosto nepřípustná. Zelené plochy v lokalitě Stará Ruzyně jsou zásadní pozitivní prvky přinášející rovnováhu (zeleň ve městě ochlazuje a zvlhčuje vzduch, zadržuje vodu, pohlcuje prach, produkuje kyslík). Lokalita je navíc již teď zatížená dopravní infrastrukturou (Drnovská, letiště), je nutné vyřešit dopravu občanů dojíždějících do Prahy s ohledem na obyvatele okrajových čtvrtí, což je např. Stará Ruzyně.

31. 3. 2018, 13:45
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 213-1c-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Hlavním problémem jsou problematické majetkové vztahy pozemků. Zásadní je, aby lokalita zůstala zastavitelnou oblastí nestavebního charakteru a tím pádem nebyla zajímavá pro spekulanty a developery.
Některé megalomanské typy oplocení (extrémně vysoké, bránící v rozhledu) kolem pozemků starousedlíků nepůsobí dobře.
V lokalitě chybí kanalizace, ul. Na Pučálce je plná výmolů a během sucha prašná.

31. 3. 2018, 16:20
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 810-1c-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Největším problémem je letiště Václava Havla s trvalým hlukem, zplodinami startujících a rolujících letadel a stálou hrozbou rozšíření (paralelní dráha) směrem k městu. Lokalita je obklopená vytíženou dopravní infrastrukturou (Evropská, Karlovarská, městský okruh, karlovarská dálnice, připravovaná břevnovská radiála s mimoúrovňovou křižovatkou Vypich). Tato skutečnost velmi snižuje prostupnost do dalších lokalit a činí z této části malou uzavřenou enklávu. Klidný ráz lokality rovněž narušují řidiči, kteří ulice mezi rodinnými domky využívají jako objízdnou trasu přeplněné Karlovarské. Na pozemcích zahradnictví je naplánovaný komplex výškových domů, který naruší ráz lokality a způsobí další zahuštění dopravou. Metropolitní plán by měl stanovit takové regulativy pro výstavbu na malých pozemcích v již stabilizovaných lokalitách, které by zabránily výstavbě rušící její ráz.

31. 3. 2018, 18:29
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-1c-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

V části na sever od Karlovarské silnice je poměrně dost starých administrativních budov, které už jsou většinou prázdné a vytváří se kolem nich skládky. Tyto plochy jsou označeny jako transformační, např. plocha 411/166/2004 66973m2 mezi Manskou zahradou, Ve Višňovce a Sadovou by se mohla obnovit jako park a dodělat zde stezka, která by byla prospěšná pro místní obyvatele jako spojení na autobus na Karlovarské ulici. Nově je tato plocha vedena jako obytná, což zase způsobí zastavění každého zeleného metru v této lokalitě. Naopak tato lokalita potřebuje zeleň, aby bránila znečištění ovzduší z Karlovarské ulice a hluku.
V severní části je u Karlovarské silnice zelený pás - vzrostlé stromy a keře a za ním je fungující zahrádkářská osada. Tato část zeleně pomáhá odfiltrovat hluk a prach frekventované Karlovarské od okolní vilové zástavby. V plánu je určena k rozšíření Karlovarské a k zastavění a tedy k dalšímu neúměrnému zatížení území od v podstatě dálničního přivaděče.
V oblasti zcela chybí dětské hřiště, park nebo alespoň lavičky.

31. 3. 2018, 21:16
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-1c-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Zásadním problémem pro obyvatele této lokality je letiště včetně plánované druhé přistávací dráhy. Už teď letiště přepravilo více lidí, než bylo původně plánováno (15 000 000/2017). Při druhé přistávací dráze může dojít až k dvojnásobnému počtu cestujících přes Prahu. Už v současné době je nedostačující infrastruktura a MPP infrastrukturu důsledně neřeší. Jakým způsobem se dořeší doprava na letiště, aniž by zásadně zatěžovala obyvatele okolních lokalit? Je nutné řešit regulaci a stavět záchytná parkoviště na okraji Prahy. Mělo by se řešit napojení na Středočeský kraj. Praha 6 je transitním místem pro ty, kteří dojíždí do Prahy denně za prací z oblastí severozápadně od Prahy, nicméně MPP to příliš nezohledňuje. Čím více lidí Praha láká, tím více se zhoršuje kvalita života Pražanů. Evropská ulice je již v současné době přetížená. Je třeba důsledně vyžadovat regulaci provozu, nikoli lákat další lidi. Je nutné, aby byl dán větší důraz na rezidentní bydlení.

31. 3. 2018, 22:53
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-1c-SUM-0

Starý Veleslavín

Veleslavín - Divoký Západ Prahy

veronika zapletalová:

50 připomínek

Veleslavín má nyní po dostavbě nedomyšleného, doslova nedotaženého metra hodně problémů. Jak jsem uvedla v úvodu, plynou hlavně z chaotické agresivní dopravy a zástavby související s dopravním uzlem a relativně volnými zelenými plochami v okolí.

Většina připomínek se týká:
- Předimenzovaná nezvládnutá náhodně chaoticky vznikající doprava z dopravního uzle Veleslavín nepřátelská k chodcům.
- Agresivita developerů související s tímtéž, přehuštěnost nové zástavby, absence požadavku doprovodné infrastruktury, chyby v legislativě které umožňují, že podobná zástavba může vznikat. Není například chráněna zelen při výstavbě.
- Současné výškové budovy jsou naddimenzované, vznikají na úkor likvidace historického centra, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Výškové budovy, které navrhuje MPP jsou předimenzované těžce. Není v přirozenosti lidské existovat ve výškových budovách, člověk vnímá svět horizontálně.
- Chybí centrum a i v MPP veřejný nezastavitelný prostor, místo hlavní a místa vedlejšího významu, kde se mohou lidé scházet, procházet, jen tak pobývat. Je chyba uvažovat o veřejném prostoru tak, že je doprovodným prvkem zástavby tak, jak uvádí MPP. Veřejný prostor je všech, je nekomerční, proto je potřeba ho legislativně chránit, je všude a jen v rámci jeho se může stavět soukromě. Jako veřejný prostor chápu i nebe nad hlavou a horizont, tedy to, co zabírají výškové budovy.
- Chybí hřiště pro děti a dorost.
- Chybí jakýkoliv přechod (už 25 let) přes koleje mezi starou teplárnou a zámkem. Původně na místě byly závory, přechod navazoval na pěší cetu a na ulici pod dvorem ze severu obkružující zámek. Přechod je mezi školami a školkami a cestou na MHD, extrémně frekventovaný, stejně jako ten na Veleslavíně se závorami a nebezpečný.
- Mizí zeleň.
- Chybí jakákoliv infrastruktura mimo předimenzovanou nebezpečnou tranzitní dopravní. Na Starém Veleslavíně není jediný obchod s potravinami, denním zbožím, vůbec nic. Podle MPP to vypadé, že bude li obyvatel Veleslavína chtít koupit chleba, bude muset zdolat Rychlodráhu, Metroďouru, Estakádu a Evropskou... Zatím zdolává jen Metroďouru a Evropskou, ale i to je strašné, zvlášt pro děti a pro starší lidi....Situace se ale ještě chystá zhoršit.
- Neprůchodnost oblasti.
- Evropská třída překračuje hygienické limity hlukové i spalinové.
- Mizí historické budovy. (Vila Charloty Masarykové, továrna na čokoládu pd AFI, statek v historickém centru se zahradou je rozrůstajícím se parkovištěm Přerost a Švorc.)
- Nebezpečné pro chodce a děti vzhledem k dopravě.
- V noci nebezpečné vzhledem k velkým prázdným plochám viz Přerost a švorc autosalon.
- Chybí územní studie.
- Chybí komunikace mezi: obyvatelé/spolky x zastupitelé x developeři.
- Nechceme být tranzitní oblast, my tady žijem.

2. 4. 2018, 23:23
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-1c-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Problémem lokality je neřízená skládka stavebního materiálu směrem k Motolu se neznámým obsahem nebezpečných látek, která zabírá významnou část lokality. Viník se zjevně nebude potrestán a sanace se řeší neúspěšně roky.

3. 4. 2018, 09:59
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-1c-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Lokalitu rozsekává na kusy několik tepen s intenzivní automobilovou dopravu - Milady Horákové, Na valech a Badeniho a od Hradu jí odděluje přetížená ulice Mariánské hradby. Zejména Milady Horákové představuje takovou bariéru, že přiřazuje celou transformační oblast logicky k Dejvicům.
V důsledku dopravního přetížení trpí další objízdné trasy jako Mickiewiczova ulice.
Okolí Písecké brány a park Charlotty Masarykové jsou výrazně znehodnocené zřízením parkoviště.
Komentář ke negativnímu dopadu rozšíření letiště Praha uveden ve shrnutí bodu 1.

3. 4. 2018, 11:28
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-1c-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Vokovice v současnosti trpí několika negativními fenomény, nejpalčivější a stále se stupňující se je dopravní situace. Z oblasti existuje jen jeden výjezd směrem k Evropské, který bývá ve špičkách ucpán dlouhými kolonami (500–1000 m dlouhými). Od otevření stanice metra se staly Vokovice atraktivní pro mimopražské, kteří je využívají k přestupu na MHD a kteří projíždějí po ulici Na Krutci a dále Vokovickou, již tak nedostačující svou kapacitou. Tranzitní doprava do Vokovice nepatří vůbec! Nekvalitní křížení ulic Na Krutci/Vokovická/Půlkruhová situaci dále komplikace umocňuje – je nebezpečné jak pro chodce (přechod v ulici Na Krutci za touto křižovatkou je velice nebezpečný, zejména po dobudování betonové zdi areálu Na Krutci a osazení živého plotu) tak pro řidiče (současná přednost zprava platící v celé oblasti se zatím po cca půl roce neosvědčila).
Obyvatelé Vokovic jsou obtěžováni hlukem, zápachem z dopravy, nemohou plnohodnotně využívat zahrady (v případě, že bydlí u těchto místních komunikací), pro pěší je pohyb v blízkosti komunikací nepříjemný a nebezpečný. V bezprostřední blízkosti dopravně přetížené ul. Vokovická se nachází MŠ a ZŠ, ul. Na Krutci svou kategorií není určena pro tranzitní dopravu. Přes rezidenční oblast nelze vést tranzitní cestu.
Hustota dopravy se tak dostala již za únosnou mez. Denně zde projede 4000 tis. aut, které Vokovicemi jenom projíždí (př. viz radar gemos 5.10.2017). Průjezd se o víkendech jen nepatrně sníží na 2500 aut denně, provoz je 24 hodin denně, masivní porušováni vjezdu nákladních vozidel do ulice na Krutci, troubení, nedodržováni rychlosti, ohrožování dětí – není možné ani bezpečně přejít ulici,
Vlivem různých nekoncepčních řešení dopravy ze strany Prahy 6 došlo k této situaci a z Vokovic je v dnešních dnech tranzitní oblast, což jistě nikdy nebylo zamýšleno.
Ve Vokovicích se situace výrazně zhoršila uvedením do provozu stanice metra Nádraží Veleslavín, kterou nikdo z obyvatel nepotřeboval! S kýmkoli jsem se bavila v době výstavby metra, všichni vyjadřovali obavy, co nám tato změna přinese a jak se změní prostředí ve Vokovicích. Změnilo se a výrazně k horšímu. Obavy byly na místě. Díky modrým zónám nám zatím nerezidenti nemohou parkovat pod okny, ale „krouží“ tudy denně, aby si našli vhodné místo pro bezplatné zaparkování nebo jenom vyložili spolucestující na metru, Jako příklad uvádíme nově vzniklé „parkoviště“ u vstupu do Šárky, u sportovního areálu - tenisových kurtů, kde dřív nikdo neparkoval a nyní je plné aut. Vjíždí tam ulicí K Červenému vrchu nebo V Středu. Navíc s tím souvisí i rostoucí nepořádek v této oblasti, neboť když už zde parkují, tak proč by taky nevyužili místní kontejnery na tříděný odpad? Ty často již nestačí na takový nápor přespolních a nepořádek je všude. Tedy v souvislosti s rostoucí dopravou skutečně dochází ke zásadnímu kvalitativnímu zhoršení prostředí, v němž žijeme. A pokračování metra s vyřešením odstavného parkoviště Na Dlouhé míli je v nedohlednu. V plánu se opět objevilo parkoviště na stanici metra Nádraží Veleslavín, ale s tím my, obyvatelé Vokovic zásadně nesouhlasíme. Nikde ve světě se nestaví odstavná parkoviště v blízkosti škol, školek a obytných čtvrtí!

Jako problém celé lokality je i velice zanedbaná oblast okolo vstupu od ulice Vokovická (u autobusové zastávky 119). Území před dnešní praktickou základní školou je velice nekultivované, namísto kvalitního veřejného prostoru se jedná o zanedbaný autoplácek s kontejnery na tříděný odpad. Nebyla by stromová úprava, vodní prvek, lavičky a třeba občasné farmářské trhy lepším vstupem do obytné čtvrti?
I tak by zde, kde je nad hygienické normy zvedlá hladina hluku by ale přeto mohlo vzniknout příjemné náměstí. Bylo by potřeba maximálně odhlučnit alespon stromy Evropskou silnici, prostor ze strany Evropské zazelenit stálezeleným lesem, točnu zrušit a v jejích horních severozápadních dvou třetinách vytvořit částečně zelenou, částečně zpevnělou plochu, která by měkce reagovala na extrémy horkého či studeného počasí, a umožňovala bezpečnou a příjemnou chůzi. Nahoru umístit kašnu se stříkající vodou, jejíž zvuk může také odizolovat hluk Evropské, z kašny vytékající upravený vodní prvek, několika metrový až třeba dvacetimetrový regulovaný potok s mostky a herními prvky pro děti. Prostor dokola osázet vzrostlými listnatými stromy, lavičkami (a protože jsme na stanici na mezinárodní letiště :) tak designovými, na nichž se dá sedět a ve stínu stromů pozorovat cvrkot na plácku před sebou, třeba farmářské či jiné trhy. Vzniklo by příjemné místo pro děti a rodiče čekající na školní lekce, možnost zdravého nákupu, možnost setkat se pro místní, oživení místní komunity.

Problémem přesahujícím lokalitu je samotná křižovatka Nádraží Veleslavín a obratiště středočeských autobusů. Křižovatka je vytvořena přednostně pro auta, což dává smysl, pěší na ni však nedostali adekvátní prostor a nebyla jim věnována pozornost. Chybí zeleň na komunikacích kolmých na Evropskou (Vokovická, Veleslavínská), lavičky, prostor pro bezpečný pohyb lidí třeba formou oddělené chodníku od silnice záhony, či jiným prvkem i přechod od tramvaje přímo k obratišti autobusů. Cílem města by dle mého názoru měl být bezpečný pohyb lidí po něm, podpora MHD, bohužel křižovatka N. Veleslavín je opakem této snahy.

Dalším problémovým bodem je budoucí výstavba na místě dnešní staré Aritmy - je třeba, aby byla vhodným doplňkem zahradního města, respektovala výškové limity čtvrti, byla prostupná pro pěší (nešlo o oplocený areál), měla velký podíl zeleně a doplnila v této části chybějící občanskou vybavenost adekvátně k počtu nových bytů/domů - školka, hřiště, veřejné prostranství. Navíc je třeba vymyslet, jak je možné lokalitu napojit na Vokovice dopravně. Stávající Vokovická ulice už nárůst dopravy neunese.
Nový problém, který se ovšem zvětšuje je venčení psů Do oblasti Vokovic se sjíždějí lidé venčit psa, ovšem naprosto nedostatečně po nich uklízejí. Oplotit jedno malé dětské hřiště, aby psi měly volný pohyb není zrovna proporcionální. Např. ve Vídni mají jednom městském parku opačný trend: psi mají ohrazený prostor v rohu parku za plotem a podstatná část parku s několika hřišti pro různý věk a lavičkami byla volně přístupná bez jakéhokoliv plotu. Vokovice by neměli být jednou „ psí loučkou“.
A v neposlední řadě, vzhledem k charakteru Vokovic, do této "zahradní čtvrti" vůbec svou výškou, ani vzhledem nepatří nešťastná Shiran Tower, která nyní ze všech okolních pohledů Vokovicím dominuje a působí, že sem vůbec nepatří. Stejně tak i kdysi vybudované technologické centrum hned vedle Shiran Tower, které navíc navazuje na pražské přírodní parky je tu "asi" omylem.
Také vysoké vedení by mohlo vést pod zemí jako v jiných zemích Evropy.
Aktuálně je třeba zklidnit dopravu, zabránit projíždění nerezidentů Vokovicemi. Je to zásadní problém celé Prahy 6 a nový metropolitní plán to neřeší. Zdůrazňujeme nutnost modernizace železnice na Dlouhou Míli, do Kladna a na letiště, výstavbu P+R na Dlouhé Míli.
Metropolitní plán dále počítá s vybudováním estakády, která má dopravně propojit ulice Evropská/Kladenská a Na Petřinách, tzv. „ESTAKÁDOU“. Pokud by tato stavba opravdu vznikla, problém tranzitní dopravy přes Vokovice se ještě navýší.

4. 4. 2018, 22:01
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-1c-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

MPP nedostatečně zohledňuje bydlení rezidentů ve spojitosti s řešením dopravní infrastruktury na Praze 6, která je tranzitním místem pro pracující dojíždějící z lokalit severozápadně od Prahy. Neřeší se doprava ani jakýkoli jiný veřejný zájem z výstavby paralelní dráhy. Jakým způsobem se dořeší doprava na letiště? Evropská ul. je v tomto směru již nyní přetížená.

5. 4. 2018, 14:08
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-1c-SUM-0

Džbán

Shrnutí komentářů

Lucie Štůlová:

Vyjádření občanů k lokalitě Džbán v této otázce lze shrnout do několika okruhů:
- lokalita se jeví jako zanedbaná, bez řádné péče (sekání, drobný městský mobiliář, sběr odpadu...)
- lokalita je pro Prahu 6 a celé město výjimečná svou rozlehlou vodní využívanou hojně k rekreaci, přesto je přístup k ní veden problematicky například po velmi zanedbané ulici Nad Lávkou či ulici Ke Dvoru, jejíž podoba je nyní, po zahájení mohutné výstavby uvnitř vokovické usedlosti na konci této ulice, velmi nejasná. Jediný vhodný přístup je proto přímo z Evropské, od zastávky Nad Džbánem. Ten však není vhodný pro obyvatele Vokovic ani ty, kteří přicházejí od metra...nutí totiž k pohybu pěších podél rušné Evropské ulice.
- problémem lokality je oplocený areál na severu bránící průchodu kolem nádrže
- jako problém se jeví i parkoviště na konci ulice Nad Lávkou, které je předimenzované a v žalostném stavu. V novém MPP je zaneseno jako Městská parková plocha zahradní, je tedy nutné doufat v jeho nové pojetí.

5. 4. 2018, 21:58
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-1c-SUM-0

Veleslavín

Odlidštělá Evropská, jeden velý dopravní uzel problémů,

veronika zapletalová:

pracovní verze

Problémové v lokalitě je v podstatě vše. Lokalita je jeden velký uzel problémů, který jde rozdělit zhruba na dvě až tři části. Odlidštělá Evropská třída, po jejíž stranách ale stále žijí lidé, a zcela nezvládnutý, zpackaný, ostudný, depresivní, nevzhledný, chodci nebezpečný a nepřátelský dopravní uzel Veleslavín, který spolu s Evropskou drasticky přeřezává dvě původní propojené vesnice Veleslavín a Vokovice. Je zcela nepřátelský k místním obyvatelům, kteří v rámci pohybu po svém okolí jsou nuceni ho i několikrát denně přecházet. Spaliny aut i autobusového nádraží jsou také samozřejmě problém. Nepomůže ani jeho tragikomické zpopulárnění v médiích kvůli livrejovaným lokajům nosícím kufry turistům místo eskalátorů. (Kočárky nenosí.) Mpp podlemě situaci neřeší, naopak.

Z opakujících se připomínek:
- My jsme rezidenti Prahy 6, měl by být dán větší důraz na rezidentní bydlení.
- NECHCEME BÝT TRANZITNÍ OBLASTÍ. MY TADY ŽIJEME
- Nevhodně umístěný dopravní uzel
- výjezd autobusů z nádraží posunout cca o 100m směrem na západ před křižovatku Veleslavín
- Když vidím takové zásadní chyby u relativně malých projektů, jak je možné důvěřovat tomu, že globální Metropolitní plán situaci zlepší? Zvláště, když je evidentní, že lidé vytvářející podklady nemají k daným lokalitám žádný vztah a místní problematiku neznají.
- Dopravní přetížení a z toho plynoucí emise. Koncentrace benzo(a)pyrenu překračují limity o 46 % a to ještě za nereálných vstupních podmínek, uvažovaných ve výpočtu ATEM.
- podivné shody náhod, kdy jen tak mimochodem se samovznítí historická budova Charlotte Masarykové poté se "jako" rekonstruuje a najednou je celá budova pryč. Jak se může stát, že historická budova, která se váže k historii naší země, zmizí beze stopy a není uložena povinnost jejího zachování ať už novou výstavbou / dle nových staveb. technologií avšak s respektem k původnímu účelu / velikosti a VZHLEDU?!
- Zanedbávaná péče o zeleň - zanedbaný les, hory odpadků
- Zanedbaný zavřený zámeček i park.
- Mizející potoky a przněné staleté stromy u nich rostoucí.
- Žádné náměstí, otevřená zeleň, vodní plocha
- stromky izolační zeleně podél Evropské jsu malé a opadavé
- MPP je navrhován od stolu, ne z terénu.
- Estakáda je výsměch obyvatelům
- nebezpečný přechod přes vlakové kleje mezi teplárnou zámkem a kladenskou. Nikdo se tím nechce zabývat. Není možné pouštět samotné děti do školy.
- nebezpečný přechod Evropské pro děti, nemohou do školy chodit samy.
- Uzavřít ulici Na Krutci nebo ji alespoň zjednosměrnit by odvedlo tranzitní dopravu z Veleslavína.
- Umožnění výstavby dalších kancelářských a výškových budov je primárním cílem nového MP?
- Podporovat zachování a rozvoj zelených či zalesněných ploch
- Cenim si moznosti vyjadrit se. Dekuji.
- Tak si tak rikam, za koho vlastne Praha kope? Za me, jejiho obcana, nebo za auta?
- Ve svete je trend autum uz neustupovat. Jejich dominance by mela byt regulovana i zde. Praha potrebuje spise rozsirovat plochu svych parku, nez betonovych ploch.
- katastrofická dopravní situace na pomezí sousedních lokalit - Vokovická, Veleslavínská, Kladenská, Evropská.
- vypadá to, že podle MPP jediné, co zustane z vesnické struktury je závislost na autech.


.....................................................................................


nikdo nemůže znát lépe než my naše potřeby.
Investuje se jen do zisku, ne do obyvatel
Neexistující chodník ani přechody pro chodce ani ochrana hřiště - v ulici pod novým lesem.
Další a další stavby a výstavba bez plánu obslužnosti, dostupnosti, parkování a důsledků pro danou lokalitu. To vše by se mělo řešit předem než někdo něco nového schválí a nikoliv hasit požáry, které nerozvážnými kroky způsobí,
Koncept je vytvářen od stolu bez znalosti místní problematiky a potřeb velkého množství občanů, kteří zde žijí.
křižovatka Evropská / Veleslavínská je již nyní přetížená důsledkem nevhodného dopravně-technického řešení, Situace se dále zhorší po dokončení bytového developmentu mezi ulicemi Pod Dvorem a U Zámečku. Další zhoršení lze očekávat po pronájmu kancelářského projektu AFI při ulici Kladenská. Plánovaný bytový development staré teplárny, území 411/121/2170 přinese jen další zhoršení - navrhovaný rozvoj bytové funkce je třeba zcela eliminovat nebo omezit ve prospěch zeleně a zařízení pro sport a volný čas.

Doprava na městský okruh skrz rezidenční oblast

Dnes je ulice Na Krutci hlavní tranzitní tepnou nahrazující SJ radiálu. Veškerá tranzitní doprava čítající 3000-4500 aut denně Vokovicemi jen projede a část míří ulicí Evropskou na městský okruh NAMÍSTO ABY NA OKRUH NAJÍŽDĚLA ZA PRAHOU A DO PRAHY VŮBEC NEVJÍŽDĚLA. Kromě Evropské tento tranzit zatěžuje i okolní oblasti - Starý Veleslavín, Střešovice, Patočkovu, Břevnov a další.

Busy MHD a regionální busy ze středočeského kraje a P+R je nepřípustné umísťovat do obydlené oblastí Prahy 6. To by zhoršilo i životní prostředí v Liboci, Veleslavíně i Vokovicích. Je nutné umístit P+R a terminál busů na okraj Prahy, na Dlouhou Míli, k nádraží Praha Ruzyně,.... Tak to bylo naplánováno i ve schválené dokumentaci pro EIA pro metro V.A.
Ve Veleslavíně musí být realizován pouze přestup z metra na železnici, tramvaje a místní busy.

V prostoru bezprostředně za železničními kolejemi naproti nádraží Veleslavín v 90. letech zmizel pás stromů směrem k Evropské ulici (vyznačeno žlutě na přiloženém výřezu). Tento by měl být zpět zakomponován do metropolitního plánu a to i tehdy, pokud by byla železniční stanice zahloubena neboťˇ zde plnil roli částečné hlukové a prachové clony od Evropské ulice.
Je evidentní, že se mění klima a přibývá extrémnějších výkyvů počasí, zejména vysokých teplot a dlouhodobého sucha na jedné straně a na druhé straně extrémních srážek. Z tohoto pohledu metropolitní plán musí počítat s takovýmto vývojem a být nadčasový. Je proto naprostý nesmysl snižovat zelené plochy a nahrazovat je domy či asfaltovými černými plochami parkovišť a jinými nepřirozenými plochami, které budou v letních měsících tepelným zářičem a učiní město neobyvatelné.

Tlaky investorů při plánování zastavěnosti území jsou mnohdy nad možnosti stabilizovaného území s vesnickým charakterem budov jako je tomu právě ve Veleslavíně. Tím je Veleslavín výjimečný, činí ho unikátním a ceněným. Snahy stavět mnohapatrové budovy v místech, kde jsou jednopatrové max. dvoupatrové domy (počítáno od pohledové strany - z ulice), je příkladem ignorování názoru občanů a neúměrného přetížení na úkor kvality života místních obyvatel, potažmo budoucích.
S tím souvisí i šířka místních komunikací mezi vilkami Veleslavína, která není dimenzovaná pro výstavbu mnohapatrových obytných domů tak, jak by si to představovali zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Neustále se zvyšující počty aut parkujících po straně ulic velmi omezují obousměrný provoz a mobilitu a činní je tak nepropustnými. Metropolitní plán musí počítat s tím, že 1 rodina či 1 bytová jednotka má i 2 osobní auta, a proto musí navrhnout řešení, jak s tímto fenoménem naložit, tzn. dostatečný počet parkovacích míst na pozemcích nově vznikajících objektů.

osázením stromů podél silnice. Celá křižovatka na Nádraží Veleslavín je obrovskou vybetonovanou plochou bez zeleně, která v létě funguje jako tepelný ostrov. Park byl vykácen a místo něj postavena nevzhledná, výškově naddimenzovaná budova AFI Vokovice, která přináší jen další nepotřebné kancelářské prostory (volné jsou kanceláře v Dejvicích, na Hadovce, v budově Sanofi Aventis, Cube).
Stromy by mohly být nasázeny i v pruhu na autobusovém nádraží, místo udupaného křoví.
Stejné nevzhledné a neužitečné křoví je osázeno i podél protihlukové zdi obytných domů ulice Ke Dvoru.
Bariérou v oblasti je chybějící přechod na polovině křižovatky evropská/veleslavínská. Chybí přechod z autobusové otočky na zastávku tram směr Divoká Šárka. Pokud někdo přijede 119 a chce jít směrem do ulice Ke Dvoru, musí buď nesmyslně obcházet celou křižovatku, přebíhat nebezpečně mezi auty a tramvajemi a nebo sejít do podchodu a na druhé straně vyjít schody - je to náročné hlavně pro seniory.

Nevzhledná je vyhořelá budova u nádraží.
Chátrající zámeček Veleslavín by se měl opravit.
Do lokality rozhodně není třeba přivádět další dopravu výstavbou estakády, dopravní situace je špatná už teď.

Problémem je dnes už jakákoliv nová výstavba, protože se nehledí na navazující infrastrukturu, která by se měla řešit ještě předtím než se povolí další výstavba. Metropolitní plán by měl především řešit infrastrukturu, ale on spíše řeší, co se dá zastavět aniž má stavitel jakékoliv povinnosti k dané lokalitě.

Zahloubení Buštěhradské dráhy, jak je dlouhodobě slibováno, z Dejvic až po zastávku Veleslavín Nevhodně umístěný dopravní uzel

Prepazeni Evropske a krizovatky Stresovicke u Vojenske nemocnice skrz Veleslavin a Novy les tranzitni dopravou povazuji za kratkozrake a nepromyslene a velmi necitlive k prirode a obcanum Veleslavina a jeho historie. Moc prosim nedelejte to! Skody, ktere tim vzniknou, budou nevratne.

Co pozitivního nám přináší druhá přistávací dráha? Potřebuje Praha přijímat ještě větší množství lidí? Už teď letiště přepravilo více lidí než bylo původně plánované (15 000 000 lidí/2017). Při druhé přistávací dráze může dojít až k dvojnásobnému počtu cestujících přes Prahu.

Už v současné době je nedostačující infrastruktura a mpp infrastrukturu důsledně neřeší. Jak chce mpp dopravit přes Prahu 6 další miliony lidí za rok navíc? Jakým způsobem se dořeší doprava na letiště? Neřeší se doprava ani jakýkoli jiný veřejný zájem z výstavby paralelní dráhy.

Měla by se řešit regulace a stavět záchytná parkoviště na okraji Prahy. Mělo by se řešit napojení na středočeský kraj a navzájem spolupracovat. Praha 6 je transitním místem pro ty, kteří dojíždí do Prahy denně za prací z oblastí severozápadu Prahy, nicméně mpp to příliš nezohledňuje. Čím více lidí Praha láká, tím více se zhoršuje kvalita života Pražanů. Evropská ulice je již v současné době přetížená. Je třeba důsledně vyžadovat regulaci provozu, nikoli lákat další lidi.

- Nevzhledné neestetické naddimenzované a bez obecného přínosu budovy posledních šedesáti let. Okolí třídy, která byla určena jako metropolitní, a jejíž význam je ještě podtržen přestupní stanící na mezinárodní letiště, by mělo být reprezentováno budovami vybranými i v mezinárodních soutěžích, a developer by měl, (ale to platí obecně), chce li v takto exponovaném místě stavět, plnit požadavky města, veřejnosti, vzniklé na základě rozsáhlé diskuze. A až toto splní, může stavět. Toto považuji za obecnou slabinu Metropolitního plánu.
Odstrašující je vznikající kancelářské budova AFI, která má po celé své délce o 3 patra víc, než by měla mít, a stojí na staré relativně nedávno rekonstruované továrničce, budova s cestovatelským obchodem, která až do konce měla na billbordech vyfocenou borovici, a změnila billboardy v momentě, kdy borovici pokácela, jakou podivnou osinu má na své střeše? a další bezpohlavní skleněné budovy směrem k Divoké Šárce?

Evropská podrobněji:
- Okolo Evropské stále žijí lidé i za křižovatkou. Tomu ale, kdo nechce vyjet autem, silnice neustále říká: "Ty jsi nic, nemáš kola, kllď se!" :)
- "Potěmkinovou vesnicí" je ozelenění tramvajových kolejí z centra do křižovatky Veleslavín, proč nejsou doposavad ozeleněny až k točně?
- Je zde povolená rychlost 70km/h, když třída vede obytnými čtvrtěmi? Je vyňata z hygienických norem.
- Přechody zde jsou daleko od sebe, lidé jsou nuceni přebíhat.
- Lidé čekající na tramvaj stojí na minimílně krytých zastávkách uprostřed dálnice, z obou stran výfuky, hluk. Děti je mají rovnou u hlav, spaliny se nejvíc drží práve mětr nad zemí. Zastávky jsou nechráněné proti západnímu větru, který zda na náhorní plošině může být zvlášť v zimě velmi silný a není kde si sednout.
- Bylo by dobré, aby zadavatel a projektant, dřív než něco vznikne na místo osobně zašli a vyhodnotili, co je potřeba.
- Mimo praktickou stránku uplně vymizel z obecného povědomí požadavek stránky estetické.
- Po stranách Evropské vede chodník s cyklostezkou, ale aby setrvání na nich bylo únosné, bylo by potřeba je oddělit od extrémně velké a agresivní silnice pruhem zeleně či v místech, kde to jde odhlučňujícím valem.
- Podél celé Evropské jde zasázet stromy, které po té, co vyrostou, mohou poskytovat polostín, tlumit počasí, které je zde v podstatě v jakékoliv podobě nehostinné. Stromy by také částečně narušily monotonní rovnou linii třídy.
- Zelen a třeba přízemní budovy, po stranách silnice by mohly odhlučnit i byty po jejích stranách.
- Veleslavínská křižovatka je součástí Evropské, je potřeba zadat veřejnou soutěž, je velkým oříškem. Ted ji člověk nestačí na semafory přeběhnout, musí obejít tři přechody, tedy 3x čekat, než ji přejde, auta vyražejí nebezpečně brzy, chodci s kufry přebíhají sem tam, auta brzdí ze 70km/h.


6. 4. 2018, 10:34
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-1c-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Nejvýznamnější problémy lokality U Potoka:
- Narůstající dopravní zátěž spojená s chybným plánem rozvoje dopravní infrastruktury (zejm. nekoncepční a problematický záměr výstavby dopravní propojky Slamicova - Kladenská)
- Bariéra územní prostupnosti - okrajem lokality prochází trať Dejvice - Ruzyně, která tvoří zásadní prostupní bariéru mezi lokalitou U Potoka a lokalitou Kladenská.
- Zápach - součástí lokality je funkční teplárna, jejíž zplodiny zamořují lokalitu zápachem zejména v období zimní inverze

Další problémy:
- Nedostatek kultivovaného veřejného prostranství, úzké chodníky a zároveň rychle jezdící auta.(podél hranice lokality)
- Nedostatek jakékoliv sociální i kulturní infrastruktury – DROBNÝ obchod, kavárna, restaurace, kino (bývalo), galerie, plácek pro sport, děti. Místem pro děti myslím důstojné jim odpovídající prostředí, ne klec s pískovištěm.
- Chybějící přechod přes vlakové koleje na cestě ústící mezi Veleslavínským zámkem a starou teplárnou na Kladenskou za kolejema, které denně přechází několik stovek lidí, z nichž velká část jsou děti, do sousedících škol, školek a k veřejné dopravě. V metropolitním plánu tento přechod vyznačen není. Je potřeba, aby tam přechod byl.

6. 4. 2018, 12:44
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-1c-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Naplánovaná mimoúrovňová křižovatka v blízkosti obory je neslučitelná s ochranou přírodní a kulturní památky Obora Hvězda, součástí systému Natura 2000 ani s rekreačním využití oblasti obory i jejího bezprostředního okolí. Další bariéra v přístupu k Ladronce.

6. 4. 2018, 22:06
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-1c-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Nejzávažnější problémy lokality jsou přetížená Patočkova ulice a nedostatek parkování.
Severní část této lokality je zásadně ovlivněna extrémně silnou dopravou na Patočkově ulici. Je evidentní, že bydlení v této části je, z důvodu znečištění ovzduší,zdraví nebezpečné.
Patočkova ulice rovněž tvoří velmi silnou bariéru a zabraňuje prostupu severním směrem do Střešovic.
V lokalitě je poměrně velká hustota obyvatel, ale také velmi limitované možnosti parkování. Tento nesoulad bude čím dál více patrný a měl by být řešen.

9. 4. 2018, 20:55
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-1c-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Intentzity dopravy - Evropská, Vokovická. Chybějící lokální centrum v západní části - viz 1f, jež by mělo vzniknout na základě územní studie. Nová výstavba - administrativní (AFI) i pro dopravu (P+R Tobrucká, točny autobusu).

9. 4. 2018, 21:29
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-1c-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Těsně po pravém břehu rybníka vede nezpevněná komunikace, která je využívána k obsluze několika domků a chat ve stráni nad rybníkem. Vzhledem k tomu, že je okolí rybníka hojně využíváno k rekreaci a pohybuje se zde hodně pěších (převážně dětí), je pohyb automobilů, byť ne příliš častý, diskriminujícím a nebezpečným prvkem. I samotný přístup k rybníku pro pěší ze zástavby staré Liboce přes ulici Sestupná a Pelikánova je riskantní. Tyto ulice jsou využívány jako spojka z Petřin do Ruzyně. Řidiči nedodržují předepsanou rychlost. V nepřehledném a svažitém terénu působí hustá automobilová doprava jako bariéra v přístupu k rybníku.
Část biokoridoru na pravém břehu rybníka je oplocena, což v principu odporuje poslání, které biokoridor plní.

17. 4. 2018, 09:22
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-1c-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Architektura - neadekvátní výstavba
Všemi ceněný vesnický charakter lokality byl narušen předimenzovanou necitlivou výstavbou několika viladomů, která nebere ohled na charakter stávající zástavby; nové stavby nerespektují původní uspořádání zejména v souvislosti se svažitostí terénu.
Doprava
V posledních letech je velkým problémem doprava. Klidná lokalita se stala dopravní "tepnou" taxikářů mířících na letiště a vozů s distribucí potravin e - shopu , který má sklad v areálu West pointu. Řidiči nerespektují obytnou zónu, často překračují rychlost, vyhýbají se jízdou po chodníku, troubí i v ranních hodinách, nerespektují přednost chodcům. Problémy jsou především v ulicích Sestupná - Pelikánova a ulici Libocká. Hustý provoz je pak i bariérou při pěším přístupu z obytných částí do částí rekreačních (obora Hvězda, Libocký rybník).

17. 4. 2018, 17:41
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-1c-SUM-0

Dlabačov

Kde je největší problém.

Vladan Hodek:

Zničení městského prostoru křižovatkou Malovanka s vyústěním tunelu městského okruhu a z toho plynoucí důsledky jako je špatné ovzduší a odříznutí lokality od Střešovic i sídliště Břevnov.

5. 5. 2018, 20:29
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-1c-SUM-0

Tichá Šárka

Šárka je na papíře přírodní park, ale pro politiky nezajímavou periferií

Vladan Hodek:

Selektivní péče, rozpadající se cesty, uzavírání údolí, povolování černých staveb , absence infrastruktury, nevyřešená stoka D- vytékající splašky do potoka.

6. 5. 2018, 17:59
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 243-1c-SUM-0

Ořechovka

Stav centrální budovy, rušivé objekty garáží, parkování a tranzitní doprava

Michal Gajdzica:

Stav centrální budovy je nevzhledný a vyžaduje rekonstrukci. Rušivě v lokalitě působí zástavba garáží na různých místech lokality. Nejvíce problematickou oblastí je parkování nerezidentů způsobené nesystémovým řešením parkovacích zón. Další problémovou oblastí je tranzitní doprava v ulici Pevnostní, která nevhodně nahrazuje obchvat Vítězného náměstí a ztrpčuje život obyvatelům a chodcům v této části lokality.

15. 5. 2018, 07:46
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-1c-SUM-0

Letiště Václava Havla

Projekt zatěžující ovzduší a zvyšující hlukovou zátěž Prahy

Ilona Al-Jumaily:

Přípravy rozšíření o novou dráhu je nezodpovědný projekt zatěžující ovzduší a zvyšující hlukovou zátěž Prahy

15. 5. 2018, 23:17
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 604-1c-SUM-0

Nová Šárka

Nejproblematičtější je dopravní situace

Jana Frková:

Nejproblematičtější je dopravní situace. Poničené vedlejší komunikace, často ucpané parkujícími auty nerezidentů a hlučná Evropská. Problematické jsou také železniční přejezdy v ulicích Litovická a U stanice. Po spuštění signalizace trvá často dlouhé minuty, než přijede vlak, což vede k dlouhým kolonám v případě ulice Litovická a těžkým nehodám netrpělivých řidičů v případě ulice U silnice, kde nejsou závory.
Chybí více oficiálních vstupů do Divoké Šárky – vzdálenost mezi vstupy u konečné tramvaje Divoká Šárka a na křižovatce Pražského okruhu s Evropskou je cca 2 km.
Rostoucí nedostatek parkovacích míst, který se zhorší zrušením parkování kvůli připravované tramvajové trati na Dědinu.
Evropská ulice - po vytvoření pruhů pro autobusy je Evropská nejen ve špičkách ucpaná od křižovatky s okruhem až po Veleslavín. Provoz na Evropské zásadně roste.

16. 5. 2018, 10:13
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 124-1c-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Problémové jsou rozpadající se budovy i některé zanedbané partie podél dráhy, které slouží bezdomovcům, narkomanům a hyzdí okolí. Jde například o část nádraží Veleslavín, a dílčí úseky podél celé lokality.
V některých částech dráhy je to prostupnost pro pěší a cyklisty, které vede k nebezpečnému přecházení trati. Příklad "přechod" u staré veleslavínské teplárny.

21. 5. 2018, 14:21
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-1c-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Narůstající intenzita tranzitní automobilové dopravy hlavně ve špičkách po ose Veleslavín-Kladenská-Pod Kladenskou silnicí-Na Rozdílu-Střešovice.
Obava obyvatel, že plánovaná bytová, komerční i dopravní výstavba v lokalitě a jejím okolí povedou ke dramatickému zhoršení situace.
Průchodnost Buštěhradské dráhy pro pěší u veleslavínského zámečku, kde denně přecházejí stovky lidí.
Obava z redukce zelených ploch novou výstavbou.

21. 5. 2018, 21:47
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-1c-SUM-0

1d. Jsou ve vaší lokalitě nějaké důležité charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní, stavební památky atd., které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost?
(nevyřízeno 22 z 22)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Oceňuji blízkost Divoké Šárky, klidnou a malebnou Starou Liboc se svým kostelem a rybníkem. Výhled na Liboc přes rybník je prostě nádherný.
Výhled jak na lesy a romantické skály v Šárce, tak na nasvícenou budovu Hvězdy či Libockého kostela.

22. 3. 2018, 13:17
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1d-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Plán nepodchycuje drobné plochy stávající zeleně. Plochy jsou v návrhu všechny vyznačeny jako zastavitelné, nelze všechno zastavět a metropolitní plán by měl výstavbu regulovat. Vyznačit ochranu barokních statků na Starém náměstí.

31. 3. 2018, 13:49
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 213-1d-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita obklopuje památník bitvy na Bílé hoře, jejíž stopy jsou zde patrné dodnes. Součástí lokality je toleranční hřbitov, který je v metropolitním plánu chybně označen jako zastavitelný. Další významnou památkou je kostel Panny Marie Vítězné s parkem, který je v metropolitním plánu vyznačen jako rezerva pro rozšíření Karlovarské silnice. Tyto tři památky se svými parky na sebe volně navazují a jsou prostupné až k oboře Hvězda s jejím zeleným předpolím. Tento poměrně souvislý pás zeleně prostoupený historickými událostmi by bylo dobré zachovat do budoucna.
Charakteristickým prvkem lokality je zástavba pouze rodinnými domy, neumožňovat stavbu výškových budov, uchovat průhled na bělohorskou dominantu (letohrádek Hvězda).
Chybí vymezení zelené osy z památného místa Bílé Hory směrem na jih k Motolu, jedná se o prvek dominantního charakteru veřejného prostoru s parkovou úpravou.

31. 3. 2018, 18:41
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-1d-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

V místě se nachází několik zelených ploch, nicméně ani jedna z nich (vyjma Ruzyňského hřbitova) není aktivně využívána ani udržována. Jejich zastavění však není žádoucí. Pás zeleně navazující na severní část Karlovarské silnice tvoří hlukovou i pachovou bariéru. Jeho zastavění a využití k rozšíření Karlovarské silnice výrazně zhorší kvalitu prostředí i ovzduší.
Plocha navazující na Manskou zahradu a ulici Ve Višňovce, taktéž určena k přeměně na obytnou, je jediným místem, které by mohlo sloužit jako aktivně využívaný park. V lokalitě i jejím bezprostředním okolí zcela chybí např. veřejné dětské hřiště. Také tudy vede z části zpevněná cesta spojující ulice Ve Višňovce, Sadovou a dále i Ovocnou, která je využívána pro přístup k MHD. Podle obyvatel je žádoucí maximální zachování zeleně a uchování vesnického rázu, neprodat zbylé pozemky developerům na stavbu nevzhledných moderních bytových domů.

31. 3. 2018, 21:20
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-1d-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Rozsáhlý celek zeleně na území Šáreckého údolí má funkci významného krajinného prvku v obci. Zajišťuje ochranu ovzduší a krajiny - zadržování vody, apod.
Má-li parkový areál svým charakterem umožňovat občanům aktivní pobyt na čerstvém vzduchu, je tato funkce v lokalitě 810 zcela naplněna, neboť na území Zahrádkové osady Jenerálka se v době zahrádkářské sezóny setkává komunita až 1000 generačně a sociálně různorodých občanů, kteří zde nacházejí útočiště před náročným životem v rušném velkoměstě. Enviromentální výchova zde probíhá nenásilně mezi generacemi. Členové osady, ale i místní starousedlíci v symbióze s okolní přírodou dbají na zachování zeleně s parkovou úpravou.

2. 4. 2018, 22:20
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-1d-SUM-0

Starý Veleslavín

Chránit a zachovat jak je celý Veleslavín, zámek s parkem, ošetřit, otevřít veřejnosti, kultuře.

veronika zapletalová:

33 připomínek

Většina připomínek se týká:
detaily viz.

- Veleslavínský barokní zámek od K.I. Dienzehofera se všemi čtyřmi budovami, s parkem se vzrostlou zelení, s cihlovou zdí i s mlatovou cestou kolem, která v oblasti funguje jako park.
- stále zachovalý urbanismus vesnice
- veškerá historická architektura a struktura, jež nese pamět místa
- výhledy na zalesněný horizont, skály, dramatičnost terénu krásné krajiny
- zeleň
- volný prostor po staré teplárně, který umožňuje pohled do údolí. Zastavěná plocha tam byla jen 15%, zachovat.
- Bývalá veleslavínská Radnice, nyní mateřská školka
- Zvonička a uličky u zvoničky
- Hospoda Na Závisti Hospoda U Marčanů
- bylo potřeba chránit čerstvě zbořené: Vila Charlotty Masarykové, továrnu na čokoládu pod AFI, statek se zahradou v centru.
- Kaštanová alej ve Veleslavínské ulici
- Pískovcový val
- vlakové koleje tak jak jsou, obklopit zelení, dopravu na letiště řešit metrem, omezit autodopravu

2. 4. 2018, 23:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-1d-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Jsou to výhledy od Bílé Hory na jih přes Motolské údolí, na Kalvárii a také ze spodní části lokality údolím směrem na Košíře a dále na Prahu.

3. 4. 2018, 10:14
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-1d-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Dejvické nádraží.
Vilová část v jihovýchodní části lokality s charakterem zahradního města.
Písecká brána a park Charlotty Masarykové.
Všechny tyto plochy stojí za to udržet ve stavu pro občany a ne pro auta nebo developery.

3. 4. 2018, 11:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-1d-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Vokovice jsou charakteristické svou urbanistickou koncepcí – jejich centrem je komponovaná síť ulic s centrem na ulici V středu. Je pro ně důležitá také osa napojení na MHD – ulice Vokovická a na ni kolmá již zmíněná ulici V Středu, jež ústí u SK Aritma a vstupu do Šáreckého údolí. Směrem do centra města - k Evropské je důležitou pohledovou dominantou zalesněný kopec Petřin, tento pohled by měl být chráněn a neměla by být budována zástavba výhled zastiňující.
Zajímavé průhledy v důsledku výstavby vysokých budov v okolí pomalu mizí. Mizí pohled na Střešovice, jelikož vyrůstá nová kancelářská budova AFI Vokovice.
V lokalitě Vokovic je nejdůležitější prvek Divoká Šárka, která funguje jako plíce pro Vokovice, Liboc, Ruzyň, Nebušice a Přední Kopaninu. Nachází se zde významná archeologická naleziště. Šárka je také místem, kam se chodí za odpočinkem a relaxací.
Významnou historickou stavební památkou byl Vokovický statek, který díky výstavbě nových sklobetonových bytových domů uvnitř objektu ztratil svou historickou hodnotu.
Metropolitní plán by měl brát v potaz ochranu a péči o historické budovy, které tady stojí několik století.

Nutné je chránit Vokovice před tranzitní dopravou, která narůstá každý den a zabránit výstavbě nadzemní radiály mezi Vokovicemi-Veleslavínem a propojení na Petřiny, což by z Vokovic udělalo jeden z největších dopravních uzlů na Praze 6.
V neposlední řadě je třeba zaměřit pozornost na Veleslavínský zámek. Město by mělo získat tyto prostory, které zatím ještě vlastní stát. Bylo by to v zájmu obyvatel. Zámek i park by měl být určen pro veřejnost a ideální by byla sociální infrastruktura.

4. 4. 2018, 22:02
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-1d-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

Lokalita Hadovka se pyšní usedlostí Hadovka a kapličkou Nejsvětější trojice, jejichž historie sahá k přelomu 17. a 18. století. Tyto památky společně s parkem Hadovka je vhodné chránit a uchovat pro budoucnost.
Do okolí příliš nezapadá administrativní budova Office Parku Hadovka (známá jako budova Siemensu), natož kdyby se mělo jednat ještě o její navýšení, které by bránilo výhledům a světlu stávajícím obyvatelům věžového domu Hadovka.

5. 4. 2018, 14:18
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-1d-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Co jsou charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní stavební památky, které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucniost?

HORIZONT. Pohled na horizont Petřin zakončený lesem a nebem. Znamená to do budoucna nenavyšovat nízkou okolní zástavbu odpovídající lidskému měřítku. Šest pater nové AFI budovy je evidentně příliš, měla být nejvýš třípatrová. 24 pater projektovaných Metropolitním plánem v lokalitě po obou stranách křižovatky Veleslavín je nesmysl. Pro představu současné výškové paneláky na začátku Vokovické mají 13 pater. Patra jsou navýšena výrazně v celé lokalitě Veleslavín, která je ale stabiliovaná obytná. viz.
Veřejný prostor, který je potřeba chránit, je i prostor nad námi, tedy kubické metry vzduchu. Lidé mají právo ve svém každodenním životě vidět horizont a nebe, je to veřejný prostor, který je potřeba začít intenzivně chránit.
Viditelný krajinný relief a světlo.

STARÁ ŠKOLA, nyní Lidová škola umění včetně tělocvičny.

Stávající ZELEŇ podél Evropské. V MPP je vesměs určena k zastavení. Jde jednak o plochu na jih od Staré školy, dále zelený park by měl zůstat mezi Cubem a Osamocenou ulicí, při vstupu ke Džbánu. Litovický potok včetně zeleně po obou stranách Evropské.

NEŠTASTNOU NEGATIVNÍ DOMINANTOU, kterou naopak třeba chránit není a nová zástavba by se jí měla vymezit jsou socialistické výškové stavby Hotelu Krystal. Není možné, aby podobný architektonický omyl minulého režimu udával ráz nové zástavbě, nevíc nadimenzované o čtverve 100 x 100m a vysoké hustotě.

Obyvatelé chápou křižovatku Veleslavín jako místo, kde žijí, jako součást Starého Veleslavína. Ten je ale v MPP vzhledem k velmi rozdrobeným lokalitám už v lokalitě jiné. Několikrát denně musí křižovatku pěšky často s dětmi přejít, nebot je li v oblasti nějaká infrastruktura, je ve Vokovicích. Obě vesnice odjakživa souvisly. Nová křižovatka i Evropská vznikla na místě bývalé hospody a centra Veleslavína. Prostor tedy není možné nahlížet jednotlivě, je nedílnou součástí prastaré (z 11.stol.) obytné lokality.

Proto respondenti i zde uvádějí:
VELESLAVÍNSKÝ ZÁMEK S PARKEM A VŠEMI HISTORICKÝMI BUDOVAMI. Zámek by měl patřit městské části a měl by fungovat jako veřejné kulturní a sociální centrum oblasti. I vzhledem k jeho blízkosti metru a přestupu na letiště.

VILA CHARLOTY MASARYKOVÉ - nedávno zbořená developerem. Zboření této vily vyvolalo výraznou vlnu odporu. "O jednu jsme již přišli, chraňme ostatní..."

Bývalá veleslavínská Radnice, nyní mateřská školka, Hospoda na Závisti, Restaurace U Marčanů, zvonička a uličky u zvoničky, zelen a další.

Veleslavin by mel byt památkovou zonou. Snaha zachovat původni raz je cim dal aktualnejsi. Rozsahla vystavba novych domu jiz ted zacina vyrazne menit okoli a to je alarmujici. Pokud neco stavet, tak mensi nizke domy, ne tak huste zastavene

Po zrušení železnice by koridor měl zůstat průchozí...rychlodráha jedině pod zem žádné skleněné tubusy a jiné hrůzy. Současná trasa vlaku je krásná, potenciální zelená osa Prahy 6.

Dominantní je sama plocha křižovatky, na mírném kopci mezi dvěma krajinnými sedly, přes které vede Evropská. Veškerá doprava na křižovatce by měla být podzemní, na povrchu a bezmotorová doprava, nádraží veleslavín vytvořit jako krásné zelené náměstí, centrum oblasti, přívětivé centrum, s lidmi pohodlně a bezpečně ho procházejícími. Místní dominantou je dlouhé večerní světlo. Veleslavínu chybí centrální část

Trend ve světě je jasný, v české republice jsme stále nějak pozadu.

- ZVELEBIT to co tu již stojí, např. Veleslavínský zámeček (park pro veřejnost)
- UCHRÁNIT Veleslavínský potok a zbylé historické budovy,
- ZACHOVAT výstavbu s malými obytnými domy s nízkou hustotou osídlení, vysoký podíl zeleně
= tedy ponechat si rezidenční klidovou zónu!

5. 4. 2018, 19:05
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-1d-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

== Souhrn ==

Vzhledem k povaze lokality jsou nejdůležitějšími prvky ochrany významný podíl zeleně a klidový charakter území.

Prioritně je třeba chránit
- Park Nový les - zejména v kontextu jeho zamýšlené devastace silniční propojkou

Dále je třeba chránit
- absenci tranzitní silniční infrastruktury
- stabilizovaný vesnický charakter území

== Podrobnosti ==

Nejcennější na této lokalitě je klid zde panující, daný až vesnickým charakterem oblasti s vysokým podílem zeleně. Proto obyvatelé považují za přímo barbarský nápad návrh na propojení Veleslavína s Petřinami novou "dopravně významnou komunikací". Jsou přesvědčeni o tom, že jakékoli posílení kapacity automobilové dopravy zničí to, čím je lokalita cenná, tj. klidné prostředí.

Profesionální specialisté na územní plánování považují za zcela chybný záměr propojovat silnicemi (tj. automobilovou dopravou) části spojené metrem. Odborně kvalitním návrhem pro zvýšení dopravní propustnosti je zlepšit bezbariérovost přístupu do zastávky Nádraží Veleslavín.
S ohledem na v Praze vzácnou kvalitu životního prostředí v lokalitě se vyslovují DŮRAZNĚ PROTI ZAMÝŠLENÉ VÝSTAVBĚ NOVÉ SILNIČNÍ KOMUNIKACE.

6. 4. 2018, 13:20
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-1d-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 Obora Hvězda zabírá většinu plochy lokality, nesmí být ohrožována další dopravní stavbou.

6. 4. 2018, 22:12
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-1d-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Charakteristické prvky - Nejvýznamnější budovou je poliklinika Pod Marjánkou, a to z hlediska funkce i architektury. Důležité jsou samozřejmě i areály mateřských a základních škol.
Důležitou osou/průhledem je ulice Pod Drinopolem navazující na schodiště na Bělohorskou a vyúsťující naproti studentským kolejím UK. Tato ulice a schodiště tvoří těžiště lokality.

9. 4. 2018, 20:55
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-1d-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Zeleň, i kvůli tlumení vlivů dopravy.

9. 4. 2018, 21:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-1d-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Malebný je pohled na Liboc přes Libocký rybník - vesnička ve svahu s dominantou kostela a rybníkem v popředí, jakoby vypadla z Ladových obrázků.
Zachovat přírodní a rekreační charakter lokality bez automobilové dopravy.
Je žádoucí zachovat a dále rozvinout možnost kontinuálního pěšího průchodu zelení od obory Hvězda přes Veleslavín do Šárky či do Střešovic.

17. 4. 2018, 09:24
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-1d-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Architektura
Malebný je pohled z železničního náspu nad Libockým rybníkem směrem západním na vesničku ve svahu s kostelíkem a rybníkem v popředí. V zimě jakoby vypadl z Ladových obrázků. Ochrana této "malebnosti" znamená nedovolit výstavbu objektů, které by převyšovaly své okolí.
Zachránit/zrekonstruovat již nyní zdevastovanou památkově chráněnou Schubertovu vilu (Libocká ulice čp. 276).
Příroda
Samotný potok podél Ruzyňské a potom Libocké ulice a jeho pokračování k rybníku je významným přírodním prvkem, který je důležitý pro život v lokalitě, jeho přírodní charakter by se měl udržet.
Chybí vymezení a ochrana cca 80 let staré liniové výsadby dubů ve střední části ulice Sestupná.
Ochranu si zaslouží i Libocký hřbitov se stromem, ve kterém je vrostlý kříž. Dále i nový sad a rybník pod kostelem.

17. 4. 2018, 17:41
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-1d-SUM-0

Dlabačov

co je důležité uchovat, chránit a rozvíjet.

Vladan Hodek:

Důležitá je podpora vazby na Střešovice. Uchování vilové zástavby. Zachování výhledu na sv. Norberta. Lokalita tvoří přechod od Mariánských hradeb a Pražského hradu od Pohořelce k rezidenční oblastí Ořechovky a Střešovic a blokové a sídlištní zástavby Břevnova.

3. 5. 2018, 12:32
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-1d-SUM-0

Tichá Šárka

V Šárce je co chránit

Vladan Hodek:

1. Zachovat plochu zastavitelného území na úrovni současného územního plánu
2. Chránit všechny usedlosti, přírodní památky a scenérie, které jsou velmi dobře popsány a vedly k vyhlášení Přírodního parku Šárka - Lysolaje - netřeba je vyjmenovávat.
3. Změnit managament území, zbavit Šárku náletových dřevin, divokých skládek, rozpadlých chatek se squatujícmi bezdomovci, pečovat o všechny louky, pastviny, lesostepi, najít způsob, jak celoročně louky spásat ovcemi - zachovat území jako krajinu obdělávanou člověkem.

4. Důležitá je hrana údolí - zabránit stavbám, které vyčnívají nad údolí
5. Šárecký potok - podpořit jeho revitlaizaci, zabránit ničení potočních niv, jako se to stalo v ulic Pod Meliškou
6. Krajinné prvky jako rybník Dubák či lesostep Pod Kuliškou znovu otevřít veřejnosti a odstranit ploty, stejně tak ze všech cest
7. Přírodní dubohabřiny na svazích pod čtvrtí Baba
8. Původní polní a lesní cesty a remízky kolem nich, plné ptactva
9. Původní ovocné sady a přírodní živé ploty, plné ptactva
10. Kalinův mlýn, poslední funkční mlýn ve vlastnictví města včetně celého špalíčku staveb Vokorinky a domu u Dudků
11. Usedlost Šatovka, jako možný HOT SPOT údolí, sloužící potřebám obyvatel i návštěvníků

6. 5. 2018, 18:03
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 243-1d-SUM-0

Ořechovka

Ochrana celé lokality jako památkové zóny na čele s Centrální budovou a Macharovým náměstím.

Michal Gajdzica:

Vzhledem k tomu, že je lokalita památkovou rezervací je nevyhnutné ji chránit a zachovat pro budoucnost lokalitu jako celek. Chránit je proto potřebné každý jednotlivý objekt na čele s Centrální budovou a Macharovým náměstím, kterým je potřebné vrátit jejich původní charakter tak aby sloužili především obyvatelům Ořechovky.

15. 5. 2018, 21:26
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-1d-SUM-0

Nová Šárka

Podzemní objekt podél Evropské

Jana Frková:

Podél Evropské je nádherný průhled do oblasti Divoké Šárky. Navrhovaná zástavba v MP podél Evropské vytvoří nepropustnou hradbu a místo do přírody, budeme mít betonovou bariéru.
Podzemní objekt podél Evropské: V době 2.sv.války zde vznikají podzemní prostory polního letiště, nalézají se v horní partii Šáreckého údolí, asi 1 km západně od konečné smyčky tramvají v Liboci, v pískovcovém svahu na úrovni žlutě značené turistické cesty v lesoparku. Tato cesta je souběžná se státní silnicí na Slaný a Chomutov. Kvůli výjimečné zachovalosti a přístupnosti by bylo vhodné chránit jako vojenskou a technickou památku, i jako geologický profil.
Tyto chodby byly v 60.létech zaváženy chemickým odpadem, který by neměl být dle sond nebezpečný, nicméně nikdo přesně neví, co tam je. Bylo by možné využít rozsáhlých podzemních prostor jako sklepy, depozitáře, lapidária. Podobné využití je známo ze zahraničí. Tyto chodby se zřejmě kryjí s možnou výstavbou budov podél Evropské, avšak neměly by být kvůli nové výstavbě zničeny. Zároveň by se připadný investor musel vypořádat s chemickým, odpadem, což by muselo být jasně předem definováno.
http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp12/sarka.htm
Charakteristická, i když méně známá, je vazba lokality na protinacistický a protikomunistický odboj. V domě v Litovické ulici žil generál Josef Mašín, popravený člen zpravodajské skupiny Tří králů. Jeho synové Ctirad a Josef jsou jedni z nejznámějších protikomunistických odbojářů. Specifickou ochranu a pietu by si zasloužila bývalá jízdárna ruzyňských kasáren, kde bylo popraveno mnoho členů protinacistického odboje.

16. 5. 2018, 10:32
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1d-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Zeleň v otevřených prostorech i ve vnitroblocích, Dejvický potok.

21. 5. 2018, 21:49
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-1d-SUM-0

1e. Odpovídá podle vás vymezení lokality popsaným společným vlastnostem?  Co byste svými slovy doplnili, upravili korigovali?
(nevyřízeno 20 z 20)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Ano odpovídá. Výšky budov viz bod 2c

22. 3. 2018, 13:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1e-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita je vymezená jako stabilizovaná, obytná, zahradní město. Toto vymezení charakteru lokality odpovídá. Část území (toleranční hřbitov, zahrádková kolonie podél obory Hvězda) je graficky vyznačené jako zastavitelné (není zde zelené značení, ale bílý čtverec ohraničený šedou čarou). Hřbitov i zahrádkovou osadu je z hlediska charakteru lokality nutné vyznačit jako nestavební bloky v zastavitelném území. Na zatím volném pozemku zahradnictví neumožnit developerovi stavbu výškových obytných domů, ale pouze rodinných domů, které nenaruší charakter celé lokality. Účelné by bylo spojení s lokalitou 166 Jiviny, obě lokality těsně sousedí a potýkají se s podobnými problémy. Při plánovaném zastavění lokality Jiviny by výstavba měla držet charakter lokality Bílá Hora, což lze spojením lépe ohlídat.

31. 3. 2018, 18:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-1e-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Lokalita byla zřejmě vymezena podle množství transformačních ploch na tomto území, ve skutečnosti ucelené území netvoří. Část na sever od Karlovarské se rozprostírá mezi Manskou zahradou a ruzyňským hřbitovem. Na těchto bývalých polích už probíhá poměrně rozsáhlá výstavba, a pokud by byl ponechaný sad kolem hřbitova a zahrádkářská kolonie (což je velmi žádoucí), tolik prostoru pro výstavbu nezbývá. Toto území vždy patřilo k Ruzyni. Jižní část lokality leží na rozhraní Bílé Hory a Řep, také zde probíhá výstavba, část produkčních ploch je stále využívaná. Část lokality pod Karlovarskou silnici má zcela jiný (vesnicky) charakter, než část lokality nad Karlovarskou silnici. Obyvatelé navrhují lokality rozdělit a řešit odděleně.

31. 3. 2018, 21:25
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-1e-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Z: Zastavitelnost – zastavitelná / nestavební
11: Struktura – parkový areál
R: Využití - rekreační
S: Stabilita – stabilizovaná

Zásadní otázkou zůstává, jestli je v takto vymezené lokalitě dostatečně zajištěna a zaručena stabilita zahrádkových osad? V Územním plánu byly zahrádkové osady doposud vedeny jako PZO, nyní jsou podkategorií Hlavy IV, Plochy nestavebních bloků a otevřené krajiny a pojem Zahrádková osada je řádně specifikován až v Čl. 143. Proto by bylo vhodné doplnit v závazné textové části Článek 73 v bodě 2:
(2) Parkový areál je obvykle určen ke konkrétním speciálním účelům, kterými jsou zajišťovány například činnosti typu naučně-vzdělávací, z a h r á d k á ř s k é, rekreační, sportovní, rehabilitační, ale též ukládání lidských či zvířecích ostatků.

2. 4. 2018, 23:53
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-1e-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:14
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-1e-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Lokalita je vymezena jako nesourodý soubor 4 odlišných ploch - transformační plocha Dejvického nádrží včetně trávníků směrem do ulice Milady Horákové, bloková zástavba (s chybějící zelení v západním cípu) mezi ulicemi Milady Horákové a Na valech, areál Ministerstva obrany a vilová část v severovýchodní části lokality. Chybí tu jakýkoliv jednotící prvek a těžko hledat charakteristiku lokality.
Transformační plocha 411/053/2163 souvisí jednoznačně z Dejvicemi a měla by navazovat na Dejvice. Po zapuštění Buštěhradské dráhy do tunelu a realizaci zástavby v prostoru Dejvického nádraží zmizí určitá bariéra oddělující tyto dvě lokality. Vyčlenění do Hradčanské nedává žádný smysl a měla by být součástí Dejvic. Navrhované stavby v lokalitě Hradčanská mohou mít zásadní vliv na jižní část Dejvic a měly by respektovat Dejvice. Pokud budou srovnávány se zástavbou podle Milady Horákové (hlavně problematická výšková regulace), je tu velké riziko, že jižní Dejvice se dostanou do "stínu" nové zástavby.

3. 4. 2018, 11:31
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-1e-SUM-0

Starý Veleslavín

MPP vypadá, že jediné, co zůstane vesnického, bude závislost na autech.

veronika zapletalová:

23 reakcí

Lokality je vymezena jako zastavitelná, stabilizovaná, obytná s vesnickou strukturou.

Zachovat vesnickou strukturu a začlenit do starého Veleslavína oblast Staré teplárny.
Ta by také měla mít strukturu vesnickou nebo zahradního města s nižším procentem zastavěnosti, nebo být rovnou uvedena jako park, protože současná hustota zastavitelnosti je tam 15%. Krajinotvorně logicky navazovat na Starý Veleslavín, nejlépe volným veřejně přístupným prostorem v jihozáadním rohu. V současném územním plánu je teplárna v lokalitě U potoka, jako území zastavitelné, stabilizované, obytné s heterogenní strukturou a transformační plocha. Chybí požadavek infrastruktury.

Lokalita - Starý Veleslavín
________________________
1) Veleslavínský zámeček - park pro veřejnost a zachování historických budov
________________________
2) Zahloubení (odhlučnění) železniční trati až do stanice Veleslavín - vznikla by mimoúrovňová křižovatka místo současného přejezdu železniční trati se závorami a po celé délce trati zelený pěší a bezmotorový koridor.
________________________
3) Zachování vesnického charakteru a už žádné výškové budovy. Šesti až 21 patrové budovy na pravidelném rastru nerespektující uliční zástavbu ale nejsou vesnická zástavba.
________________________
4) Veleslavínský potok - na povrch + revitalizovat odpočinkově okolí
________________________
6) Více infrastruktury, pěších cest, kultury a zeleně v oblasti.
________________________
7) Estakáda - NE !! - viz lokalita U potoka
-------------------------------------
8 ) Zachovat vesnickou strukturu a začlenit do starého Veleslavína oblast Staré teplárny.
-----------------------------------------

MPP dělá území tranzitním a jako bonus chce svédst dopravu na nejvhodnější místo široko daleko, mezi školku a školu..
Takže jediné, co zůstane vesnického, bude závislost na autech. Vesničani totiž pěšky nechodí.
Nová výstavba je téměř vždy pro místní trnem v oku. A to i výstavba přiměřená, smysluplná, přinášejícího něco prospěšného a trvale udržitelného (sic!), v kontextu širšího okolí. To ale dle mého názoru není tento případ.
Metropolitní plán má prý primárně řešit celky, ne jednotlivé lokality, určit maximální zátěž. Řekl bych, že minimálně v oblasti Vokovice – Veleslavín se to hrubě nepovedlo. Pokud zde ovšem není cílem testování oné maximální zátěže.
Plán prý má být pružnější, posílit roli městské části. Což je možná dobrá myšlenka, ale ve společnosti, ve které je hluboce zakořeněno heslo „co není zakázáno je povoleno“ se obávám, kam to může vést, pokud už první krok je takto stranou.

- Dnešní výstavba a bezohlednost developerů vůči okolí jejich staveb je tragická.
- nová výstavba není koncepční.
- Místo logických kroků, jako je například zahloubení Buštěhradské dráhy z - Dejvic až do zastávky Veleslavín se umožňuje výstavba, která likviduje historické budovy (vila Charlotty Masarykové), umožňuje se, že z původní vesnické zástavby si firma udělala parkoviště, umožňuje výstavbu výškových budov bez požadavků na navazující infrastrukturu.
- Jako matka dvou dětí tu postrádám koncept, který by obyvatelům zpříjemnil život v podobě parků, zeleně a prostor pro volný čas...
- ...peníze jsou dnes na prvním místě, a tak si tu developeři mohou dělat, co se jim zlíbí a nemusí snad respektovat vůbec žádné regule.

Příloha:
Přikládám mapku z Územního plánu Prahy z roku 1930, kde je oblast velmi kvalitně zpracována, je zvětšena plocha zámeckého parku a obytná zástavba je zahradní město, stejně jako Ořechovka, Hanspaulka, Vokovice. Stejným stylem měla záatavba pokračovat od nich dál na západ až do Liboce a Ruzyně. Projekt se neuzkutečnil, přišla válka a pak socialismus a jiná zástavba. Poměr ploch mezi domy a zelení je daleko příjemnější, důstojnější pro život člověka, než současná co nejhustší zástavba.

3. 4. 2018, 14:34
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-1e-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Vokovice jsou charakterizovány jako lokalita zahradního města, a tak by tomu mělo zůstat i v případě plánované výstavby na místě transformační zóny, tzv. staré Aritmy – oblast číslo 411/327/2001.
Charakter této lokality by změnila i výstavba radiály – Vokovice-Veleslavín – Petřiny a také parkoviště P+R na Veleslavíně u křižovatky s Vokovickou.

4. 4. 2018, 22:02
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-1e-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Je li území označeno jako obytné, je potřeba k němu tak přistupovat, zatím je okolí Evropské neobyvatelné.

HLUK. Několikrát překračující hygienické limity. Nikdy neustávající. Strašné. Domy po stranách Evropské jsou ze stran situovaných do ulice neobyvatelné. V lokalitě jsou takové, kterým vede Evropská po bývalé zahradě.

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ zapříčiněné dopravním přetížením oblasti.

CHYBÍ VEŠKERÁ INFRASTRUKTURA, občanská vybavenost, menší obchody na denní zboží, potraviny, restaurace, kavárny, služby, ale i možnost kultury, sportu, trávení volného času. Zmizela kina - Ořechovka, Bořislavka, Velaslavín. Město by mělo podporovat sociální život.

NENÍ BEZPEČNÝ NATOŽ PŘÍJEMNÝ POHYB CHODCŮ A BEZMOTOROVÉ DOPRAVY. podrobněji vypsáno v připomínkování. Nejde jen o dopravní uzeVeleslavín, ale o celu Evropskou třídu.

- Chceme v budování po vzoru Evropské pokračovat? Rozhodně NE!
- obytná zóna se nezobytní postavením Jižního Města a rozkradením volných ploch
- vykácení lesa a estakáda zničí i tu část, která ještě zničená není.
- Chteli bysme kulturni misto, kde se muzeme shazet s sousedama, obchudek a kavarnicka. Detske hriste pro starsi deti a futbalove hriste. Zelen a park!

5. 4. 2018, 19:07
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-1e-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

POŽADAVEK NA ZMĚNU:
- požadujeme změnu struktury na VESNICKOU STRUKTURU (05), která odpovídá skutečnému vymezujícímu charakteru lokality

SOUČASNÝ STAV - v souladu s textovou částí odůvodnění a v souladu s listem lokality 121 je lokalita je vymezena charakteristikou využití:
- Zastavitelná
- heterogenní struktura (04) - neodpovídá skutečnému charakteru lokality
- obytné využití
- stabilizovaná

6. 4. 2018, 15:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-1e-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Zelený pás kolem obory sloužící jako nárazníková zeleň, chránící jádrové území, není možné měnit na stavební parcely, včetně veřejnosti přístupného dopravní hřiště, volejbalového hřiště a u-rampy z investic městské části.

6. 4. 2018, 22:20
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-1e-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Do popisu lokality je vhodné doplnit, že ač se jedná o lokalitu označenou jako heterogenní, je zástavba ve většině lokality velmi podobná. Jedná se o nepřiliš vysoké bytové domy, mezi sebou oddělené zahradami.

9. 4. 2018, 20:58
Důležitost: Doplňující
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-1e-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Viz 1f.

9. 4. 2018, 21:31
Důležitost: Doplňující
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-1e-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Chybí vymezení záplavového území kolem Litovického potoka a Libockého rybníka.
Otázkou je, zda nevyčlenit oblast na plošině Petřin zvlášť z důvodů, že jde převážně o vilovou zástavbu a ne zástavbu vesnickou.

17. 4. 2018, 17:42
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-1e-SUM-0

Dlabačov

Vlastnosti lokality

Vladan Hodek:

Lokalita je definována jako obytná, stabilizovaná, bloková.
Žádná z těchto vlastností zcela neodpovídá. Pro bydlení slouží možná méně než 50% plochy. V zastavitelném území jsou zahrnuty velké plochy, kde je možné připustit zástavbu. Zástavba je bloková je na části lokality. Lépe by odpovídal heterogenní typ struktury.

5. 5. 2018, 22:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-1e-SUM-0

Tichá Šárka

Lokalita je přírodním parkem

Vladan Hodek:

Hranice lokality jsou hranice parku. Jiné dělené nedává smysl

6. 5. 2018, 18:05
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 243-1e-SUM-0

Ořechovka

Odpovídající vymezení lokality jako zahradní město s rizikem narušení transformační plochou 411/324/2145

Michal Gajdzica:

Lokalita Ořechovka je v návrhu MPP vymezena jako lokalita zahradního města, což odpovídá skutečným vlastnostem této oblast. Hlavním rizikem narušení charakteru je transformační plocha 411/324/2145 v lokalitě patřící Ministerstvu obrany.

15. 5. 2018, 21:33
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-1e-SUM-0

Nová Šárka

Zásadní špatné vymezení lokality - Expanze plánované vysokopodlažní zástavby do přírodní rezervace

Jana Frková:

Vymezení lokality Nová Šárka neodpovídá na severní straně lokality, kde pruhem zasahuje do přírodní rezervace Divoká Šárka na severní straně Evropské ulice. Tento pás nemá žádné společné vlastnosti s lokalitou a měl by být (zůstat) součástí přírodní rezervace Divoká Šárka. Takto je pás do lokality „násilně“ vtlačen na úkor přírodní rezervace, což jde zcela proti jeho současnému charakteru přírodní rezervace.
Vymezení neodpovídá - 411/124/2281 (pás na severní straně Evropské) nemá žádné společné vlastnosti s lokalitou a patří do přírodní rezervace Šárka. Jeho zastavění by mělo negativní vliv na dopravu (zpomalení dopravy na páteřní komunikaci pro osobní/veřejnou městskou i příměstskou dopravu), na přírodu, rekreující se návštěvníky (bezprostředně navazuje na přírodní rezervaci) i stávající obyvatele lokality.

16. 5. 2018, 10:40
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1e-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

V plánu na listu lokality je lokalita rozdělena na 3 části a v textové části je označena jako lineární. To je zásadní nesoulad a právě linearita lokality je jejím velkým potenciálem.

21. 5. 2018, 14:23
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-1e-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Z MPP zcela vypadl zelený biokoridor, který se mění v transformační plochu 411/120/2243.

21. 5. 2018, 22:00
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-1e-SUM-0

1f. Navrhli byste v závislosti na popsaných společných vlastnostech lokality jakoukoliv úpravu hranice lokality?
(nevyřízeno 23 z 23)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Existuje názor, že pás podél Evropské by měl už patřit k Divoké Šárce. Logicky tam jistě patří. O tento pás je třeba pečovat jako o parkovou zeleň a to je možná důvodem, proč nepatří do čistě přírodního území Divoké Šárky.

22. 3. 2018, 13:22
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1f-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita obklopuje památník bitvy na Bílé hoře a je s ním těsně spojená. Památník ale tvoří samostatnou lokalitu Bělohorská pláň. Na druhé straně je součástí lokality i území na druhé straně Karlovarské silnice, která ho ale půlí na dvě téměř neprostupné části.

31. 3. 2018, 18:50
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-1f-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Je navrženo zvážit spojení s lokalitou 328 Bílá Hora. Obě lokality těsně sousedí a potýkají se s podobnými aktuálními i potenciálními problémy. Pokud dojde k zastavění lokality Jiviny, pak by výstavba měla držet charakter lokality Bílá Hora. Spojením to lze lépe ohlídat.

31. 3. 2018, 21:27
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-1f-SUM-0

Starý Veleslavín

Stará teplárna součást Starého Veleslavína, rozdrobenost lokalit nedává smysl.

veronika zapletalová:

23 komentářů
Shodují se na následujícím:

- Oblast staré veleslavínské teplárny by měla být součástí lokality Starý Veleslavín, zastavena řídkou nízkopodlažní zástavbou nebo nechána jako park a veřejný prstor navazující na současnou mlatovou cestu podél zámku..
- Součástí Starého Veleslavína je i Buštěhradská dráha
- Lokallity jsou příliš rozdrobené, nejde je řešit odděleně. Starý Veleslavín je bezprostředně závislý i na vývoji dopravního uzle Veleslavín, jehož součástí je Evropská třída a Vokovice. Při při nejkratších cestách např. na MHD, do školky nebo do potravin obyvatel projde pět lokalit.

2. 4. 2018, 22:56
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-1f-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Pozemek parc. č. 4646/3, který je součástí lokality 810, je zároveň součástí Zahrádkové osady Jenerálka z.s., nachází se na ní chatičky a zahrádky, je mylně v mapě označen jako lesy!
Bylo by vhodné zahrnout do lokality 810 také část lesní plochy, na níž se nachází strategicky důležitý bazének/nádrž s užitkovou vodou pro celou osadu, který plní také funkci bezpečnostní z pohledu požárního rizika.

2. 4. 2018, 23:59
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-1f-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:17
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-1f-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Spojit transformační plochu 411/053/2163 s Dejvicemi.

3. 4. 2018, 11:32
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-1f-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Lokalita Vokovice by měla obsahovat také MŠ Vokovická také tři panelové domy na pravé straně ulici Vokovická hned u jejího ústí na Evropskou. Neodmyslitelně k Vokovicím patří, a to včetně mateřské školy mezi nimi a obytného komplexu u ulice K Červenému Vrchu.

4. 4. 2018, 22:03
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-1f-SUM-0

Veleslavín

Lokalita je v podstatě střed vřed :) spojené oblasti Vokovic a Veleslavína

veronika zapletalová:

Lokalita minimálně dopravou, hlukem a zástavbu ovlivňuje VŠECHNY okolní lokality.
hlavně: Starý Velesavín (nejvíc), Vokovice, Buštěhradskou dráhu. To je jedna lokalita, ale zároveň se dotýká konkrétních lokalit a to je nutné zohlednit. Stejně jako Evropská třída.
Křižovatku Veleslavín lze považovat z hlediska lokalit za jakýsi vřed v zástavbě Vokovic a Veleslavína s velkou bolavou jizvou Evropské.

5. 4. 2018, 19:09
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-1f-SUM-0

Džbán

Srhnutí připomínek

Lucie Štůlová:

Je podstatné, aby celá lokalita získala nestavební a nezastavitelný charakter, ať už jsou tyto pojmy využívané MPP jakkoliv nejasné.
K lokalitě Džbán je také třeba připojit zelený koridor podél přítoku Džbánu - Litovického potoka a oblast kolem potoka vést jako zelenou plochu. Což se bohužel v MMP oproti stávajícími ÚP vytratilo.

5. 4. 2018, 22:11
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-1f-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Navrhujeme úpravy hranic lokality:
1. Vyjmutí části oblasti Ořechovka
2. Vyjmutí staré teplárny

ad 1) Východní hranice lokality je vymezená nesprávně, protože rozděluje ucelenou oblast Ořechovka.

Navrhujeme hranice lokality U Potoka položit více na západ v souladu s linií:
- ulice Pod novým lesem
- východní konec Zahradnictví Chládek (ulice Střešovická)
- ulice Na Dračkách
- ulice Za Průsekem
- ulice Cukrovarnická
- a dále v původní linii na sever k trati Dejvice - Ruzyně
ad 2) Oblast bývalé teplárny Veleslavín (nyní v demolici) by měla být zařazena do oblasti Starý Veleslavín a reagovat tak na své bezprostřední okolí, tedy původní obytnou zachovalou vesnickou zástavbu a zámek. Jako předěl oblasti vnímám fungující teplárnu. Jihozápadní část pozemku staré teplárny by měl investor v rámci projektu zachovat jako veřejně přístupnou zelenou plochu, park, odborně "plácek", který by spojoval nově vzniklou zástavbu na místě staré teplárny a starou původní malebnou vesnickou zástavbu Veleslavína.

6. 4. 2018, 15:26
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-1f-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Zachovat celý zelený pás kolem Hvězdy včetně zahrádkové osady na západní straně a přičlenit ji k lokalitě Hvězda.

6. 4. 2018, 22:21
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-1f-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Těžko se popisuje situace na křižovatce na Vypichu (např. průchodnost napříč křižovatkou), pokud je areál rozdělen do více lokalit.

7. 4. 2018, 21:31
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-1f-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Úprava hranice lokality - Lokalita by měla být rozšířena o celou zástavbu na severní straně ulice Bělohorská. Zástavba je podobně stará a Bělohorská ulice je s touto lokalitou velmi funkčně spjata.
Na východní straně by měla lokalita obsahovat i celou ulici Pod Královkou, která východní část lokality dopravně obsluhuje.
Západní hranici lokality je také možné posunout až k budově U Kaštanu.
Je zásadně špatně, že MPP neřeší vazby na ulici Bělohorská.

9. 4. 2018, 21:22
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-1f-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Odpovědi se shodují na tom, že území, které bylo vymezeno jako jedna, protože obsahuje stejný typ zástavby, nefunguje a není vnímáno jako jeden celek. Východní část území přirozeně spáduje k OC Šárka a stanici metra Bořislavka, Západní část území k stanici metra Veleslavín. Území okolo stanice metra Veleslavín je vnímáno jako nedokončené a zasluhující územní studii. Problematické ale je, že se nachází ve třech různých lokalitách. Prostor okolo tramvajové smyčky kreslený jako bílé (skryté) rozvojové území (proluka?) je pak možno chápat i jako zeleň ve volné zástavbě, nebo i součást parkových ploch sousedních sadů, které už jsou v lokalitě Šárka.

9. 4. 2018, 21:44
Důležitost: Doplňující
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-1f-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Vymezená hranice sleduje povodí Litovického potoka jen zčásti. Výstižnější název pro lokalitu by byl Libocký rybník.
Čistě přírodní prostředí přítoku do Libockého rybníka vedené v katastru jako zahrady (v MPP řazeno k lokalitě 212 Liboc) by mělo být přičleněno k lokalitě 885, podobně pak návaznost na Evropskou ulici, viz příloha. Apendix lesa nad Libockým rybníkem vyjmout z lokality 212 Liboc a přiřadit k lokalitě 885 Litovický potok.
Naopak část zeleně lemující ostroh Sídliště Petřiny nad Veleslavínem vyjmout z lokality 885 Litovický potok a přičlenit ji k lokalitě 515 Sídliště Petřiny. Viz PŘÍLOHA u komentáře Jiřího Huška.

17. 4. 2018, 09:29
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 885-1f-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Otázkou je, zda nevyčlenit oblast na plošině Petřin zvlášť (plocha A, Příloha 3) z důvodů, že jde převážně o vilovou zástavbu a ne zástavbu vesnickou. K této nové lokalitě přičlenit blok řadových rodinných domů z lokality Sídliště Petřiny (plocha B, Příloha 3). Do lokality Liboc přesunout historický Libocký statek s pozemky zahrad kolem potoka, který určitě nepatří do modernistické zástavby Dolní Liboce (plocha C, Příloha 3).
Apendix lesa nad Libockým rybníkem by měl být vyjmut a přičleněn k lokalitě Litovického potoka (plocha D, Příloha 3).
Trojúhelnikovitý pozemek na východní straně obory Hvězda v blízkosti křížení ulic Na Vypichu a Na Klášterním (nyní se zde nacházi dětské a dopravní hřiště) označit jako plochu zeleně/parku a přiřadit k lokalitě Hvězda (plocha E, Příloha 3). Určitě by tato plocha neměla být určena k výstavb ě a měla by zůstat součástí zeleného koridoru kolem obory.

18. 4. 2018, 09:05
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-1f-SUM-0

Dlabačov

hranice lokality je třeba upravit

Vladan Hodek:

Pro zjednodušení popisu cílového stavu by bylo žádoucí aby křižovatka Malovanka byla zahrnuta celá v jedné lokalitě. I vzhledem k typu zástavby je proto možné část lokality od ul Parléřova přičlenit do lokality Střešovice. Znázorněno graficky.

5. 5. 2018, 22:28
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-1f-SUM-0

Tichá Šárka

Lokalita nemůže být jako zastavitelná vesnická struktura

Vladan Hodek:

Tichá Šárka je zástavba v zeleni a tak je třeba celé území vnímat bez ohledu na to komu jaký pozemek patří. Celá oblast je přírodním parkem a podle toho je potřeba k území přistupovat. Není žádoucí stavení rozvoj, ale rekreačně oddechový

6. 5. 2018, 18:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 243-1f-SUM-0

Ořechovka

Rozšíření lokality o jižní stranu ulice Sibeliova a ulice Nad Octárnou

Michal Gajdzica:

Do lokality Ořechovky historicky patří území ulic Sibeliova a Nad Octárnou, zde začala ve 20. letech minulého století výstavba Ořechovky. Proto by mělo být do lokality doplněno území vymezené východní stranou ulice u Laboratoře celou ulicí Nad Octárnou západní stranou ulice Na Hubálce a jižní stranou ulice Sibeliova.

15. 5. 2018, 21:47
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-1f-SUM-0

Nová Šárka

Nepřipustit, aby hranice lokality Nová Šárka na severní straně Evropské zasahovala do území Šárky

Jana Frková:

Do lokality nepatří část na severní straně od Evropské. Lokalita 124 by měla být ohraničena jižní stranou Evropské ulice a severní část od Evropské ulice logicky patří pod lokalitu 965 Šárka a měli by pro ni platit i stejné regulativy včetně nezastavitelnosti.
Hranice lokality Nová Šárka je vymezena v návrhu Metropolitního plánu tak, že zásadním způsobem otevírá prostor pro změnu rázu lokality. Vizuální i faktické propojení stávající obytné zóny s přírodou bude narušeno. Plánovaný prostor k výstavbě na severní straně Evropské není dostatečný pro zástavbu včetně patřičné doprovodné a obslužné infrastruktury, parkoviště, komunikace, chodníky.
Jedinečný reprezentativní vjezd do metropole se změní. Lokalita kde je dominantní “volný prostor” bude obyčejnou ulici se zástavbou po obou stranách, exkluzivita výhledu na Šárku se získá pouze pro výškovou zástavbou.
Vymezení lokality č. 124 i na „druhou“ stranu Evropské ulice do bezprostřední blízkosti Šárky chybí opodstatnění. Napojení na obytnou zónu není intuitivní, ale je rozděleno komunikací se silnou dopravou

16. 5. 2018, 10:51
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1f-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Lokalitu rozšířit na celé těleso Buštěhradské dráhy od Stromovky až do Ruzyně. Jen tak bude možné využít její přírodní a rekreační potenciál. Při budoucím využití musí realizace zohlednit lokality, kterými prochází nebo na jejichž hranici leží.

21. 5. 2018, 14:29
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-1f-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Hranice mezi lokalitami Kladenská a Staré Dejvice není jednoznačná. Nabízí se připojení části Starých Dejvic až po ulici Na Rozdílu k lokalitě Kladenská.

21. 5. 2018, 22:10
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-1f-SUM-0

2a. Máte připomínky k vymezení stability ploch? Souhlasíte s vymezeným rozsahem?  Máte nějaký návrh k úpravě?
(nevyřízeno 40 z 40)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

viz 2B

22. 3. 2018, 14:24
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2a-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Lokalita je celá vymezená jako transformační a převládají zde transformační plochy, což v severní části lokality není zcela na místě. Kromě hřbitova je zde už poměrně rozsáhlá nová výstavba a při ponechání zahrádkářské kolonie a celého zeleného pásu u Karlovarské silnice (což je velmi žádoucí pro odstínění rušné silnice od obytných částí) zůstane pro další výstavbu poměrně omezený prostor.

31. 3. 2018, 21:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-2a-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Infrastruktura města, zejména ta dopravní, je již v současné době přetížena. Navržené sídliště v lokalitě Nová Ruzyně nemá naplánovánu dostatečnou občanskou vybavenost. Plánovaný objem staveb a výška zástavby nerespektuje stávající charakter okolního území s převážně dvou až třípodlažními stavbami rodinných domů. Není možné přeplňovat Prahu 6 dalším sídlištěm. MPP nepočítá s dostatečným prostorem pro vybudování nezbytné občanské vybavenosti (pouhých 5%!!!). To jistě nepostačuje k tomu, aby zde mohly vzniknout dvě školy a 5 mateřských škol. Hrozí dramatické přetížení stávajících kapacit v dané lokalitě a zhoršení kvality života a vzdělání. Obyvatelé nesouhlasí s dalším zahušťováním zástavby v Praze.

31. 3. 2018, 22:59
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-2a-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Bylo by vhodné jasnou hranicí odlišit plochu Zahrádkové osady Jenerálka, kde se na zastavitelné ploše mohou i nadále vyskytovat pouze zahradní chatky a altány a dále stavby související s pěstebním a rekreačním účelem plochy - je tedy nestavební, od plochy viditelně stavební s rodinnými domy v soukromých zahradách , ev. od ovocných sadů.

3. 4. 2018, 00:02
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-2a-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Nesouhlas s tím, že část parkového území je vyznačena jako zastavitelná rekreační rozvojová plocha.

3. 4. 2018, 10:32
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-2a-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 11:38
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 53-2a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

18 připomínek

V MPP je lokalita Starého Veleslavína vymezena jako stabilizovaná s původní vesnickou strukturou, což souhlasí. Stabilitu MPP definuje jako stav území, ve kterém se nepředpokládají zásadní změny charakteru, pokud jsou změny předpokládány, je území označeno jako transformační.

S tím ale nesouhlasí to, že zhruba polovina ploch lokality je značena bíle, je tedy nově zastavitelná, a to výškovými šestipatrovými budovami ve středu obce, která jsou k většinou přízemní či dvoupodlažní zástavbě předimenzované a až 24 podlažními budovami na hranici lokality. "Lokalita vymezená k zastavění" se přímo kryje s předchozím odstavcem.

S bodem 1f tedy úpravou hranice lokality souvisí i přiřazení plochy po staré teplárně do plochy Starého Veleslavína, a následně na ní řídká výstavba charakteru vesnického nebo zahradního města. Viz územní pán 1930. V teplárně je vhodně uvedená maximálně dvoupodlažní zástavba, ale velmi hustá. Připomínám, že v jejím okolí jsou vesměs stavby jednopodlažní, bez garážového přízemí.

V centru obce chybí výrazný nezastavitelný blok využívaný jako veřejný prostor, oddělený drobnou barierou od rušné Veleslavínské ulice. Praha by mohla vyměnit pozemek v oblasti s autosalnem za vhodnější, dál od centra a minimálně z části parkoviště vytvořit kultivované živé veřejné prostranství. Hluk rušné Veleslavínské může přerušit, nerušit například stříkající voda v kašně.

Chybí komunikace o předpokládané výstavbě na pozemku bývalé staré teplárny.

3. 4. 2018, 15:51
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-2a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Výstavba obytného souboru v transformační zóně číslo 411/327/2001 neodpovídá svým koeficientem zastavěné ploše zahradního města. Vokovice mají zastavitelnou plochu 30 % z pozemku, zatímco tato plocha povoluje až 60% zastavěnost stavebního bloku. Vokovice o celkové ploše 42 ha jsou vedeny jako zahradní město a území Aritmy o rozloze 8.3 ha, tedy celé jedné pětiny území Vokovic je uvedeno jako transformační plocha s plánovanou novou výstavbou, a to v blocích, která vůbec neodpovídá charakteru zahradního města. Navíc není předem stanoveno žádné omezení, ani uliční prostranství, žádné parky, občanská vybavenost, prostě nic, co by mohlo být přínosné pro současné obyvatele, jediné upřesnění je výškové - 4 patra (neodpovídá charakteru rodinných domků) a pak se zde hovoří o blocích. Tedy jednalo by se o tak masovou výstavbu, která by úplně změnila charakter Vokovic, extrémně by narostla hustota provozu, navíc výstavba je v bezprostřední blízkosti Šárky.
Parkoviště P + R – Veleslavín s autobusovým terminálem, obecně tuto stavbu nelze považovat za veřejně prospěšnou. Takový dopravní uzel by měl být na kraji města, nikoliv "v jeho centru". Je to pokus radních přesunout Vítězné náměstí z Dejvic na Veleslavín a do Vokovic. Navíc je zde problematická otázka jeho budoucnosti. Při stavbě dalších P+R dále od centra hrozí, že nový vlastník, až město stavbu prodá, zde postaví další obrovskou budovu, jakou je nyní dokončované centrum AFI Vokovice. To bude znamenat jen další dopravní zatížení lokality.

4. 4. 2018, 22:04
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-2a-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

V MPP chybí vyznačení parkových ploch v oblasti ulic Sušická a U Hadovky. Plochy jsou označeny jako zastavitelná plocha. Toto území je potřeba vyznačit jako např. sídliště Petřiny – park ve volné zástavbě, případně jako transformační území a stanovit pro ně individuální regulativy.

5. 4. 2018, 14:26
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-2a-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Nekoncepčnost

Nejprve je nezbytné vydat stavební povolení v právní moci pro železnici na Kladno a letiště, a teprve poté stabilizovat plochy s ohledem na ochranné pásmo dráhy. Je nekoncepční, že stavební úřad povolil i v ochranném pásmu dráhy stavby nových domů.

Nevhodně situované P+R a autobusové nádraží Z hygienického a právního hlediska je nepřípustné.

Exhalace z dopravy převyšují limity povolené zákonem. Návrh na umístění P+R a autobusového nádraží do Veleslavína by situaci ještě zhoršil, protože by zavedl IAD do obytných částí. Zhoršil by situaci i v Liboci, Ruzyni a Nové Šárce. Již dnes každodenně kolony aut jsou dlouhé několik km. Tyto stavby patří na okraj Prahy a ve Veleslavíně by měla zůstat pouze točna busů pro místní linky MHD po Praze 6. Pro MHD v oblasti by měla být preferována železnice, metro a tramvaje.
Z hygienického a právního hlediska je umístění P+R a autobusového nádraží nepřípustné. Snaze o umístění těchto staveb se budeme opět bránit všemi zákonnými prostředky, vč. stížnosti eurokomisařům pro dopravu a životní prostředí, i kdyby to mělo přinést postih Prahy a ČR.

6. 4. 2018, 11:09
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-2a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Požadujeme změny vymezení stability pro transformační plochu 411/121/2170. Požadovaná zastavitelnost stavebního bloku:
- bloky do 4000m2: 45%
- bloky od 4000 do 12000m2: úměrně
- bloky od 12000m2: 20%

6. 4. 2018, 16:03
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 121-2a-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Plocha pláně je využívaná k hrám - pouštění draků, modeláři, kynologie, míčové hry apod. Navrhuji pláň nadále využívat tímto způsobem pro pocit svobodné volby činnosti na volném prostoru. Takových míst v Praze není mnoho, měli bychom si toho vážit. Nemusí být vše upravené a nalinkované jako park, případně dokonce zastavěné. Obyvatelé by si přáli v místech, kde to jde, zachovat keřový porost, případně i rozšířit, a to z toho důvodu, že zde v keřích hnízdí někteří ptáci. Jde např. o místa, kde byla skládka pro stavbu metra, v zahrádkových osadách, v zeleném pásu kolem obory Hvězda.

7. 4. 2018, 21:33
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-2a-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Viz 2b.

9. 4. 2018, 21:53
Důležitost: Doplňující
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-2a-SUM-0

Dlabačov

Rozvoj se plánuje, ale mimo rozvojové plochy

Vladan Hodek:

Na lokalitě nejsou definované rozvojové plochy, ale lokalita vymezuje zastavitlené plochy s výškovou regulací. Dokonce navrhuje nové výšky pro novou zástavbu. Na lokalitě jsou tedy skryté ozvojové plochy.

5. 5. 2018, 22:38
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-2a-SUM-0

Ořechovka

Skryté a nevhodné transformační plochy, ohrožení stability lokality stavbami v bezprostředním okolí

Michal Gajdzica:

Návrh MPP obsahuje řadu skrytých transformačních ploch s nelogickou regulací území. Návrhem MPP ohrožené a ochranu vyžadující z hlediska jejich jejich budoucího využití jsou:
- Plocha s tenisovými kurty na vymezená ulicemi Cukrovarnická / Slunná / Patočkova / Střešovická, která by měla být zaregulována výlučně jako tenisové hřiště zasazené do městského parku
- Plocha v areálu Brusnického vodojemu pod ulicemi Pod Hradbami a Dělostřelecká, která by měla být zaregulována jako chráněná zeleň
- Plocha fotbalového hřiště na konci ulice Cukrovarnická, kde je v jedné jeho části nesmyslně navrhována podlažnost do výše 3 pater, tato plocha by měla být regulována jako hřiště bez možnosti jeho zastavění
- Plocha na níž se nachází Střešovická vozovna, která by měla být regulována jako plocha pro infrastrukturní zázemí prostředků veřejné dopravy
Transformační plocha 411/324/2145 je pro lokalitu nevhodná zejména proto, že narušuje minulé i současní využití plochy pro zázemí armády. ČR. Stabilitu území ohrožují i návrhy a realizace staveb v bezprostřední blízkosti lokality a to zejména zkapacitnění Buštěhradské dráhy, obchvat Vítězného náměstí a estakáda Veleslavín-Vojenská nemocnice.

15. 5. 2018, 22:33
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-2a-SUM-0

Letiště Václava Havla

Námitky ke konceptu

Ilona Al-Jumaily:

Nesouhlas některých vlastníků nemovitostí s konceptem návrhu Z 08 ze dne 4.4. 2018

15. 5. 2018, 23:44
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 604-2a-SUM-0

Nová Šárka

Zásadní nesouhlas s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační.

Jana Frková:

Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu.

16. 5. 2018, 10:56
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-2a-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Lokalita je stabilní a jako taková by měla zůstat.

21. 5. 2018, 22:13
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-2a-SUM-0

2b. Máte připomínky k vymezení ploch struktur ? Souhlasíte s vymezením stavebních a nestavebních bloků a struktur krajiny ? Máte nějaký návrh k úpravě?
(nevyřízeno 40 z 40)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

1/ Všichni komentující zásadně a nekompromisně nesouhlasí s výstavbou podél Evropské! (411/517/2246 a 411/124/2281) Nechápou jak vůbec mohlo někoho něco takového napadnout a někteří z nich jsou odhodláni proti výstavbě v tomto území bojovat.
* Záměr vybudovat živou bulvární třídu v její těsné blízkosti Divoké Šárky bude mít bezprostřední negativní dopady na toto přísně chráněné nezastavitelné území, rovněž Divoká Šárka by přišla o svůj poklidný charakter. Došlo by k záboru půdy, na které jsou nyní pole či travní porosty, navíc v těsné blízkosti rezervace Šárka.
* Oblast Ruzyně/Liboce podél Evropské ulice je historicky poklidná rezidenční zástavba, s pásem rodinných domů, nebo nízké panelové zástavby. Záměr živé bulvární třídy s 8-10 patrovou výškovou zástavbou na druhé straně Evropské ulice absolutně nezapadá do konceptu tohoto území. Důvod bydlení v této oblasti je naopak poklidný charakter v těsné blízkosti přírody, daleko od centra rušného velkoměsta. Nesouhlasíme se záměrem změnit charakter tohoto území bez souhlasu jejich obyvatel.
* Zmíněná zástavba by znamenala vetší dopravní zátěž a hlavně taky výrazně vetší hlučnost. Hluk z Evropské ulice se bude od vysoké zástavby odrážet do sídliště na druhé straně ulice.
* Změna horizontu. Současný výhled do krajiny by zatarasily výškové budovy.

2/ Rozvojové území u ulice Drnovská je třeba omezit výškově na max4 NP
3/ Plochu zeleně protihlukových zemních valů podél Evropské je třeba definovat jako zeleň a ne území určené k výstavbě.
4/ Ohrazený prostor školy by měl být označen jinak než bíle - plocha k výstavbě. Jedná se přece o hřiště atp.

22. 3. 2018, 13:38
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2b-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita je poměrně pravidelně zastavěná rodinnými domy v zahradách, v těchto místech plochy struktur odpovídají. U západního okraje obory Hvězda je zahrádková osada, která byla vždy označovaná jako zelené předpolí Hvězdy, nyní jsou tyto pozemky vymezeny jako zastavitelné. Vzhledem k vytíženosti obory, plánovanému zastavění Nové Ruzyně a husté dopravní infrastruktuře v okolí by bylo velmi prospěšné ponechat tuto zahrádkovou osadu jako nestavební blok a zelenou plochu. Jako zastavitelný je chybně vyznačen i toleranční hřbitov. Další zastavitelné území je vyznačeno v místě skály (jedná se o lokalitu Bílé Hory). Zastavitelným blokem je označena každá malá plocha zeleně včetně parkové úpravy na sídlišti v Bolívarově ulici. Z hlediska udržitelného rozvoje města je nutné tyto plochy označit jako nestavební bloky a ponechat zde stávající zeleň.

31. 3. 2018, 18:53
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-2b-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Lokalita je tvořena transformačními a rozvojovými plochami, které jsou vymezeny velmi obecnými individuálními regulativy. Zastavitelnost je popsána jednotlivými typy stavebních bloků, není stanoven poměr mezi nimi, rozloha parků a občanské vybavenosti je vyjádřena v procentech (velmi nízkých). Na základě vymezení v metropolitním plánu zde může být postaveno v podstatě cokoli. Podle názoru mnoha obyvatel je 5% na občanskou vybavenost zcela nedostatečných, mělo by se do nich vejít dříve deklarovaných nových 5 MŠ a 2 ZŠ v této lokalitě. Kromě školek a škol by mělo těchto 5% zahrnovat lékárnu, lékařské středisko, samoobsluhu atd. Stávající kapacita škol nepokryje potřeby tak velkého počtu nových obyvatel. Navíc není občanská vybavenost vůbec žádných způsobem definována.
Rovněž je nedostatečný navrhovaný podíl zeleně mezi zástavbou, také díky ní je Praha 6 vyhledávanou lokalitou - pro zeleň minimálně 20% a požadovat v nově zastavovaných plochách garanci vzrostlých stromů s habitem nejméně 10m.
Oblast by charakterem měla navazovat na Starou Ruzyň, tudíž bloky nad 4000m2 by měly být zastoupeny 0%. Návrh plochy bloků od 4000 do 12000m2 nechává zcela na zvůli developera, co v území vznikne. Novou výstavbu je nutné více regulovat. MPP umísťuje do prostoru mezi oboru Hvězda a Divokou Šárku superměsto, které zcela zničí charakter lokality.

31. 3. 2018, 23:16
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 165-2b-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

V MP je snaha zařadit zahrádkové osady pod parkové areály s tím, že plní jeden z účelů, a to rekreační. Postrádám tam však jasně vymezený také účel pěstební. Osada je veřejnosti kdykoli prostupná ulicí Na Pučálce a omezeně i přístupná.

3. 4. 2018, 00:03
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-2b-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:33
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-2b-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Trojúhelník mezi ulicemi Milady Horákové a Na Valech u Prašného mostu je od jak živa zelenou plochou, která se ale průběžně zmenšuje. Na plánu chybí vůbec a hrozí její zastavění.

3. 4. 2018, 11:41
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-2b-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

17 komentářů

Vesnická struktura lokality je v pořádku, součástí vesnické struktury by měla být i oblast staré teplárny s budoucí vesnickou zástavbou. Přirozenou hranicí oblasti jsou neprůchozí bariéry: nová teplárna, pískovcové skály a Buštěhradská dráha.

Stavebním blokem je podle MPP "plocha vymezená převážně pro zástavbu budovami". Ta je ale vyznačena (bíle) na polovině území stabilizované lokality. Regulativy zastavitelného území jsou velice obecné. Je kdekoliv možné postavit téměř cokoliv bez infrastruktury, kterou si ale platíme v daních. To je nemyslitelné. nebezpečné, zvlášt v developerské třešníičce na dortu, jako je Veleslavín.

Chybí vyznačené nezastavitelné bloky. Chybí návsi a náměstí, veřejný prostor. Ten je potřeba narozdíl od komerční zástavby chránit, v MPP vymezit. Plán hovoří o zástavbě kolem návsí a náměstí, ale ty v lokalitě nejsou, nejsou ani vyznačeny v Metropolitním plánu. "Regulativy zastavitelného území jsou velice obecné. To co je veřejným zájmem a důležité pro správnou funkci území a musí být jasně vymezeno, aby především státní správa měla funkční nástroj podle kterého bude schopna dodržování pravidel vymoci. Pokud to uspořádání prostorů umožňuje bylo by dobré vymezovat nezastavitelné osy, koridory a průhledy, které jednotlivé zelené plochy mezi sebou propojí jako bezpečný prostor, do kterého je možné umísťovat komunikace pro chodce a cyklisty. Doporučuji proto vymezit nestavební blok ne pouze jako náměstí, ale šířeji tak, aby došlo k vymezení nezastavitelného území.

Je nutné změnit chápání krajiny, třeba městské: celá krajina je veřejný prostor, a v něm jsou vymezeny ostrovy soukromého majetku, nebo zastavitelné bloky. Není to tak jak uvádí MPP: "stavební bloky vymezené a obsloužené veřejným prostranstvím." Tento rozdíl je zásadní. Pro sociálně zdravý život ve městě. - a pozor: veřejný prostor nejsou jen silnice pro auta a doprava...

Veleslavínský zámek se všemi čtyřmi budovami a s parkem by měl být zachován, připadnout Městské části, (v současné době patří Úřadu pro spravování majetku státu), na současném územním plánu je veden jako veřejný prostor, měl by být otevřen pro veřejnost, nezastavěm, tvořit veřejný rekreační a kulturní prostor, centrum oblasti. Je potřeba na něj udělat podrobnou územní studii. Kdyby přesto došlo k jeho prodeji někomu jinému, než MČP6, mělo by být před prodejem uvedeno jakési věcné břemeno možnosti užívání parku a částečně zámku veřejností.


3. 4. 2018, 14:36
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-2b-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Les/louka = Vpravo od ulice Na Křídle je mylně plocha jednotně označena jako les, ačkoliv mezi lesem a silnicí je ve skutečnosti asi 12-15 metrů široká louka, a to podél celé ulice až na její slepý konec.
V novém metropolitním plánu je najednou celé okolí Litovického potoka (oblast průtoku Vokovicemi) jako zastavitelné a zmizely všechny zelené plochy. To považuji za omyl. V okolí potoka nelze stavět z různých důvodů a proto navrhuji, aby se do metroplánu zaznamenala tato oblast jako nezastavitelná a zelené plochy se do metroplánu vrátily.

4. 4. 2018, 22:04
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-2b-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Navrhovaná DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, tj. 623/055/1207 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Autobusové nádraží Veleslavín — návrh a 624/055/1129 Parkoviště P + R - Veleslavín — návrh, je z právního i hygienického hlediska neakceptovatelný.
(podrobně viz výš.)
- nadlimitní smog
- přivedení dalšího množství aut
- P+R + Bus nádraží umístit na Dlouhou míli
- evidentní nekoncepčnost - nabízí se otázka "tunelování" vežřejných rozpočtů.
- nelogičnost postupu: je potřba v první etapě zprovoznit P+R na Dlouhé míli a v 2. etapě zastavit stávající točnu. Ne opačně.

Auta z centra a chránit rezidenty, kteří ve městech bydlí.
P+R na Veleslavíně nemá co dělat, jen rezidentům zhorší životní podmínky, hluk a emise ještě narostou, i když jsou dnes překračovány.
To jde i proti nařízením EU a závazku ČR snižovat hluk v aglomeracích nad 250tis. obyvatel. Navíc to přivede další nežádoucí dopravu, na kterou již nyní místní komunikace nestačí. Dál je zde velmi reálná pochybnost zda toto P+R vůbec bude využíváno, obzvlášť, když Praha staví další dopravní stavby, aby se mohlo v centru, v rezidenčních zónách jezdit.
Proč, když máme jednu z nejlepších PID na světě a v ostatních metropolích Evropy jdou úplně opačným trendem.

Nezastvitelné bloky nejsou vymezeny. Vymezit.

Lokalita je vymezena jako hybridní obytná. Obytné jsou i okolní lokality - struktury vesnice, zahradního města, otevřené krajiny. Všude v lokalitě je naddimenzováná stávající zástavba určená k výškovým stavbám. Okolí Evropské už ted je neobyvatelné. Tak, jako okolí dálnice. Při tom se v těsném sousedství plánuje zcela s obytnými zonmi nekompatabilní
- P+R parkoviště, které má být na Dlouhé Míli, takhle hluboko ve městě nemá co dělat
- Estakáda z Petřin, která přivede další dopravu do již zahlcené Vokovické
- A ve všem smogu, který tyto dvě stavby vyprodukují, bytová výstavba (plocha 411/055/2315 ) na tělese současné železnice.

Zmizely zelené plochy
V oblasti pod ZŠ Vokovická (ulice V Nových Vokovicích/Na Luzích) se zejména pod ulicí Na Luzích směrem k Evropské zmizely zelené plochy a je to uvažováno jako zastavitelné území. Je potřeba doplnit zpět jako ve stávajícím územním plánu, tedy tuto oblast vést jako parky/zeleň. Doporučuji jako nezastavitelné území. Navíc je tato oblast vedena zahrnuta do oblasti Veleslavín a ne Vokovice. Proč?

.......................................................
Výhodnější by bylo P+R parkoviště v této lokalitě nezřizovat a plochu, získanou po zahloubení železnice, využít pro pěší bulvár a cyklostezku, a tak výhodně oddělit cyklodopravu od automobilové, místo současných trapných cyklostezek na chodníku u Evropské.

NE ESTAKÁDA - ANO NÁMĚSTÍ
Strnadovo zahradnictví nezastavět tisícem domů, ale upravit jako náměstí, obnovit potoky , zeleň.
Doprava - bez konceptu a bez ohledu na rezidenty

Jeden ze základních rysů plánu je víra, že další a další dopravní stavby vyřeší situaci Prahy v automobilové dopravě. To ale nepočítá vůbec s neustále rostoucím počtem aut denně mířících do Prahy za prací, za nákupy atd. Koncepční řešení jednoznačně postrádám a opět by s ním občané měli být seznámeni, jsou cílovou veřejností.
A s tím souvisí priority dalšího postupu. Především dopravní infrastruktura. Musí být jasně řečeno, který typ dopravy Praha do budoucna upřednostňuje. Podle toho by pak měly být časově realizovány dopravní stavby, jinak vznikne jen další chaos. Je jasné, že nelze realizovat všechny najednou a pokud nebude výstavba postupovat systematicky, výsledkem budou neefektivně prostavěné miliardy. Já jednoznačně doporučuji veřejnou dopravu. Proto je třeba konečně začít s dlouho diskutovanými projekty jako vlakové spojení na Kladno a na letiště. Je třeba urychleně začít s budováním záchytných parkovišť a jejich napojením na PID. A je třeba konečně dokončit SZ obchvat Prahy. A ne utrácet peníze na nesmyslné projekty typu veleslavínská estakáda, které nic neřeší a jenom zhorší situaci obyvatel Prahy 6. Velmi doporučuji i jednání s městy a obcemi v okolí Prahy, ze kterých jejich občané do Prahy denně dojíždí. Řada z nich má funkční spojení veřejnou dopravou. Když povolili prakticky neřízený rozvoj satelitních městeček, mohli by pro své občany stavět záchytná parkoviště přímo u nich.

Souhlasím, estakáda je největší omyl celého MPP.
6. 4. 2018, 11:15
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-2b-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

V oblasti staré teplárny při jihozápadní straně měl být vymezen i nestavební blok, veřejný volný prostor navazující na vesnickou zástavbu Starého veleslavína. Jestli developer chce stavět, je potřeba, aby splnil i určité požadavky veřejné prospěšnosti.

6. 4. 2018, 16:10
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 121-2b-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Označení nezastavitelná přírodní plocha by Oboře zajistilo lepší ochranu.

6. 4. 2018, 22:25
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-2b-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Velmi důležité je zachovat v této oblasti prostupnost mezi jednotlivými rekreačními areály pro pěší a pro cyklisty.

7. 4. 2018, 21:36
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-2b-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Ulice Pod Drinopolem - zeleň v ose ulice
- Metropolitní plán musí chránit plochu zeleně v ose ulice Pod Drinopolem jako nestavební blok.

Ulice Pod Královkou - zeleň
- Ulice Pod Královkou i zeleň mezi budovami a ulicí by měla být součástí lokality. Izolační zeleň by měla být chráněná jako nestavební blok.

Dětské hřiště a asfaltové hřiště mezi ulicemi Junácká a Kolátorova
- Ve výkresu MPP není nijak ochráněna plocha dětského hřiště a sportovního asfaltové hřiště mezi ulicemi Junácká a Kolátorova. Je nezbytné označit toto území jako nestavební blok. Možná varianta je plochu přidat k Parku Pod Marjánkou (123/123/2788)

9. 4. 2018, 21:24
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-2b-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

V území se nachází místa, která nejsou vymezena jako park ve volné zástavbě, ač jsou místními tak vnímána. Jsou zpravidla zakreslena bíle, tedy jako zastavěné plochy. Jedná se tedy o skrytý rozvoj, který je logický u jednoznačných jednotlivých proluk, ale nanejvýš diskutabilní na sídlišti.

Jako veřejné prostranství je v lokalitě vymezena Evropská, ale život se nesoustřeďuje na ní rovnoměrně, ale bodově v místech dopravních uzlů a vybavenosti. Tyto uzly by potřebovaly kultivovat.

9. 4. 2018, 22:34
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-2b-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Typ struktury je stanoven jako parkový les.
Na výkresu je více jak polovina plochy (vyjma zahrádkové osady) vyplněna žlutou šrafou, což je označení pro nezastavitelnou rekreační plochu. Celá lokalita je pak ohraničena plnou žlutou čarou, která ohraničuje nezastavitelnou rekreační plochu. Pak nechápu, proč je celkově lokalita vedena jako zastavitelná.
Na Listu lokality, odstavec 300 je uveden obecný regulativ "Zastavitelné rekreační lokality a plochy", viz čl. 88 Textové části (tedy stavět se smí). Zároveň je tu ale individuální regulativ, který říká, že v lokalitě jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro lesní hospodářství, pro výkon práva myslivosti, rekreačních přístřešků, pozorovatelen apod. (tedy stavět se nesmí až na drobné výjimky). Odůvodnění regulativů na konci Listu lokality vymezuje lokalitu jako zastavitelnou lokalitu nestavebního charakteru. Výšková regulace pak nabízí číslo 2, při severní hranici dokonce 3.
Co se tedy v lokalitě smí stavět? Dokážeme si zde představit např. veřejně přístupné hřiště na volejbal pro sousedské pinkání, dětská hřiště pro různé věkové kategorie, ale určitě ne sportovní halu či jiná sportoviště generující navýšení automobilové dopravy.
Lokalita by měla být vedena jako nezastavitelná rekreační.

17. 4. 2018, 09:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-2b-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Chybí vymezení ploch zeleně/ovocného sadu mezi hranicí s Ruzyní, Oborou Hvězda a kostelem (plocha A, Příloha 1) a její přiřazení k lokalitnímu parku 123/212/2524 Park v Liboci. Jedná se o nově revitalizovanou plochu veřejně přístupného sadu s novým rybníkem Tereza. Dále není jako zeleň /park označen parčík s mohutnou lípou na spojnici ulic V Domcích a Sbíhavá II (plocha B, Příloha 1) a parčík za ÚMCH (plocha C, Příloha 1). Chybí vymezení zeleně v části biokoridoru u západního konce Libockého rybníka (plocha D, Příloha 1).
Navrhujeme zrušení podivného parkoviště u zastávky Litovický potok, a jeho přetvoření na zeleň, která by navázala na plochu veřejné zeleně kolem Litovického potoka (plocha F, Příloha 1).
Změnit zastavitelnou plochu dětského dopravniho hřiště na Vypichu na parkovou plochu (plocha G, Příloha 1).
Plochu proti kostelu nyní pronajatou sdružení Archaia zanést jako městskou parkovou plochu zpevněnou a zahradní (plocha E, Příloha 2).

17. 4. 2018, 17:44
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-2b-SUM-0

Dlabačov

Vymezení stavebních a nestavebních ploch – změna zeleně na stavební plochy

Vladan Hodek:

V lokalitě se vymezuje jen jeden malý nestavební blok zeleně. Pro zdravé městské prostředí je nutné zelené plochy pečlivěji vymezit. Struktura zeleně by měla být využitelná pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a rekreační pohyb. Znázorněno graficky včetně propojení zejména pro bezmotorovou dopravu. Pokud má být lokalita jako celek stabilizovaná je nutné nezastavěné plochy stavebních bloků (bílá plocha) označit jako rozvojové, nebo transformační a pro ně určit míru využití a jejich základní funkci. - Znázorněno graficky Pak lze pro ostatní již zastavěné plochy definovat přesněji co jak má vypadat opravdu stabilizované území v obecné textové části.

5. 5. 2018, 22:40
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-2b-SUM-0

Ořechovka

Skrytá hrozba bílých transformovatelných ploch, nedostatečná ochrana zeleně a absence dětských hřišť

Michal Gajdzica:

V návrhu MPP nejsou korektně zaneseny všechny zelené a relaxační plochy, tyto plochy jsou v MPP bílé a hrozí jejich zastavění, což je zcela nepřijatelné. Rizikové s ohledem na nejasnost využití jsou produkční plochy v oblasti Buštěhradské dráhy.V MPP chybí zanesení dětských hřišť. Plán neposkytuje jasnou informaci o možnosti využití transformačních / rozvojových ploch.

15. 5. 2018, 23:14
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-2b-SUM-0

Nová Šárka

Nestavět v Šárce!

Jana Frková:

ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 na Severní straně Evropské jako transformační. Návrh výškových obytných domů jak uvádí MP je nepřijatelný. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka - přírodní rezervace - kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu

16. 5. 2018, 11:03
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-2b-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Lokalitu Buštěhradská dráha vymezit jako nezastavitelnou relaxační plochu (zelený pás s cyklostezkou) a to minimálně od Stromovky po nádraží Veleslavín. V transformačních oblastech s bytovou zástavbou je překrývání snadno řešitelné. Podle posledních informací by měla v této části modernizovaná dráha vést tunelem.

21. 5. 2018, 15:12
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-2b-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Transformační plocha 411/120/2243 svojí zástavbou zcela nahradí biokoridor Dejvického potoka.

21. 5. 2018, 22:16
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-2b-SUM-0

2c. Máte připomínky k navržené výškové regulaci? Upozorněte na místa předělů a nejasnosti ve čtení výšek vzhledem k použitému rastru 100x100m?
(nevyřízeno 40 z 40)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

* Rastr 100x100m je příliš velký. Umožňuje "rozlézání" výškové výstavby i v lokalitách, kde je nyní počet pater menší.
* 8-10 pater v rozvojové oblasti 411/125/2245 u ulice Drnovská je nepřijatelných. Zde by měla být zachována hladina 2 pater jako je tomu v okolí - maximálně však 4NP jak je tomu ve stávajícím předpisu. Navíc barva číslic regulace výšek neodpovídá skutečnosti. Osmipatrová výstavba v Drnovské ulici nebyla nikdy uvažována. Není tedy možné používat černé číslice.
* Výstavba v pásu podél Evropské. Je nepřijatelná. Toto rozvojové území žádáme zrušit!
* Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost.

22. 3. 2018, 13:47
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-2c-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Tři nadzemní podlaží v ulici Jinočanská se nehodí do stávající vilkové zástavby.

31. 3. 2018, 14:01
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 213-2c-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Na většině území převažuje podlažnost 2, což odpovídá rodinným domům v husté zástavbě. Na sídlišti v Bolívarově ulici je označena podlažnost 6, vzhledem k rastru 100 x 100 ale zasahuje až do stávající zástavby rodinných domů za ním. U tohoto sídliště je přímo na Bělohorské silnici naznačena podlažnost 4 bez jakékoli návaznosti k okolní zástavbě (kolem je 2). Rovněž na pozemku zahradnictví v Rozdělovské ulici je vyznačena podlažnost 4 v těsné blízkosti rodinných domů, výškové domy zde zásadním způsobem změní celý charakter lokality. Z klidné vilové čtvrti se stane přelidněné sídliště. Metropolitní plán by měl svými regulativy zabezpečit zachování charakteru lokality.

31. 3. 2018, 19:01
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-2c-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

V jižní části lokality je navrhovaná výstavba se čtyřmi nadzemními podlažími. Několik takových domů zde již stojí a vzhledem k okolní vilové zástavbě už tak jich je tam docela dost. Pokud je tento výškový typ navržený na celém území (73 tis. m2), bude zásadně porušen ráz okolní čtvrti. Obyvatelé také namítají, že výstavba v oblasti křížení ulic Ve Višňovce / Nad Manovkou by zabrala poslední volnou zelenou plochu v oblasti.

31. 3. 2018, 21:35
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-2c-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Zástavba je vymezena 6 (převažující) a 4 nadzemními podlažími. Zvláště šestipatrové domy (a to zde mohou být ještě ta dvě povolená patra nad římsou) budou v těsném sousedství buštěhradské dráhy krásně odrážet zvuk projíždějících vlaků. Vzhledem k navrhované rozloze zástavby by výšková regulace měla respektovat výšku budov v okolních lokalitách tj. max. 4NP, spíše 2NP-3NP (směrem ke staré zástavbě).

31. 3. 2018, 23:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-2c-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

2/3 lokality 810 představuje Zahrádková osada Jenerálka se svými 397 zahradními chatkami, které dodržují výškovou regulaci 1 nadzemního patra, a tak by to mělo zůstat zachováno. Na zbývající 1/3 území se nacházejí domky a vily starousedlíků, které již mají i více podlaží, převážně 2, ale ty poblíž osady stále dodržují pravidlo, že jsou nižší než stromy v zahradách, což je dobře. Výšková regulace by však zde byla vhodná i pro oplocení soukromých pozemků.

3. 4. 2018, 00:06
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-2c-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:33
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-2c-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Výšková regulace nové zástavby v areálu Dejvického nádraží je nedostatečná. Mapa ukazuje 6 pater. Pokud správně chápu pravidla, tak podle metropolitních tříd Milady Horákové a Svatovítské to může být pater 8 a na rohu ulic až deset. Takto masivní zástavba je nepřijatelná.

3. 4. 2018, 11:42
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-2c-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

22 komentářů

Výškové čtvrce 100 x 100m jsou dobrá pro orientaci, ale ne jako zákon pro stavební úřad. Stavební úřad musí vědět, podle čeho se může řídit. V případě tohoto MPP si stavební úřad musí vymýšlet. Ale stavební úřad si nemůže vymýšlet, musí vědět, co může a co nemůže.

Pokud regulativy chtějí patra navyšovat, musí se definovat i v rozvojovém potenciálu s tím související zvýšení nároků na infrastrukturu města. Nejen silnice, ale veřejné prostory, parky, školy, školky (už ted se nedostávají spádové děti). MPP s tím musí počítat. V principu ale MPP infrastrukturu sociální, zdravotní, veřejné zeleně a pod vůbec nereguluje.To není možné.

Přidávání pater na metropolitní třídě o dvě a na nárožích o tři je napsáno trochu "malými písmenky" v legendě. Proč není není napsáno tam, kde ho metroplan zamýšlí?

Dvacítičtyřpatrové budovy do vesnické zástavby nepatří, ale ani šestipatrové v centru starého Veleslavína.

Jeden čtverec 100 x 100m s budovou 21 pater, tedy ve výsledku až 24 paterje vedle Buštěhradské dráhy, u Evropské radiály. Jde o hranici lokalit Starý a Nový Veleslavín a údolí Litoveckého potoka. Taková budova do vesnické zástavby nepatří.

Šestipatrové budovy podle čtverce 100 x 100m mají být i v severozápadním cípu Veleslavínského zámeckého parku. To je chyba. V současní době je tam novobarokní letohrádek.

Pokud je území stabilizované nemělo by docházet k masivnímu navyšování. protože navýšení vždy omezí oblohovou složku okolních bytů, a je nutné individuálně vážit, kde je toto přípustné.

Navyšování budov čtverci 100 x 100 bude zneužíváno. Je li v tomto čtverci jediná budova, často výstřelek, není možné aby tímto členěním bylo automaticky umožněno na sousedících čtvercích postavit podobně vysoké budovy. Je třeba se řídit převládající zástavbou a ne jen výstřelky. Vzhledem ke zkušenostem s developery a lobingem jsem si jistý, že je jen otázkou času, kdy by tohoto plánu zneužily ve svůj prospěch.

Ve vesnické zástavbě co by památkově chráněné oblasti není možné navýšit střechu o několik cm kvůli zachování charakteru oblasti, to je pochopitelé. Developeři, kteří v oblasti žít nebudou a staví za účelem zisku navyšují hned o několik metrů vedle budovy o několik (až desítek) pater, boří starou zástavbu. To pochopitelné není, ani žádoucí.

Nikdo nehlídá estetiku staveb, vznikají obrovské bedny, lokalitu hyzdí, stejně tak hyzdí krajinný reliéf, berou možnost výhledu, světlo.

Lidský pohyb je přirozeně omezen na převážně horizontální pohyb. Smysly jsou v podstatě orientovány čelně a jeden z nejdokonalejších a nejužitečnějších smyslů, zrak, je výrazně horizontální. Vstupenka na divadelní balkon je lacinější, protože představení nemůže být sledováno "správným" způsobem. Klima ve venkovních prostorách před průčelím víceposchoďových budov je mnohem horší než na okolních nízce zastavěných pozemcích. Platí to specielně pro vysoké budovy, které zachycují silné větry vysoko nad zemí a stáčejí je přímo k zemi, kde vyfoukávají vítr z pískovišt. Mimo nežádoucí stínící efekt výškových budov, se zhoršuje místní klima způsobené větrem, a vzniká velmi silný průvan, kanálový efekt a efekt nároží. Některé okolní prostory jsou neobyvatelné.

3. 4. 2018, 14:51
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-2c-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Vzhledem k tomu, že Vokovice jsou navržené a z větší části vystavěné jako zahradní město a většina vystavěných domů jsou rodinné domky či viladomy s maximálně 4-mi podlažími, je zřejmě dílem omylu naplánovaná výstavba až 21 podlaží v oblasti u současné otočky autobusu 119 (před ZŠ - křižovatka Vokovická/Evropská) a také vedle stávajících panelových domů na místě Mateřské školky Vokovická (patří dle navrženého plánu do oblasti Červený vrch – č. 513). Naprosto by to změnilo a zničilo ráz celé oblasti, která už nyní tak trpí neregulovanou výstavbou. Výšková zástavba zakreslena je po celé Evropské od křižovatky až ke Džbánu. Nevzhledný depresivní naddimenzovaný hotel Krystal je omylem bývalé epochy, neměl by být směrodatným bodem pro další zástavbu. Hustou. Upozorněte prosím na tento moment i do sousedících lokalit Veleslavín, což je vlastně Evropská, Litovický potok a Starý Veleslavín. Je důležité mít možnost vidět zalesněný horizont Petřin nebo krásnou Starou školu. V místě dnešní mateřské školy a 3 panelových domů, které sice dle plánu do naší lokality nepatří, ale fakticky ano, je stanovena výška budov číslem 21 - jde tedy o 21 pater.

Kromě toho, v transformační ploše 411/327/2001 se navrhují až čtyři patra, aniž by se řešila otázka dopravní dostupnosti a veřejné vybavenosti. Necháme-li v této části stranou, že je chyba tam vůbec plánovat byty, tak pokud už tam budou, mělo by jich být málo, maximálně v dvoupatrových domech. Mimo jiné tak i snáze zapadnou do koncepce lokality jako zahradního města, které má mít podle článku 68 homogenní výškové uspořádání.

4. 4. 2018, 22:05
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-2c-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

Naprostý nesouhlas s možným navyšováním výškové hladiny stávajících budov na Evropské ul. - v oblasti Hadovka a odmítnutí možnosti navyšovat podlažnost podél hlavních komunikací a na nárožích, jak navrhuje MPP. Nejsou stanovena konkrétní místa, kde a za jakých pravidel lze navýšit výškovou úroveň. Odstranit nedostatky MPP v rastrovém vyznačení výškové úrovně.

5. 4. 2018, 14:39
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-2c-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Výšková regulace 100 x 100m nového MPP je nešťastná. Nebezpečná. Zavádějící. Je dobrá pro orientaci, ale ne jako zákon pro stavební úřad. Stavební úřad musí vědět, podle čeho se může řídit. V případě tohoto MPP si stavební úřad musí vymýšlet. Ale stavební úřad si nemůže vymýšlet.

Výškové budovy až 24 pater do lokality Veleslavín, kterje určena jako obytná a stabilizovaná nepatří. Je to dvojnásobek co mají současné výškové paneláky ve Vokovické ulici. Metropolitní plán navrhuje v oblasti extrémně vysoké budovy ve vysoké až 90% hustotě. Vymezená lokalita Metropolitním plánem se nachází ve středu území označeného jako vesnická struktura (Starý Veleslavín) a zahradní město (Vokovice) a má po svých stranách významné krajinné celky, těmi je lokalita Džbán a lokalita Litovecký potok, Novou Šárku. Všechny tyto lokality mají bud přízemní nebo dvoupodlažní zástavbu, nebo jsou krajinou nezastavěnou. Ideální jsou budovy třípatrové a nižší.

Přidávání pater na metropolitní třídě o dvě a na nárožích o tři je napsáno trochu "malými písmenky" v legendě. Proč není není napsáno tam, kde ho metroplan zamýšlí?

Pokud regulativy chtějí patra navyšovat, musí se definovat i v rozvojovém potenciálu s tím související zvýšení nároků na infrastrukturu města. Nejen silnice, ale veřejné prostory, parky, školy, školky (už ted se nedostávají spádové děti). Půjde li pouze o zástavbu kancelářemi, protože byty jsou v blízkosti Evropské neobyvatelné, hrozí jejich nční vyprázdnění a mrtvé prázdné zony bez lidí. MPP na infrastrukturu sociální, zdravotní, veřejné zeleně a pod vůbec nereguluje.To není možné.


KONKRÉTNÍ CHYBY POPISU STÁVAJÍCÍCH (napsáno černě, ne modře.)PODLAŽÍ PRO NAVRŽENÉ ČTVERCE 100 x 100m. VESMĚS NADDIMENZOVÁNO.!!!!!!!!!!
- 6 + 3 podlaží jsou mylně uvedena jako stávající stav FTVS. Tato budova má 4 podlaží. Zastavitelné je i parkoviště před budovou.
- 3 podlaží a jako zastavitelný blok je uveden stadion FTVS.
- 6 + 3 podlaží ve dvou čtvercích místo stávajících 4 podlaží v obytných domech v ulic Chosé Martího na východ od FTVS.
- 12 + 3 podlaží místo 10 - 11 podlaží je uvedeno u výškového paneláku na rohu José Martího a Evropské. Tento čtverec zárveň přesahuje do oblasti, která je v současnosti zelený park, ale a v MPP nově určená jako zastavitelná před Cuubem.
- 6 + 3 podlaží místo stávajících 3 jsou podél Evropské hnad na východ od předchozího výškového paneláku.
- 8 + 3 podlaží jsou místo stávajících 6 v Cubu. Před Cub místo parku je budova 12 + 3 patra, předimenzovaný Cube spadá až téměř do vody Džbánu. Nově vymezená zastavitelná plocha na úkor zeleně.
- 6 + 3 podlaží místo stávajících 5 v budově Czech Airlines.
- 8 - 6 podlaží + 3 místo stávajícího 1 je u budovy solar fitnes mezi oběma předchozími.
- 6 + 3 podlaží místo stávajících 5 je chybně u budovy Olympus. Tento čtverec spadá i do vedlejší lokality Vokovice, do historického centra na Litoveckém potoku.
- 12 + 2 podlaží místo stávajících 16 je u výškového paneláku
- do zeleně Litoveckéh potoka spdá zástavba 6 podlaží + 3.
- 21 +3 podlaží !!!!!!!!!!!!! je uvedeno jako stávající zástavba na hranici lokality Starý Veleslavín a Litovecký potok.
- 4 a 3 podlaží + 3 je nově zastavitelný blok na zelni před Starou školou a v oblasti kolem žluté zvukové bariery.
- 6 +2 podlaží !!!! jsou ve dvou čtvercích v místech určených pro parkoviště P + R a autobusové nádraží. Současná IFA má 6 podlaží.
- 6 + 3 podlaží místo 1 je přímo nad budovou současného Nádraží Veleslavín.
- 6 + 3 je na místě současného přechodu přes koleje na Velelavíně.
- 6 + 3 patra jsou na křižovatce veleslavín.
- 21 + 3 podlaží místo 13 u paneláků na Vokovické. To je dvojnásobek jejich výšky.
- 8 + 3 podlaží místo 0 na zelené ploše točny a parku na výchd od předchozího čtverce podél Evropské.

Lidský pohyb je přirozeně omezen na převážně horizontální pohyb. Smysly jsou v podstatě orientovány čelně a jeden z nejdokonalejších a nejužitečnějších smyslů, zrak, je výrazně horizontální. Vstupenka na divadelní balkon je lacinější, protože představení nemůže být sledováno "správným" způsobem. Klima ve venkovních prostorách před průčelím víceposchoďových budov je mnohem horší než na okolních nízce zastavěných pozemcích. Platí to specielně pro vysoké budovy, které zachycují silné větry vysoko nad zemí a stáčejí je přímo k zemi, kde vyfoukávají vítr z pískovišt. Mimo nežádoucí stínící efekt výškových budov, se zhoršuje místní klima způsobené větrem, a vzniká velmi silný průvan, kanálový efekt a efekt nároží. Některé okolní prostory jsou neobyvatelné.

Ve staré vesnické stabilizované zástavbě se nesmí dům navýšit o několik cm, a v bezprostřední blízkosti naskočí vmožná výška o několik (i desítel!) pater. To je chybné.

Hranice eventuelního přechodu výškových pater musí být rozvolněné. V MPP podchycené.

NĚKTERÉ CITACE:
předimenzovanost - peníze hrají prim
Není k tomu žádný důvod, ničí to území.
Dohlédnout, aby developeři nemohli pravidla jen tak mimoděk neporušovali.
Nechat vzniknout pravidla.
Porušení by se mělo rovnat demoličnímu výměru.
Developer nad obyvatelem
Lokalita vydaná na pospas developerům
Bude zneužíván
Konzultace s místními obyvateli je bezpodmínečně nutná
Ohavná výšková výstavba z poslední doby se stane standardem a precedentem pro výstavbu podobných ohavností v rámci čtverců.
ne zástavbu místo parků
Nebere se ohled na obyvatele, ale na developery, kteří nemají žádný respekt nikomu a ničemu.
Navýšení vždy omezí oblohovou složku okolních bytů, je nutné individuálně vážit, kde je toto přípustné.
5. 4. 2018, 19:11
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-2c-SUM-0

Džbán

Shrnutí komentářů

Lucie Štůlová:

Základní problém vidí vyjadřující se občané ve využívání rastru čtverců 100 x 100 m v rámci MPP.
Díky nim se dostala výšková regulace a především samotná možnost výstavby až do samé vodní nádrže (jihovýchodní cíp nádrže pod CUBE) a také do míst stávající zeleně na konci ulice Ke Dvoru u bývalé požární nádrže. Do lokality Džbánu nepatří žádná další výstavba!

5. 4. 2018, 22:20
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-2c-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Ke koeficientům výškové regulace nejsou výhrady.

Existuje nejistota ohledně účelnosti použité metodiky stanovení výškové regulace ve čtvercích 100mx100m

6. 4. 2018, 16:23
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 121-2c-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Rastr výškové regulace neodpovídá stavebním blokům
V řadové zástavbě, navíc neortogonální, nefunguje výšková regulace dobře a dochází k přesahům. Navíc je lokalita svažitá a tak může mít stejný dům na jedné straně 4NP a na druhé 6NP. Příkladem je zástavba v ulici Mládeže.

9. 4. 2018, 21:26
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-2c-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

A) V otázce je diskutována aplikace výškové regulace v blízkosti parku ve volné zástavbě, metropolitní třídy v kontextu výškové kategorie 21 (tj. 13 - 21) a nejednoznačností, které MPP v této oblasti přináší a která vede k diametrálně odlišné regulaci. Regulace 21 u místních třinácti podlažních domů působí nepřiměřeně, případně nesrozumitelně.

B) V otázce je řešena plocha skrytého rozvoje na pozemku 1271/1, kde by z důvodu výskytu zvláště chráněných živočichů měla být zachována zeleň (nezastavěné území). Případně z důvodu nevhodného dopravního napojení a horizontu Šárky redukována podlažnost ze 4 na 2. Tuto připomínky napsali, či se k ní připojili: Spolek pro Červený Vrch (26 členů), Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Červený Vrch – Praha 6 (63 členů), SVJ Tibetská 806 (152 spolumajitelů), Společenství vlastníků pro dům č.p. 807 (128 spolumajitelů) + jednotlivci (4) = celkem 369 majitelů + 4 místní občané

9. 4. 2018, 22:57
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-2c-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Navrženou výškovou regulaci s hodnotami 2 a 3 považujeme za chybnou, protože je vyznačena na plochách zahrádkářské osady, městské parkové ploše lesní i ploše lesa. Dle individuálních regulativů využití území jsou v lokalitě nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro lesní hospodářství, pro výkon práva myslivosti, rekreačních přístřešků. Viz Příloha 2.

17. 4. 2018, 09:32
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-2c-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Výšková regulace pro většinu lokality je omezena na dvě patra, ale zároveň jde o svažitou lokalitu. I při zachování dvoupatrové regulace tak může dojít k narušení vesnického rázu lokality - při pohledu od Libockého rybníka vzhůru do svahu budou stavby mnohem vyšší díky podzemním patrům vestavěným do svahu.
V místě ovocného sadu (Park Liboc 123/212/2524) mezi hranicí s Ruzyní, Oborou Hvězda a kostelem (plocha A, Příloha 2) je chybně uveden regulovaný počet podlaží (2) - správně bez čísla. Naopak nad jižním břehem Libockého rybníka na zastavitelných plochách (plocha C, Příloha 2) toto číslo chybí.
Chybně je také uvedení výškové regulace v místě dopravního hřiště na Vypichu, které by mělo být nezastavitelné a tudíž bez regulace (plocha G, Příloha 2).
Plochu proti kostelu nyní pronajatou sdružení Archaia zanést jako městskou parkovou plochu zpevněnou a zahradní bez výškové regulace (plocha E, Příloha 2).

17. 4. 2018, 17:45
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-2c-SUM-0

Dlabačov

Výšková regulace je nepřesná a v rastru nepoužitelná

Vladan Hodek:

Návrh výškové regulace je šokujícím způsobem nepřesný. Pokud v polovině obytného bloku umožňuje dostavbu běžně 2 podlaží dochází vlastně k transformaci území. Pokud nemá být výškový údaj jen orientační je nutné podlažnost stanovovat idividuálně dům od domu s tím, že pro stabilizované území by se ani patra přidávat neměla a tedy je i výšková regulace zbytečná. Regulace výšky je vhodná pro rozvojové a transformační plochy. (Funkční a prostorová regulace – míra využití)

5. 5. 2018, 22:42
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-2c-SUM-0

Ořechovka

Nevhodnost rastru výškové regulace a nevhodnost výškové regulace fotbalového hřiště

Michal Gajdzica:

Rastrové vyznačení výškové regulace je zcela nevhodné, nejednoznačné a velmi snadno zneužitelné a dle návrhu MPP možno navyšovat podlažnost podél hlavních komunikací a na nárožích, co je třeba striktně odmítnout, případně určit zcela konkrétní místa a stanovit pro ně jasné podmínky možného zvýšení podlažnosti.Výšková regulace fotbalového hřiště je nevhodně stanovena úroveň 3 a měla by být snížena na úroveň 2-

15. 5. 2018, 23:29
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-2c-SUM-0

Letiště Václava Havla

Úprava výškové regulace

Ilona Al-Jumaily:

u některých stávajících nemovitostí je výšková regulace 2, u některých neodpovídá stávajícímu stavu (až 4) je třeba vzhledem k případným protihlukovým opatřením zvýšit regulaci na nejméně 3 a opravit stávající stav u některých staveb

15. 5. 2018, 23:47
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 604-2c-SUM-0

Nová Šárka

Chybně nastavený stávající stav výškové regulace

Jana Frková:

ZÁSADNÍ NESOUHLAS s regulací 8NP na ploše 411/124/2281. Tato plocha by měla zůstat nezastavitelná jako součást rezervace Divoká Šárka. Navíc výšková regulace 8NP je silně naddimenzovaná vůči výškovým proporcím v lokalitě.
ZÁSADNÍ NESOUHLAS s chybně stanovenou výškou 6NP ve čtverci rastru okolo ulice Ke Džbánu. V současnosti tam není více než 4NP a tak by to mělo i zůstat. Jedinou výjimkou je budova na začátku ulice Vlastina s 5 nadzemními podlažími, ta ale spadá do § 27 PSP bod b) kde může mít na ose náměstí až o 2 patra více.
ZÁSADNÍ NESOUHLAS se stanovenou výškou 6NP na severní straně ulice Vlastina. Pro solitérní vyšší budovy, které tam již jsou, se může použít § 27 PSP bod b). Nová výstavba či rekonstrukce by měla respektovat výšku okolních budov. V lokalitě by se měla nastavit výšková regulace do max. 4NP stejně jako v přilehlých oblastech a dále se posuzovat dle § 27 PSP v konkrétních případech.

16. 5. 2018, 11:07
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-2c-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Problematická výšková regulace u obou transformačních ploch v lokalitě - 411/120/2243 a 411/120/2324, která převyšuje stávající zástavbu ve nejbližším okolí.

21. 5. 2018, 22:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-2c-SUM-0

3a. Máte připomínky k popisu cílového charakteru lokality? Je v obecném popisu něco, s čím nesouhlasíte nebo vám v něm něco důležitého schází? Je srozumitelný?
(nevyřízeno 49 z 49)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.

22. 3. 2018, 14:31
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3a-SUM-0

Výzkumný ústav zemědlělské techniky

Jindra Kvapilová:

Charakteristika lokality je zastavitelné produkční území. Přitom se jedná o činnost výzkumných ústavů, které pro svou činnost potřebují zelené plochy zaměřené na rostlinnou výrobu. Lokalita by měla zůstat ve stavu v jakém je s rozvíjením činnosti ústavu a spolu s lokalitami 925, 906 a 907 spoluvytvářet zelený prstenec jako kompenzaci k mnoha existujícím nebo plánovaným dopravním stavbám na západní straně Prahy 6.
Stavební aktivity na západním okraji Prahy 6 (okruh, letiště, doprava na letiště) zjevně nepočítají s klimatickou situací regionu. Při převládajícím západním a severozápadním proudění hrozí významný nárůst světelného smogu, hluku, plynných zplodin a prachu pro celou oblast Prahy 6 až po Střešovice, Ořechovku a Dejvice, která bude intenzivní zejména v době stavebních aktivit. Jakákoliv zeleň má schopnost alespoň částečně tyto dopady tlumit.

31. 3. 2018, 15:38
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 605-3a-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Cíl uvedený v listu lokality - zachování prostorového uspořádání, rozvíjení charakteristických prvků (historické památky) a prostupné sítě veřejných prostranství odpovídá stavu lokality a zájmům obyvatel. Problematické je označení ulice Bělohorské-Karlovarské jako osy lokality, vzhledem k silnému provozu lokalitu neprostupně dělí a plánované rozšíření na úkor parku před kostelem Panny Marie Vítězné situaci pouze zhorší, zničí část zeleně, provoz neubere a ani neurychlí, protože kvůli stávající zástavbě v dalších místech rozšířit nepůjde. Obavy vzbuzuje i navržená břevnovská radiála, která dle metropolitního plánu ústí do stávající Patočkovy ulice, kde je už nyní provoz na hranici únosnosti. Radiála přivede do Prahy 6 jen další množství aut. V každém případě by bylo dobré soustředit se pouze na jedno řešení, buď rozšířit Karlovarskou nebo postavit břevnovskou radiálu. Obě stavby najednou velmi zvýší již tak vysoký provoz v daném území a jejich určení je stejné. Nelze se domnívat, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze. Metropolitní plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.

31. 3. 2018, 19:06
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-3a-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

V cílovém charakteru lokality se uvádí vytvoření různorodého města, v jižní části je ale navržena homogenní čtyřpatrová zástavba. Rovněž deklarovaná prostupnost se zhorší jednak uvedeným rozšířením Karlovarské a také plánovanou hustou zástavbou. Metropolitní plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.

31. 3. 2018, 21:39
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-3a-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

V cílovém charakteru lokality je uvedeno vytvoření různorodého města s přiměřenou sítí občanské vybavenosti (naprosto nedostatečně navrženo 5%) a parků (nedostatečně navrženo 10%, jako nezastavitelné území neoznačeno nic), propojení s uliční sítí sousedních lokalit - lokalita je neprostupně ohraničena buštěhradskou dráhou a areálem kasáren, takže výsledkem budou věžáky uzavřené mezi rychlodráhou a kasárnami. Uzavřený areál kasáren znamená pro místní občany velký neprostupný blok, bariéru oddělující je od Dědiny, obchodů, občanské vybavenosti, atd. Masivní výstavba v lokalitě Nová Ruzyně tento problém ještě zhorší. Občané navrhují zredukovat areál kasáren na archiv a školu a zbytek prostoru využít k rekreaci, případně na zástavbu místo rušení zelených ploch mezi ulicí Stochovská a železnicí.
Kritickou dopravní situaci Prahy vytváří další bytová a komerční výstavba, MPP vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty a zpracování lokality Nové Ruzyně v MPP tuto tendenci znovu potvrzuje.

2. 4. 2018, 22:11
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-3a-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Zahrádkářská osada Jenerálka je svým způsobem unikátní z hlediska své polohy i rozsahu. Důležité je zdůrazňovat, že se jedná o NESTAVEBNÍ charakter zastavitelné, stabilizované, rekreační lokality se strukturou parkového areálu a v případě Zahrádkové osady Jenerálka zachovat, dotvářet a posilovat její existenci.
Cílem navržených regulativů je zlepšit prostupnost zahrádkové osady v návaznosti na údolí Nebušického a Šáreckého potoka", ale prostupnost oběma směry je zcela evidentně trvale umožněna ulicí Na Pučálce.

3. 4. 2018, 00:15
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-3a-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Cílový stav je rekreační oblast klidu. S návrhem lze jen souhlasit.
Otazníkem ale je, jaký vliv na lokalitu bude mít navrhovaná stavební činnost. Břevnovská radiála, Vypich, tramvajové propojení do Motola nebo P+R parkoviště u hřbitova Motol. Pokud by Břevnovská radiála měla být vedena po povrchu, pak je je celá tato lokalita postavená na hlavu bez jakékoliv logiky.

3. 4. 2018, 10:39
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-3a-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Pro lokalitu je obtížně jasně definovat cílový charakter vzhledem k problematickému a nesourodému vymezení lokality. Obecnější připomínky se týkají chybějící vize Prahy jako města pro život ne pro auta.
- Priority plánu jsou auta a prostavěné miliardy bez ohledu na občany.
- Významnou část VPS může za veřejně prospěšné označit jen někdo, kdo v Praze 6 nikdy nebyl.
- Vedení Prahy tvrdošíjně věří, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze.
- Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.

3. 4. 2018, 11:51
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-3a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

17 komentářů

Cílovým charakterem je zastavitelná, stabilizovaná obytná lokality s původní vesnickou strukturou.

Lokalita nemá vymezenou rozvojovou plochu a je označena jako stabilizovaná. Pokud navíc deklarovaným cílem je zachování prostorového uspořádání a ochrana charakteristických prvků, lze to chápat tak, že se lokalita měnit nebude. Jenže tento cíl se zásadně rozchází s tím, co stanovené závazné regulativy umožňují, nebo dokonce předpokládají. Pokud je opravdu cílový chrakter takový jaký je deklarovaný musí tomu být vytvořeny nástroje, tedy regulativy, které to zajistí, ale tak tomu zde vůbec není. Nevím co si o tom myslet a co si pod tím představit. Také není srozumitelné, co je "zlepšení prostupnosti do lokality Litovecký potok."

Cílový charakter lokality musí být upřesněn, vymezen nezastavitelný veřejný prostor, centrum obce, náměstí, návsí veřejně prospěšných prostor. Takto umožňujete v budoucnosti zastavět veškerá neregulovaná místa.

Zachovat zrekonstruovat všechny čtyři stávající objekty zámku, který je velmi charakteristickým prvkem lokality, a proměnit je v sociálně užitečné. (Galerie, koncertní sín, divadlo, kavárna, lidová škola umění, knihovna, jiné kulturní zařízení, služby.

Zachovat a ochraňovat vzrostlé stromy v parku, park zrekostruovat včetně cest, cihelné zdi kolem, do ní udělat druhý vchod z východu, pavilonků, sochařských prvků, tekoucí vody. Také park otevřít veřejnosti.

Další dopravní prostupnost není potřeba. Estakáda NE !!

Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.

...........................
- Priority plánu jsou auta a prostavěné miliardy bez ohledu na občany.
- Významnou část VPS může za veřejně prospěšné označit jen někdo, kdo v Praze 6 nikdy nebyl.
- Vedení Prahy tvrdošíjně věří, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze.
- Praha postrádá vizi.
- Schází mi soudnost těch, co povolují výstabu bez požadavků na navazující infrastrukturu. To by mělo být základem jakéhokoliv jednání o výstavbě. Schází mi také soudnost těch, kteří do lokalit vesnického charakteru jsou schopni zanést návrh Estakády Petřiny - Evropská.


4. 4. 2018, 18:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-3a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Cílový stav lokality je vymezen poměrně jasně co se týká textové části, důležité je, aby nové zásahy do lokality včetně výstavby na místě staré Aritmy (transformační zóna č. 411/327/2001) byly podrobeny těmto nárokům - bylo vybudováno prostupné, na uliční síť navazující zahradní město tvořené nízkými objekty se zahradami a doplňkovou občanskou vybaveností. Chybí odůvodnění regulativů této plochy, pouze je konstatováno, že bylo převzato z dosavadního územního plánu - je třeba odůvodnění dopracovat a pokud návrh v této části nesplňuje obecné předpoklady, nelze ho do MPP takto zařadit; pro tuto plochu tak i zcela absentuje idea "posílení napojení na lokalitu krajinného rozhraní Šárka".
Za součást Vokovic považujeme také zahrádkářskou kolonii pod ulicí Na Křídle, jež je sice mimo vlastní lokalitu, ale patří k ní co do dopravy i současného stavu, ta by měla zůstat v stávající podobě, zlepšení by mohlo přinést jen zlepšení její průchodnosti po její podélné komunikační ose. (Dnes průchod umožněn jen majitelům).
Metropolitní plán neřeší pro oblast Vokovic, ani celé Prahy 6 kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze. Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy. Praha postrádá vizi.

4. 4. 2018, 22:05
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-3a-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Cílový charakter je zastavitelná stabilizovaná obytná hybridní lokalita, soudobé město, dotvoření Evropské a Veleslavínského dopravního uzle.
Hybridní struktura je stanovena zejména pro transformační lokality.
Lokality Veleslavín ale není transformační, je stabilizovaná. Pojmy stabilizovaná, obytná a transformační si navzájem odporují. Co tedy platí?

Cílový charakter lokality je příliš vágní. Měla by vzniknout mezinárodní soutěž, ve které by se měli propojit architekti, dopraváci i sochaři, jejímž cílem by bylo proměnit dopravní křižovatku v opravdové náměstí. Tedy místo, kde bude možné třeba posedět pod stromy, užít si živý parter s kavárnami a obchody a pohodlně přestoupit z metra na tramvaj a dostat se z jedné strany na druhou několikrát denně živ a zdráv..

Priority plánu jsou auta a prostavěné miliardy bez ohledu na občany.
Významnou část VPS může za veřejně prospěšné označit jen někdo, kdo v Praze 6 nikdy nebyl.
Vedení Prahy tvrdošíjně věří, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze.
Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.
Praha postrádá vizi.
Chybí podrobné územní studie a studie sociálně kulturní.

5. 4. 2018, 19:18
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-3a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Obyvatelé lokality 121 zcela ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ S DEKLAROVANÝM CÍLEM "ZVÝŠENÍ PROSTUPNOSTI SMĚREM NA SEVER".

Dosažení tohoto cíle znamená výstavbu silniční propojky ulic Stamicova a Kladenská. Vzhledem k reliéfu lokality tato propojka znamená přemostění téměř celé lokality 121 v severo-jižním směru, čímž dojde k DEVASTACI STÁVAJÍCÍHO VESNICKÉHO CHARAKTERU nejen této, ale i přilehlých lokalit.

V přímé souvislosti se stavbou dojde i k DEVASTACI CENNÝCH KRAJINNÝCH PLOCH, konkrétně parku Nový les a Střešovických skal. Tím dojde k závažnému zásahu do kvality stávajícího obytného využití území.

Tento záměr je v PŘÍMÉM ROZPORU s deklarovanou stabilitou území na úrovni "Stabilizovaná" a s deklarovaným využitím území jako Obytného.

Tento záměr je také v PŘÍMÉM ROZPORU s potenciálem transformační plochy 412/121/5228 deklarovaným jako "zvýšení hodnoty pro rekreační využití", např. "kultivaci prostředí v souladu s cílovým charakterem lokality".

Stavba vysunuté propojky dále DEGRADUJE atraktivitu této i přilehlých lokalit jakožto REZIDENČNÍCH ZÓN. Tím tento záměr ZCELA ODPORUJE CELKOVÉ KONCEPCI ROZVOJE CELÉ OBLASTI zaměřené na rozvoj obytného využití s ohledem na přilehlost ke stanici metra Veleslavín.

Pro řešení dopravní situace v širším kontextu Prahy 6 existují jiná řešení, která jsou mnohem vhodnější i v systematickém strategickém horizontu.

6. 4. 2018, 16:57
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 121-3a-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Určení prostoru kolem obory jako stabilizované, rekreační lokality je v pořádku, pro samotnou oboru by byl vhodnější přísnější regulativ ohledně možné výstavby než je uveden ve využití území. V oboře je cenný její relativně neporušený přírodní charakter, který využívá velmi mnoho obyvatel i ze vzdálených lokalit.

6. 4. 2018, 22:26
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-3a-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

V metropolitním plánu je znázorněný severozápadní cíp lokality Vypich (v okolí ul. Ankarská) jako nezastavitelná rekreační plocha, ale zároveň je zde bílá plocha, tedy plocha, kde se stavět může? Tyto případy jsou i v jiných lokalitách MPP a ukazují na celkovou nepromyšlenost MPP.
Rovněž v této lokalitě zásadně platí obecné výhrady k metropolitnímu plánu
- Priority plánu jsou auta a prostavěné miliardy bez ohledu na občany.
- Významnou část VPS může za veřejně prospěšné označit jen někdo, kdo v Praze 6 nikdy nebyl.
- Vedení Prahy tvrdošíjně věří, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze.
- Plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.
- Praha postrádá vizi.
Definice cílového charakteru je "zastavitelná, transformační, rekreační lokalita Vypich se strukturou areálu vybavenosti". Už jen pochopení této formulace je obtížné. Aktuální stav lokality v plánu neodpovídá skutečnosti. Významná část lokality je zabrána pro dopravní stavby - vyústění Břevnovské radiály, což je v logickém rozporu s cílovým charakterem rekreační lokality. Tady je všechno špatně. Už v současné době je křižovatka pro chodce a cyklisty těžko prostupná.

7. 4. 2018, 21:46
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-3a-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Popis cílového charekteru lokality je nicneříkající
"Dotvořit a posilovat cílový charakter lokality" je jistě správné, ale vůbec není řečeno jak. Pro obytnou funkci lokality je zcela zásadní zklidnění provozu na ulici Patočkova. Druhou prioritou by mělo být zvýšení počtu parkovacích míst. Třetí prioritou je zachování zeleně v lokalitě.

9. 4. 2018, 21:28
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-3a-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Obecná poznámka, že MPP upřednoštuje IAD před bezmotorovou dopravou.

9. 4. 2018, 22:08
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-3a-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Plně souhlasíme s prezentovaným cílovým charakterem lokality. Dle našeho názoru by však k jeho dosažení měla být lokalita označena jako nezastavitelná a ne zastavitelná, jak je uvedeno v jejím popisu.

17. 4. 2018, 09:33
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-3a-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Uvedená poznámka pana Charváta patří pod otázku 7a, kde je také shrnuta.

17. 4. 2018, 17:46
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 212-3a-SUM-0

Dlabačov

Cílový charakter nepopisuje to co by měl

Vladan Hodek:

Lokalita má posilovat cílový charakter obytné lokality s blokovou strukturou s tím, že navržené regulativy mají zachovat prostorové uspořádání, má se doplnit tramvaj a posílit síť odkanalizování území.
Popis cílového charakteru je velice nepřesný. Cílovým charakterem lokality je zachování a posílení polyfunkčnosti území. Zachovat a posilovat veřejnou vybavenost, školy, sport, služby. Zachovat a rozvíjet bydlení spolu se zlepšováním bezmotorových dopravních spojů a tras. Zachovat a rozvíjet zelené plochy a zelené pásy, které pomohou bezpečně napojit lokalitu do širšího území.
Zásadním cílem je zajistit kvalitní integrování území do okolních částí města. Posílit a obnovit historické vazby v území s tím, že bude městsky upravena křižovatka Malovanka. Velikou kvalitou území je, že vytváří důstojný přechod od vilové zástavby Střešovic k veřejným objektům na Pohořelci směrem k Pražskému Hradu a pak přes ulici Parléřovu přechod k blokové zástavbě Břevnova. Obnovení provázání Pohořelce přes Malovanku k Patočkově ul. vytvoří rekreační a oddechovou osu od hradu a Mariánských hradeb pásem usedlostí k Břevnovskému klášteru. Důležité je zaměřit se na budování městského prostředí z pohledu chodce. Nutné je doplnění komunikační sítě a to zejména pro nemotorovou dopravu pro lepší spojení do Břevnova ke školám a k Bělohorské, která je pro území zásadní obchodní třídou.
Tramvaj se v lokalitě nebuduje, ale protažení linky na Strahov zlepší propojení a zvýší obchodní význam Bělohorské ul. Posílení kanalizační sítě nemůže být cílovým charakterem, ale standardní infrastrukturní stavbou, která zajistí řádné fungování území.
Zásadním cílem pro obytné území musí být zajištění zdravého životního prostředí. Tunelový komplex přivedl do lokality Malovanky extrémní dopravní zátěž a v důsledku toho došlo i k razantnímu zhoršení kvality ovzduší. Bez řešení této zátěže nemá smysl řešit další rozvoj a zástavbu a přivádět do území další zátěž a auta.

5. 5. 2018, 22:45
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-3a-SUM-0

Tichá Šárka

Popis lokality je nepřesný až zavádějící

Vladan Hodek:

Popis cílového charakteru lokality je žalostný. Není vůbec zřejmé, co znamená věta lokalita s původní vesnickou strukturou? Myšleno dle laického chápání nebo dle nicneříkajícího obecného popisu vesnické struktury metropolitního plánu? Šárku obecně nelze chápat jako vesnici, ale jako hospodářskou oblast s rozvolněnou zástavbou v krajině s lokálními shluky staveb a historickým středem původní osady Šárka pod kostelem sv. Matěje. Tato krajina se stala součástí města a byla pak i městky dostavována. Produkční plochy se tak mění postupně na zahrady vil a místo se stává rekreačně oddechovou destinací Prahy. Zmíněná transformační plocha je už prakticky zastavěná a s charakterem lokality nemá nic společného. Je to jen redefinovaný výrobní areál bývalé cihelny na areál nebývale husté zástavby. Cílový charakter lokality by měl být popsán jako obnova rekreačně oddechového území celoměstského významu. Plán by měl podpořit obnovy rekreačních a oddechových funkcí a ploch v území a vhledem k potřebě vhodného zasahování do krajiny i definovat plochy nové. Musí se razantně zasadit o zlepšení prostupnosti. Je nutné obnovit kulturní krajinu, kterou byla Šárka po staletí typická, tedy redukovat nálety a podpořit udržitelnou hospodářskou činnost, která zajistí, aby došlo k obnově a rozšiřování míst s dnes už vzácnými rostlinami a živočichy.

6. 5. 2018, 20:23
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 243-3a-SUM-0

Letiště Václava Havla

Praha postrádá vizi.

Ilona Al-Jumaily:

Jakýkoli rozvoj musí být podmíněn vždy kapacitními možnostmi stávající infrastruktury a její adekvátní přípravou, která bude probíhat harmonicky s plánovaným rozvojem. Rozvoj nesmí být realizován na úkor stávajících rezidentů. Plán proto musí daleko podrobněji definovat priority a podmíněnost rozvoje jednotlivých ploch.

Priority plánu jsou zaměřeny pouze na zájmy určité skupiny, není zohledněn přínos ani negativa tohoto celoplošného značení bez návaznosti s dalšími lokalitami pro celoměstský význam změn území ve vzdálenosti 10 km od centra města

16. 5. 2018, 00:02
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 604-3a-SUM-0

Nová Šárka

MP nerespektuje ráz nízké a ne příliš husté zástavby

Jana Frková:

MP nerespektuje ráz nízké a ne příliš husté zástavby a navržená výšková regulace 6 až 8 NP nezohledňuje místní nízkou zástavbu v lokalitě a naruší její charakter. V MP se jeví jako priorita vyjít vstříc developerům a zastavět území výškovou obytnou zástavbou bez ohledu na ráz lokality a navíc v místech, které by se měly stát součástí lokality Šárka – viz severní strana Evropské

16. 5. 2018, 11:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-3a-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Cílový charakter lokality zjevně vychází ze současného stavu provozování dráhy a nereflektuje fakt, že platí rozhodnutí o vedení modernizované dráhy tunelem od Stromovky minimálně po Veleslavín. Tím dochází k uvolnění tělesa dráhy pro jiné účely, kde jednoznačnou preferencí občanů Prahy 6 je zelený pruh s cyklostezkou. Definice cílového charakteru lokality "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné stavební, stabilizované, produkční lokality Buštěhradská dráha se strukturou lineární" je nesrozumitelná a pro občany nepřijatelná.

21. 5. 2018, 15:39
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-3a-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

S cílovým charakterem lze v zásadě souhlasit. Nicméně realizace zástavby v obou transformačních plochách 411/120/2243 a 411/120/2324 včetně deklarovaného propojení ulic V Předním Veleslavíně a Na Rozdílu může přinést dramatické zhoršení dopravní situace i díky malé průchodnosti stávajících ulic.

21. 5. 2018, 22:26
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-3a-SUM-0

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.

24. 5. 2018, 18:55
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3a-SUM-1

3b. Máte připomínky k popsanému potenciálu území? K obecným i individuálním regulativům? Máte připomínky ke stanovení indexu využití lokality? Tedy zejména k míře, o kterou se může v místě zvyšovat plocha zástavby?
(nevyřízeno 49 z 49)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

22. 3. 2018, 14:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3b-SUM-0

Výzkumný ústav zemědlělské techniky

Jindra Kvapilová:

Rozvojová plocha 413/605/2708 je chybně označena jako produkční.

31. 3. 2018, 15:39
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 605-3b-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

V lokalitě je navržený nestavební blok v místě, kde je nyní park. Nestavební blok je navržený pro rekreační využití a zlepšení prostupnosti území. Zároveň je ale přímo jeho středem navržená břevnovská radiála. V tomto případě se jedná o naprosto formální regulativ, který nemůže být naplněn. Naopak by bylo účelné vymezit jako nestavební plochy již dříve uvedený toleranční hřbitov s lesním pozemkem okolo, zahrádkovou osadu u obory Hvězda, parčík kolem Velké hospody na Bílé Hoře a park na sídlišti Bolívarova. Navrhovaný index využití zůstává stejně vysoký jako současný index využití, což by odpovídalo, kdyby nebyly zastavovány žádné další pozemky. Tedy při zachování stávající zeleně stejný index využití vítáme.

31. 3. 2018, 19:08
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-3b-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Index využití lokality je zvýšen ze stávající hodnoty 0,25 na 0,61, což je velké navýšení, zvláště s ohledem na to, že v okolních lokalitách se index využití pohybuje v rozmezí 0,3 - 0,4. Pohled na satelitní snímky ukazuje velký rozsah zeleně v celé lokalitě. To MPP vůbec nereflektuje. Přímo se nabízí ponechat tuto zeleň (neupravený park, zahrádkářská kolonie) a rozvíjet pro rekreační účely a jako přirozenou ochranu obyvatel Bílé Hory. Navrhovaný rozsah dopravních staveb na západním okraji Prahy 6 a rozšíření letiště VH sebou nese velké riziko zhoršení životního prostředí. Bílá Hora je vyvýšená a při převládajícím SZ proudění výrazně stoupne hlukové zatížení, zplodiny i světelný smog. Navíc v navrhované výstavbě chybí jasný popis občanské vybavenosti a to v kombinaci s relativně slabší MHD povede nutně k dalšímu lokálnímu zahuštění automobilové dopravy, pokud k výstavbě v této lokalitě dojde.

31. 3. 2018, 21:42
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-3b-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Navržené šestipatrové domy budou převyšovat stávající zástavbu. Jako přijatelnou občané považují maximálně čtyřpatrovou zástavbu v území parkového typu. Není vyřešena dopravní obslužnost množství lidí, kteří by bydleli ve výškových budovách. Index využití vzroste ze stávajících 0,38 (což je zhruba odpovídající index využití v okolních lokalitách) na 0,81. Je to více než současný index využití na sídlišti Dědina s 13 patrovými panelovými domy a dvakrát více než současný index využití v lokalitě Nová Šárka. Porovnáním velikostí ploch a počtu obyvatel se sídlištěm Dědina by současný návrh znamenal cca nových 18 tis. obyvatel lokality. Tím se potvrzují obavy, že lokalita bude přetížená, zastavěná výškovými domy bez parků a odpovídající občanské vybavenosti (její rozloha je v regulativu vymezena 5%). Index využití by měl být na úrovni 0,3-0,5 jako v ostatních okolních lokalitách. Hustá obytná zástavba přinese problémy
- dopravní obsluhy, které asi nevyřeší tramvajová trať na Dědinu a zastávka rychlého vlakového spojení do centra města
- potřeby občanské vybavenosti, které nemohou z kapacitních důvodů zastat přilehlé čtvrtě (Stará Ruzyně, Dědina a Liboc.)
5% vyčleněných ploch nebude vůbec dostačovat pro vybudování adekvátních služeb z pohledu:
- základního obchodu/zásobování a služeb (Bude stačit kapacita na sídlišti Dědina?)
- zdravotnických služeb (Bude stačit kapacita na sídlišti Dědina?)
- školských kapacit (mateřské a základní školy jsou již nyní v přilehlých lokalitách zcela vytížené)
Regulativ nebude investory nutit k vyčlenění potřebných ploch na nutnou občanskou vybavenost.

2. 4. 2018, 22:24
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-3b-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Individuální regulativy nejsou stanoveny. Zahrádková osada Jenerálka je vymezena na základě společného převažujícího charakteru, parkový areál je strukturálním typem nestavebního charakteru s majoritním zastoupením nezpevněných ploch s vegetačními prvky. Lokalita je vymezena jako rekreační, stabilizovaná, Metropolitní plán tento stav zachovává a stabilizuje a
lokalitu vymezuje jako zastavitelnou lokalitu nestavebního charakteru.

3. 4. 2018, 00:15
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-3b-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:40
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-3b-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

MPP vidí potenciál pouze v zástavbě transformační plochy 411/053/2163 a zcela pomíjí potenciál rekreační.
Zklidnění celé oblasti na jih od Milady Horákové a potenciál tělesa Buštěhradské dráhy pro cyklostezku a zelený pruh, což je přáním naprosté většiny občanů Prahy 6.

3. 4. 2018, 11:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-3b-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

14 komentářů

MPP uvádí: "Potenciál území a jeho optimální využití je důležitým nástrojem zvyšování kvality života ve městě. Potenciál slouží k dosažení vyváženého vývoje a příznivého vlivu na udržitelný rozvoj a odolnost města. ... Stabilizovanou plochou [S] města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s cílovým charakterem lokality, který doplňuje a rozvíjí její stabilitu.... Míra využití jednotlivých ploch je stanovena individuálně."

Ve Starém Veleslavíně ale zároveň "Individuální regulativy nejsou stanoveny". To je vydání oblasti napospas developerum a dopravní zastavbe bez konceptu. To neni mozne.

Chybí nezastavitelné bloky.
To, co vzniká nového je příliš husté, jeden developer nenavazuje na druhého, to by mělo být podchyceno legislativou.
.........................................
z připomínek uvádím:
- Nové zástavby je tu již dost.
- Potenciál lokality pro novou výstavbu je dnes už nulový. Je to způsobeno především zběsilou a bezohlednou, nekoncepční a nekompetentní výstavbou poslední doby.
- Stavby, které se zde v poslední době objevily absolutně nerespektují původní zástavbu a styl. Zaznamenané výšky budov jsou proto jen zavádějící a jsou na ruku developerům. Další výstavba v této lokalitě by měla být taková, která respektuje původní ráz lokality.
- Potenciál území je už byl přeplněn a nyní by se mělo myslet též na příjemné žití a volný čas místních obyvatel, zeleň a plochu, kde se mohou scházet místní.


4. 4. 2018, 18:29
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-3b-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Potenciál území - tj. plánovaná výstavba na území 411/327/2001 - je nutný využít jen v limitech charakteristiky celé čtvrti – vybudovat zahradní město s rodinnými domy a zahradami navazující na stávající uliční síť. Navíc prostupné pro pěší bez oplocení celého areálu a s dostatkem občanské vybavenosti – dětské hřiště, vybavenost pro další věkové skupiny.... Navíc je nutné řešit dopravní obslužnost areálu! Příjezdové ulice od Evropské jsou již nyní přetížené.
V MP je infrastruktura nedostatečně popsaná, není plošné vymezení. Např. vymezit veřejně prospěšnou stavbu nádrže v parku – to může být pěkný rybník, nebo smradlavé blátiště, nebo skrytá podzemní nádrž. Vybavenost – komerční může být ve velkých blocích a to kdekoliv. Platí orientační procentuální míra. Jak se naplní se neřeší. Znamená to, že se může např. ubourat kus bloku a postavit Kaufland a bude to v pořádku včetně všech dopadů - doprava, zásobování? Vybavenost občanská, sportovní a rekreační – ve výkresu jsou někde bodem, nebo plochou, to je nedostatečné. Plán se nezabývá moc propojování potenciálu zelených ploch. Je možné propojovat přes město zelené pásy, kudy se dá vést rekreační komunikace, cyklo, pěší = bezpečná cesta s dětmi pěšky na kole přes město. Tam kde to je možné vyznačit a požadovat.

4. 4. 2018, 22:06
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-3b-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Obytná hybridní transfrmační plocha neříká vlastně nic. Upřesnit. Příliš vágní.

Chybí nezastavitelné bloky, vše je zastavitelné vším, chybí infrastruktura, veřejná prostranství.

Krajinu, nestavebni bloky, veřejný prostor je třeba chránit, neboť jsou nekomerční.
Přitom pro zachování charakteru území je přesné vymezení zastavitelných a zastavěných ploch zásadní.

Pro přesné vymezení ploch je potřeba územní studie, která by pak měla být podkladem jak pro stanovení individuálních regulativů pro oblast.

6. 4. 2018, 12:06
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-3b-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Vzhledem k rozporu uvedenému k transformační ploše 412/121/5228, METROPOLITNÍ PLÁN JE VNITŘNĚ NEKONZISTENTNÍ A NEMŮŽE BÝT POVAŽOVÁN ZA PRÁVNĚ UZNATELNÝ.


Transformační plocha 411/121/2170:
požadujeme změnit zastavitelnost stavebního bloku na hodnoty
- bloky do 4000m2: 45%
- bloky od 4000 do 12000m2: úměrně
- bloky od 12000m2: 20%
(viz také souhrn k bodu 2a)

Transformační plocha 412/121/5228:
- zamýšlená stavba silniční propojky Stamicova - Kladenská je devastační pro park Nový les a pro Střešovické skály které se nacházejí na této transformační ploše.
- tím je zamýšlená propojka V PŘÍMÉM ROZPORU S POTENCIÁLEM této transformační plochy deklarovaným jako "zvýšení hodnoty pro rekreační využití", např. " kultivaci prostředí v souladu s cílovým charakterem lokality".6. 4. 2018, 17:17
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-3b-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Dle textové části je v odstavci 300/využití území uvedeno:
obecné regulativy - zastavitelné rekreační lokality a plochy čl. 88
individuální regulativy - V lokalitě jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro lesní hospodářství, pro výkon práva myslivosti, rekreačních přístřešků.
Dle čl. 88 odst. (3) platí: Podmínky přípustného využití se stanovují takto: stavby a zařízení a s nimi související činnosti slučitelné s rekreačním využitím, odpovídající cílovému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury. Stavby technické infrastruktury, odpovídající cílovému charakteru lokality. Dále je možné umísťovat liniové trasy technické infrastruktury ve vzájemné koordinaci.
V takto definovaném využití vidím nebezpečí výstavby objektů (např. sportovní hala apod.) a na ně navazující dopravní infrastruktury. Lokalita by měla mít využití jako Nezastavitelné rekreační plochy dle čl. 89, neboť této definici vyhovují individuální regulativy (viz výše) i cílový charakter lokality.

17. 4. 2018, 09:34
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-3b-SUM-0

Dlabačov

Potenciál – lokalita jej reálně nepopisuje - nutné zásadně doplnit.

Vladan Hodek:

Potenciál ukazuje jak lze v souladu s popsanými cíli lokalitu dotvořit a doplnit.
Potenciál lokality nemá stanoveny individuální regulativy, protože je území definované jako stabilizované a jeho rozvoj se zdánlivě nepředpokládá, ale zároveň definuje zastavitelné plochy. V grafické příloze jsou potenciálně rozvojové plochy vyznačeny. (Příloha se zabývá i některými úpravami mimo lokalitu, protože nelze řešit jednu lokalitu bez vazeb na okolí).
- a,b,e,g. Pro tyto plochy by se měly nastavit individuální regulativy. Naznačená stavební struktura pomáhá určit kapacitu plochy. Tato je však zásadně závislá od vyřešení širších vazeb, tedy napojení ověření kapacity a možností všech typů infrastruktury. Od energií přes komunikace a sítě. Je nutné také zohlednit reálný stav životního prostředí. Obecně by se mělo jednat o doplnění stávajcící zástavby. Stavby by tedy měli měřítkem i charakterem odpovídat okolní zástavbě.
Břevnov obecně čelí problému s kapacitou parkování. Pokud má dojít v místě jakémukoliv zahušťování je třeba zároveň intenzivně vytvářet podmínky pro bezpečnou bezmotorovou dopravu a rozvíjet MHD i příměstskou dopravu, aby se zátěž od většího počtu obyvatel v území rozložila na různé typy dopravy. Budování a posilování bezpečných bezmotorových spojů je tedy územní prioritou. Plán rezignuje na funkční regulace. Pro pohodlný život je však zásadní, aby základní shoda na funkčním využití ploch existovala. V lokalitě existují přirozené vazby. Kolem místní třídy, která je obsloužena tramvají se koncentrují služby a objekty zde mohou být více polyfunkční. (týká se to ploch a,b,e. Ve vnitřní části lokality by pak měla být preferována dominantně obytná funkce. Plochy pro které není definován potenciál rozvoje by měli být považovány za skutečně stabilizované a tedy ani by se nemělo připouštět další výrazné dostavování a nastavování, které by měnilo poměry v území, ani by nemělo být možné výrazně měnit funkční využití.
-c,d - Jsou plochy, ktreré váží na městskou třídu, ale zároveň vytváří přechod k rekreačním a sportovním plochám Strahova. Tyto plochy by měli být rezervovány pro veřejnou vybavenost. Plocha c ukončuje kompaktní zástavbu. Je vhodné ji využít dle potřeby pro dopňující rekreační vybavenost, nebo služby místního významu. Může zde případně vzniknout i plocha náměstí pro setkávání, trhy a podobně. Plocha d může být rezervována pro stavbu městské vybavenosti celoměstského významu. Poloha předurčuje využít místo pro kvalitní architekturu.
-h,i- Nově označeny plochy jako potencionální územní rezervy. Plocha h patří ministerstvu a většinu zabírá parkoviště. Plocha i, je v majetku MČ P6 a jsou na ní umístěné soukromé garáže. Je to klidný kout, který je součástí areálu Petynka, který by byl výhledově vhodný pro potřeby vybavenosti MČ P6 (např. denní stacionář pro seniory atp.).
f- Plocha, která vyplňuje prostor křižovatky tunelového komplexu. Z pohledu území může jít o podzemní infrastrukturní stavbu – např. parkovací dům, který by pomohl uvolnit plochy h.i. , nebo i turistickým parkovištěm pro nástup k hradu. Přispěl by tedy k omezení vjezdu do centrální části města. Jednalo by se o součást řešení ozelenění křižovatky Malovanka a zacelení obřího „kráteru“.

5. 5. 2018, 22:47
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-3b-SUM-0

Letiště Václava Havla

Připomínka

Ilona Al-Jumaily:

Index ochrany bydlení
Je třeba vyznačit bytovou funkci a zachovat bytovou funkci v lokalitě

16. 5. 2018, 00:12
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 604-3b-SUM-0

Nová Šárka

ZÁSADNÍ NESOUHLAS S TRANSFORMAČNÍ PLOCHOU 411/124/2281

Jana Frková:

Index využití In navržený na 0,58 znamená neodůvodněné 40% zvýšení hrubých podlažních ploch v celkově stabilizované lokalitě. Nárůst indexu je pravděpodobně zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/124/2281 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v některých rastrech (správně by max. výšky měli být max. 4NP místo 6NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,42.
Transformační plocha 411/124/2281 přiléhající ze severu k ulici Evropská je v metropolitním plánu určená k zástavbě obytnou zástavbou. Tato zástavba postrádá smysl. Evropská ulice je zatížena hustou dopravou generující spoustu hluku a emisí, kterými bude potenciálně zatížena plánovaná bytová zástavba. Tím, že je ulice situována jižně od plánované zástavby, bude tento problém umocněn nutností orientace oken na jižní stranu do silnice kvůli proslunění. Alternativně to povede k nutnosti stavby protihlukových stěn, které budou ještě více degradovat stávající uliční prostor a sníží prostupnost území. Jako poslední důvod proti této zástavbě hovoří skutečnost, že v místě plánované zástavby je nyní zeleň (vzrostlé stromy a keře) a zemědělská půda. Z výše uvedených důvodů žádáme o vyjmutí transformační plochy 411/124/2281 ze zastavitelného území a ponechání jí bez zástavby se stávajícím využitím.

16. 5. 2018, 11:38
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-3b-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Potenciál není v listu lokality definován. Lokalita má jednoznačně potenciál jako rekreační zelený pruh s cyklostezkou. Předpokladem je vedení modernizované dráhy tunelem minimálně od Stromovky po Veleslavín, což odpovídá platnému rozhodnutí.

21. 5. 2018, 15:42
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-3b-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Transformační plocha 411/120/2243 vyžaduje lokální regulační plán, který bude respektovat okolní zástavbu a biokoridor Dejvického potoka.

21. 5. 2018, 22:31
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-3b-SUM-0

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

24. 5. 2018, 18:55
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3b-SUM-1

3c. Domníváte se, že je pomocí vlastností lokality a ploch území dostatečně přesně a podrobně popsáno? Doporučili byste pro lokalitu nebo její některé plochy zpracovat podrobnější regulaci?
(nevyřízeno 49 z 49)

Bělohorská pláň

Jindra Kvapilová:

Lokalita je označená jako čtvrťový park, jinak zde nejsou žádné regulativy, což nepostačí pro zachování stávajícího charakteru lokality včetně jejího historického významu. Metropolitní plán nereflektuje zhoršující se životní prostředí, stávající parky je nutné chránit.

30. 3. 2018, 23:13
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 832-3c-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita je definovaná jako stabilizovaná, obytná a zahradní město, což dobře odpovídá stávající zástavbě, která pokrývá prakticky celé území. Podrobnější regulaci je nutná v okolí plánované i stávající dopravní infrastruktury. Břevnovská radiála je navržená prakticky celá po povrchu, protíná souvislý zelený pás při severním okraji lokality a navržený nestavební blok určený k rekreaci. Metropolitní plán uvádí, že bude napojená přes křižovatku na Vypichu do stávající trasy v ulici Patočkova, což bude znamenat další dopravní zátěž v této oblasti (např. v těsné blízkosti významné rekreační lokality Hvězda). Dále metropolitní plán navrhuje rozšíření ulice Karlovarská, kde není zcela jasné, jak by mělo být provedeno (není zde prostor) a bude-li postavena břevnovská radiála, bude zbytečné. V úzkém a vytíženém prostoru Karlovarské silnice je ještě naplánovaná tramvajová trať Bílá Hora - Sídliště Řepy, což nepřehlednost ještě zvýší. Dopravní infrastruktura v lokalitě je naplánovaná maximalisticky a chaoticky a uskutečnění návrhů způsobí degradaci celé lokality. Tuto oblast by bylo třeba lépe rozpracovat a více regulovat.

31. 3. 2018, 19:10
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-3c-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Rozhodně by měla být stanovena podrobnější regulace pro transformační plochy. Individuální regulativy pro doplňování struktury města a předměstí nevymezují téměř nic, jen velikost plochy a využití. Není stanovena rozloha parků ani veřejných prostranství, zastavitelnost stavebních bloků je určena jen podle jejich velikosti, ale není již určeno, v jakém poměru zde různé velikosti stavebních bloků mohou být realizovány. MPP neodráží skutečný rozsah zeleně v lokalitě a označuje ji chybně celou jako zastavěnou/zastavitelnou.

31. 3. 2018, 21:44
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-3c-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Pro transformační a rozvojové plochy uprostřed města je nutné zpracovat podrobnější regulativy a rozvoj regulovat s ohledem na sousední lokality s respektem k jejich proporcím. Nová hustá zástavba mezi rychlodráhou, vilovou čtvrtí a již zabydleným sídlištěm přinese pro danou oblast velkou zátěž. Podrobnější a jasný plán je třeba i pro dopravní infrastrukturu a občanskou vybavenost (zejména škola, školka) s ohledem na podstatný nárůst počtu obyvatel v celé oblasti po transformaci lokality. Je nutné zpracovat podrobnější regulativy, tak aby nová čtvrť byla obohacením svého okolí a ne nesnesitelnou zátěží.

2. 4. 2018, 22:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-3c-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:40
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-3c-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Území lokality popsáno dobře není. Viz poznámky zejména v bodě 1.
Podrobnější regulaci si zaslouží určitě transformační plocha 411/053/2163. Výšková regulace kolem metropolitní třídy a umístění plochy ve svahu vytváří riziko nepřijatelně vysoké zástavby nerespektující zejména jižní část Dejvic s budovou Dejvického nádraží.

3. 4. 2018, 11:54
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-3c-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Vstupem metropolitního plánu by měla být územní studie okolí křižovatky Evropská Vokovická, která vezme v úvahu budoucí rozvoj železniční trati, zohlední limity na dopravu plynoucí z potřeby chránit obyvatele před emisemi a hlukem a zajistí možnost volného pěšího pohybu v okolí.
Za nedostatečné považujeme zejména vymezení budoucí podoby křižovatky Nádraží Veleslavín (Vokovická, Evropská, Veleslavínská + přestup na železnici). Zde by mělo dojít k zásadní proměně samotného prostoru směrem k zkvalitnění celé oblasti (zejména prostor před školou na místě dnešní točny autobusu) a měla by být zhodnocena navržená dopravní řešení, aby nedocházelo k většímu nárůstu dopravy v tomto uzlu.
Dalším bodem, který potřebuje více propracovat, je území staré Aritmy a případné podmínky nové výstavby na jejím místě, včetně dopravního napojení oblasti na Evropskou.
Další úskalí lze vidět ve štěpení oblastí na menší celky a skrytí velkých staveb na okrajích těchto lokalit – Vokovice – Červený Vrch – Veleslavín: P+R Veleslavín, autobusový terminál, dopravní estakáda na Petřiny a vlakové nádraží. Toto není dostatečně charakterizováno, a navíc není zohledněn dopad pro místní obyvatele – dopravní zatížení, pohyb chodců. Tento dopravní uzel vidím jako velmi problematický, takové stavby by měly být na okraji Prahy, nikoliv mezi residenčními zónami s desítkami tisíc obyvatel. Město by mělo přijít s konceptem ochrany obyvatel a přesunem dopravního uzlu mimo rezidenční oblasti.

4. 4. 2018, 22:06
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-3c-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

18 připomínek

Určitě zpracovat podrobnější regulaci a územní studie. Na vše, s důrazem na Veleslavínský zámek, prostor staré teplárny, ale i na celý Veleslavín.

Komentovat stávající plán křižovatky Veleslavín v současnosti je téměř bezpředmětné, její situace je katastrofální. Viz.Je potřebavypsat mezinárodní soutěž.

Je nutné, aby v zákoně bylo přímo pro stavební úřad zadání, kolik veřejně prospěšné infrastruktury a jaké podmínky má mít developer při výstavbě nových budov. Zadání pro jednotlivé stavby by mělo vzniknout na základě podrobné územní studie iniciované městskou částí. Pro oblast by toto mělo být výchozí a developer by se do podmínek musel vejít. Je to on, který bude mít z výstavby zisky. Je špatně, když developer získá stavební pozemek, a teprve pak se KÚR nebo Stavební úřad snaží upozorňovat, že mimo byty, které prodá, by na místě také, prosím pěkně, mohla být školka a galerie. Alespon malinká. A to je vše? Co všichni ti lidé narůstající po tisících včetně svých aut budou dělat v místě, kde není vůbec nic, ani prázdný veřejný prostor??? Kde jsou jen metry kubické lidských králikaren? Viz plánovaná hustá výstavba teplárny Veleslavín nebo současná zástavba po vile Charloty Masarykové..

Žádnou proměnou nelze začít bez detailní znalosti místa a především potřeb a očekávání lidí, kteří toto místo využívají (je tedy třeba mít k dispozici tvrdá i měkká data). Ignorovat nelze fakt, že sběr informací je časově náročný proces. Nezbytně nutné je průběžně komunikovat s místní komunitou a získávat její podporu. Čas vymezený na připomínování veřejnosti je krátký, i když je skvělé, že je veřejnosti a obyvatelům dán prostor. Plán je ale na tolik komplikovaný, mnohavrstevnatý a neurčitý, že lidem mimo obor trvá, než se zorientují a jsou schoplni reagovat. Navrhovala bych ještě termín připomínkování prodloužit.

Transformaci ulic, náměstí a opuštěných ploch se věnují špičky světové architektury. Polidšťování a zklidňování veřejného prostoru může být kompatibilní s ruchem opravdového velkoměsta a velkou dopravní zátěží.

Vytvořit seznam konkrétních cílů, které se týkají zkvalitnění prostředí pro život obyvatel (např. lepší cesty pěších.

- Zpracovat podrobné územní studie, prodloužit připomínkové řízení, maximálně zapojit obyvatele dotčené oblasti.
- Každá lokalita je specifická. Neexistuje univerzální pojetí výstavby. Je třeba vypracovat územní studie a to nejlépe ve spolupráci s někým, kdo danou lokalitu zná a zastupuje ji.
- Pouze podrobější plán, který akceptuje reliéf krajiny, ráz lokality a bude vytvářen za pomoci místních, bude mít smysl pro obyvatele...
- Například komunikace z pozemků staré teplárny zcela chybí. Chybí přechod buštěhradské dráhy - a vzhledem k tomu, že zde má vzniknout prostor pro 800-1000 nových obyvatel (na to MPP nezapomněl), tak považuji podobný přístup za skandální !! Opět chybí jakýkoliv koncept výstavby...
pro každou lokalitu je třeba vypracovat podrobnější regulaci, protože napravit podobné chyby trvá veelmi dlouho a komplikují život obyvatelů lokality...
- To je nutnost !! A další nutností je přizvat ke zpracovávání i zástupce lokality.

5. 4. 2018, 09:16
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-3c-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Nedostatečně zpracováno, doporučuji podrobnější regulaci.
Vstupem metropolitního plánu by měla být územní studie okolí křižovatky Veleslavín, která vezme v úvahu budoucí rozvoj železniční trati, zohlední limity na dopravu plynoucí z potřeby chránit obyvatele před emisemi a hlukem a zajistí možnost volného pěšího pohybu v okolí.

5. 4. 2018, 21:15
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-3c-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Lokalita by měla být podrobněji popsána zejména z pohledu vymezení veřejného prostoru. Plochy staré teplárny a Strnadova zahradnictví jsou uvedeny jako obrovské obytné zastavitelné transformační plochy, ale nestanovuje se ani plocha parků, ani plocha uličního prostranství, ani rozloha občanské vybavenosti, místní dopravy atd.

6. 4. 2018, 17:21
Důležitost: Doplňující
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-3c-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Toto území není dostatečně popsáno, vymezení krajiny jako parkový les dle čl. 75 neposkytuje dostatečnou ochranu přírodní památce.

6. 4. 2018, 22:27
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-3c-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Celá lokalita Vypich je popsána v MPP v rozporu s realitou. V MPP je plocha lokality bílá, určená k zastavění s výškovou regulací 2. Ve skutečnosti se jedná o plochu s vodárenským zařízením, občanskou vybaveností (basebalovými hřišti, stadionem Markéta) a neupravenou parkovou plochou. Zástavbu představují pouze objekty vodárny a zázemí na Markétě. Celé území je v podstatě zelené. Lokalita Vypich potřebuje přepracovat jak z hlediska popisu výchozího, tak cílového stavu.

7. 4. 2018, 21:50
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-3c-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Viz 1f.

9. 4. 2018, 21:59
Důležitost: Doplňující
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-3c-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Přímé okolí Libockého rybníka by potřebovalo podrobnější regulaci, neboť jde o velmi významný krajinotvorný prvek s přírodním a rekreačním potenciálem. Tato regulace by mimo jiné měla striktně vyloučit automobilovou dopravu z bezprostřední blízkosti rybníka a vymezit zde zónu pro pěší a kola. Vyloučit zastavění, které by tuto dopravu generovalo.

17. 4. 2018, 09:35
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-3c-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Navrhujeme pro oblast zhruba mezi ulicemi Libocká a Sestupná-Pelikánova zpracovat podrobnější regulaci výšky nové zástavy vzhledem ke svažitosti terénu, neboť dochází k jevu, kdy nová zástavba má požadovanou výšku vzhledem k ulici nad ní, ale dvojnásobnou vzhledem k ulici hned pod ní.

17. 4. 2018, 17:47
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-3c-SUM-0

Dlabačov

Území se kříží s řadou problémů. Územní studie na vymezené území napříč lokalitami je potřebná

Vladan Hodek:

Pro místa, kde se střetává více zájmů, kde se vyskytují chronické problémy, kde je třeba definovat rozsah veřejného zájmu (jako je ochrana jedinečných hodnot místa), by měl zpracovatel plánu požadovat zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, která pomůže vyjednat shodu na využití území a nastaví podrobněji společná pravidla. Pro území, které tvoří pás usedlostí od Břevnovského kláštera, přes řešení křižovatky Malovanka až k Mariánským hradbám a Pohořelci musí být zpracována územní studie, která vymezí koridory, nastaví limity pro zeleň a definuje rozsah veřejného zájmu. Navrhne humanizaci veřejného prostoru, vyřeší přemostění křižovatky Malovanka a zkoordinuje představy a zájmy investorů, které překračují definici stabilizovaného území stávajícího územního plánu. Územní studie bude tedy zároveň podkladem pro změnu stávajícího územního plánu, aby rozvoj území byl v souladu s veřejným zájmem.

5. 5. 2018, 22:50
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-3c-SUM-0

Letiště Václava Havla

Lokalita není uspokojivě popsána, pro její kvalitní popis je žádoucí zpracovat podkladovou územní studii

Ilona Al-Jumaily:

V popisu lokalita obsahuje návrh cílového charakteru s výčty VPS , není zapracován návrh nové letové dráhy, není upřesněno co a kde je plánováno jako areály produkce

16. 5. 2018, 00:19
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 604-3c-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Popis lokality neodpovídá. Požadavky občanů jsou na zahloubení Buštěhradské dráhy podle platného rozhodnutí a využití jejího tělesa jako zeleného pruhu s cyklostezkou. Pro lokalitu by proto jednoznačně měl být zpracován podrobnější regulační plán, který by reflektoval aktualizovaný cílový charakter.

21. 5. 2018, 18:25
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 708-3c-SUM-0

Kladenská

Pavel Charvát:

Transformační plocha 411/120/2243 vyžaduje lokální regulační plán, který bude respektovat okolní zástavbu a biokoridor Dejvického potoka. V případě transformační plochy 411/120/2324 je už asi pozdě něco takového požadovat.

21. 5. 2018, 22:33
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-3c-SUM-0

4a. Máte jakékoliv připomínky ke krajinné infrastruktuře? K vymezení prostorů, ochranných pásem a podobně?
(nevyřízeno 38 z 38)

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Nevyznačené záplavové území kolem Litovického potoka. Nutné zachování a dotvoření zeleného pásu kolem Buštěhradské dráhy, žádná další zástavba v jejím blízkém okolí (parcelní čísla 1842, 1856/1, 1841/1, 1842/2, 1910/2, 1912/2, 1914/2, 1916/3). Nerušit stávající zelené plochy, ale stavět na plochách se staršími chátrajícími objekty, rekultivovat zanedbané objekty (např. parcelní číslo 115,116).

31. 3. 2018, 14:25
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 213-4a-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Vymezit jako nestavební bloky toleranční hřbitov s lesním pozemkem okolo, zahrádkovou osadu u severního okraje obory Hvězda a park u sídliště Bolívarova. Nerozšiřovat karlovarskou silnici na úkor lokalitního parku u kostela Panny Marie Vítězné. Obyvatelé navrhují vytvoření parku kolem památné mohyly na Bílé Hoře.

31. 3. 2018, 19:20
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-4a-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

V severní části lokality je jednak úzký zelený pás kolem Karlovarské silnice a zahrádkářská kolonie, tato zeleň je zde navržena k zastavění jako obytná plocha typu zahradního města. Nejedná se o velkou plochu a plní zde významnou zklidňující funkci k přetížené Karlovarské, rozhodně by bylo třeba ji nerušit. Zároveň je zde parčík (bývalé dětské hřiště), který navazuje na Manskou zahradu z lokality Stará Ruzyně a volně přechází do sadu kolem ruzyňského hřbitova. Zajišťuje tak v listu lokality deklarovanou prostupnost parků a veřejného prostranství, kterou metropolitní plán zástavbou plánovanou na celém území (kromě hřbitova) velmi nevhodně ruší.

31. 3. 2018, 21:45
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-4a-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Občané důrazně nesouhlasí se zrušením zeleného pruhu podél ulice U Silnice, který se stal součástí životního prostředí obyvatel Liboce. Je to jediný protipól k rušné Evropské. Rovněž nesouhlasí, aby podíl zeleně v nové zástavbě byl pouze 10%. Je nutné vymezit větší ochranné pásmo kolem buštěhradské dráhy (v jejímž tělese je plánovaná vysokokapacitní rychlodráha).

2. 4. 2018, 22:33
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-4a-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Připomínku mám ke skládce stavebních materiálů v části lokality. Její sanace není nikde uvedena, přestože je podle všeho nezbytně nutná. Proto nelze odhadnout vliv sanace na lokalitu. Varianta ponechat skládku přirozené sukcesi by možná přicházela v úvahu jako řešení, nebýt vysoce pravděpodobné přítomnosti škodlivých látek ve skládce. Sanaci je nezbytně nutné dořešit.

3. 4. 2018, 10:45
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-4a-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 12:07
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 53-4a-SUM-0

Starý Veleslavín

Nezabírat zelen, starat se o vodu!!!

veronika zapletalová:

4 příspěvky

Mezi současným územním plánem a MPP výrazně ubylo nezastavitelných zelených ploch. Obnovit, naopak rozšířit zeleň!

Ochrániit, zrevitalizovat a otevřít veřejnosti zámecký park.

Ochrana střešovických skal, Nového lesa, přes ně žádnou estakádu. Jsou vymezeny jako rekreační prostor, ale jsou tak strmé, že na ně nikdo nevyleze. Jejich důležitost tkví v plících prahy, regulaci tepelných ostrovů, udržování vlhkosti, pramenů, rostlin a živočichů.

Ochránt, zrevitalizovat a utvořit park z prostoru po Staré teplárně. V podstatě paradoxně posledních skoro 30 let plícemi místa byla, bylo zastaveno jen 15% její pochy, to je několikanásobně méně, než je v budoucím plánu.

Oblast je pokladem, rozsáhlým prameništěm, ve kterém džív bývala jen zahradnictví. Na to je třeba pamatovat, nezastavovat, nezabetonovat, je velké sucho!!! vody ubývá. Myslet dopředu, ne na rychlý zisk.

Požadujeme ochranu a revitalizaci vodních toků a zdrojů, jejich zanesení do MPP. Požadujeme, aby byla vytvořena územní rezerva umožňující budoucí revitalizaci Dejvického potoka a Hradního potoka a studny ve staré teplárně.

Je to důležité, platí pro celou Prahu, nebot je evidentní, že v budoucnu máme problém s nedostatkem vody, zvyšujícím se suchem, v důsledku stále se zvyšující teploty s přehříváním prostředí, zejména městského.
Říká se, že at jde člověk kam jde, zkončí u vody. Kolem vody by měla vzniknout rekreační veřejná plocha, lavičky, hřiště, polostín, klid, místo pro setkávání.

Vynesení na povrch Hradního potoka (tekoucího po hranici lokality Stará Veleslavín a U Potoka) a osázení jeho okrajů třešňovou alejí, jak bývalo.

Obnovení tisícileté nevysychající studny v místě komínu staré teplárny. Kolem ní volný veřejný prostor.

Oživení dvou nádrží v zámekém parku, prameniště přes studnu v teplárně tekoucího Dejvický neboli Veleslavínského potoka.

Nová zástavba by neměla být kompaktní hustá, měly by to být rodiné domy se zahradami, aby mohla voda vsakovat a zem dýchat. Jinak se v tom usušíme a upečeme a pak nás spláchne nevsakující se déšt. Počasí začíná mít extrémní výkyvy.

Další nebezpečí narušení vodních zdrojů a strhnutí pramenů hrozí narušením pískovcových skal kvůli vrtu Buštěhradské rychlordáhy.

Chybí zpracování dešťových vod.

3. 4. 2018, 17:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-4a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Veleslavínský zámeček zachovat jako park pro veřejnost a zachovat historické budovy.

4. 4. 2018, 22:07
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-4a-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

V krajinné infrastruktuře je chráněn pouze Šárecký potok a to nedostatečně. Z jeho okrajů zmizela zelen. Ostatní je zastavitelné. Vymezit, doplnit.

Evropská by se měla chovat jako reprezentativní Evropská třída směřující letišti. Její okraje lze chránit pro chodce, běžce, cyklisty izolační zelení, vysázet stromy, v místech, kde je to možné vytvořit ochranné izolační terénní valy (od zvuku, hluku, agrese aut.), rozvolnit okraje. Dosadit chybějící trávníkovou plochu mezi kolejema v úseku Veleslavín – Divoká Šárka. Rychlost Evropské zmenšit na 50 km/h a ne na 70km/h, protože po jejích okrajích žijí a budou žít lidé, znovu promyslet a dotvořit umístění zastávek, vybavení zastávek, boční ochrany proti zde velmi prudkému větru, instalovat sezení. Evropská dává nepřetržitě chodci najevo, že když nemá čtyři kola, je nic. A přesto všude kolem žijí lidé.

Křižovatka Veleslavín je zoufale bezbřehá, místo, odkud se každý snaží co nejdřív dostat pryč. Mimo dotažení dopravní logiky postrádá členění plochy do polostínů, polozakrytí at už vzrodtlými stromy nebo systémem kultivovaných (!), střešních konstrukcí. Vzhledem k význam místa je dobré vybrat řešení na základě výsledků výtvarné sochařské a architektonické i zahraniční soutěže. Domyslet zadání. Mimo dopravní strukturovanou logiku chybí místu BOD, centrální bod nebo více bodů - kašna, tekoucí voda, drobná výrazná výtvarně stavba, symbol.

Přesunout celý tento dopravní uzel na původně plánovanou Dlouhou míli.

Zvyšování teploty a sucha kvůli zacpávání země betonem a asfaltem

„Poušť se v České republice šíří rychlostí až 10 ha denně. Kvůli vznikající zástavbě výrobních hal a skladů na periferiích měst dochází k ukrajování vegetace místní krajiny a zanikají tak přirozené absorpční plochy,“ uvádí Libor Musil. Přímo ve městech pak podobným způsobem působí masy betonu a asfaltu, v jejichž důsledku městská zástavba vykazuje znatelně vyšší teploty oproti svému okolí. „Efektivním využíváním vody a chlazením však můžeme tento vývoj zvrátit. Je nezbytné vrátit přírodě to, co jí bereme, a zachovat ji pro další generace.“

5. 4. 2018, 21:17
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-4a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Chybí systém zelených pěších koridorů a jejich rozsah skrz zastavitelná území.
- Chybí nezastavitelné (bloky) plochy veřejných prostranství a jejich koncepce v Transformačních plochách, určení jejich rozlohy a umístění v rámci krajinného celku tak, aby dávaly smysl. Aby byly součástí povolení k výstavbě developerského projektu.
- Chybí zakrytí Buštěhradské dráhy až do stanice Veleslavín.
- Chybí cyklostezka na Buštěhradské dráze.
- Chybí ochrana a oživení Hradního potoku
- Chybíochrana prostředí a vzrostlé zeleně Strnadových zahrad a bývalé teplárny
- Chybí ochrana vybraných stromů, živočichů, pramenů, podzemních vod, hospodaření s dešťovou vodou.

6. 4. 2018, 17:34
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-4a-SUM-0

Dolní Liboc

Iva Hoffmannová:

Funkce biokoridoru je silně omezena oplocením areálu bytových domů mezi ulicí Rybničná a Litovickým potokem. Další ohrožení do budoucna vidím v parcele určené k zastavění směrem k Libockému rybníku. Chybí záplavové území Litovického potoka.

6. 4. 2018, 21:51
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 516-4a-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Krajinná infrastruktura je vyjádřena územním systémem ekologické stability (ÚSES). Celá plocha obory Hvězda by měla být do tohoto systému zařazena.
Ponechat stávající ochranné zelené pásmo kolem Hvězdy i z lokality Bílá Hora.

6. 4. 2018, 22:27
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-4a-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

V lokalitě je nutné zohlednit blízkost Obory Hvězda, která je významným krajinným prvkem v celé oblasti. Toto území je v současné době hojně využíváno jako rekreační oblast a rozhodně není nutné ho jakkoli zastavět.

7. 4. 2018, 21:55
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-4a-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Vymezený lokální biokoridor vede z Obory Hvězda podél Litovického potoka, dále kolem Libockého rybníka a pokračuje lesem pod Petřinami. Zachovat prostupnost biokoridoru.

17. 4. 2018, 09:36
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 885-4a-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

V textové části 500/Krajinná infrastruktura je napsáno 512/-/4238 LBC Libocký rybník. Lib. rybník patří do lokality 885/Litovický potok. V textu je dále 512/-/5072 LBK Šárecký potok. Toto číslo je u rybníčku ve Hvězdě, který patří do lokality Hvězda.
Chybí zde nově vzniklý rybník Tereza a přiřazení plochy A (Příloha 1) k lokalitnímu parku 123/212/2524 Park v Liboci.
Vymezený lokální biokoridor vede z Obory Hvězda podél Litovického potoka, dále kolem Libockého rybníka a pokračuje lesem pod Petřinami. Západně od Libockého rybníka (plocha D, Příloha 1) je veden plochou vyznačenou v MMP jako obytná, která je v současnosti nezastavěná a vedená v současném ÚP jako ZMK. V MPP nutno opravit na plochu zeleně.

17. 4. 2018, 17:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-4a-SUM-0

Dlabačov

V lokaitě není ÚSES, ale ochranu zeleně je nutné posílit

Vladan Hodek:

V lokalitě není ÚSES definován, ale je nutné aby zeleň v lokalitě byla lépe chráněna. Je třeba vymezit zelené plochy a koridory, tak aby propojovali město a umožňovali přes něj bezpečný pohyb.

5. 5. 2018, 22:53
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-4a-SUM-0

Nová Šárka

Plocha 411/124/2281 nemá být transformační

Jana Frková:

ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří s příslušnou ochrannou jako nezastavitelná plocha.

16. 5. 2018, 11:54
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-4a-SUM-0

4b. Máte jakékoliv připomínky k dopravní infrastruktuře? K vymezeným prostorám, kapacitám, typům komunikací a rozvoji různých druhů dopravy?
(nevyřízeno 38 z 38)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Generel bezmotorové dopravy není součástí Metropolitního plánu. Plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu jsem proto vložil do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

22. 3. 2018, 14:51
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-4b-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Lokalita je na severní straně ohraničená buštěhradskou dráhou, protíná ji velmi frekventovaná Drnovská ulice, na jižní straně ji ohraničuje ulice Karlovarská. V blízkosti je letiště Václava Havla, jehož stará dráha vede přímo nad zástavbou a plánovaná paralelní dráha se k lokalitě značně přibližuje (na rozdíl od nyní používané vzletové a přistávací dráhy). V blízkosti vede pražský okruh. Dopravní infrastruktura území velmi zasahuje. Navíc je plánovaná výstavba vysokokapacitní rychlodráhy v místě buštěhradské dráhy, což znamená další zatížení oblasti. Plánovaná rychlodráha je na předělu mezi lokalitami Stará a Nová Ruzyně, nikde není řešen její vliv na okolní území a stávající obyvatele. V územním plánu je zakresleno metro na letiště. Stejně nákladná varianta je mnohem vhodnější pro okolní obyvatele a má i další objektivní výhody. Ve stávající podobě bude plánovaná rychlodráha velkou zátěží pro okolní obydlené území (vedení nad terénem a Drnovskou ulicí, její šířka a četnost vlaků). Mnoho dopravních staveb na západním okraji Prahy má negativní dopad na životní prostředí v této lokalitě. Metropolitní plán ignoruje chodce a cyklisty, doplnit v této lokalitě cyklostezky v návaznosti nastávající, vyřešit průchodnost přes Buštěhradskou dráhu a pražský okruh směrem k Hostivici, také vyřešit průchodnost přes dráhu mezi Starou a Novou Ruzyní.

31. 3. 2018, 14:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 213-4b-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita je obklopená zásadními dopravními stavbami (letiště, městský okruh, karlovarská dálnice, Evropská, Karlovarská), plánuje se rychlodráha a břevnovská magistrála. Ve svém souhrnu tvoří z lokality ostrov obklopený dopravním ruchem. Při plánované výstavbě břevnovské radiály není nutné rozšiřovat karlovarskou silnici (rezervu na její rozšíření ponechat jako izolační zeleň od okolní zástavby) a zvyšovat neprostupnost lokality. Břevnovská radiála je plánovaná téměř celá na povrchu, vzhledem k území, kudy povede (rekreační lokalita Motolský háj), by bylo dobré alespoň částečně ji zahloubit, zakrýt a vyřešit vyústění na Vypichu a do stávající Patočkovy třídy, jinak místo řešení dopravní situace způsobí pouze její zahuštění. Rozšíření Karlovarské a paralelní výstavba břevnovské radiály přivede do oblasti a do Prahy další množství aut z neřízené výstavby kolem Prahy a povede k dalšímu dramatickému zhoršení situace větší části Prahy 6. Návazné komunikace nemůžou tuto dopravu pojmout (Ankarská, Bělohorská, Kukulova). Jediným realistickým řešením v zájmu občanů jsou parkování jen pro rezidenty v celé Praze 6, regulace vjezdu vozidel do Prahy spojená s investicemi do záchytných parkovišť a MHD, ne do dalších dopravních staveb pro auta. Pro lokalitu Bílá Hora je důležité udržet propojení pro chodce a cyklisty mezi Petřinami, Ladronkou, Hvězdou a Motolským hájem ve vazbě na cyklistické trasy na Petřiny, Starou Ruzyni a Motol a dále Šárku, Hostivice a Prokopské údolí.
Oživit plán tramvajové trati Bílá Hora - Sídliště Řepy.
Druhá plánovaná přistávací dráha letiště VH je posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune směrem k městu nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí nejen v této oblasti, ale také v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu. Neustále rostoucí hladina hluku, prachu, škodlivin i světelného smogu bude dále zhoršovat situaci Prahy 6 při převládajícím severozápadním proudění. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí a ne jako jednotlivé stavby.

31. 3. 2018, 19:54
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-4b-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Plánované rozšíření Karlovarské silnice nic neřeší, protože zástavba na Bílé Hoře neumožní rozšíření silnice dále, na jiném místě zůstane tedy stejně úzká a špatně průjezdná. V dané lokalitě rozšíření jen ubere kus zeleně a prostoru. Plánovat paralelně rozšíření Karlovarské ulice a Břevnovskou radiálu je zcestné. Obě plánované dopravní stavby přivádějí více aut na Vypich, ale komunikace vedoucí z Vypichu další auta nepojmou. Už teď jsou přetížené. Břevnovská radiála dále zvyšuje izolaci a znečištění lokalit Jiviny a Bílá Hora a zasahuje nekoncepčně do rekreační lokality Motolský háj. Na lokalitu bude mít negativní vliv i plánovaná druhá přistávací dráha letiště VH, posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice směrem k městu. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu.

31. 3. 2018, 21:56
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 166-4b-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Množství nových obyvatel z výškových domů se bude muset domů dopravit, což zatíží již tak plné komunikace. Navržená kapacita zástavby s šestipodlažními domy je pro dané území nadsazená. Stávající křižovatky Drnovská - Evropská a Vlastina - Evropská nebudou schopné tyto přírůstky automobilové dopravy zvládnout. Navrhujeme snížit limit zástavby na 2 - 4 podlaží.
Rušivá bude v této oblasti i rychlodráha, v dopravní infrastruktuře lokality je plánován v ulici Drnovská podjezd pod železniční tratí, to znamená, že trať zde bude na vyvýšeném náspu a bude velmi ovlivňovat a rušit okolí (jízdy vlaků jsou plánovány v desetiminutových intervalech, každých pět minut tedy v jednom směru pojede vlak). Posunutí železniční stanice Ruzyně za Drnovskou není vhodné.
Navrhovaná tramvajová trať v celé oblasti Dědiny je diskutabilní. Tramvaj je statisticky nejpomalejší ze všech možných variant (vlak, metro, autobus, tramvaj). To znamená, že pokud existuje paralelní spojení, tramvaj bude nejméně vytížená a tedy zbytečná. A zde se plánuje vlak, autobusy a taxíky zůstanou také. Dá se předpokládat, že autobusy v době dokončení tramvaje budou stejně ekologické (zemní plyn nebo elektrobusy). A nákladově to bude nejdražší. Tramvaj jede směrem k letišti v podstatě do území nikoho a podle plánu neobsluhuje letiště. A na druhou stranu k nádraží Ruzyně je to podobné. Lze si v budoucnu představit dopravní obslužnost Dědiny, Nové Ruzyně a Nové Šárky ekologickými autobusy, které využijí stávající infrastruktury s tím, že současně bude postupně omezován vjezd do Prahy automobily nerezidentů.
V záplavě dopravních staveb na západním a severozápadním okraji Prahy 6, z nichž řada z nich je pochybných, zaniká jedno velké riziko z nich vyplývající. Neustále rostoucí hladina hluku, prachu, škodlivin i světelného smogu bude dále zhoršovat situaci Prahy 6 při převládajícím severozápadním proudění. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí a ne jako jednotlivé stavby. A v těsné blízkosti toho letiště a nová paralelní vzletová a přistávací dráha.
V návrhu chybí napojení na cyklotrasu v Evropské ul. Rozšíření sítě cyklostezek by zvýšilo atraktivitu cyklistické dopravy.

2. 4. 2018, 23:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-4b-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Tato lokalita je prostupná pouze ulicí Na Pučálce, je využívána turisty a cyklisty, kteří mohou pokračovat do ulic Ke Kulišce nebo Horoměřická. Místní starousedlící a zahrádkáři mají automobilem možný příjezd pouze z ul. Horoměřická. Lokalita je stranou dopravního ruchu. Ulice Na Pučálce by si zasloužila opravit. Z pohledu lokality a Generelu bezmotorové dopravy je důležité udržet cyklotrasu 0077 vedoucí v ulicemi Ke Kulišce a Na Pučálce včetně návazností na sousední lokality. Generel musí být součástí MP, jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat.

3. 4. 2018, 00:23
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-4b-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

- K Břevnovské radiále odkaz na komentáře 3a a 4e, kde jsou shrnuty.
- Generel bezmotorové dopravy musí být součástí Metropolitního plánu. Jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje.
- Pokud jde o lokalitu Motolský háj, doporučuji propojení Ladronky s Plzeňskou třídou proti ulicím Ke Koh-i-nooru nebo 5.máje po severním okraji lokality. V současné době (viz www.mapy.cz) lze z Ladronky bez problémů projet až k parkovišti u Kauflandu. Dál je trasa neznačená až k Čistovické ulici (lépe řečeno vede mezi vilami na druhé straně Bělohorské ulice), pak je částečně značená k aktivnímu parku a opět neznačená. Plzeňskou třídu by mělo být možné překonat chráněným přechodem (tunel, lávka?). Část stezky na severní straně lokality (souběžně s ulicí Na Břevnovské pláni) je nutné dobudovat. Rizikem propojení s Ladronkou je zejména nejasná budoucí situace křižovatky Vypich.
Trasa vhodně navazuje na trasu 201, která jí propojuje přes Řepy na Hostivice nebo s trasou A157 do Staré Ruzyně.

3. 4. 2018, 10:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-4b-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

- Transformační plocha 411/053/2163 je určená k zastavění. Zastavěná plocha je 55% a spolu s diskutovanou výškovou regulací a nejasnostmi jestli bytová nebo komerční zástavba to bude znamenat významný nárůst automobilové dopravy do a z lokality. Přitom vjezd do lokality není nijak definován, což je zásadní riziko. Vjezd z Milady Horákové není možný díky výjezdu z Blanky a křížení se Svatovítskou. Vjezd ze Svatovítské není možný zase díky křižovatce a mostu. Vjezd přes Dejvice je pro Dejvice nepřijatelný a ani není dost dobře možný. Má k tomu sloužit opětovné propojení Milady Horákové a Bubenečské nebo napojení na východní konec KESu? V podstatě neexistuje řešení, které by bylo technicky schůdné a současně akceptovatelní pro obyvatele Dejvic.
- Návrh komunikačního propojení Milady Horákové a Bubenečské 610/-/14 jde proti smyslu dosavadních úprav s cílem zklidnit okolí ulice Dejvická, měl by tedy být zrušen.
- Požadavek, aby Generel bezmotorové dopravy byl jasně začleněn do MPP. Pro lokalitu navrženy následující úpravy stezek pro bezmotorovou dopravu:
- jsem zásadně proti navrhovanému znovupropojení ulic Milady Horákové a Bubenečské pro auta; naopak jsem pro zachování stávajícího stavu pro vhodného pro chodce, vozíčkáře, kočárky a cyklisty
- za mimořádnou příležitost pro celou Prahu 6 považuji zahloubení Buštěhradské dráhy a vedení cyklostezky A16 po jejím tělese ze Stromovky nejméně na Nádraží Veleslavín
- důležité je revidovat vedení cyklotrasy A15 (nebo BŘE-LE na www.mapy.cz) po severní hranici Pražského hradu mezi Brusnicí a Chotkovou; aktuálně je trasa vedena po chodníku, který je většinu dne plně obsazen pěšími turisty
- z hlediska bezpečnosti (a nákladů na údržbu) by bylo dobré zcela zrušit cyklopruhy na křížení ulic Svatovítské, Milady Horákové a na valech a vést cyklostezky pod křižovatkou nově vybudovanými tunely s napojeními do ulice Pod hradbami (směr do Ořechovky), Na Valech (na Letnou), pod a podél Milady Horákové na Hradčanskou (stezka existuje) a popřípadě po chodníku po jižní Straně Milady Horákové do ulice K Brusnici. Propojení Hradčanské (Špejcharu) s ulicí Pod hradbami považuji za důležité jako vedení alternativní trasy A16, než bude (doufám) k dispozici Buštěhradská dráha
- dále je důležitá cyklostezka propojující Hradčanskou se Stromovkou a opět zejména po dobu, kdy není k dispozici těleso Buštěhradské dráhy; nejlepší se pro to jeví trasa ulicemi Muchova, Slavíčkova a Na Zátorce ke královskému letohrádku s bezpečným křížením ulice Pod Kaštany
- za kritické považuji udržení těchto tras a jejich průchodnosti/průjezdnosti v případě schválení bytové výstavby v transformační zóně 411/053/2163

3. 4. 2018, 12:15
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-4b-SUM-0

Starý Veleslavín

PŘEDIMENZOVANÁ CHAOTICKÁ DOPRAVA JE KATASTROFA OBLASTI. NE STARÝ VELESLAVÍN JAKO TRANZITNÍ OBLAST.

veronika zapletalová:

22 odpovědí

Shodné důsledné NE ESTAKÁDĚ Petřiny Veleslavín, které je zapsáno i v okolních lokalitách.
Sběrná komunikace městského významu Petřiny Veleslavín by vytvořila estakádu, přemostění Veleslavínského a Střešovickéh údolí se Střešovickými skálami. Přemostění je nesmyslně nákladné, okolí devastující, mimo hlukové hygienické normy. Větší silnice provoz neodčerpá, ale naopak přivede, a to jak na Veleslavín, tak na Petřiny, tak do sousedních Vokovic a z obytných čtvrtí se stanou průjezdné periferie. Už ted trpí nadměrnou dopravou.
Kdyby tato kominikace vznikla, měl by její dojezd védst z druhé severní strany Buštěhradské dráhy po Kladenské ulici.Podle MPP vede podél možného nového obytného souboru ve staré teplárně a dál Adamovou ulicí, tedy všude přímo pod okny obytných domů.

ZAHLOUBENÍ BUŠTĚHRADSKÉ DRÁHY AŽ DO NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN a na jejím povrchu vytvořit zelenou páteř prahy 6, stezku pro pěší a bezmotorovou dopravu.

Udělat URYCHLENĚ BEZPEČNÝ PŘECHOD PRO CHODCE PŘES BUŠTĚHRADSKOU DRÁHU A NÁSLEDNĚ PŘEJEZD PRO AUTA - v místě vyústění pěší cesty ke kolejím mezi starou teplárnou a zámkem. V současné době je neoznačený vysoce frekventovaný přechod mezi několika školkami, školou a spojením celého Starého Veleslavína k MHD. Na místě existoval přechod se závorami, vyústění ulic U zámečku a Adamovy na Kladenskou. Při vzniku staré teplárny byl přechod zrušen a doposavad neobnoven, ačkoliv frekvence přecházejících je identická jako na přechodu se závorami na metru Veleslavín. Absurdně nebezečné.

ZCIVILIZOVÁNÍ ZKULTURNĚNÍ KŘIŽOVATKY VELESLAVÍN. Místo bolestivě rozřízlo spojené území Veleslavínu a Vokovic. Tyto oblasti tvoří celek, chodci jsou nuceni nekolikrát denné křižovatku s dětmi projít. Je nutné oblast domyslet jakpro dopravu, tak pro chodce. Chybí vše: od funkčnosti, přes bezpečí, polostín až po estetiku. Ne výškové budovy. Zachovat starou budovu nádraží.
VEŠKEROU DOPRAVU POD ZEM, CHODCI V ÚROVNI ZEMĚ, NAHOŘE KRÁSNÉ NÁMĚSTÍ SE STROMY, OBNOVENÉ CENTRUM OBLASTI.

DŮRAZ NA MHD proti osobní automobilové dopravě.

SBĚRNÉ PARKOVIŠTĚ A AUTOBUSOVÝ TERMINÁL přesunout na původně plánovanou Dlouhou míli, ne doprostřed obytné zástavby. navržená výška je příliš.

DŮRAZ NA PĚŠÍ A BEZMOTOROVOU DOPRAVU. MPP JI ZCELA ZANEDBÁVÁ. TO JE VIZE BUDOUCNOSTI. Cybí pěší prostupnost reálně i v plánu, nejsou zachyveny požadovány dostatečně široké chodníky se stromořadím, cyklostezky. Chybí zelená celoměstská sít pěších zelených koridorů. Podporovat a sponzorovat rozvoj elektrokol, kol, a pod.

CHYBĚJÍCÍ PODKLADY, ÚZEMNÍ STUDIER - Jakákoliv (bytová) výstavba v okolí nádraží Veleslavín a Buštěhradské dráhy musí mít zpracovanou studii dopadů na životní prostředí, studii nárůstu dopravního zatížení, dopravní obslužnosti včetně parkovacích ploch a na základě takové studie musí být teprve stanoveny regulativy. Předpokládám, že seriózně zpracovaná studie pro oblast nebude pro další výstavbu příznivá vzhledem k již existujícímu zatížení.

GENERAL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY musí být součástí Metropolitního plánu. Jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu je vložen do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

EVROPSKÁ TŘÍDA je ostuda. Odlidštěná. Klima mezi plánovanými výškovými budovami by se stalo extrémnější, průvan, vedro, sucho, nevsakující se deště. Chybí stroomořadí, zelené a terénní clony, vybavení laviček, jakákoliv úcta k chodcům, měkké výškové přechody, vyřešení veřejné dopravy - musí např. tramvaj opravdu jezdit středem, kde má čekající na ni z obou stran dálnici? a pod. V MPP nevidím vizi zlepšení, pouze zastavení výškovými budovami bez infrastruktury.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ na vyřešení extrémně náročnéh problému. K ní jsou bezpodmínečně nutné VÝCHOZÁÍ ZADÁNÍ, rozsáhlé situační studie.

BEZPEČNOST - místo je kvůli nemístné dopravě nebezpečné jek pro chodce, tak pro cyklisty, není myslitelné postit deti jen tak na kolo...

Zjednosměrvit ulici Na krrutci ve Vokovicích.
Hlídat omezenou rychlost 30km/hod mimo Evropskou.
Rozšířit chodníky a vysázet na ně stromy. Viz Dejvice. Zde jsou výškové budovy, ale šířka ulic a chodníků je daleko větší, proporčně odpovídající. Nová zástavba po vile Chartotty Masarykové toto npříklad neumožňuje, byty jsou až na chodníku.
3. 4. 2018, 15:59
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-4b-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Plánovaná výstavba parkoviště P+R a autobusového terminálu na Veleslavíně a výstavba dopravního propojení Veleslavína a Petřin, které má podle návrhu vyústění na křižovatce Evropská x Veleslavínská x Vokovická, nepatří do rezidenční oblasti, neboť jen přivedou do oblasti další tranzitní dopravu, kterou je ale nutné zachytit, příp. odvést ještě před vjezdem do obydlených zón (např. výstavby P+R na Dlouhé Míle a P+R na Horoměřické). Již dnes jsou emise v oblasti nadlimitní, celá situace se realizací staveb jen zhorší. Ul. Vokovická a ul. Na Krutci se stanou běžnou tranzitní cestou, i když především ul. Vokovická je už dnes naprosto přetížená a její obyvatelé jsou dopravou nepřijatelně obtěžováni. Plánované propojení Veleslavína a Petřin sevře spolu s ul. Evropskou ZŠ a MŠ Červený Vrch a zásadně ovlivní kvalitu prostředí.
V metropolitním plánu by měl být autobusový terminál Veleslavín označen za dočasné řešení, než bude vybudována vlaková alternativa nebo jiný terminál umístěný mimo obytnou zónu.
Strmá, klikatá a úzká ulice na Krutci má spíše charakter užitečné zkratky pro místní obyvatele než tranzitního spoje, a její využití by mělo být spíš omezováno. Je nutné doplnit, že charakter ulice Na Krutci nesplňuje regulativy pro tranzitní silnici. Jedná se o ostatní komunikaci – obousměrnou jednopruhovou s výhybkami a úhybnými, její šířka v několika místech dosahuje jen 4-4,5metru. Takovouto komunikaci nelze využívat pro tranzit a město ani policie toto nerespektuje a nechává zde projíždět tranzit i nákladní dopravu. I proto by bylo dobré ji řešit trvalým zjednosměrněním.
Stejně tak ulice Vokovická by měla sloužit především pro obsluhu lokality, tranzit by měl být směrován do Horoměřické ulice případně na pražský okruh, které je opravdu nutné dobudovat.
Druhá přistávací dráha letiště VH je posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune někam nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí v této oblasti ale také v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu.
V rozšíření letiště, se kterým nesouhlasíme, vidíme ještě jeden rizikový faktor. Jde o privátní investici. Při dravosti soukromých investorů je jasné, že letiště bude při schválení plánu rozšířeno daleko dříve, než se vylepší jeho dopravní obslužnost jakoukoliv stavbou navrhovanou v MPP. Dopady na intenzitu automobilové dopravy v celé Praze 6 si v takovém případě ani nelze představit.
Je nevhodné umístit přechod Evropské naproti prostupu protihlukovou zdí. Provoz je většinu dne tak velký, že není možné bezpečně ani přeběhnout, natož přejet kolem. Instalace semaforu by zastavovala velkou část z 55 000 vozidel, které projedou po Evropské denně a tím by se znásobily emise. Vhodnější by bylo vést cyklostezku po chodníku a přechodem pro chodce na křižovatce Evropské s Vokovickou ulicí a dále po chodníku Evropské, kde je cyklostezka i nyní. Je nepřípustné nově prolomit protihlukovou zeď – to by ztratila účinnost. Cyklostezku skrz zeď je nezbytné vést stávajícím průchodem ve zdi.
Generel musí být součástí Metropolitního plánu. Jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat.
Podporujeme navrhované cyklistické propojení nazývané v Generelu Evropská-Na Krutci – Horoměřická s tím.
Jeden ze základních rysů plánu je zjevná víra, že další a další dopravní stavby vyřeší situaci Prahy v automobilové dopravě. To ale nepočítá vůbec s neustále rostoucím počtem aut denně mířících do Prahy za prací, za nákupy atd. Koncepční řešení jednoznačně MPP postrádá a opět by s ním občané měli být seznámeni, pokud jsou cílovou veřejností.
Musí být jasně řečeno, který typ dopravy Praha do budoucna upřednostňuje. Podle toho by pak měly být časově realizovány dopravní stavby, jinak vznikne jen další chaos. Je jasné, že nelze realizovat všechny najednou a pokud nebude výstavba postupovat systematicky, výsledkem budou neefektivně prostavěné miliardy. Proto je třeba konečně začít s dlouho diskutovanými projekty jako vlakové spojení na Kladno a na letiště. Je třeba urychleně začít s budováním záchytných parkovišť a jejich napojením na PID. A je třeba konečně dokončit SZ obchvat Prahy.

4. 4. 2018, 22:07
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-4b-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

Vybudovat přístřešky pro cestující na obou tramvajových zastávkách Hadovka. Totéž platí pro všechny ostatní zastávky na Evropské ul., kde přístřešky postavené nejsou.
Celkově zklidnit dopravu na Evropské ul., která je v současnosti přetížená.
Vybudovat záchytná parkoviště s napojením na metro. Metro dovést až na letiště.
Ve spodní části Evropské ul. chybí stezky pro cyklisty.

5. 4. 2018, 14:53
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-4b-SUM-0

Džbán

Shrnutí komentářů

Lucie Štůlová:

Občané žádají, aby se generel bezmotorové dopravy stal součástí MPP!

5. 4. 2018, 22:29
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-4b-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Dopravně předimenzovaná oblast bez koncepce, potřeba doplnit upřesnit
Lokalitu tvoří jeden z největších dopravních uzlů v Praze, jehož růst se dále předpokládá. Zároveň ho přetíná jedna ze dvou hlavních metropolitních tříd v Praze, ta jiho-západní. To vše v obytné oblasti s hybridní zastavitelnou strukturou.
Je potřeba doplnit a upřesnit celkovou i detailní koncepci. !!!!

REAKCE NA KONKRÉTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V LOKALITĚ

NE Propojení Estakádě Petřiny Veleslavín
NE parkoviště P + R v obytné zoně, ale za městem na Dlouhé Míli
NE Bus nádraží prro vnější bus dopravu zde, ale na dlouhé míli
NE odkrytá železniční trat Praha - Kladno - ale zakrytá až do nádraží Veleslavín

ANO dokomponování metropolitní třídy Evropské - zohlednění chodců, důraz na logiku dopravy, bezpečnost, rozvolněné okraje Evropské, tedy zelen, terénní valy, odhlučnění, nízká postupně se navyšující architektura, alej vzrostlých stromů, logika zastávek, parky, zohlednit kulturní ostrovy v okolí, informace, obchody, pěší prostupnost.

ANO vytvoření integrovaného dopravního uzle - obtížný úkol, vytvořit na něj mezinárodní soutěž, i pro výchozí data pro zadání soutěže, V PRINCIPU JE CHODEC, ČLOVĚK, CHŮZE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVEK DOPRAVY. HNED PO TÉ DOPRAVA VEŘEJNÁ.

NE podporovat individuální automobilovou dopravu
ANO - podporovat chodce, MHD, bezmotorovou dopravu, ((např. elektrokola.)

Cílem lokality je podle MPP dokomponování metropolitní třídy Evropské a vytvoření integrovaného dopravního uzle. Co je ale představa dokomponování a integrace? Nic pozitivního z MPP moc nejde vyčíst. To co MPP uvádí je nekonečné další navýšení staveb, zastavěných ploch, více silnic, tedy více aut a více problémů, dokola zde jmenovaných, s nimi souvisejících.

Generel bezmotorové dopravy musí být součástí Metropolitního plánu. Jinak plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu jsem proto vložil do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

P+R Parkoviště
Přetížení území dopravou je nezbytné zmírnit okamžitou výstavbou P+R a terminálu busů ze středočeského kraje na Dlouhé Míli. Do doby zprovoznění železnice nebo prodloužené tramvaje zřídit kyvadlovou dopravu po vyhrazeném pruhu po Evropské k metru Veleslavín. Jeden bus odveze 60x tolik lidí jako osobní auto a vyprodukuje jen 4x více emisí. Odpadly by kolony na Evropské.
Pokud by se parkoviště realizovalo, těžko někdo přinutí řidiče parkovat na Dlouhé míli/obvodu Prahy. Každý to logicky zkusí blíž centru a nebude-li místo, pojede prostě dál do centra a bude hledat tam. Rozumná investice do vnějších parkovišť a do MHD bude znehodnocena.
Je zde i riziko, že řidiči toto P+R vůbec využívat nebudou, obzvlášť pokud jim budou stavěny další dopravní cesty přes naše rezidenční zóny a pokud jim bude umožněn průjezd kolem našich obydlí bez omezení. Je to velké zdravotní i bezpečnostní riziko pro nás, ale i naše děti.

Křižovatka Evropská/Veleslavínská/Kladenská/obratiště busů je přetížená. Dojde ke zhoršení po zprovoznění AFI, ale křižovatka je přetížená již dnes a to hlavně tranzitem. Uzavřením rezidenčních zón a vytlačením tranzitu na okraj, kde bude nucen stát na P+R tím, že hlavní město nebude podporovat individuální automobilovou dopravu a donutí využívat více MHD, je jediný recept na zlepšení života místních obyvatel nejen na Praze 6.

Druhá přistávací dráha letiště VH je posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune někam nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí v této oblasti ale také v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu.

V rozšíření letiště, se kterým nesouhlasím, vidím ještě jeden rizikový faktor. Jde o privátní investici. Při dravosti soukromých investorů je jasné, že letiště bude při schválení plánu rozšířeno daleko dříve, než se vylepší jeho dopravní obslužnost jakoukoliv stavbou navrhovanou v MPP. Dopady na intenzitu automobilové dopravy v celé Praze 6 si v takovém případě ani nelze představit.

6. 4. 2018, 12:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-4b-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Nejzásadnější připomínkou je NESOUHLAS SE SILNIČNÍ PROPOJKOU STAMICOVA - KLADENSKÁ, která by zdevastovala obytnou hodnotu této i přilehlých lokalit a navíc by znamenala neúměrné d zvýšení dopravní zátěže pro přilehlé silniční komunikace.

Další připomínky:

- Chybí důsledné a cílené posílení pěší dopravy. PĚŠÍ PROSTUPNOST ÚZEMÍM. Nejen na rozšířených chodnících, ale po chodnících v navazujících zelených plochách. Cyklostezky. Možnost si sednout, napít se, drobná veřejná zelená prostranství. V RÁMCI CELÉ PRAHY BY MĚLA VZNIKNOUT CHODECKÁ A NEMOTOROVÁ STRUKTURA CEST, PARALELNÍ či spíš nadřazená struktuře silniční. PĚŠÍ INFRASTRUKTURA, PĚŠÍ MAGISTRÁLY, PĚŠÍ CESTY PRVNÍHO DRUHÉHO X TÉHO STUPNĚ, PĚŠÍ DOPRAVNÍ UZLY CELOMĚSTSKÉHO I MÍSTNÍHO VÝZNAMU, SBĚRNÉ PĚŠÍ CESTY, PĚŠÍ UZLE... DOPLNĚNÉ STROMY, ALEJEMI, HERNÍMI PRVKY, ESTETICKY KULTIVOVANÝMI ODPOČÍVADLY, ZELENÍ, DŮSTOJNÝM PROSTOREM PRO DĚTI.

- Není znázorněna dopravní obslužnost a zatížení okolí předpokládaných nově vybudovaných rezidenčních zón. Pokud budou v této a přilehlých lokalitách vybudovány nové rezidenční objekty, kudy budou auta jezdit?

- Dopravní infrastruktura není řešena v měřítku lokality, ale celé Prahy. Pro lokalitu je zásadní její prostupnost, dostupnost, obslužnost a dopravní zátěž od okolní dopravy a řešení dopravy v klidu, tedy parkování. ... Metropolitní plán by měl vytvořit podmínky pro uspořádaní veřejných ploch a prostranství komunikací tak, aby byl vstup a odchod pro pěší a nemotorovou dopravu pohodlný a bezpečný.

- Není znázorněno zakrytí buštěhradské dráhy pod zem a přechody přes ní.

6. 4. 2018, 17:44
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-4b-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Břevnovská radiála, rozšíření Karlovarské a následná přestavba křižovatky Vypich přivede do lokality ještě
více aut a vzhledem ke kapacitě navazující dopravní infrastruktury, vedoucí hustě obydleným územím, nic nevyřeší.
V lokalitě Vypich by měla být naopak podpořena prostupnost pro pěší a cyklisty z hlediska vazeb na okolní lokality:
- Propojení na Ladronku a dále přes Dlabačov a park Maxe van der Stoela směrem na Letnou a Ořechovku.
- Propojení s lokalitou Motolský háj s dalšími návaznostmi až na Hostivice a Prokopské údolí.
- Propojení s Hvězdou a trasami do Staré Ruzyně, Liboc, Petřiny a Šárku.
- Propojení přes Břevnovský klášter a Kajetánku na Malovanku.
Přednostně je třeba budovat pěší, cyklo a MHD spojení. Nedělejme prostřednictvím MPP z Prahy město pro auto (IAD), ale spíše pro rezidenty a MHD - tak, jak je to v jiných zemích běžné.
V plánu by bylo vhodné jasně vymezit cestu, která historicky propojovala Liboc - Zeyerova alej (nyní i Petřiny) s Břevnovem (Břevnovským klášterem). Měla by být zachována v definované minimální šíři, lemována např. stromořadím.

7. 4. 2018, 22:10
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 674-4b-SUM-0

Sídliště Břevnov

Michal Chylík:

Zrušení radiály od vnějšího okruhu na Vypich
Praha 6 by se měla zasadit o zrušení plánované radiály od vnějšího okruhu na Vypich, kde má být mimoúrovňová křižovatka. Dnešní dopravní zátěž ulice Patočkova je již dnes neúnosná. Několikanásovné zvýšení vlivem dobré průjezdnosti z okruhu po realizaci radiály zatíží i ostatní oblasti Prahy 6.

9. 4. 2018, 21:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 123-4b-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

V odpovědích je zachycen nesouhlas s rozšířením letiště, novým silničním propojením s Petřinami (kvůli zatížení Vokovické). Je zde hlas proti P+R Tobrucká, které navíc v MPP asi není zachyceno. Dále v MPP chybí bezmotorová dporava, např. dle generelu Prahy 6 - např. lávka přes Horoměřickou.

9. 4. 2018, 22:13
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-4b-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

V MPP chybí zapracování bezmotorové dopravy v měřítku lokalit i celé Prahy, které by řešilo uspořádání veřejných ploch a komunikací tak, aby byl vstup, průchod a výstup pro pěší a nemotorovou dopravu pohodlný a bezpečný.
Konkrétně pro lokalitu Litovický potok navrhujeme zcela vyloučit automobilovou dopravu na pravém (severním) břehu Libockého rybníka a tím zajistit bezpečný pohyb chodců kolem celého rybníka. Zachovat propojení neasfaltovou cestou zahrádkami do Veleslavína.
Místo navrhované cyklostezky ulicí Sestupná (Generel bezmotorové dopravy Prahy 6) vést propojení Liboce a Petřin šikmo lesíkem k Libockému rybníku.
Bezpečně propojit rybník s oborou Hvězda.

17. 4. 2018, 09:37
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 885-4b-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Zásadní obecný problém týkající se dopravní infrastruktury MPP je v tom, že je k dispozici jako jeden výkres pro celou Prahu bez většího detailu (S06B). Barevně jsou na něm vyznačeny nové stavby od silnic přes metro po tramvaje, ale nedohledali jsme textová odůvodnění těchto nově navrhovaných dopravních staveb ani vysvětlení/zdůvodnění či podrobnější koncept navrhované dopravy a její dopady pro jednotlivé oblasti. Není jasná celková koncepce dopravy - jak bude řešena transitní doprava, doprava obsluhující dojíždění z pražského okolí a středočeského kraje. Není řešen dopad nově navrhovaných dopravních staveb na západním a severozápadním okraji Prahy 6, které budou generovat další zvyšování hluku, prachu, škodlivin i světelného smogu na území Prahy 6. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí a ne jako jednotlivé stavby. Generel cyklistické a pěší dopravy není taktéž k dispozici.
Konkrétní problémy s dopravou v lokalitě
Enormní dopravní zátěž ve špičkách v ulici Libocká.
V ulici Sestupná a Pelikánova se dopravní situace zhoršila jejich masivním využíváním jako spojky z Petřin do Ruzyně místo ulice Libocké. Automobilový provoz v této nepřehledné, svažité, rezidenční části značně zvyšuje ohrožení chodců a znemožňuje bezpečný přístup k Libockému rybníku. Libocká a Sestupná jsou barierami v přístupu do Hvězdy resp. k Libockému rybníku.
Cyklostezky
Povrchově upravit a vyznačit cyklostezku z Veleslavína. Ta existuje a je cyklisty využívána, ale není značena. Vede ulicemi Pod Petřinami a Nad Stanicí pod dráhou a zahrádkářskou kolonií k Libockému rybníku. Cyklostezku je nutné dobudovat od ulice Pelikánovy kolem nově budovaných rybníčků podle potoka až k ulici Jinočanské, kde se může spojit s cyklotrasou A157. Tato trasa současně umožňuje propojení mezi Petřinami a Libocí bezpečnou cyklostezkou přes Veleslavín.
Variantou spojení Petřin s Libocí je propojit novou cyklostezkou Liboc se západním koncem navrhované cyklostezky po severní hranici sídliště Petřiny. Řešení navrhované v Generelu bezmot. dopravy pro Prahu 6 ulicí Sestupnou je vzhledem k intenzitě dopravy v této ulici nebezpečné.

17. 4. 2018, 17:49
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-4b-SUM-0

Dlabačov

Dopravní infrastruktura – nové, stávající komunikace, –bariéry dopravy, dostupnost, pěší, cyklo.

Vladan Hodek:

Návrh plánu by měl v této kapitole zejména koordinovat dopravní vazby pro lokality a celé území Prahy a to včetně řešení celé metropolitní oblastí ve vazbě na Středočeský kraj. Detail řešení je pak třeba řešit v konkrétní vazbě na potenciál území. Tento přístup jsem v návrhu plánu vůbec nerozpoznal. Strategie dopravy je pro rozvoj města zásadní. Z plánu však jasná koncepce nevyplývá. Výrazný počet pohybů vozidel po městě představuje doprava zboží a zásobování jak obchodů tak pro osobní potřebu. Plán záměrně rezignuje na organizaci komerční vybavenosti. Přitom životní potřeby ve městě si musíme plnit všichni a potřeby lze tedy předvídat a plánovat. Vhodným vymezením ploch pro zásobování města, organizováním dopravních vazeb lze vytvářet podmínky, které pohyby optimalizují a tím dopravní zátěž města reálně sníží.
Bezpečný a pohodlný pěší - bezmotorový pohyb po městě je pro plnohodnotý život důležitým faktorem, který ovlivňuje rozhodování o tom, zda se dá ve městě opravdu žít a ne jen přebývat.
Zvýšením bezmotorové dopravy spolu s organizováním pohodlných vazeb a spojů na hromadnou a příměstskou dopravu lze opět snížit zatížení města od motorové dopravy.
Praha může také vytvářet podmínky pro zavádění sdílení městských aut (elektromobilita) s tím, že ve výhledu se může počítat se samořiditelnými auty. Pro elektromobilitu a sdílení je třeba energie a infrastruktura např. i v podobě záchytných ploch.
Shrnutí k lokalitě
Lokalitou je navržena vedení tramvajové tratě na Strahov.
V lokalitě je třeba zlepšit prostupnost jak do Břevnova (prodloužení ul. Za Pohořelcem), tak do Střešovic(přes Malovanku, tak Patočkovu) a to zejména pro pěší dopravu.

5. 5. 2018, 22:57
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-4b-SUM-0

Ořechovka

Nevhodné vedení tranzitní dopravy přes Pevnostní ulici, zcela nevyhovující řešení parkování pro rezidenty, nevhodné navrhované propojení ulic Slunná a Pod Ořechovkou

Michal Gajdzica:

Zcela nevhodné je vedení tranzitní dopravy přes Pevnostní ulici jako i navrhovaný obchvat Vítězného náměstí, který bude negativně ovlivňovat lokalitu. Zcela nevyhovující je řešení parkovací politiky na Praze 6, která vysoce negativně ovlivňuje parkování rezidentů Ořechovky.Nevhodné je navrhované propojení ulic Slunná a Pod Ořechovkou, které naruší klidový charakter památkově chráněné zahrádkářské kolonii Ořechovka a vzhledem k jejímu cennému urbanistickému a architektonickému charakteru je ve veřejném zájmu propojku zrušit. Negativní dopad na dopravu na Praze 6 včetně lokality Ořechovky bude mít rozšíření Letiště Václava Havla, se kterým nelze proto souhlasit. MPP by měl řešit koridory pro cyklo-dopravu jako např. využití koridoru Buštěhradské dráhy v případě jejího budoucího zahloubení.

16. 5. 2018, 00:00
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 324-4b-SUM-0

Nová Šárka

Zásadní připomínka k tramvajové trati 622/-/5 Divoká Šárka

Jana Frková:

Navrhovaná tramvajová trať 622/-/5 Divoká Šárka – Dědinská nijak nezlepšuje dostupnost vůči současnému stavu. Nejhorší dopad na životní prostředí bude mít vlastní výstavba tramvajové tratě, která zatíží obyvatele. Tramvaj jede v podstatě do území .Investice do ní je značně neefektivní. Lepším řešením přepravních kapacit by byly do budoucna např. elektrobusy, jako ekologické řešení nevyžadující tak radikální zásahy v lokalitě a zároveň flexibilnější vzhledem k plánům v lokalitě 165 / Nová Ruzyně.
Generel Metropolitního plánu plán cyklostezek a chodce prakticky ignoruje.

16. 5. 2018, 12:08
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-4b-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Z připomínek jednoznačně vyplývají následující požadavky:
- Zahloubení modernizované Buštěhradské dráhy minimálně mezi Stromovkou a Veleslavínem.
- Využití uvolněného tělesa dráhy pro zelený pruh s cyklostezkou.
- Zajištění dostatečné prostupnosti dráhy pro pěší, vozíčkáře a cyklisty.
- Nepouštět na uvolněné těleso dráhy automobilovou dopravu.

21. 5. 2018, 19:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 708-4b-SUM-0

Kladenská

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Narůstající intenzita tranzitní automobilové dopravy hlavně ve špičkách po ose Veleslavín-Kladenská-Pod Kladenskou silnicí-Na Rozdílu-Střešovice.
Obava obyvatel, že plánovaná bytová, komerční i dopravní výstavba v lokalitě a jejím okolí povedou ke dramatickému zhoršení situace. Přitom prostupnost ulic v lokalitě je limitovaná, její zvýšení je technicky nemožné a nežádoucí. Zásadní odmítnutí VPS 910-610/-/113 Propojení Veleslavín - Petřiny.
Absence vazby na Generel bezmotorové dopravy a absence využití tělesa Buštěhradské dráhy pro zelený pruh s cyklostezkou, což je přáním naprosté většiny obyvatel všech lokalit podle dráhy.

21. 5. 2018, 22:40
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 120-4b-SUM-0

4c. Máte jakékoliv připomínky k technické infrastruktuře? Např. nakládání s dešťovými vodami, vedení sítí atp.
(nevyřízeno 38 z 38)

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

V lokalitě 810 chybí kanalizace. Vodovodní řad je zastaralý a často dochází k jeho haváriím. Bazének na sběr dešťové vody pro potřeby zahrádkářů se nachází sice v těsné blízkosti osady, ale již spadá do jiné lokality, ani není v mapě MP zakreslen. Přitom plní důležitou roli v případě požárního rizika.

3. 4. 2018, 00:25
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-4c-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:49
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-4c-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Chodník u obytného domu 84/17 a 805/15 v ulici Na Krutci nesplňuje zákonnou normu a v těsné blízkosti projíždí 3000-4500 aut denně včetně nákladních. Chodí tudy na hřiště děti z místní školky, kočárky musí vstupovat do ulice, jelikož zde nelze projet. Šířka chodníku neodpovídá ani na ulici Vokovická a ani v horní části ulice na Krutci. Šířka komunikace v na většině míst max. 4-4,5m, auta přesahují při vyhýbání nad chodník. Velmi nebezpečné místo.

4. 4. 2018, 22:08
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-4c-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

Není uvedeno jak se bude nakládat s dešťovými vodami. Je potřeba domyslet.

5. 4. 2018, 11:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-4c-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

Není uvedeno, jak se bude nakládat s dešťovými vodami. Je potřeba domyslet.

5. 4. 2018, 11:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-4c-SUM-1

Veleslavín

veronika zapletalová:

Technická infrastruktura není stanovena.

6. 4. 2018, 13:13
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-4c-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Není uvedena infrastruktura pro nakládání s děšťovými vodami. Moderní město by mělo přemýšlet jak dešťovou vodu v zadržet a využít. Plocha celých zahradnictví je, nebo bývala vlhká až bažinatá. Nad ulicí Nad Hradním potokem vyvěrá několik pramenů. Oblast by byla ideální pro vodní nádrž. Bude v oblasti nádrž? Kde? Jak velká? Podzemní? Nadzemní?

6. 4. 2018, 17:45
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-4c-SUM-0

Litovický potok

Lenka Špičáková:

Navrhuji využít vodu z vydatného pramene v háječku pod Petřinami jako přirozený přítok do rybníka.

17. 4. 2018, 09:38
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 885-4c-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

MPP řeší nakládání s dešťovými vodami pouze obecně. Nenašli jsme vedení dešťové kanalizace, existuje samostatně od splaškové? Vydatný pramen ze štoly na pozemku MŠ Sbíhavá je veden potrubím, které je součástí Hradního vodovodu.

17. 4. 2018, 17:49
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 212-4c-SUM-0

Dlabačov

Technická infrastruktura – kanalizace, dešťové vody, plyn, pitná voda, elektro - nejasná podoba DUN

Vladan Hodek:

Lokalitou je navržena vedení tramvajové tratě na Strahov.
Návrh plánu by měl v této kapitole zejména koordinovat dopravní vazby pro lokality a celé území Prahy a to včetně řešení celé metropolitní oblastí ve vazbě na Středočeský kraj. Detail řešení je pak třeba řešit v konkrétní vazbě na potenciál území. Tento přístup jsem v návrhu plánu vůbec nerozpoznal. Strategie dopravy je pro rozvoj města zásadní. Z plánu však jasná koncepce nevyplývá.

5. 5. 2018, 23:07
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-4c-SUM-0

4d. Máte připomínky k vymezeným plochám veřejné vybavenosti? Je stávající vybavenost vyznačena správně? Souhlasíte s návrhem pro vybavenost? Máte k vybavenosti jakékoliv připomínky, nebo poznámky?
(nevyřízeno 38 z 38)

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Veřejná vybavenost v Ruzyni v podstatě neexistuje, bylo by dobré ji alespoň procentuální částí stanovit v transformačním území.

31. 3. 2018, 14:53
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 213-4d-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

V listu lokality není vymezení veřejné vybavenosti, což je u nově vznikajícího městského útvaru chyba. Současná veřejná vybavenost v této lokalitě je 0 (jedná se o skladový areál) a veřejná vybavenost okolních lokalit je spíše nedostačující. Zde by tedy měla být jasně stanovena. Procentní vymezení i jeho výše jsou nedostačující.

2. 4. 2018, 23:11
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-4d-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Zastávka MHD Pučálka (na hranici lokality) by byla vhodná krytá před nepřízní počasí. Ulice Na Pučálce potřebuje nový povrch. Budova technického zázemí pro zahrádkáře v osadě nepůsobí esteticky a bylo by vhodné ji opravami a úpravami zpřístupnit veřejnosti/turistům jako orientační, záchytný, odpočinkový, občerstvovací bod. Chybí kanalizace.

3. 4. 2018, 00:33
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-4d-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Bez komentářů k 3.4.

3. 4. 2018, 10:49
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 886-4d-SUM-0

Starý Veleslavín

S návrhem pro vybavenost nelze souhlasit, protože individuální regulativy veřejné vybavenosti ejsou stanoveny.

veronika zapletalová:

10 připomínek

Mimo to není co připomínkovat.

V textové části MPP uvádí v teoretickém základním členění veřejné vybavenosti, že bude podrobněji stanoveno. Prakticky však k lokalitě není stanoveno nic. Je vydána na pospas dopravě a neřízené husté a vysoké zástavbě developerů. Veřejná vybavenost ale musí být uvedena v legislativě. Je jasné, že bude li nekomerční, developer ji nevystaví. Je placena z daní. Město je povinno se starat o své obyvatele. Takto to může vypadat, že se povolí developerům a silničářům výstavba, ale co to bude znamenat pro okolí už je vedlejší.

Developer, chce li stavět, by měl mít jako podmínku k výstavbě výstavbu návazné infrastruktury.
Bez ní by vůbec neměl stavební povolení dostat. Jde o školy, školky, veřejná prostranství, rekreační plochy, zdravotní péči, bezpečnou dopravu, kulturní zařízení atd.
Přibyde li např. ve staré teplárně několik stovek bytů, paralelně ve Strnadově zahradnictví, po krajích Evropské a celé nové město ve Vokovicích, jde o mnoho tisíc (6 000??) lidí navíc v přehuštěné oblasti několika čtverečních km. Proto je současná výstavba považována za diletantskou a nekoncepční. vznikají problémy, které se řeší jen dalšími nekoncepčními návrhy a realizacemi.

Veřejná vybavenost na Starém Veleslavíně v současné době ZCELA chybí. I to je důsledek narůstajíácí dopravy. Lidé se pohybují auty, ve kterých jsou před auty bezpečnější. To je špatně.

Dle architekta Vladana Hodka: Pro veřejnou vybavenost dává metropolitní plán jen velice obecné regulativy, které nemohou fungovat.
Komerční vybavenost metropolitní plán nereguluje. Pravidla pro umisťování jsou popsána v článcích 184 -191 textové části. Vybavenost se může v odůvodněných případech odchýlit od obecných podmínek, které jsou stanovené pro území. Zejména typem struktury a výškou. Protože komerční vybavenost plán neřeší a umisťuje se v zastavěném území, lze dovodit, že je legální vybourat kus bloku a vestavět tam administrativní nebo obchodní centrum, které navíc ani nemusí ctít okolní výšku ani formu. Ve výkrese je rekreační vybavenost vyznačena plochou, ale občanská jen bodem. Vyznačení bodem je naprosto nedostatečné. (V oblasti U Potoka není vyznačeno ani bodem.) Navíc plán umožňuje měnit účel a stávající plochu dostavovat něčím jiným, pokud plochu stávající vybavenost nepotřebuje. Není problém si představit, že je možné s plochou nakládat v principu libovolně. Plán sice požaduje dle struktury 5% hrubých podlažních ploch pro vybavenost, ale jak a čím se naplní nedefinuje. Kromě toho toto nelze vztahovat na lokalitu. Využívají ji okolní lokality ale hlavně i mimopražští, což plán vůbec nezohledňuje. Regulace tímto zůsobem není možná. Je nutné plochy vymezit a pro komerční vybavenost vymezit bloky, nebo jejich části a jinde to regulovat poměrem. Jinak je možné ve stabilizovaném území vše. Pokud toto byl záměr, popírá smysl územního plánu, který má dát návod státní správě a lidem jistotu jak bude prostor ve kterém žijí vypadat.

3. 4. 2018, 16:39
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-4d-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Veřejná vybavenost je nedostatečná. Nový plán s doplněním chybějící občanské vybavenosti nepočítá. Jedna MŠ, které se nyní přestavuje, ale kapacitně absolutně nestačí. Žádná základní škola pro cca 10tis. obyvatel Vokovic v této lokalitě. Žádný plán zřídit třeba malé náměstí před praktickou ZŠ a doplnit zeleň k oddělení residenční zóny a školy od dopravní tepny Evropské. Plán ani nezaručuje zachování hudební školy nebo sportovního areálu SK Aritma (sice zahrnut do lokality Džbán, ale využívají jej mimo jiné i obyvatelé Vokovic). S komerční vybaveností se zřejmě nepočítá vůbec.

4. 4. 2018, 22:08
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-4d-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Zcela nedostatečné.
Nezodpovědné nevyvážení masového nárustu podlažních pater budov kolem Evropské a předpokldu integrovaného dopravního uzle oproti nulové snaze k vymezováním ploch veřejné vybavenosti..Soudobé město je bez veřejné vybavenosti? Veřejná vybavenost vyznačena není, to není správně.

Dle architekta Vladana Hodka: Pro veřejnou vybavenost dává metropolitní plán jen velice obecné regulativy, které nemohou fungovat.
Komerční vybavenost metropolitní plán nereguluje. Pravidla pro umisťování jsou popsána v článcích 184 -191 textové části. Vybavenost se může v odůvodněných případech odchýlit od obecných podmínek, které jsou stanovené pro území. Zejména typem struktury a výškou. Protože komerční vybavenost plán neřeší a umisťuje se v zastavěném území, lze dovodit, že je legální vybourat kus bloku a vestavět tam administrativní nebo obchodní centrum, které navíc ani nemusí ctít okolní výšku ani formu. Ve výkrese je rekreační vybavenost vyznačena plochou, ale občanská jen bodem. Vyznačení bodem je naprosto nedostatečné. (V oblasti U Potoka není vyznačeno ani bodem.) Navíc plán umožňuje měnit účel a stávající plochu dostavovat něčím jiným, pokud plochu stávající vybavenost nepotřebuje. Není problém si představit, že je možné s plochou nakládat v principu libovolně. Plán sice požaduje dle struktury 5% hrubých podlažních ploch pro vybavenost, ale jak a čím se naplní nedefinuje. Kromě toho toto nelze vztahovat na lokalitu. Využívají ji okolní lokality ale hlavně i mimopražští, což plán vůbec nezohledňuje. Regulace tímto zůsobem není možná. Je nutné plochy vymezit a pro komerční vybavenost vymezit bloky, nebo jejich části a jinde to regulovat poměrem. Jinak je možné ve stabilizovaném území vše. Pokud toto byl záměr, popírá smysl územního plánu, který má dát návod státní správě a lidem jistotu jak bude prostor ve kterém žijí vypadat.

5. 4. 2018, 21:25
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-4d-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Nedostatečné. Plán uvádí pouze: „Nejsou stanoveny.“

Dle architekta Vladana Hodka: Pro veřejnou vybavenost dává metropolitní plán jen velice obecné regulativy, které nemohou fungovat.
Komerční vybavenost metropolitní plán nereguluje. Pravidla pro umisťování jsou popsána v článcích 184 -191 textové části. Vybavenost se může v odůvodněných případech odchýlit od obecných podmínek, které jsou stanovené pro území. Zejména typem struktury a výškou. Protože komerční vybavenost plán neřeší a umisťuje se v zastavěném území, lze dovodit, že je legální vybourat kus bloku a vestavět tam administrativní nebo obchodní centrum, které navíc ani nemusí ctít okolní výšku ani formu. Ve výkrese je rekreační vybavenost vyznačena plochou, ale občanská jen bodem. Vyznačení bodem je naprosto nedostatečné. (V oblasti U Potoka není vyznačeno ani bodem.) Navíc plán umožňuje měnit účel a stávající plochu dostavovat něčím jiným, pokud plochu stávající vybavenost nepotřebuje. Není problém si představit, že je možné s plochou nakládat v principu libovolně. Plán sice požaduje dle struktury 5% hrubých podlažních ploch pro vybavenost, ale jak a čím se naplní nedefinuje. Kromě toho toto nelze vztahovat na lokalitu. Využívají ji okolní lokality ale hlavně i mimopražští, což plán vůbec nezohledňuje. Regulace tímto zůsobem není možná. Je nutné plochy vymezit a pro komerční vybavenost vymezit bloky, nebo jejich části a jinde to regulovat poměrem. Jinak je možné ve stabilizovaném území vše. Pokud toto byl záměr, popírá smysl územního plánu, který má dát návod státní správě a lidem jistotu jak bude prostor ve kterém žijí vypadat.

6. 4. 2018, 17:47
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-4d-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

V lokalitě jsou různá hřiště a ostatní plochy, které skýtají vzácný prostor pro kreativní využití, nepotřebují zastavět.

7. 4. 2018, 22:11
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-4d-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

V plánu chybí vymezení i stávající občanské vybavenosti.

9. 4. 2018, 22:15
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-4d-SUM-0

Dlabačov

Občanská vybavenost – nedostatečná ochrana - co doplnit

Vladan Hodek:

Návrh plánu na definování občanské vybavenosti do značné míry rezignuje. Je to zásadní nedostatek. V Příloze proto navrhuji plochy, které je vhodné pro veřejnou vybavenost rezervovat. Dále jsou vyznačeny místa, kam je vhodné směřovat komerční vybavenost. V lokalitách by toto mělo být součástí individuálních regulativů. Pro přehlednost doporučuji, aby na výkrese byla alespoň plovoucí značka viz. výkres

5. 5. 2018, 23:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-4d-SUM-0

4e. Máte připomínky k vymezeným veřejně prospěšným plochám a opatřením?
(nevyřízeno 38 z 38)

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Špatně vyznačené VPO pro ochranu archeologického dědictví 925-925/21, jedná se o historické jádro kolem Starého náměstí? Není mi jasné, jak do území zasahuje břevnovská radiála nebo územní rezerva pro ni.
Moc dopravních staveb v rámci jednoho malého území.

31. 3. 2018, 14:56
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 213-4e-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Vyznačené veřejně prospěšné opatření pro založení prvku ÚSES se kryje s vyznačeným návrhem břevnovské radiály. Řešení břevnovské radiály není ani nastíněno, není pak vůbec jasné, jak bude jižní okraj lokality vypadat. Zařazení staveb zhoršujících situaci Pražanů do kategorie VPS není vhodné.

31. 3. 2018, 19:57
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-4e-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Lokalita má 64 ha. Kromě šestipodlažních domů a rychlodráhy na její hranici je zde naplánováno parkoviště, dvě nádraží, dvě tramvajové tratě, podjezd pod tratí a lokalitu přetíná stávající frekventovaná silnice Drnovská. V těsné blízkosti je městský okruh, několik dálnic a letiště. V podstatě se jedná o bydlení v dopravním uzlu.

2. 4. 2018, 23:14
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-4e-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Parcela 4646/3, která je součástí ZOJ, je mylně v mapě vybarvena jako les, přestože v reálu jsou tam k vidění (stejně jako v celé osadě) chatky, zahrádky a pro osadu typická zeleň.

3. 4. 2018, 00:34
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-4e-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

Navrhované řešení celé oblasti Bílé Hory je nesmyslné a se zásadními dopady na všechny další lokality Prahy 6 směrem do centra. Rozšíření Karlovarské a paralelní výstavba Břevnovské radiály přivede do oblasti a do Prahy další množství aut z neřízené výstavby kolem Prahy a povede k dalšímu dramatickému zhoršení situace větší části Prahy 6. Návazné komunikace nemůžou tuto dopravu pojmout. Připomínám, že v posledních letech vycházela Praha 6 vstříc chodcům alespoň instalací bezpečnějších přechodů. Tím došlo ke zúžení řady ulic a snížení její průchodnosti pro auta. Podle mne první krok správným směrem. A teď chceme strategicky přivést další auta? Všechny komunikace z Vypichu do centra (Bělohorská, Ankarská i Kukulova) jsou plně nebo lokálně jednoproudé a vedou do už teď dopravně přetížených oblastí. Na Vypichu vzniká realizací dvou zamýšlených VPS potenciální špunt ještě horší, než je tomu doposud včetně dalšího zvýšení hladiny exhalací. Jediným realistickým řešením v zájmu občanů je regulace vjezdu vozidel do Prahy spojená s investicemi do záchytných parkovišť a MHD.
VPS v lokalitách Motolský háj a Bílá Hora jsou proti zájmu veřejnosti přinejmenším Prahy 6.

3. 4. 2018, 10:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-4e-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

Veřejně prospěšná stavba 910-610/-/15 Komunikační propojení Bubenečská - Milady Horákové
je nepřijatelná. Praha 6 odvedla kus práce ve snaze snížit komunikační zatížení Dejvické. Vjezd pro auta z Vítězného náměstí byl nahrazen odpočinkovou plochou stejně jako výjezd na Hradčanskou. Tato opatření hodnotím velmi pozitivně a myslím si, že by mohla jít ještě dál ve smyslu omezení vjezdu nerezidentních aut s cílem udělat z Dejvické klidný nákupní bulvár. Metropolitní plán ale dělá z Dejvické tepnu metropolitního významu, vrací sem dopravu z ul.Milady Horákové, jakoukoliv snahu zklidnit tuto část Dejvic včetně Bubenečské ulice staví úplně na hlavu a vrací nás o 10 let zpět. Tato stavba rozhodně není veřejně prospěšnou stavbou.

3. 4. 2018, 12:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-4e-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

11 příspěvků

MPP UVÁDÍ JAKO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPTŘENÍ NA VELESLAVÍNĚ POUZE NEŽÁDOUCÍ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. tO JE NEPŘIJATELNÉ.
To charakterizuje jeden ze základních problémů a nepochopení situace Metropolitním plánem. Veřejná prospěšnost není jen automobilová doprava, ke všemu navíc velmi veřejně neprospěšná.

Kdo a jak se určuje veřejná prospěšnost???

NESOUHLAS STAVBÁM, KTERÉ MPP UVÁDÍ:
- estakáda propojení Petřiny Veleslavín - výrazně nežádoucí kontraverzní stavba.
- parkoviště P+R - Veleslavín s autobusovým terminálem - Stejně tak je nežádoucí naddimenzované P + R parkoviště na Evropské. Obě stavby do oblasti přivedu další motorovou dopravu. Víc silnic dopravu neodlehčí, naopak prostor dopravou zatíží.
- Praha Kladno je Buštěhradská dráha? Chybí její zakrytí.
- Nerozumím, co je trasa metra A - prodloužení ze stanice Dejvická dle ZÚR. Vyřešení dopravy na letiště a následně Kladno je samozřejmě nejlepší metrem.
Jediní, komu tyto stavby jsou prospěšné a kdo v Praze vládne jsou silničáři.

Veškeré potenciálně prospěšné stavby v metropolitním plánu chybí.
CHYBA JE V PRINCIPU. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY MĚSTU NENÍ HUSTŠÍ DOPRAVNÍ SÍT.!!
Chceme mít zdravé město, zelené město.
Je potřeba vytvořit podrobné územní studie.

CHYBĚJÍCÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, KTERÉ JE POTŘEBA VYMEZIT A POSTARAT SE O NĚ
- Veřejný prostor přátelský k chodcům a nemotorové dopravě.
- Je to struktura zelených koridorů, sítě, přes kterou se dá příjemně bezbarierově projít skrze Prahu, tak, aby plochy na sebe navazovyly, vytvářely pěší a cyklistické "silnice, magistrály", cesty a drobné opečovávané pěšiny.
- Je to struktura větších a menších náměstí a ploch na zastavení, posezení, navázání kontaktu, dětských hřišt, ale ne těch, kam zavíráme děti do klece, těch přírodně parkových. Hřišt pro starší děti a dospělé, plácku, kde je možné si hrát s míčem. Parky, zelené plochy s vodními prvky tlumícími extrémní výkyvy počasí, které nás pravděpodobně ještě čekají.
- bezpečný přechod pro chodce mezi starou teplárnou a zámkem přes Buštěhradskou dráhu.
- Bezpečný přechod a celková civilizace prostředí Veleslavínské křižovatky. Vytvořit z dopravního uzle náměstí, křižovatku veškerou dopravou pod úrovní země.
- bezpečný přechod a celková civilizace prostředí Evropské třídy.
- veřejně prospěšná je infrastruktura kulturních zařízení, škol, školek, kulturně sportovních zařízení jako sokol, DROBNÝCH obchodů, veřejného stravování, kavárny atd.

Je nutné, aby v zákoně bylo přímo pro stavební úřad zadání, kolik veřejně prospěšných ploch a jaké podmínky má mít developer při výstavbě nových budov. Pro oblast by toto mělo být výchozí a developer by se do podmínek měl snažit vejít. Je to on, který bude mít z výstavby zisky. Je špatně, když developer získá stavební pozemek, a teprve pak se KÚR nebo úřad snaží upozorňovat, že mimo byty, které prodá by na místě také, prosím pěkně, mohla být školka a galerie. A to je vše? Co všichni ti lidé narůstající po tisících včetně svých aut budou dělat v místě, kde není vůbec nic, ani prázdný veřejný prostor??

3. 4. 2018, 17:17
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-4e-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Nejsou navrženy žádné nové veřejně prospěšné plochy - např. náměstí před praktickou ZŠ u vjezdu do Vokovic, které by respektovalo charakter lokality zahradní město.
MP nepočítá pro lokalitu ani jediný návrh, který zlepší kvalitu života stávajících rezidentů. Chybí veřejná prostranství se zelení, chybí občanská vybavenost. Nevidím jediný návrh, který respektuje pohyb chodců a cyklistů v lokalitě. Právě naopak – MP svými návrhy podporuje individuální dopravu, která už nyní lokalitu naprosto znehodnocuje. Chodníky mnohdy neodpovídají zákonné normě, takže pohyb chodců není jen nepříjemný, ale také nebezpečný (u dopravně přetížených ul. Vokovická a Na Krutci). Vzhledem k tomu, že Vokovice jsou rezidenční oblastí v těsném sousedství Divoké Šárky, kde se pěší a cyklisté vyskytují v velkém množství, je nutné jim vytvořit bezpečný prostor omezením individuální automobilové dopravy (např. úplným zastavením tranzitní automobilové dopravy, která nemá v rezidenční oblasti co dělat). Jako zásadně nevyhovující hodnotím prostředí kolem MŠ a ZŠ ve Vokovicích (hluk, emise, nebezpečná hustota provozu).

4. 4. 2018, 22:09
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-4e-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Veřejně prospěšné stavby uvedené v MPP pro lokalitu se zde týkají v podstatě jen silnic a motorových vozidel, a to důsledně tranzitu. Postrádám cokoliv, co by pro místní bylo veřejně prospěšné.
Viz připomínky v otázce 4b, tedy k dopravní infrastruktuře.

Uvedené propojení Petřiny Veleslavín sběrnou silnicí městského významu by přivedlo do oblasti pouze víc aut., je silně nežádoucí, devastující okolí, nákldné, absurdní.

Parkoviště P+R by mělo být umístěno podle původního plánu za městem na Dlouhé míli, ne v obytné zástavbě. Jeho navrhovaná výška MPP 6-8 pater je šílená. Zřízení P+R je z hygienického a právního hlediska protiprávní.

Buštěhradská dráha by měla být zakrytá až do stanice Veleslavín a na jejím povrchu zelená cyklostezka..

Nádraží pro vnější autobusovou dopravu by mělo být také mimo obytnou lokalitu. Zácpám u současného nádraží by možná pomohl vjezd z jeho západního konce, tedy jeste před vjezdem na křižovatku Veleslavín.

Ve Veleslavíně místo P+R postavit multifunkční budovu vč. obchodů.
Souhlasím, jen by bylo dobré aby místní občané byli přizváni a mohli ovlivnit výsku a funkci multifunkční budovy. Ještě lépe bych si namísto P+R představoval Park a budovy s obslužností jen pro potřeby místních - obchod, atd. Žádné byty, žádné office centrum.REAKCE NA KONKRÉTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V LOKALITĚ
NE Propojení Estakádě Petřiny Veleslavín
NE parkoviště P + R v obytné zoně, ale za městem na Dlouhé Míli
NE Bus nádraží prro vnější bus dopravu zde, ale na dlouhé míli
NE odkrytá železniční trat Praha - Kladno - ale zakrytá až do nádraží Veleslavín

ANO dokomponování metropolitní třídy Evropské - zohlednění chodců, důraz na logiku dopravy, bezpečnost, rozvolněné okraje Evropské, tedy zelen, terénní valy, odhlučnění, nízká postupně se navyšující architektura, alej vzrostlých stromů, logika zastávek, parky, zohlednit kulturní ostrovy v okolí, informace, obchody, pěší prostupnost.

ANO vytvoření integrovaného dopravního uzle - obtížný úkol, vytvořit na něj mezinárodní soutěž, i pro výchozí data pro zadání soutěže,
V PRINCIPU JE CHODEC, ČLOVĚK, CHŮZE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVEK DOPRAVY.
HNED PO TÉ DOPRAVA VEŘEJNÁ.

NE podporovat individuální automobilovou dopravu
ANO - podporovat chodce, MHD, bezmotorovou dopravu, ((např. elektrokola.)

Cílem lokality je podle MPP dokomponování metropolitní třídy Evropské a vytvoření integrovaného dopravního uzle. Co je ale představa dokomponování a integrace? Nic pozitivního z MPP moc nejde vyčíst. To co MPP uvádí je nekonečné další navýšení staveb, zastavěných ploch, více silnic, tedy více aut a více problémů, dokola zde jmenovaných, s nimi souvisejících.

5. 4. 2018, 21:28
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-4e-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Obyvatelé lokality 121 i obyvatelé přilehlých lokalit s návrhem VPS 910-610/-/113 Propojení Veleslavín - Petřiny ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ.

Tato VPS je pro lokalitu 121 U Potoka DEVASTUJÍCÍ a VÝZNAMNĚ DEGRADUJE rezidenční charakter přilehlých lokalit.

Správným systematickým a strategickým řešením dopravní infrastruktury je dokončení Bělohorské radiály a Pražského okruhu. V tomto kontextu NEMÁ propojení Veleslavín - Petřiny ŽÁDNÉ DLOUHODOBÉ PŘÍNOSY.

Plán VPS 910-610/-/113 je dále v rozporu s plánovaným potenciálem transformační plochy 412/121/5228. Metropolitní plán Prahy je díky tomu nekonzistentní a NEMÁ PRÁVNÍ UZNATELNOST.


6. 4. 2018, 17:59
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-4e-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

V odstavci veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření bych u obory Hvězda čekala veřejně prospěšné opatření pro založení prvku ÚSES, v listu lokality je ale uvedena břevnovská radiála a mimoúrovňová křižovatka Vypich. Velká dopravní zátěž bude mít negativní vliv na přírodní památku, zhorší její rekreační využití a také už nyní špatnou prostupnost z jiných lokalit.

6. 4. 2018, 22:28
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-4e-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Navrhované řešení celé oblasti Bílé Hory a Vypichu je nesmyslné a se zásadními dopady na všechny další lokality Prahy 6 směrem do centra. Rozšíření Karlovarské a paralelní výstavba Břevnovské radiály přivede do oblasti a do Prahy další množství aut z neřízené výstavby kolem Prahy a povede k dalšímu dramatickému zhoršení situace větší části Prahy 6. Návazné komunikace nemůžou tuto dopravu pojmout. V posledních letech vycházela Praha 6 vstříc chodcům alespoň instalací bezpečnějších přechodů. Tím došlo k zúžení řady ulic a snížení její průchodnosti pro auta, to je první krok správným směrem. A teď MPP do této oblasti strategicky přivádí další auta? Všechny komunikace z Vypichu do centra (Bělohorská, Ankarská i Kukulova) jsou plně nebo lokálně jednoproudé a vedou do už teď dopravně přetížených oblastí. Na Vypichu vzniká realizací dvou zamýšlených VPS potenciální špunt ještě horší, než je tomu doposud. Navíc výduchy z Břevnovské radiály (pokud povede tunelem) budou ohrožovat celou oblast koncentrovanými škodlivinami. Jediným realistickým řešením v zájmu občanů je regulace vjezdu vozidel do Prahy spojená s investicemi do záchytných parkovišť a MHD. VPS v lokalitách Vypich, Motolský háj a Bílá Hora jsou proti zájmu veřejnosti přinejmenším Prahy 6.
Břevnovská radiály je v územním plánu naplánovaná částečně na povrchu a částečně tunelem, to v případě MPP není. Pokud má vést celá po povrchu je to úplně špatně. Navíc tato radiála koliduje se spojnicí stanice metra Motol s oblastí Kauflandu na Vypichu (viz Generel P6 - "Vybudování propojení ulice Kukulova u stanice Nemocnice Motol a ukončení ulice Bolívarova od 6. kaple hájecké cesty, resp. od přístupu na parkoviště OC Kaufland")

7. 4. 2018, 22:19
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-4e-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

Parcely Liboc p.č. 282 a 283 (plocha E, Příloha 2) v současnosti je na nich umístěn archeologický park navrhujeme vyčlenit pro veřejnou vybavenost.

17. 4. 2018, 17:51
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 212-4e-SUM-0

Dlabačov

Veřejně prospěšná opatření – jsou vymezená opatření opravdu prospěšná?

Vladan Hodek:

V území je vymezena tramvajová trať a dešťová usazovací nádrž. TT nemá do území praktický dopad, protože už přes lokalitu vede. DUN je však lépe specifikovat. Není přípustné aby to byla betonová nádrž v parku.

5. 5. 2018, 23:10
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-4e-SUM-0

Letiště Václava Havla

samospráva nehájí zájmy občanů

Ilona Al-Jumaily:

pochybnosti občanů o skutečné potřebě VPS

16. 5. 2018, 00:26
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 604-4e-SUM-0

Buštěhradská dráha

Shrnutí k 20.5.2018

Pavel Charvát:

Nesouhlas veřejnosti Prahy 6 s následujícími VPS:
- 910-610/-/15 Propojení Milady Horákové a Bubenečské
- 910-610/-/113 Propojení Veleslavín - Petřiny

21. 5. 2018, 19:27
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 708-4e-SUM-0

5a. Podívejte se, jak územní plán splňuje vaše očekávání a představy o využití území. Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde stávající územní plán má nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území? Je ve vymezeném území problémové místo, které podle vás územní plán neřeší?
(nevyřízeno 10 z 10)

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Stávající Územní plán vede lokaltu 810 jako PZO - pozemky zahrad a zahrádkových osad, což se jeví jako logické a osvědčené řešení vzhledem k využití ploch. Nejsevernější část parcely 4648/1 označuje ÚP jako ZMK - zeleň městská a krajinná, opět správně dle skutečného využití, je zde zeleň, udržovaná louka a rybníček. Územní plán se s plochou zahrádkových osad a přilehlých zahrad a sadů vypořádal poměrně dobře a neohrožuje zdejší lokalitu nekontrolovatelným zastavěním nežádoucími stavbami jiného charakteru, než jsou zahradní altány a chatky a patřičné technické i hygienické zázemí.

3. 4. 2018, 00:39
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-5a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

20 komentářů
V podstatě všechny komentáře spadají spíš do otázky 7a, tedy hiodnotí nově vznikající Metropolitní plán, ne k stávající Územní plán Prahy. Myslím si, že tady chtělo v otázce víc upozornit, že se ptá na současný Územní plán.
Komentáře z této složky budou zahrnuty ke komentářům k MPP v bodě 7a.

Ve stávajícím územním plánu je víc zeleně, to je dobré a Zámek jako veřejný prostor, to je také dobré.

3. 4. 2018, 18:25
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-5a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Oblast 411/327/2001 by neměla být vyznačena jako zastavitelná obytná lokalita, ale spíše jako lokalita rekreační, aby nehrozilo, že vyvolá další nároky na dopravu Vokovickou ulicí.
Pozemek parcelní číslo 237/19, který má zamýšlenou stávající výšku výstavby číslo 4 je neúnosný vzhledem k blízkosti vysokého napětí, kterému by se touto výškou budova značně přiblížila.
Biokoridor kolem potoka v MPP není vyznačen zeleně. Proč? Je potřeba ho chránit, opečovávat. Lidé potřebují chodit k vodě, procházet se kolem vody, okolí je důležitým revitalizačním centrem.
Stejně tak zmizela zeleň v okolí praktické školy, tedy mezi školou a Evropskou a školou a smyčkou. např. parcela 8/1 byla vedena v územním plánu jako zeleň městská a krajinná a v MP již není jako zeleň vůbec vedena. Jedná se o plochu více než 0.5 ha. V současné době každý metr zeleně by se měl chránit.

4. 4. 2018, 22:09
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-5a-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Stávající územní plán je šťastnější řešení, i přes množství vyjímek, díky vymezeným plochám funkčnosti, než Metropolitní plán navýšující město podle čtverců 100 x 100m bez vymezení potřebné nekomerční infrastruktury.

V novém MPP výrazně ubylo všude zeleně na úkor zastavitelných ploch. Plochy se zastaví samy, budou majitelům vydělávat, zelen je potřeba chránit a to právě Metropolitním plánem a legislativou.
Je třeba zastavit výstavbu a zcela zmenit pravidla

Srovníní s plánováním 12. mil. Pažíže - deset týmů a rozsáhlá konzultace s veřejností : Celý proces plánování Paříže byl zahájen povoláním deseti mezinárodních urbanistických týmů, které mezi červnem 2008 a dubnem 2009 vypracovaly návrhy vizí rozvoje Velké Paříže. Během méně než jednoho roku tak metropole s dvanácti milióny obyvatel získala deset různých alternativ rozvoje, které následně konzultovala s veřejností. Konzultace probíhaly formou půlroční výstavy či série prezentací, vedla se diskuze mezi politickou reprezentací, autorskými týmy, odborníky se zkušenostmi z podobných zahraničních měst a v neposlední řadě občany.

Konkrétně je v územním plánu na rozdíl od MPP správně vyznačena zelen v lokalitě.

Postavit výškový dům a pak řešit infrastrukturu ... to bude to, co umožní nový MP. Metropolitní plán musí řešit to, jak se kam nekdo může dostat, jak tam může zaparkovat a teprve pak může řešit co lze a co nelze zastavět... Pokud je jasné, že nová výstavba přivede do oblasti 1000 lidi a 400 vozů za den navíc na jednoho developera z několika, musí být předem vymyšlena infrastruktura... teprve pak je možné povolit výstavbu... jak to vypadá, když se to děje obráceně, je viditelné dnes na mnoha místech lokality Veleslavín a okolí.

P+R a terminál busů u stanice metra zde -v obytné části Prahy, nemá co dělat, je nutné ho přesunout na okraj města na Dlouhou Míli a ke stanici Praha Ruzyně.6. 4. 2018, 13:25
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-5a-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Území je v podstatě z větší části zeleň a jako takové by mělo zůstat. Pro lidi i pro živočichy (zejména ptáky).

7. 4. 2018, 22:20
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-5a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Hlavní připomínky se týkají Buštěhradské dráhy a využití zelených ploch.

Buštěhradská dráha - vzhledem k informacím od místostarostky arch. Smutné, v MPP je chybějící
- zamýšlené přesunutí dráhy do tunelu pod Střešovickými skalami
- zelený koridor a cyklostezka v místě současného vedení Buštěhradské dráhy

Využití zelených ploch - v MPP je nedostatečně pokryto:
- pěší prostupnost
- veřejná prostranství
- cyklostezky
- ochrana zeleně
- nezastavitelná zelená území

8. 4. 2018, 10:47
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-5a-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

V lokalitě se vyskytuje několik ploch, které jsou dle stávajícího ÚP plochami zeleně, ale v MPP jsou jako plochy zastavitelné obytné (viz Příloha 1).
Jde o území ovocného sadu mezi hranicí s Ruzyní, Oborou Hvězda a kostelem (plocha A). Jedná se o nově revitalizovanou plochu veřejně přístupného sadu s novým rybníkem Tereza, který náleží k lokalitnímu parku 123/212/2524 Park v Liboci. Dále není jako zeleň /park označen parčík s mohutnou lípou na spojnici ulic V Domcích a Sbíhavá II (plocha B)a parčík za ÚMCH (plocha C). Chybí vymezení plochy zeleně v části biokoridoru u západního konce Libockého rybníka (plocha D) a plocha Dětského dopravní hřiště na Vypichu (G) jako park.

17. 4. 2018, 17:52
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 212-5a-SUM-0

Dlabačov

Stávajcí plán se zaměřuje na funkční regulace, bez prostorových vazeb

Vladan Hodek:

Plán se příliš zaměřil na funkční regulaci, ale vzájemné vazby prostorové a to ani místní ani celkové řešit nedokázal. Chybí koncepce bezmotorové dopravy.

5. 5. 2018, 23:17
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-5a-SUM-0

Nová Šárka

Chybně stanovená hranice lokality

Jana Frková:

Vymezení lokality Nová Šárka neodpovídá na severní straně lokality, kde pruhem zasahuje do přírodní rezervace Divoká Šárka na severní straně Evropské ulice

16. 5. 2018, 12:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-5a-SUM-0

Sídliště Na Dědině

Index využití lokality

Tomáš Adámek:

Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

25. 5. 2018, 10:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-5a-SUM-0

6a. Máte jakékoliv připomínky nebo poznámky k rozdílům mezi stávajícím územním plánem a metropolitním plánem, a to včetně popisu ploch, vymezení infrastruktury a ochranných pásem?
(nevyřízeno 17 z 17)

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

vše již bylo řečeno v bodu 2b. Stávající územní plán, nebyl do Metropolitního plánu včleněn, čemuž nerozumím.

22. 3. 2018, 14:57
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-6a-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Územní plán více respektuje charakter území, zachovává stávající zeleň, vyznačuje záplavové území kolem Litovického potoka. Metropolitní plán označuje celé území jako zastavitelné a chybí zařazení buštěhradské dráhy do lokalit, kterými prochází. V územním plánu je doprava na letiště řešena metrem, což se jeví jako vhodnější varianta pro obyvatele Prahy 6.

31. 3. 2018, 14:58
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 213-6a-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Metropolitní plán vymezuje lokalitu jako zastavitelnou na celém území. Územní plán více respektuje stávající zelené plochy a neurčuje je k zastavění, tj. ponechává nezastavitelné území zahrádkové kolonie u Hvězdy, zelený pás spojující oboru Hvězda s památníkem bitvy na Bílé hoře, park u kostela Panny Marie Vítězné, zeleň u Velké hospody na Bílé Hoře, zachovává izolační zelený pás kolem Karlovarské a všechny malé stávající zelené plochy. Zároveň zde není naznačeno rozšíření Karlovarské, což vzhledem k ostatním dopravním stavbám v okolí lokality je vhodnější. Celkově je zpracován detailněji s ohledem na stávající území, neurčuje plošně území k libovolnému zastavění dopravními i bytovými stavbami.

31. 3. 2018, 20:00
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-6a-SUM-0

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Územní plán lépe reflektuje dané území a jeho stávající podobu (nejen v této lokalitě). Metropolitní plán upřednostňuje rozsáhlé transformace území, zbytečně ruší zelené plochy (např. v této lokalitě jsem v územním plánu našla pojem izolační zeleň a to pro pás kolem Karlovarské, který metropolitní plán ruší), příliš zahušťuje zástavbu a zohledňuje všechny návrhy dopravních staveb, které kdy byly navrženy, takže v ně kterých lokalitách Prahy 6 jich je opravdu nadbytek. V oblasti pod Karlovarskou ulicí metropolitní plán navrhuje transformaci velké části území na obytné, ruší velkou část zelených ploch a neřeší dopravní obslužnost (dostupnost MHD) a infrastrukturu nově vzniklého území. Ruší izolační zeleň od Karlovarské ulice a nenavrhuje žádný lokální park, který by sloužil jako sportoviště / dětské hřiště. V návrhu je pouze park Ruzyňský hřbitov, který se nezdá pro dětské hřiště vhodný. Například parcela KN 848/5 je vedena jako sportovní a rekreační plocha a je v majetku hl.m. Prahy. Spolu se sousední parcelou 827/1 by vytvořila dostatečný prostor k rekreaci, který v okolí úplně chybí. Zároveň by úpravou vznikl i přístup k Ruzyňskému hřbitovu a zastávce MHD Ruzyňský hřbitov směrem od Manského rybníka. V tuto chvíli je v této části černá skládka a vyšlapaná cesta na MHD.

31. 3. 2018, 22:04
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-6a-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Zásadním rozdílem je to, že v ÚP je daná stabilizovaná lokalita jednoduše a výstižně vedena jako PZO - zahrádky a zahrádkové osady, do ní jsou zařazeny menší plochy označené jako ZMK - zeleň městská a krajinná, PS - sady, zahrady a vinice a NL - louky, pastviny. Všechny tyto plochy jsou si svým funkčním využitím velmi podobné a vystihují danou lokalitu. Postrádám rybníček.
V MP se PZO změnilo na parkový areál. Rybníček již v mapě je, nepochopitelně parc. č. 4646/3 je znázorněna jako lesní pozemek, přestože ve skutečnosti jsou tam chatičky v zahrádkách se zelení stejného typu, jako ve zbytku osady. Metropolitní plán tuto zastavitelnou, stabilizovanou, rekreační lokalitu Zahrádková osada Jenerálka se strukturou parkového areálu zachovává a stabilizuje. Ovšem textová část MP je zbytečně složitá a jen trpělivým bádáním najdeme pojem NESTAVEBNÍ doplňující pojem zastavitelná lokalita v parku, tedy i v zahrádkových osadách.
V Z01 se nelze zařadit do nabízených možností ploch, neboť "stabilizované" tam prostě nejsou a lze jen doufat, že z toho nevyplývá, že Zahrádková osada Jenerálka je najednou místo stabilizovaná - rozvojová s odkazem na čl. 96 a 88, které se vztahují k rozojovým a transformačním plochám, přičemž bych očekávala odkaz na čl. 95, kde se píše o stabilizovaných plochách. Následuje Z02 s odkazem na čl. 88, tedy opět na rozvojové a transformační zastavitelné rekreační plochy, ale chybí verze pro zastavitelnou (nestavební) rekreační stabilizovanou plochu.
Hned v Z01 se nelze zařadit do nabízených možností ploch, neboť "stabilizované" tam prostě nejsou a lze jen doufat, že z toho nevyplývá, že Zahrádková osada Jenerálka je najednou místo stabilizovaná - rozvojová s odkazem na čl. 96 a 88, které se vztahují k rozojovým a transformačním plochám, přičemž bych očekávala odkaz na čl. 95, kde se píše o stabilizovaných plochách. Následuje Z02 s odkazem na čl. 88, tedy opět na rozvojové a transformační zastavitelné rekreační plochy, ale chybí verze pro zastavitelnou (nestavební) rekreační stabilizovanou plochu

3. 4. 2018, 00:41
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-6a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

12 připomínek

OBECNĚ

Ve stávajícím Územním plánu jsou plochy vymezeny funkcí, v nově vznikajícím Metropolitním plánu je funkce zapomenuta, je vymezen výškovými čtverci 100 x 100m. Chápu, že šlo projektantům o změnu, vzhledem k počtu vyjímek, tato změna se ale nepovedla. Vyjímka potvrzuje pravidlo. Výšková zástavba bez vymezení povinné doprovdné infrastruktury, zjména nekomerční jde zcela na ruku developerům na úkor lidí.
MPP nechrání nekomerční zájmy placené daněmi. Zároven čtvrece zvedají veškerou okolní zástavbu i kolem satelitních vyšších budov, které často jsou samy o sobě omylem. Čtverce určující výškovou hladinu 100 x 100m jsou nesmysl. Jako orientace ano, ale NE jako zákon, podle kterého se má úřad řídit. Stavební úřad musí vědět, pdle čeho se může řídit.

Vše bílé je zastavitelné. To je chyba v principu. Veřejný prostor je všude, a vněm jsou vymezeny stavby jedinců. Ve vznikajícím MPP je doslova: čl.30/2 ..stavební bloky vymezené a obsloužené veřejným prostranstvím... Měl by být veřejný prostor, který je všude a všech a v něm vymezené stavební bloky. Jde o princip, ale podstatný.

V novém Metropolitním plánu na rozdíl od stávajícího Územního plánu ubývá zeleně na úkor zástavby. (Konkrétně viz níž.)

Není vymezeno dostatečné množství nestavebních bloků, tedy není vymezen chráněný veřejný prostor. To je důležité, aby území správně fungovalo, důležité pro duševní hygienu obyvatel. Je potřeba je jasně vymezit. Jinak bude zastavěno vše.

Metropolitní plán by měl být jasný a jednoznačný. Místo toho je velmi otevřený pro developery.
Státní úřad je povinen chránit veřejný zájem.
Neexisuje koncepce.
Veřejnoprospěšné stavby v plánu jsou veřejně neprospěšné. Kdo určuje veřejnou prospěšnost?
Není ve prospěch občanů.
Potřeba udělat regulační plán, územní studie. Neexistují, měly by být všude.

KONKRÉTNĚ K LOKALITĚ STARÝ VELESLAVÍN:
- Zámek je vyznačen ve stávajícím plánu jako veřejné vybavení. Zámek se všemi čtyřmi budovami zachovat pro veřejnost i v Metropolitním plánu, kde je vyznačen jako městská parková plocha sadová. Severozápadní novobarokní letohrádek může mít díky čtvercům 100 x 100 až šest pater. To je chyba rastru.
- Chybí, na rozdíl od současného Územního plánu izolační zelen podél jžního okraje Buštěhradské dráhy.
- Zmizela i zelen I z druhé strany (severní) Buštěhradské dráhy. Lokalita je také zastavitelná. Zachovat izolační zeleň.
- v územním plánu je spodní dojezd eventuelní estakády z Petřin do nádraží Veleslavín po Kladenské silnici, což je logičtější, než budovat další novou silnici na jih od tratě.
- Zmizel pruh zeleně městské a parkové v lokalitě U sadu, zmenšil se na flíček.
- Ubylo zeleně z obou stran Buštěhradské dráhy mezi Nádražím Veleslavín a Litovickým potokem. Místo toho je tam transfrmační zastavitelná plocha osm pater.
- Zmizela zelen na hranici s lokalitou Litovického potoka.
- Zmizela zelen + dětské hřiště a přeměnili se na zastavitelné bloky až čtyřpatrovými domy nad fungující Veleslavínskou teplárnou.
- Ve stejném místě nad dětským hřištěm a nad obytnou zástavbou by měla védst estakáda.
- Oblast autosalonuu byla dříve nerušící výroba a služby, nyní jde čistě o zástavbu.
- Zelen ubyla oproti původnímu plánu na jih od současné lidové školy umění, tedy staré školy.
- Zelen ubyla i přímo u křižovatky Vleslavín vedle vznikající naddimenzované budovy AFI. V novém plánu je také určen k výškové zástavbě.
- O zelen jsme přišli v rozsáhlé zahradě staré lidušky, kterou developer zbořil, vykácelma hustě zastavuje, i v zahradě starého statku v centru, kde zahrada ustoupila na úkor parkoviště prodejny přerost a švorc.

3. 4. 2018, 17:42
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-6a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Územní plán počítá s vybudováním záchytného parkoviště P+R na Dlouhé Míli a v Tobrucké (u ul. Horoměřické), v návrhu metropolitního plánu je ale parkoviště P+R umístěno na křižovatce Evropská x Veleslavínská x Vokovická. Tento nový návrh považuji za nepřijatelný, oblast bude ještě více zatížena dopravou. Naopak při realizaci parkovišť P+R na Dlouhé Míli a v ul. Horoměřické bude alespoň část individuální dopravy zachycena před vjezdem do rezidenčních oblastí.
Chybí ochrana zeleně na náměstí V středu.

4. 4. 2018, 22:10
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-6a-SUM-0

Džbán

Shrnutí komentářů

Lucie Štůlová:

Vyjadřující se občané jsou proti změnám, které by byly na základě MPP umožněny - tj. především zástaívba podél Evropské třídy mezi CUBE (Koospolem) a ulicí OSamocená a před CUBE (mezi CUBE a Evropskou), jakož i mezi CUBE a vodní nádrží, kde dokonce rastr s výškovou regulací zasahuje až do vody. Naopak změnou k lepšímu by bylo zazelenění plochy stávajícího parkoviště na konci ulice Nad Lávkou, před vstupem do oploceného areálu koupaliště.

6. 4. 2018, 09:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-6a-SUM-0

Veleslavín

Ne čtverce 100 x 100m, bez infrastruktury, chybí infrastruktura nebo prostorová funkční regulace, zatím jde o polotovar.

veronika zapletalová:

Čtverce výšek 100 x 100m nového MPP jsou nesmysl. Jako orientace ano, ale NE jako zákon, podle kterého se má úřad řídit. Stavební úřad musí vědět, pdle čeho se může řídit. V případě Metropolitního plánu si stavební úřad musí vymýšlet. Byl li by to zákon, je možné stavět ve vodní ploše Džbánu například.

V Metropolitním plánu chybí na rozdíl od stávajícího prostorová funkční regulace.
Chybí, protože plán zohledňuje výšky, ale ne infrastrukturu.Přidávání pater na metropolitní třídě o dvě a na nárožích o tři je napsáno trochu malými písmenky v legendě. Dopsat do plánu.

Obecně v Metropolitním plánu ubývá zeleně na úkor zástavby. Přitom je evidentní, že se mění klima a přibývá výkyvů počasí, zejména vysokých teplot a dlouhodobého sucha. Je nesmysl ubírat si zelen za krátkozrakou vidinou zástavby všeho na úkor zeleně.

KONKRÉTNĚ K LOKALITĚ
CHYBÍ ZELEN NA ÚKOR ZÁSTAVBY VYSOKOPODLAŽNÍMI BUDOVYMI:
- za CUbem, čtverce končí ve vodě Džbánu
- před Cubem, místo tojho jsou tam 12tipatrové budovy
- kolem Litoveckého potoka na západ od nádraží Veleslavín
- kolem Litoveckého potoka na sever od Evropské.Okolí potoka je vyznačeno zmenšeným biokoridorem, ale bez zeleně
- na jih od současné lidové školy umění, tedy staré školy. V současné době v místech JE a měl by být rozvinut park.
- na západ od křižovatky Veleslavín k nově vznikající budově AFI


Džbán a park Divká Šárka je to, co bych nazvala jako veřejně prospěšný prostor, narozdíl od silnic, které jsou veřejně prospěšné pro Metropolitní plán.


6. 4. 2018, 13:46
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 55-6a-SUM-0

Dolní Liboc

Iva Hoffmannová:

Ve stávájícím územním plánu podél Litovického potoka, hranice Obory Hvězda až po Libocký rybník vede biokoridor. Ten chybí v Metropolitním plánu, i kdy je důležitý z hlediska ochrany pohybu zvířat a obecné ochrany městské přírody. Chybí záplavové území Litovického potoka.

6. 4. 2018, 21:54
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 516-6a-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Územní plán více respektuje charakter přírodní památky, zachovává celý zelený pás kolem Hvězdy, lépe vymezuje ÚSES, nezatěžuje lokalitu mimoúrovňovou křižovatkou.

6. 4. 2018, 22:28
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-6a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Hlavní připomínky se týkají:
- Nedostatku regulativ pro vznik VPS jako jsou hřiště, sportovní plochy, pěší koridory, parky, atd.
- Úbytku zeleně a její přeměny na zastavitelné plochy
- Nedořešené dopravní infrastruktury

== Nedostatek regulativ pro vznik VPS ==

Zařazení propojky Petřiny – Veleslavín do VPS je metodicky zcela chybné, jelikož se v kontextu lokality 121 o VPS nejedná. Ve skutečnosti tato propojka lokalitu 121 významně poškozuje.

Mimo procentuální zastavenost území metropolitní plán neudává developerovi povinnost doplnit byty adekvátní infrastrukturou, něčím obecně prospěšným, ne prospěšným jen developerovi, (zelen, kultura, školky, školy, hřiště, juniorské a seniorské prostory, pěší koridory, parky, v měřítku sociální vybaveností (další supermarkety jsou zbytečné), není chráněna při výstavbě minimálně vzrostlá zeleň.

Nikde v Metropolitním plánu Prahy nevidím pohled z dětského úhlu. Kolik procent z nás jsou děti a jak je započítáváme na dalších dvacet pět let dopředu? Mají zcela jiné měřítko, vidí realitu ze zcela jiné perspektivy, mají jiné zájmy. Maximální zmínku pro dětské prostředí je tichounká připomínka, že by možná developer mohl také postavit školku?? Nebo nějakou klec, ve které by bylo pískoviště a velmi přebezpečné herní prvky. Na místě lokality nevidím ani to. Doporučuji obrátit se při koncepci na odborníky úspěšných projektů tohoto typu (ze zahraničí). Zapojit do plánování fakt, že velké procento z nás měří do jednoho metru a má zcela jiné potřeby než sedět v autě.


== Úbytek zeleně ==

Podél jžního okraje Buštěhradské dráhy byl v územním plánu výrazný pás izolační zeleně, která by izolovala jak zástavbu Starého Veleslavína, který je na kopci nad ní, jak víme zvuk/hluk stoupá, tak novou plánovanou zástavbu v bývalé teplárně. V metropolitním plánu je prostor bez jakékoliv zeleně zahuštěn pouze zástavbou s šedesátiprocentní zastaveností. Lidé nejsou slepice, aby žili v drůbežárně. V areálu bývalé teplárny je naplánováno 400 bytů, hluk z rychlodráhy a estakády by zcela obytné prostředí znehodnotil. Čtyřista bytů je hrubě předimenzováno, místo některých je potřeba udělat právě chybějící zelen.Areál bývalé teplárny spadá už podle MPP do lokality U Potoka, ale měl by krajinologicky jasně spadat do starého Veleslavína.

Zmizela i zelen (sady, zahrady a vinice) z druhé strany (severní) Buštěhradské dráhy, tedy už z lokality Kladenská. Lokalita je opět zastavitelná. Ne.

Zeleň zmizela a přeměnila se na zastavitelné bloky i nad současnou fungující Veleslavínskou teplárnou. V územním plánu byla vyznačena jako Pěstební plochy - sady, lesy, zahrady, vinice, nyní je zastavitelná až čtyřpatrovými domy. Toto místo je odjakživa nezastavené a pro obytnou výstavbu nevhodné kvůli extrémně prudkému skalnatému severnímu svahu. Zároveň se nachází po větru od bezprostřední blízkosti fungující teplárny. Foukají zde většinou západní větry od Divoké Šárky, kouř z teplárny jde tedy do centra města. Dále do čtverce se zastaveností čtyř pater spadají ololní přízemní budovy, které jsou drobně pitoreskní, přilepené na spodky skal a tvoří charakteristickou vesnickou strukturu obce. Svah v těchto místech je natolik prudký, že počítají li se jako patra budovy patra nadzemní, byly by budovy ze spodního pohledu třeba sedmipatrové. Což je hrubě k oblasti naddimenzované.
Tato část už podle nového metroplitního plánu spadá do lokality U Potoka, ale z života v místě vyplývá, že by měla spadat do lokality Starého Veleslavína.
Ve stejném místě nad obytnou zástavbou by měla védst estakáda, což by prostředí zcela pro obyvatele znehodnotilo.== Nedořešená dopravní infrastruktura ==

Chybí důstojná pěší a bezmotorová struktura cest a zelených koridorů. Do budoucna bychom auto chápali jako něco použitelného jen v krajním případě, třeba proto, že to bude drahé, nebo pomalejší, než chůze, ...

Spodní dojezd eventuelní estakády z Petřin do nádraží Veleslavín byl po Kladenské silnici, což je logičtější, než budovat další novou silnici na jih od tratě.

8. 4. 2018, 12:52
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-6a-SUM-0

Sídliště Červený vrch

Jan Vlach:

Hrubší měřítko MPP způsobuje, že na plno místech není fixována zeleň a někde jsou i zelená místa vedena jako již zastavěná.

9. 4. 2018, 22:18
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 513-6a-SUM-0

Liboc

Lenka Špičáková:

V lokalitě se vyskytuje několik ploch, které jsou dle stávajícího ÚP plochami zeleně, ale v MPP jsou jako plochy zastavitelné obytné (viz Příloha 1).
Jde o území ovocného sadu mezi hranicí s Ruzyní, Oborou Hvězda a kostelem (plocha A). Jedná se o nově revitalizovanou plochu veřejně přístupného sadu s novým rybníkem Tereza, který náleží k lokalitnímu parku 123/212/2524 Park v Liboci. Dále není jako zeleň /park označen parčík s mohutnou lípou na spojnici ulic V Domcích a Sbíhavá II (plocha B)a parčík za ÚMCH (plocha C). Chybí vymezení plochy zeleně v části biokoridoru u západního konce Libockého rybníka (plocha D) a plocha Dětského dopravní hřiště na Vypichu (G) jako park.

17. 4. 2018, 17:53
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 212-6a-SUM-0

Dlabačov

Porovnání stávajícího plánu a nového návrhu – co zlepšuje co zhoršuje

Vladan Hodek:

Nový plán ruší jak prostorovou tak funkční regulaci a ponechává takovou míru volnosti, která neumožní zákonné rozhodování, protože stavební úřad musí vědět a nesmí se domýšlet. Nelze definovat stabilizované území a zároveň připouštět jeho změnu o cca 50%. Takto pojaté regulativy umožňují velice mnoho variant výkladu a návrh se tak stává nezákonným. Stávající územní plán obsahoval příliš mnoho funkcí ale neukázal jak má fungovat město. Nový územní plán má ambici toto ukázat, ale zatím to také neukazuje.

5. 5. 2018, 23:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 30-6a-SUM-0

Letiště Václava Havla

Souhrnná námitka k popisu lokality a nedostatky viz: cílový charakter lokality 604

Ilona Al-Jumaily:

Jakýkoli rozvoj musí být podmíněn vždy kapacitními možnostmi stávající infrastruktury a její adekvátní přípravou, která bude probíhat harmonicky s plánovaným rozvojem. Rozvoj nesmí být realizován na úkor stávajících rezidentů. Plán proto musí daleko podrobněji definovat priority a podmíněnost rozvoje jednotlivých ploch.


Celoplošné vyznačení celé lokality bez řádného vyznačení stávajících bytových funkcí. (L-604-6a-0)

1- Připomínka Zachovat stávající stav a řádně vyznačit vyznačit v metropolitním plánu označení stávajících staveb OB-ZVO-E při ulicích Za Teplárnou a K letišti (zachovat stávající stav)

2- Je třeba řádně zvážit a přehodnotit skutečný cílový charakter lokality.

Bylo by vhodné oddělit zájmy Letiště Václava Havla, Český Aeroholding, a.s. a ostatních akcionářů - letištní lokality, od stávajícího okolí letiště samostatně

3- rozdělit lokalitu 604 na dvě části,
- jedna část - lokalita od plánované nové RWY ke stávajícímu letišti terminály 1 a 2
- druhá část - lokalita směrem od 610/-/115 souběžná část s úsekem ul. Za Teplárnou směrem k lokalitě 906.

4- Zachovat /zřídit pásy izolační zeleně, oddělující novou letovou dráhu a ochranné pásmo od ostatní lokality - tam lze vytvořit bezpečnostní oplocení

Před pásmem izolační zeleně lze umístit stavby, porosty či jiné řešení, které omezí hlukovou zátěž z plánované RWY i železniční dráhy (měla být zahloubená, nynější zpracování Z 2975 ) a na ostatní lokalitu od ul. Za Teplárnou. (vedle stávajícího pásu IZ) souběžně s plánovanou komunikací 610/-/115 na straně k plánované letové dráze .

5- Nespojovat vše v jednolitý komplex mixu zájmů státních, soukromých, veřejných v jeden komplex sledující pouze VPS ...
Příklad:
900/VPS a veřejně prospěšná opatření
910-660/-/1 Nová paralelní vzletová dráha (RWY 006/24L) na Letišti Václava Havla
a rozdíl s
Prague airport park, (stavba komplexu budov spol. AZA trade s.r.o) , sousedící s nemovitostmi při ulici Za teplárnou, to vše lokalita 604 Letiště Václava Havla atd...

6- Zabránit vzniku dalšího komplexu skladovacích , výrobních a jiných hal - dalšího skladového areálu 10 km od centra města,
(obdoba devastace Tuchoměřic) pro zachování vstupní vizitky do Prahy a zachovat tak optické propojení s Divokou Šárkou

7- Řádně zvážit skutečnou potřebu další RWY , když na protější straně Prahy se plánují rozvoj další 3 letiště ve stejném koridoru. (rozvoj pro civilní dopravu Letiště Vodochody, 597 / Letiště Kbely, 599 / Letiště Letňany)

8- Při současném hlukovém a emisním zamoření okolí letiště a předpokládaném zhoršení stavu ještě z plánovaného dálničního okruhu, to vše s dopadem na hlavní město.
8- Železnice nebo metro
Pro kvalitní perspektivní a moderní obsluhu všech terminálů letiště je vhodnější varianta metra, Nejlépe přímá trasa do Nádraží Veleslavín. Železnice s odbočkou na Jeneček (ani tram.) nebude zapotřebí, bude-li trasa metra se zastávkami při terminálech 1a 2, 3, včetně Dlouhá míle- variantou přestupu na železniční spoj (Kladno) nebo až na Veleslavíně a jiné varianty. Další vhodný výstup by byl v Divoká Šárka, s pokračováním až k Nádraží Veleslavín.
Ke zpracování lze využít již propracované podklady jak ohledně metra, tak ohledně železniční odbočky. Řešení metra je rychlé, praktické, moderní, čímž by stále uváděný zájem o pohodlí cestujících byl i komfortnější. nežli návrh vlakového spoje do centra (cestující cestují s kufry, vznikne stejný problém jako nyní u autobusu, kufry na sedačkách a málo místa)

- Plánováním zastávky železnice Dlouhá míle a autobusového nádraží, parkoviště P+R, tramvajové zastávky, (možná varianta stanice metra )
Bude třeba ve stejné oblasti další občanskou vybavenost jak pro pohodlí cestujících tak pro občany jedoucí z/do zaměstnání
Z tohoto důvodu bude vhodnější v oblasti zřídit parkové plochy (zeleň) , odpočívadla, prostory pro čekání na spoje atd. tak, aby reprezentativně lokalita odpovídala reprezentativnímu vstupu do hlavního města ČR.

Bude třeba řádně dopracovat hodnocení dopravní zátěže pro okolí a navazující lokality Prahy 6, které se již nyní potýkají s náporem dopravy a napojení sjezdu z okruhu bude se situace jedině zhorší a nynější návrh metropolitního plánu tuto situaci neřeší.

16. 5. 2018, 00:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 604-6a-SUM-0

Nová Šárka

MP ignoruje zelené plochy

Jana Frková:

Metropolitní plán oproti stávajícímu územnímu dává velkou volnost měnit účel a způsob využití území. V principu zná jen plochy zastavitelné a nezastavitelné. Zelené plochy nepovažuje za významné a zahrnuje do zastavitelného území .

16. 5. 2018, 12:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-6a-SUM-0

7a. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?
(nevyřízeno 93 z 93)

Nová Šárka

Jana Frková:

Téměř všechny připomínky jsou formátu ZÁSADNÍ. Pro tuto lokalitu se sešlo kolem 80 připomínek.
Věnujte pozornost všem příspěvkům Daniela Türka, které jsou věcné, odborné a vyargumentované.
Shrnutí zásadní připomínek:
Hranice lokality Nová Šárka je vymezena v návrhu Metropolitního plánu tak, že zásadním způsobem otevírá prostor pro změnu rázu lokality. Vizuální i faktické propojení stávající obytné zóny s přírodou bude narušeno. Plánovaný prostor k výstavbě není dostatečný pro stavby včetně patřičné doprovodné a obslužné infrastruktury, parkoviště, komunikace, chodníky.
Jedinečný reprezentativní vjezd do metropole po Evropské se změní. Lokalita, kde je dominantní “volný prostor” bude obyčejnou ulici se zástavbou po obou stranách, exkluzivita výhledu na Šárku se získá pouze pro výškovou zástavbou.
Vymezení lokality č. 124 i na severní stranu Evropské ulice do bezprostřední blízkosti Šárky chybí opodstatnění. Napojení na obytnou zónu není intuitivní, ale je rozděleno komunikací se silnou dopravou. Nová tramvajová trať na Dědinu povede ulicí Vlastina, napojení na MHD bude znamenat budování nových přechodů pro chodce, vjezdů, výjezdů narušení plynulosti dopravy na klíčové komunikaci. Metropolitní plán zmiňuje pouze napojení na plyn a teplo.
Při přípravě nového metropolitního plánu se zdůrazňovalo, že nová zástavba se bude týkat hlavně území, již dříve k zástavbě určených a nevyužitých lokalit, hlavně uvnitř města a nebude výrazně rozšiřovat zástavbu vně města. Návrh na zástavbu v Evropské ulici, na pokraji přírodně chráněného území je zcela v rozporu s tímto záměrem! Zřejmě návrh slouží záměru nějakého soukromého investora. Město by naopak mělo pozemky na okraji Šáreckého údolí a podél Evropské vykoupit a zbudovat zde lesopark s přístupovými cestami do údolí pro obyvatele Nové Šárky, Dědiny i Ruzyně (podobně jako je to na straně z Nebušic).
ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu.
„V době 2. Sv. války zde vznikaly podzemní prostory polního letiště. Nalézají se v horní partii Šáreckého údolí, asi 1 km západně od konečné smyčky tramvají v Liboci, v pískovcovém svahu na úrovni žlutě značené turistické cesty v lesoparku. Tato cesta je souběžná se státní silnicí na Slaný a Chomutov. Kvůli výjimečné zachovalosti a přístupnosti by bylo vhodné místo chránit jako vojenskou a technickou památku, i jako geologický profil.
Tyto chodby byly v 60. létech zaváženy chemickým odpadem, který by neměl být dle sond nebezpečné, nicméně nikdo přesně neví, co tam je. Bylo by možné využít rozsáhlých podzemních prostor jako sklepy, depozitáře, lapidária. Podobné využití je známo ze zahraničí. Tyto chodby se zřejmě kryjí s možnou výstavbou budov podél Evropské a neměly by být kvůli nové výstavbě zničeny. Zároveň by se případný investor musel vypořádat s chemickým, odpadem, což by muselo být jasně předem definováno.“ (Václav Cílek, Vladimír Daněček, Jakub Bohátk: Historický podzemní objekt v Praze – Šárce) viz. http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp12/sarka.htm
Lokalita Nová Šárka je v MP vymezena chybně - zahrnuje i úzký pruh při severní straně Evropské, který však patří do oblasti Šárka a v rámci ní by měl být i posuzován. Navrhovaná výšková zástavba by měla drastický dopad především na oblast přírodní rezervace Divoká Šárka, od níž ji dělí místy jen zhruba 150 metrů.
Vyjmutí této plochy z oblasti Šárka se jeví účelové a při posuzování je třeba zařadit ji zpět k Šárce, kam patří logikou území i svými dopady.
Vytvoření novodobé „hradby“ z vysokopodlažních bytových domů podél Evropské – odhlédneme-li od toho, že zaberou obrovskou zelenou plochu, bydlení podél dopravní tepny Evropská nemůže splňovat limity hlučnosti. Na Evropské je provoz po celých 24 hodin, je to hlavní výpadovka z Prahy směr letiště a dále Slaný, Louny, Chomutov.
Podél Evropské je nádherný průhled do oblasti Šárky. Zástavba výškovými domy podél Evropské vytvoří nepropustnou hradbu a místo výhledu do přírody bude pohled na betonovou bariéru.
Tato lokalita je klidná s nízkou zástavbou převážně rodinných domů bez výškových budov. Tyto proporce respektují i malé developerské projekty, které v oblasti v posledních letech vznikly. Lokalita je velmi zelená díky jedinečné poloze mezi Divokou Šárkou a Oborou hvězda a množstvím zahrad.
Stávající zástavba a dopravní infrastruktura vznikla v 50. letech, uliční čára v bezprostřední blízkosti Evropské je pro dnešní provoz a situaci nevyhovující. MP z pohledu území nepřináší žádnou vizi a snahu o řešení. Naopak MP ještě otevírá cestu pro další výstavbu podél rušné komunikace Evropská na hranici rekreační oblasti Divoká Šárka. Jakákoliv výstavba nových komerčních i obytných domů, musí být schvalována v souvislostech s dopravní obslužností okolního a širšího území.
ZÁSADNÍ NESOUHLAS s plánovanou regulací na 8NP na ploše 411/124/2281. Tato plocha by měla zůstat nezastavitelná jako součást rezervace Divoká Šárka. Navíc výšková regulace 8NP je silně naddimenzovaná vůči výškovým proporcím v lokalitě.
Index využití In navržený na 0,58 znamená neodůvodněné 40% zvýšení hrubých podlažních ploch v celkově stabilizované lokalitě. Nárůst indexu je pravděpodobně zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/124/2281 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v některých rastrech (správně by max. výšky měli být max. 4NP místo 6NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,42.
Charakteristické a hodné ochrany jsou výhledy na Divokou Šárku a Oboru Hvězda a celkový charakter lokality s menšími domy a velkým podílem zelených ploch.

Klíčové shrnutí:
MP se v dané lokalitě naprosto trestuhodně chová k zelenému pásu podél severní strany Evropské, kterou navrhuje zastavět vysokopodlažními obytnými domy v těsné vzdálenosti mezi sebou, namísto aby chránil vzácnou zeleň, která logicky patří do lokality chráněného území Šárka. ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří s příslušnou ochrannou jako nezastavitelná plocha.

Navrhovaná tramvajová trať 622/-/5 Divoká Šárka – Dědinská nijak nezlepšuje dostupnost vůči současnému stavu. Nejhorší dopad na životní prostředí bude mít vlastní výstavba tramvajové tratě, která zatíží obyvatele. Tramvaj jede v podstatě do území nikoho.

31. 3. 2018, 12:26
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-7a-SUM-0

Bělohorská pláň

Jindra Kvapilová:

Památník bitvy na Bílé hoře, který je dominantou lokality, má historickou hodnotu, okolní relativně neporušená zeleň má krajinářskou hodnotu. Vzhledem k narušenému životnímu prostředí hlavního města je takovéto lokality třeba více chránit, metropolitní plán by měl stanovit taková omezení, která zabrání jejímu zničení a zastavění. Současné regulativy metropolitního plánu pro tuto lokalitu jsou nedostatečné.

31. 3. 2018, 13:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 832-7a-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Ráda bych věděla, co ve skutečnosti znamená věta "Plocha potenciálu zároveň umožňuje změnu příslušnosti dotčeného území k ploše podrobného strukturálního členění." (list lokality Stará Ruzyně, článek 400/Potenciál)

31. 3. 2018, 14:59
Důležitost: Doplňující
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 213-7a-SUM-0

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Vymezení lokality Stará Ruzyně nerespektuje žádná dnes používaná pravidla ani vnímání území obyvateli. Plán nepodchycuje drobné plochy stávající zeleně. Plochy jsou v návrhu všechny vyznačeny jako zastavitelné, s čímž všichni připomínkující nesouhlasí. Zelený pás kolem západního okraje Hvězdy je označen jako zastavitelný, nyní je vnímán jako ochranné pásmo Hvězdy. Nutné zachování a dotvoření zeleného pásu kolem Buštěhradské dráhy, žádná další zástavba v jejím blízkém okolí. Nerušit stávající zelené plochy, ale stavět na plochách se staršími chátrajícími objekty, rekultivovat zanedbané objekty (např. parcelní číslo 115,116). Lokalita je navíc již teď zatížená dopravní infrastrukturou (Drnovská, letiště, pražský okruh). Navíc je plánovaná výstavba vysokokapacitní rychlodráhy v místě Buštěhradské dráhy, což znamená další zatížení oblasti, nikde není řešen její vliv na okolní území a stávající obyvatele. V územním plánu je zakresleno metro na letiště. Stejně nákladná varianta je mnohem vhodnější pro okolní obyvatele a má i další objektivní výhody. Ve stávající podobě bude plánovaná rychlodráha velkou zátěží pro okolní obydlené území (vedení nad terénem a Drnovskou ulicí, její šířka a četnost vlaků). Mnoho dopravních staveb na západním okraji Prahy má negativní dopad na životní prostředí v této lokalitě. Metropolitní plán ignoruje chodce a cyklisty, doplnit v této lokalitě cyklostezky v návaznosti na stávající, vyřešit průchodnost přes Buštěhradskou dráhu a pražský okruh směrem k Hostivici, vyřešit průchodnost přes dráhu mezi Starou a Novou Ruzyní. Veřejná vybavenost v Ruzyni v podstatě neexistuje, bylo by dobré ji alespoň procentuální částí stanovit v transformačním území. Ve stabilizované lokalitě jsou vyznačeny rozsáhlé transformační plochy bez odpovídajících regulativů. Nestavební blok pro rekreační využití je malý. Transformační plocha 411/213/203 a rozvojová plocha 413/213/2022 jsou určené pouze rozlohou, výškovou regulací a mírou zastavění stavebního bloku. Poměr malých a velkých stavebních bloků není stanoven, budoucí zástavba není skoro vůbec regulovaná. Vyznačit ochranu barokních statků na Starém náměstí. Nevyznačené je záplavové území kolem Litovického potoka.

31. 3. 2018, 15:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 213-7a-SUM-1

Stará Ruzyně

Jindra Kvapilová:

.

31. 3. 2018, 15:25
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 213-7a-SUM-2

Výzkumný ústav zemědlělské techniky

Jindra Kvapilová:

Areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby (dříve Pomologický ústav) je cenným dokladem moderní architektury, umístěným v krásném parku. Jedná se o kvalitní moderní stavbu realizovanou firmou Františka Troníčka ve dvacátých letech minulého století (jejím tehdejším šéfprojektantem byl Gočárův žák Jaroslav Gruber). Už před lety byl podán návrh na památkovou ochranu cenných staveb (celý komplex s řadou budov a okrasnou zahradou) - zásadně nesouhlasíme se zařazením lokality jako produkční a zastavitelná. Je nutné zdejší rozvoj omezit jasně a podrobně danými regulativy, zachovat cenný soubor staveb i park. Lokalita by měla zůstat ve stavu v jakém je s rozvíjením činnosti ústavu a spolu s lokalitami 925, 906 a 907 spoluvytvářet zelený prstenec jako kompenzaci k mnoha existujícím nebo plánovaným dopravním stavbám na západní straně Prahy 6.
Stavební aktivity na západním okraji Prahy 6 (okruh, letiště, doprava na letiště) zjevně nepočítají s klimatickou situací regionu. Při převládajícím západním a severozápadním proudění hrozí významný nárůst světelného smogu, hluku, plynných zplodin a prachu pro celou oblast Prahy 6 až po Střešovice, Ořechovku a Dejvice, která bude intenzivní zejména v době stavebních aktivit. Jakákoliv zeleň má schopnost alespoň částečně tyto dopady tlumit.

31. 3. 2018, 15:44
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 605-7a-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Prostudovat metropolitní plán je pro laika velká práce, textová část není místy snadno pochopitelná, což obojí snižuje možnost zapojení obyvatel lokalit do připomínkování plánu. Pokud si dotčení obyvatelé plán neprostudují a nedojde k dohodám při jeho přípravě, jen se přesunou potencionální spory do budoucnosti, až se budou zde vymezené regulativy naplňovat. Metropolitní plán se mi zdá místy až moc obecný a neurčitý (např. transformační lokality).

31. 3. 2018, 20:01
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-7a-SUM-0

Bílá Hora

Jindra Kvapilová:

Lokalita Bílá Hora obklopuje památník bitvy na Bílé hoře, jejíž stopy jsou zde patrné dodnes. Její součástí je toleranční hřbitov s lesním pozemkem kolem (kulturní památka), který je v metropolitním plánu chybně označen jako zastavitelný. Další významnou památkou je kostel Panny Marie Vítězné s parkem, který je v metropolitním plánu vyznačen jako rezerva pro rozšíření Karlovarské silnice. Tyto tři památky se svými parky na sebe volně navazují a jsou prostupné až k oboře Hvězda. U západního okraje obory Hvězda je zahrádková osada, která byla vždy označovaná jako zelené předpolí Hvězdy, nyní jsou tyto pozemky rovněž vymezeny jako zastavitelné, zároveň jsou ale součástí celoměstského systému zeleně a skrze jejich východní polovinu prochází interakční prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).Vzhledem k vytíženosti obory, plánovanému zastavění Nové Ruzyně a husté dopravní infrastruktuře v okolí by bylo velmi prospěšné ponechat tuto zahrádkovou osadu jako nestavební blok. Další zastavitelné území je vyznačeno v místě skály (jedná se o lokalitu Bílé Hory). Zastavitelným blokem je označena každá malá plocha zeleně včetně parkové úpravy na sídlišti v Bolívarově ulici. Z hlediska udržitelného rozvoje města je nutné tyto plochy označit jako nestavební bloky a ponechat zde stávající zeleň. Účelné by bylo spojení s lokalitou 166 Jiviny, obě lokality těsně sousedí a potýkají se s podobnými problémy. Při plánovaném zastavění lokality Jiviny by výstavba měla držet charakter lokality Bílá Hora, což lze spojením lépe ohlídat.
Charakteristickým prvkem lokality je zástavba pouze rodinnými domy, neumožňovat stavbu výškových budov, uchovat průhled na bělohorskou dominantu (letohrádek Hvězda). Zachovat podlažnost 2, což odpovídá rodinným domům v husté zástavbě (kromě sídliště v Bolívarově ulici, zde je označena podlažnost 6, vzhledem k rastru 100 x 100 ale zasahuje až do stávající zástavby rodinných domů za ním). Metropolitní plán by měl svými regulativy zabezpečit zachování charakteru lokality a stanovit takové regulativy pro výstavbu na malých pozemcích v již stabilizovaných lokalitách, které by zabránily výstavbě rušící její ráz.
Podrobnější regulace je nutná v okolí plánované i stávající dopravní infrastruktury. Dopravní infrastruktura v lokalitě je naplánovaná maximalisticky a chaoticky a uskutečnění návrhů způsobí degradaci celé lokality. Lokalita Bílá Hora je obklopená zásadními dopravními stavbami (letiště, městský okruh, karlovarská dálnice, Evropská, Karlovarská), plánuje se rychlodráha a břevnovská magistrála. Ve svém souhrnu tvoří z lokality ostrov obklopený dopravním ruchem. Při plánované výstavbě břevnovské radiály není nutné rozšiřovat karlovarskou silnici (rezervu na její rozšíření ponechat jako izolační zeleň od okolní zástavby) a zvyšovat neprostupnost lokality. Břevnovská radiála je plánovaná téměř celá na povrchu, vzhledem k území, kudy povede (rekreační lokalita Motolský háj), by bylo dobré alespoň částečně ji zahloubit, zakrýt a vyřešit vyústění na Vypichu a do stávající Patočkovy třídy, jinak místo řešení dopravní situace způsobí pouze její zahuštění. Rozšíření Karlovarské a paralelní výstavba břevnovské radiály přivede do oblasti a do Prahy další množství aut z neřízené výstavby kolem Prahy a povede k dalšímu dramatickému zhoršení situace větší části Prahy 6. Návazné komunikace nemůžou tuto dopravu pojmout (Ankarská, Bělohorská, Kukulova). Jediným realistickým řešením v zájmu občanů je regulace vjezdu vozidel do Prahy spojená s investicemi do záchytných parkovišť a MHD, ne do dalších dopravních staveb pro auta. Nelze se domnívat, že další a další dopravní stavby vyřeší kritickou dopravní situaci Prahy vytvářenou další a další bytovou a komerční výstavbou v Praze. Metropolitní plán vůbec nereflektuje zhoršující se životní prostředí, nepodporuje chodce a cyklisty, investice do MHD znehodnocuje paralelními investicemi do automobilové dopravy.
Pro lokalitu Bílá Hora je důležité udržet propojení pro chodce a cyklisty mezi Petřinami, Ladronkou, Hvězdou a Motolským hájem ve vazbě na cyklistické trasy na Petřiny, Starou Ruzyni a Motol a dále Šárku, Hostivice a Prokopské údolí.
Oživit plán tramvajové trati Bílá Hora - Sídliště Řepy.

Druhá plánovaná přistávací dráha letiště VH je posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune směrem k městu nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí nejen v této oblasti, ale také v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu. Neustále rostoucí hladina hluku, prachu, škodlivin i světelného smogu bude dále zhoršovat situaci Prahy 6 při převládajícím severozápadním proudění. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí a ne jako jednotlivé stavby.

Metropolitní plán vymezuje lokalitu jako zastavitelnou na celém území. Územní plán více respektuje stávající zelené plochy a neurčuje je k zastavění, tj. ponechává nezastavitelné území zahrádkové kolonie u Hvězdy, zelený pás spojující oboru Hvězda s památníkem bitvy na Bílé hoře, park u kostela Panny Marie Vítězné, zeleň u Velké hospody na Bílé Hoře, zachovává izolační zelený pás kolem Karlovarské a všechny malé stávající zelené plochy. Zároveň zde není naznačeno rozšíření Karlovarské, což vzhledem k ostatním dopravním stavbám v okolí lokality je vhodnější. Celkově je zpracován detailněji s ohledem na stávající území, neurčuje plošně území k libovolnému zastavění dopravními i bytovými stavbami.

31. 3. 2018, 20:43
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 328-7a-SUM-1

Jiviny

Jindra Kvapilová:

Lokalita Jiviny byla zřejmě vymezena podle množství transformačních ploch na tomto území, ve skutečnosti ucelené území netvoří. Lokalita je celá vymezená jako transformační a převládají zde transformační plochy, což v severní části není zcela na místě. Kromě hřbitova je zde už poměrně rozsáhlá nová výstavba a při ponechání zahrádkářské kolonie, sadu kolem hřbitova a celého zeleného pásu u Karlovarské silnice (což je velmi žádoucí pro odstínění rušné silnice od obytných částí) zůstane pro další výstavbu poměrně omezený prostor. Jižní část lokality leží na rozhraní Bílé Hory a Řep, také zde probíhá výstavba, část produkčních ploch je stále využívaná. Část lokality pod Karlovarskou silnici má zcela jiný (vesnicky) charakter, než část lokality nad Karlovarskou silnici. Obyvatelé navrhují lokality rozdělit a řešit odděleně nebo zvážit spojení s lokalitou 328 Bílá Hora, obě lokality těsně sousedí a potýkají se s podobnými aktuálními i potenciálními problémy. A dále pokud dojde k zastavění lokality Jiviny, pak by výstavba měla držet charakter lokality Bílá Hora. Spojením to lze lépe ohlídat.
V jižní části lokality je navrhovaná výstavba se čtyřmi nadzemními podlažími. Pokud je tento výškový typ navržený na celém území (73 tis. m2), bude zásadně porušen ráz okolní čtvrti.
Index využití lokality je zvýšen ze stávající hodnoty 0,25 na 0,61, což je velké navýšení, zvláště s ohledem na to, že v okolních lokalitách se index využití pohybuje v rozmezí 0,3 - 0,4. Pohled na satelitní snímky ukazuje velký rozsah zeleně v celé lokalitě. To MPP vůbec nereflektuje. Je nutné ponechat tuto zeleň (zahrádkářská kolonie, neupravený park - bývalé dětské hřiště, který navazuje na Manskou zahradu z lokality Stará Ruzyně a volně přechází do sadu kolem ruzyňského hřbitova, zajišťuje tak v listu lokality deklarovanou prostupnost parků a veřejného prostranství, kterou metropolitní plán zástavbou plánovanou na celém území velmi nevhodně ruší) a rozvíjet pro rekreační účely a jako přirozenou ochranu obyvatel Bílé Hory. Navrhovaný rozsah dopravních staveb na západním okraji Prahy 6 a rozšíření letiště VH sebou nese velké riziko zhoršení životního prostředí. Bílá Hora je vyvýšená a při převládajícím SZ proudění výrazně stoupne hlukové zatížení, zplodiny i světelný smog. Navíc v navrhované výstavbě chybí jasný popis občanské vybavenosti a to v kombinaci s relativně slabší MHD povede nutně k dalšímu lokálnímu zahuštění automobilové dopravy, pokud k výstavbě v této lokalitě dojde. Rozhodně by měla být stanovena podrobnější regulace pro transformační plochy. Individuální regulativy pro doplňování struktury města a předměstí nevymezují téměř nic, jen velikost plochy a využití. Není stanovena rozloha parků ani veřejných prostranství, zastavitelnost stavebních bloků je určena jen podle jejich velikosti, ale není již určeno, v jakém poměru zde různé velikosti stavebních bloků mohou být realizovány. MPP neodráží skutečný rozsah zeleně v lokalitě a označuje ji chybně celou jako zastavěnou/zastavitelnou.
Plánované rozšíření Karlovarské silnice nic neřeší, protože zástavba na Bílé Hoře neumožní rozšíření silnice dále, na jiném místě zůstane tedy stejně úzká a špatně průjezdná. V dané lokalitě rozšíření jen ubere kus zeleně a prostoru. Plánovat paralelně rozšíření Karlovarské ulice a Břevnovskou radiálu je zcestné. Obě plánované dopravní stavby přivádějí více aut na Vypich, ale komunikace vedoucí z Vypichu další auta nepojmou. Už teď jsou přetížené. Břevnovská radiála dále zvyšuje izolaci a znečištění lokalit Jiviny a Bílá Hora a zasahuje nekoncepčně do rekreační lokality Motolský háj. Na lokalitu bude mít negativní vliv i druhá přistávací dráha letiště VH, posunutá o cca 2 km na jih proti stávající. To znamená, že i příletový koridor se posune nad linii Bohnice-Sedlec-Lysolaje-Nebušice směrem k městu. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu.
Územní plán lépe reflektuje dané území a jeho stávající podobu (nejen v této lokalitě). Metropolitní plán upřednostňuje rozsáhlé transformace území, zbytečně ruší zelené plochy (např. v této lokalitě je v územním plánu uveden pojem izolační zeleň a to pro pás kolem Karlovarské, který metropolitní plán ruší), příliš zahušťuje zástavbu a zohledňuje všechny návrhy dopravních staveb, které kdy byly navrženy, takže v některých lokalitách Prahy 6 jich je opravdu nadbytek. V oblasti pod Karlovarskou ulicí metropolitní plán navrhuje transformaci velké části území na obytné, ruší velkou část zelených ploch a neřeší dopravní obslužnost (dostupnost MHD) a infrastrukturu nově vzniklého území. Ruší izolační zeleň od Karlovarské ulice a nenavrhuje žádný lokální park, který by sloužil jako sportoviště / dětské hřiště. V návrhu je pouze park Ruzyňský hřbitov, který se nezdá pro dětské hřiště vhodný. Například parcela KN 848/5 je vedena jako sportovní a rekreační plocha a je v majetku hl.m. Prahy. Spolu se sousední parcelou 827/1 by vytvořila dostatečný prostor k rekreaci, který v okolí úplně chybí. Zároveň by úpravou vznikl i přístup k Ruzyňskému hřbitovu a zastávce MHD Ruzyňský hřbitov směrem od Manského rybníka. V tuto chvíli je zde černá skládka a vyšlapaná cesta na MHD. Např. plocha 411/166/2004 66973m2 mezi Manskou zahradou, Ve Višňovce a Sadovou, určena v MP k přeměně na obytnou, je místem, které by mohlo sloužit jako aktivně využívaný park. Podle obyvatel je žádoucí maximální zachování zeleně a uchování vesnického rázu, neprodat zbylé pozemky developerům na stavbu nevzhledných moderních bytových domů.
Problematická je také zastavitelnost prostoru těsně přilehlého k Manské zahradě (411/166/2193). Tímto prostorem prochází hlavní migrační cesta místní populace zákonem chráněné ropuchy obecné (čítající stovky jedinců), která má pouze z tohoto směru přístup k rybníku v Manské zahradě, kde se rozmnožuje. Pokud by se oblast proměnila na staveniště a vznikly by zde překážky mělo by to pro celou populaci devastující následky. Je proto nezbytné zachovat tuto plochu nezastavěnou, například jako park. Kombinace rodinných domů se zahradami a "nevyužitých" zelených ploch dodávají celé lokalitě vesnický ráz a vytváří vhodné podmínky pro život překvapivě velkého množství divokých živočichů, zejména v oblasti severně od Karlovarské. To je pro velkoměsto raritní situace, kterou stojí za to zachovat. Ze savců zde žijí například králíci a lišky, z ptáků kromě mnoha pěvců (např. slavík) i strakapoudi, datel a bažant. Velmi významný je výskyt početné populace chráněné ropuchy obecné a chráněného a velmi vzácného brouka nosorožíka kapucínka, z dalších pozoruhodných zástupců hmyzu například tesaříka pižmového, světlušky větší nebo drvopleně obecného. V případě masivní výstavby v této lokalitě by většina živočichů zmizela.31. 3. 2018, 22:38
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 166-7a-SUM-0

Zahrádková osada Jenerálka

Alena Sadílková:

Zahrádkové osady, včetně ZOJ, jsou v MP zařazeny do struktury Parkový areál (čl. 73) a jako Zastavitelné rekreační lokality a plochy (čl. 88), aniž by zde byly uvedeny jako jedno z hlavních nebo přípustných využití.
Považuji za nutné doplnit čl. 73, bod 2): "Parkový areál je obvykle určen ke konkrétním speciálním účelům, kterými jsou zajišťovány například činnosti typu naučně-vzdělávací, rekreační, PĚSTEBNÍ V ZAHRÁDKOVÝCH OSADÁCH, sportovní, rehabilitační, ale též ukládání lidských či zvířecích ostatků." A čl. 88: "Podmínky hlavního využití se stanovují takto: stavby pro oddych; sport; rekreace a relaxace člověka; SKLADOVACÍ, PĚSTEBNÍ A SPOLKOVÁ ČINNOST V ZAHRÁDKOVÝCH OSADÁCH, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti A ÚDRŽBĚ obvyklých a přípustných staveb, činností a zařízení, odpovídajících cílovému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě ploch krajiny ve městě omezuje zastavění budovami."
Další nedostatek je hned v Z01, kde se nelze zařadit do nabízených možností ploch, neboť "stabilizované" tam prostě nejsou a lze jen doufat, že z toho nevyplývá, že Zahrádková osada Jenerálka je najednou místo stabilizovaná - rozvojová, s odkazem na čl. 96 a 88, které se vztahují k rozojovým a transformačním plochám, přičemž bych očekávala odkaz na čl. 95, kde se píše o stabilizovaných plochách. Následuje Z02 s odkazem na čl. 88, tedy opět na rozvojové a transformační zastavitelné rekreační plochy, ale chybí verze pro zastavitelnou (nestavební) rekreační stabilizovanou plochu.

3. 4. 2018, 00:42
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 810-7a-SUM-0

Motolský háj

Pavel Charvát:

- 10 hlavních komentářů (bez shrnutí)
- 2 podpůrné komentáře
- 2 připomínkující
Zobecnit se dají následující okruhy, které jsou typické pro celý MPP:
- Cílový charakter lokality (zelená, parková, rekreační plocha) je v zásadním rozporu s tím, že je přes něj vedena velká dopravní stavba (VPS Břevnovská radiála) a dalších několik dopravních staveb je v bezprostředním okolí.
- Plánovaná výstavba (v tomto případě dopravní stavby) postrádají návaznosti na další lokality a jsou často v rozporu s cílovým charakterem lokalit
- Plán se prakticky nezabývá stávajícími obyvateli Prahy 6, cyklisty, chodci, vozíčkáři a jednoznačně upřednostňuje auta, developery a návštěvníky Prahy

3. 4. 2018, 11:05
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 886-7a-SUM-0

Hradčanská

Pavel Charvát:

- 25 hlavních komentářů (bez shrnutí a jednoho chybně zařazeného) - 12 podpůrných komentářů - 8 připomínkujících. - Zobecnit se dají následující okruhy, které jsou typické pro celý MPP:
- Cílový charakter lokality je obtížné definovat díky nesourodému vymezení lokality.
- V plánu chybí zelené plochy. Jsou označené jako zastavěné nebo zastavitelné.
- Plánovaná výstavba (v tomto případě zejména transformační plocha 411/053/2163) postrádají dopravní obslužnost, zázemí, návaznost na okolní lokality. Nerespektují nadále se zvyšující intenzitu automobilové dopravy a naopak k ní přispívají.
- Velmi nejasná výšková regulace umožňující zástavbu nerespektující stávající stav.
- Plán se prakticky nezabývá stávajícími obyvateli Prahy 6, cyklisty, chodci, vozíčkáři a jednoznačně upřednostňuje auta, developery a návštěvníky Prahy.
- Stavby označované jako VPS veřejnosti Prahy 6 v řadě případů prospěšné nejsou. Stavby, které by opravdu prospěly (MHD, záchytná parkoviště) se vlečou, naopak stavby privátních investorů z neznámých důvodů jako VPS (například rozšíření letiště nebo developerské projekty) postupují mnohem rychleji bez ohledu na dopady.

3. 4. 2018, 12:54
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 53-7a-SUM-0

Nová Ruzyně

Jindra Kvapilová:

Lokalita Nová Ruzyně je tvořena transformačními a rozvojovými plochami, které jsou vymezeny velmi obecnými individuálními regulativy. Zastavitelnost je popsána jednotlivými typy stavebních bloků, není stanoven poměr mezi nimi, rozloha parků a občanské vybavenosti je vyjádřena v procentech (velmi nízkých). Na základě vymezení v metropolitním plánu zde může být postaveno v podstatě cokoli. Podle názoru mnoha obyvatel je 5% na občanskou vybavenost zcela nedostatečných. Rovněž je nedostatečný navrhovaný podíl zeleně mezi zástavbou (10%), pro zeleň minimálně 20% a požadovat v nově zastavovaných plochách garanci vzrostlých stromů s habitem nejméně 10m.
Oblast by charakterem měla navazovat na Starou Ruzyň, tudíž bloky nad 4000m2 by měly být zastoupeny 0%. Návrh plochy bloků od 4000 do 12000m2 nechává zcela na zvůli developera, co v území vznikne. Novou výstavbu je nutné více regulovat. MPP umísťuje do prostoru mezi oboru Hvězda a Divokou Šárku superměsto, které zcela zničí charakter lokality. Plánovaný objem staveb a výška zástavby nerespektuje stávající charakter okolního území s převážně dvou až třípodlažními stavbami rodinných domů.
V cílovém charakteru lokality je uvedeno vytvoření různorodého města s přiměřenou sítí občanské vybavenosti (naprosto nedostatečně navrženo 5%) a parků (nedostatečně navrženo 10%, jako nezastavitelné území neoznačeno nic), propojení s uliční sítí sousedních lokalit - lokalita je ale neprostupně ohraničena buštěhradskou dráhou a areálem kasáren, takže výsledkem budou věžáky uzavřené mezi rychlodráhou a kasárnami. Uzavřený areál kasáren znamená pro místní občany velký neprostupný blok, bariéru oddělující je od Dědiny, obchodů, občanské vybavenosti, atd. Masivní výstavba v lokalitě Nová Ruzyně tento problém ještě zhorší.
Navržené šestipatrové domy budou převyšovat stávající zástavbu. Jako přijatelnou občané považují maximálně čtyřpatrovou zástavbu v území parkového typu. Index využití vzroste ze stávajících 0,38 (což je zhruba odpovídající index využití v okolních lokalitách) na 0,81. Je to více než současný index využití na sídlišti Dědina s 13patrovými panelovými domy a dvakrát více než současný index využití v lokalitě Nová Šárka. Porovnáním velikostí ploch a počtu obyvatel se sídlištěm Dědina by současný návrh znamenal cca nových 18 tis. obyvatel lokality. Lokalita bude přetížená, zastavěná výškovými domy bez parků a odpovídající občanské vybavenosti. Index využití by měl být na úrovni 0,3-0,5 jako v ostatních okolních lokalitách. Hustá obytná zástavba přinese problémy
- dopravní obsluhy, které nevyřeší tramvajová trať na Dědinu a zastávka rychlého vlakového spojení do centra města
- potřeby občanské vybavenosti, které nemohou z kapacitních důvodů zastat přilehlé čtvrtě (Stará Ruzyně, Dědina a Liboc.)
5% vyčleněných ploch nebude vůbec dostačovat pro vybudování adekvátních služeb z pohledu:
- základního obchodu/zásobování a služeb (Bude stačit kapacita na sídlišti Dědina?)
- zdravotnických služeb (Bude stačit kapacita na sídlišti Dědina?)
- školských kapacit (mateřské a základní školy jsou již nyní v přilehlých lokalitách zcela vytížené)
Regulativ nebude investory nutit k vyčlenění potřebných ploch na nutnou občanskou vybavenost.
Občané důrazně nesouhlasí se zrušením zeleného pruhu podél ulice U Silnice, který se stal součástí životního prostředí obyvatel Liboce. Je to jediný protipól k rušné Evropské. Rovněž nesouhlasí, aby podíl zeleně v nové zástavbě byl pouze 10%. Je rovněž nutné vymezit větší ochranné pásmo kolem buštěhradské dráhy (v jejímž tělese je plánovaná vysokokapacitní rychlodráha), která bude v této oblasti rušivá. V dopravní infrastruktuře lokality je plánován v ulici Drnovská podjezd pod železniční tratí, to znamená, že trať zde bude na vyvýšeném náspu a bude velmi ovlivňovat a rušit okolí (jízdy vlaků jsou plánovány v desetiminutových intervalech, každých pět minut tedy v jednom směru pojede vlak).
Navrhovaná tramvajová trať v celé oblasti Dědiny je diskutabilní. Tramvaj je statisticky nejpomalejší ze všech možných variant (vlak, metro, autobus, tramvaj). To znamená, že pokud existuje paralelní spojení, tramvaj bude nejméně vytížená a tedy zbytečná. A zde se plánuje vlak, autobusy a taxíky zůstanou také. Dá se předpokládat, že autobusy v době dokončení tramvaje budou stejně ekologické (zemní plyn nebo elektrobusy). A nákladově to bude nejdražší. Tramvaj jede směrem k letišti v podstatě do území nikoho a podle plánu neobsluhuje letiště. A na druhou stranu k nádraží Ruzyně je to podobné. Lze si v budoucnu představit dopravní obslužnost Dědiny, Nové Ruzyně a Nové Šárky ekologickými autobusy, které využijí stávající infrastruktury s tím, že současně bude postupně omezován vjezd do Prahy automobily nerezidentů.
V záplavě dopravních staveb na západním a severozápadním okraji Prahy 6, z nichž řada z nich je pochybných, zaniká jedno velké riziko z nich vyplývající. Neustále rostoucí hladina hluku, prachu, škodlivin i světelného smogu bude dále zhoršovat situaci Prahy 6 při převládajícím severozápadním proudění. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí a ne jako jednotlivé stavby.
Zásadním problémem pro obyvatele této lokality je letiště včetně plánované druhé přistávací dráhy. Už teď letiště přepravilo více lidí, než bylo původně plánováno (15 000 000/2017). Při druhé přistávací dráze může dojít až k dvojnásobnému počtu cestujících přes Prahu. Už v současné době je nedostačující infrastruktura a MPP infrastrukturu důsledně neřeší. Jakým způsobem se dořeší doprava na letiště, aniž by zásadně zatěžovala obyvatele okolních lokalit? Je nutné řešit regulaci a stavět záchytná parkoviště na okraji Prahy. Mělo by se řešit napojení na Středočeský kraj. Praha 6 je transitním místem pro ty, kteří dojíždí do Prahy denně za prací z oblastí severozápadně od Prahy, nicméně MPP to příliš nezohledňuje. Čím více lidí Praha láká, tím více se zhoršuje kvalita života Pražanů. Evropská ulice je již v současné době přetížená. Je třeba důsledně vyžadovat regulaci provozu, nikoli lákat další lidi. Je nutné, aby byl dán větší důraz na rezidentní bydlení.
V návrhu chybí napojení na cyklotrasu v Evropské ul., rozšíření sítě cyklostezek by zvýšilo atraktivitu cyklistické dopravy.

3. 4. 2018, 16:35
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 165-7a-SUM-0

Vokovice

Zuzana Chudoba:

Čtení metropolitního plánu není vůbec jednoduché, ale je otázkou, do jaké míry je možné tak složitou strukturu uchopit lépe. Problémem je ale dělení města na jednotlivé lokality. Logicky pak dochází k tomu, že jsou lokality vnímány jako samostatné jednotky, přitom jsou ale tolik propojené a změna v jedné lokalitě vyvolá lavinovitě změny v lokalitách dalších. Důsledkem dělení pak také je, že pozornosti unikají místa, kde se lokality setkávají, a přitom právě ona bývají pro vývoj města klíčová – křižovatky, rozhraní města a krajinných lokalit apod.
Například nedostatek veřejné vybavenosti ve Vokovicích znamená, že místní jezdí nakupovat na Červený vrch (kde tato vybavenost není vyznačena) nebo nově metrem na Petřiny (kde ji možná charakterizuje nějaký nepopsaný puntík). Plánované silniční spojení z Petřin může znamenat zásadní problém pro přetížené ulice Vokovická (tvořící hranici lokality Červený vrch) a Na Krutci, ale spadá částečně do lokality U Potoka, a pak se pohybuje na hranici lokalit Starý Veleslavín a Sídliště Červený vrch, a není jasné, kam patří. A parkoviště u Nádraží Veleslavín (co ostatně dělá P+R tak hluboko ve městě?) ovlivní dopravu i ovzduší všech okolních lokalit.
Plán nereflektuje změny, ke kterým v Praze 6 v posledních letech došlo – nezvratně – a které stále více ovlivňují život obyvatel celé Prahy 6. Mám na mysli otevření tunelu Blanka, prodloužení trasy metra A a rostoucí výstavba ve Středočeském kraji směrem na sever a západ od Prahy a neexistence obchvatu. Hlavním problémem se nyní stala osobní doprava, která naprosto neúměrně zatěžuje život obyvatel Prahy 6. Pokud se ještě začne výstavba dalších velkých celků v oblasti Prahy 6, co se pak stane z klidné, rezidenční a zelené čtvrti? Doprava, pokud je řešena, tak velmi nesystematicky, např. návrhem nesmyslné estakády, která situaci ještě zhorší. Přitom to považuji za klíčový problém celé Prahy 6, stačí zmínit: Evropská, Patočkova, Jugoslávských partyzánů, Vokovická, Na Krutci a mnoho dalších …a všechny „zkratky“ v rezidenčních oblastech, které projíždějící řidiči již používají nebo brzy začnou.
Občané Prahy mají sice možnost do konce března 2018 připomínkovat nově vznikající MPP. Ale jedině Praha 6 má tento připomínkovací portál, do kterého veřejnost může vstoupit, a to proto, že ho udělaly sdružené spolky občanů. Iniciativa pro vznik tohoto portálu nevyšla od organizátorů nebo od města. Ostatní části Prahy tuto možnost nemají. Pro většinu lidí je extrémně náročné se i tak v novém plánu orientovat, a to nejen časově. Nový plán nebyl dostatečně časově i srozumitelně veřejnosti představen, tak, aby se k němu mohla adekvátně vyjádřit.
Informace o této možnosti nebyla dostatečně šířena. Vědí o něm např. rodiče ve školách, v jejichž blízkosti se masivní výstavba chystá? Řešil ho někdo formou jednoduššího srozumitelného dotazníku s dětma a studenty? Jich se příštích zhruba 25 let týká. Oni by se minimálně mohli vzdělávat, jak se smysluplně zodpovědně sebevědomě zapojit do tvorby svého prostředí. Stále nám někde v nás chybí vazba ke krajině a péči o ní zpřetrhaná během 40.let socialismu. Je potřeba ji navázat.

Minimálně oblasti jako západ Prahy 6 je určen pro masivní developerskou a související silniční zástavbu, ale pravidla jsou velmi volná, nahrávající developerské a silniční dopravě na úkor stávající zástavby a obyvatel. To rozbije místní vztahy, místo toho, aby se posilovaly. Lokality jsou příliš rozdrobené, nedávají smysl, i data uvnitř jich si odporují. Je nutné vypořádat území, které se zastavuje vůči širšímu území. Lokality jsou příliš malé. Samy o sobě vytržené z kontextu.

Za nebezpečné lze považovat nevymezení funkčních struktur a infrastruktury. V určeném ( hrubě naddimenzovaném) počtu pater tak může být kdekoliv supermarket nebo autosalon, ale není podmínka výstavby škol, školek, kultury, drobných obchodů. Prostředí se tak hrubě odlidšťuje.

Příklad z Paříže:
"Celý proces byl zahájen povoláním deseti mezinárodních urbanistických týmů, které mezi červnem 2008 a dubnem 2009 vypracovaly návrhy vizí rozvoje Velké Paříže. Během méně, než jednoho roku tak metropole s dvanácti milióny obyvatel získala deset různých alternativ rozvoje, které následně konzultovala s veřejností. Konzultace probíhaly formou půlroční výstavy či série prezentací, vedla se diskuze mezi politickou reprezentací, autorskými týmy, odborníky se zkušenostmi z podobných zahraničních měst a v neposlední řadě občany. „Jitka Molnárová, Demokratické plánování Velké Paříže 10.3.2017

4. 4. 2018, 22:10
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 327-7a-SUM-0

Na Bateriích

Taťana Engelová:

Lokalita Baterie je charakteizována jako stabilizovaná,plně vyvinutá, což je v rozporu s termínem "zastavitelná" plocha i s dosavadním postojem Prahy 6, která počítala s ochranou kvalitních stabilizovaných území. Tyto rozpory je třeba odstranit a klasifikovat "bílé" plochy jako park ve volné zástavbě.
Na zelených plochách u I.II.a III.baterie(p.č.375/2,386/1,445/1,321) jsou vzrostlé stromy,které snižují prašnost a znečištění způsobené nadměrným provozem v okolí ÚVN. Parkové plochy slouží i jako občanská vybavenost lokality - lavičky,pískoviště - jsou odpočinkovou zónou pro děti i dospělé, pro komunitní setkávání. Zásadním způsobem se tyto parkové plochy podílejí na charakteru lokality. Původní plán se stávajícím podílem zeleně počítal a je třeba pozemky vymezit jako parky ve volné zástavbě(čl.122), aby se zachovalo strukturální zařazení"zahradní město"(10 až 20% zastavěnosti).
Ve stabilizovaném území by nemělo docházet k navyšování výstavby - výšková ragulace max. 4 podlaží - jinak se omezí oblohová složka okolních bytů. Navýšení počtu obyvatel zvýší i nároky na infrastrukturu a územní plán by s tím musel počítat. Parkovací místa chybí už ted(přijíždějící pacienti ÚVN) a případné podzemní garáže nejsou možné z důvodu ochranného pásma parovodu.

5. 4. 2018, 10:19
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 325-7a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

21 komentářů + komentáře z otázky 5a

5. 4. 2018, 12:40
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-7a-SUM-0

Starý Veleslavín

veronika zapletalová:

Zásadní připomínky:
- Děkujeme za možnost se jako veřejnost zapojit do připomínkování metropolitního plánu.
- Západ Prahy 6 je určen pro masivní developerskou a související silniční zástavbu, ale pravidla jsou zcela volná, nahrávající developerské a silniční dopravě na úkor stávající zástavby a obyvatel. To rozbije místní vztahy, místo toho, aby se posilovaly.
- Mezi priority města patří "zahušťování" tzv vnitřních periferií města. Zahušťování masivní zástavbou v několika lokalitách těsně vedle sebe, jako je tomu na Veleslavíně, vytváří tak masivní nárůst zástavby, že bude docházet k určité klaustrofobii. Lidé namačkaní vedle sebe jak slepice bez infrastruktury, veřejného prostoru, osvětlení a volných zelených ploch, které tyto vnitřní periferie dávaly, ztrácejí možnost duševní hygieny.
- Zachování prázdných nevyužitých ploch ve městě je bezpodmínečně nutné pro zdraví prostoru. Jsou stejně důležité, jako v časové linii chvíle nicnedělání a nemyšlení, které zásadně rehabilitují celý lidský organismus. Stejně tak tyto obtížně logicky obhájitelné prázdné prostory dávají smysl prostorům důsledně logicky organizovaným, jako komplikovaná zátěžová křižovatky a velké obytné soubory.
- V kontextu s předchízejícím bodem je zásadní propojit k rozvoji města a tedy i MPP nejen architekty a dopravní inženýry, ale i umělce. Ti jsou schopni tvorby místa na jiné, než na stávající materiálně racionální úrovni.
- Definování městské priority. Jakýkoli rozvoj musí být podmíněn vždy kapacitními možnostmi stávající infrastruktury a její adekvátní přípravou, která bude probíhat harmonicky s plánovaným rozvojem. Rozvoj nesmí být realizován na úkor stávajících rezidentů. Plán proto musí daleko podrobněji definovat priority a podmíněnost rozvoje jednotlivých ploch.
- Koncept maximálně hustého zastavení bez regulace funkce zástavby vylučuje skutečnou urbanistickou rehabilitaci hrubě narušeného území starého Veleslavína a zdejšího údolí.
- V okolních oblastech určených MPP k tzv zahušťovací zástavbě akutně hrozí souhrn všech chyb MPP.
- Nesoulad návrhu územního plánu s vizí uživatelů plánu. Plán nenaplňuje očekávání občanů, kteří chtějí vytvoření podmínek pro zkvalitnění života ve městě a to po všech stránkách. Návrh neřeší město jako soubor unikátních provázaných míst k životu, které se navzájem podporují a inspirují.
- Nečitelnost územního plánu. Dominantním zdrojem informací o území není mapa, ale textová část. Mapa je šifrou, která odkazuje do dalších textů. Vrstevnaté skládání obecných informací o území si často ve výsledku protiřečí a pak vůbec není zřejmé, co platí a jak je to myšleno. Pokud se jedná o opatření obecné povahy, tedy o formu zákona, není takové řešení možné, protože rozhodování podle plánu musí být i soudně přezkoumatelné. Pokud by se měly brát doslova významy slov vysvětlujících textů, tak vysvětlení nemá smysl. Lze se tedy pouze domýšlet, jak je vše myšleno.
- Absence podpory prostupnosti území pro pěší a bezmotorovou dopravu. Nejhůře vnímaná je dopravní situace – nutné řešit omezení individuální dopravy (zejména tranzitní), záchytná parkoviště a další infrasktrukturu před tím, než budou zastavěna transformační území.
- Zahrnout výsledky generelu bezmotorové dopravy do prioritních požadavků na bezmotorové propojení města.
- Řešit dopravní zatížení restrikcí – zákaz vjezdu nákladní dopravy, mýtné.
- Plán preferuje automobilovou dopravu nad pěší/cyklistickou. Je příliš benevolentní, co se týče komerčního developmentu. Pokud se veškerý development naplní, Veleslavín se dopravně zhroutí.
- Nutnost regulačního plánu budoucí dostavby Veleslavína.
- Nutnost zajistit, aby před další zástavbou bylo nejdříve zajištěno navýšení kapacit škol a školek, zdravotnických zařízení a dopravní obslužnost.
- MPP musí zřetelněji vysvětlit pojem “dostřednost” a “historická vrstevnatost”. Je potřeba je ujasnit a dovysvětlit. “Dostřednost” plánu musí být chápána jako snaha o pojmenování a řešení vnitřních periférií města. Jedná se o pojmenování vnitřních rezerv, celkové zkvalitnění a harmonizaci městského prostředí. Ochranou “historické vrstevnatosti” musí být myšleno uchování jedinečné pestrosti Prahy, která se prakticky nikdy nerozšiřovala asanacemi a novou výstavbou, ale postupným prorůstnáním a transformací. Právě harmonické propojení různých charakterů, typů a podob městské krajiny doplněné morfologií terénu s kaňonem Vltavy, vytváří jedinečné genius-loci našeho města. Aby bylo možné jedinečnost chránit, musí být poznána a pojmenována. MPP však toto nezohledňuje. Pro ochranu zeleně ÚSES Vymezuje 11 typů hraničních čar, ale pro chráněné plochy žádná vrstva v závazné části zavedena není.
- Lokality jsou příliš rozdrobené, malé, samy o sobě vytržené z kontextu. Data uvnitř jich si odporují. Je nutné vypořádat území, které se zastavuje vůči širšímu území. Zapojení lokality do koncepce širšího území doplnění popisu koncepce území. Lokalita se vztahuje jen sama na sebe. Nedokáže tak reálně popsat koncepci území. Koncepce naplňuje především podmínky, vztahy, vazby a potřeby v území pro které je utvářeno. Bez těchto souvislostí není možné o území správně rozhodovat. Bez doplnění, vyznačení a popsání spádovosti a vlivu okolí na lokalitu samou není zvolený přístup popisování koncepce území pomocí lokalit funkční.
- Za nebezpečné považujeme nevymezení funkčních struktur a infrastruktury. V určeném (hrubě naddimenzvaném) počtu pater tak může být kdekoiv supermarket nebo autosalon, ale není podmínka výstavby škol, školek, kultury, drobných obchodů. Prostředí se tak hrubě odlidšťuje.
- Plán je velmi vágní. Tak jak je, nejde používat. Stavební úřad musí vědět co může a co nemůže. Ale v případě tohoto plánu to nejak stavební úřad musí vymýšlet. To je nezákonné. Domnívám se, že tato dokumentace se musí radikálně zlepšit. Zde to vypadá, že je možné cokoliv. Je potřeba zpracovat podrobnější výkresy, územní studie nebo regulační plán.
- Chybí celoplošná síť zelené nemotorové dopravy.
- Veřejně prospěšné stavby jsou veřejně neprospěšné.
- Developer musí mít jako podmínku výstavbu přiměřené infrastruktury.
- Absence velké klidové zony, parku, nezastavitelných bloků, zeleně.
- Stanovit nezastavitelnost a nezastavitelné lokality.
- Pro každou lokalitu je potřeba konzultace se zástupci dané lokality, fungující dialog. Jen tak lze získat přehled, co je pro oblast důležité. V tomto stavu je nepoužitelný, příliš vágní, zneužitelný.
- Omezení práv občanských sdružení povede k tomu, že tento Metropolitní plán bude zneužíván developery. Hledí spíše na možnost zástavby než na příjemné zdravé žití.
- Podle toho co se v mém okolí děje a i podle toho, co je viditelné na novém Metropolitním plánu je to, že ho zpracovávají lidé neznající konkrétní lokalitu nebo jim na ní nezáleží. Mít pro danou lokalitu zástupce, žijícího v místě, je jedinou cestou, která nepovede k další devastaci konkrétních oblastí.
- Chybí aktivní srozumitelné předsavení a projednáí MPP s veřejností. Na projekt tohoto rozsahu a významu by měla být mezinárodní soutěž pro týmy, jejichž výtěz by MPP realizoval.
- Občané Prahy mají sice možnost do konce března 2018 připomínkovat nově vznikající MPP. Ale jedině Praha 6 má tento připomínkovací portál, do kterého veřejnost může vsoupit. Ostatní části Prahy tuto možnost nemají. Pro většinu lidí je extrémně náročné se i tak v novém plánu orientovat, a to nejen časově. Je nutné, aby byl nový plán dostatečně časově i srozumitelně veřejnosti představen, tak, aby se k němu mohla adekvátně vyjádřit.
- Jelikož jde velmi důležitý dokument, je potřeba ho dostatečně šířit. Vědí o něm např. rodiče ve školách, v jejichž blízkosti se masivní výstavba chystá? Řešil ho někdo formou jednoduššího srozumitelného dotazníku s dětma a studenty? Jich se příštích zhruba 25 let týká. Oni by se minimálně mohli vzdělávat, jak se smysluplně zodpovědně sebevědomě zapojit do tvorby svého prostředí. Stále nám někde v nás chybí vazba ke krajině a péči o ní zpřetrhaná během 40.let socialismu. Je potřeba ji navázat.
- Uvádím příklad vzniku MPP z Paříže:
"Celý proces byl zahájen povoláním deseti mezinárodních urbanistických týmů, které mezi červnem 2008 a dubnem 2009 vypracovaly návrhy vizí rozvoje Velké Paříže. Během méně než jednoho roku tak metropole s dvanácti milióny obyvatel získala deset různých alternativ rozvoje, které následně konzultovala s veřejností. Konzultace probíhaly formou půlroční výstavy či série prezentací, vedla se diskuze mezi politickou reprezentací, autorskými týmy, odborníky se zkušenostmi z podobných zahraničních měst a v neposlední řadě občany."
Jitka Molnárová, Demokratické plánování Velké Paříže 10.3.2017
- Plánu chybí struktura sítí. Nejvýrazněji to zaznamenávám u sítí zelených cest se zastávkami parků a parčíků, sítí tekoucí vody a vodních nádrží, ploch, fontán, kašen, podél kterých by bylo možné se pěšky nebo nemotorově pohybovat.
- Kdo určuje veřejnou prospěšnost? Veřejně prospěšné stavby zde uvedená jsou veřejně neprospěšné. Nejsou ve prospěch obyvatel. Jou zbytečnou investicí a škodí.
- Mimo procentuální zastavenost území metropolitní plán neudává developerovi povinnost doplnit byty adekvátní infrastrukturou, něčím obecně prospěšným, ne prospěšným jen developerovi, (zelen, kultura, školky, školy, hřiště, juniorské a seniorské prostory, pěší koridory, parky, v měřítku sociální vybaveností (další supermarkety jsou zbytečné), není chráněna při výstavbě minimálně vzrostlá zeleň.
- MPP neřeší situaci z dětského úhlu pohledu. Kolik procent z nás jsou děti a jak je zde započítáváme? Mají zcela jiné měřítko, vidí realitu ze zcela jiné perspektivy, mají jiné zájmy. Nestači snaha požádat developera o školku a nebo hřiště za klecí a doufat. Je potřeba vymezit a určit legislativně. Na místě lokality nevidím vymezeno ani to. Doporučuji obrátit se při koncepci na odborníky úspěšných projektů tohoto typu (ze zahraničí). Zapojit do plánování fakt, že velké procento z nás měří do jednoho metru a má zcela jiné potřeby než sedět v autě.
- Chybí mi paralelní projekt IPRu na práci s dětmi a studenty ve školách, na jejich vzdělávání ohledně místa pro na spolupodílení se na místě, které se koneckonců týká spíš jich, když vezmeme v úvahu, že plán bude cca 5 let vznikat a dvacet let existovat.
- Chybí důstojná pěší a bezmotorová struktura cest a navazujících na sebe zelených koridorů. Cesty by měly být strukturované v podobné hierarchii jako silnice. Město by mělo uvažovat o pěších metropolitních třídách a sběrných pěších komunikacích městského a místního významu a podobně a ctít a propagovat důsledně chodce. Naučit obyvatele, aby se nadřazenost pěší dopravy stala pro ně stejnou samozřejmostí jako čištění zubů a teď už i třídění odpadu. Do budoucna bych auto chápala jako něco použitelného jen v krajním případě, třeba proto, že to bude drahé, nebo pomalejší, než chůze, nebo nedůstojné... Moderní metropole usilují auta z centra vytlačit,
- Není zohledněno, že pro tuto dnes už rušnu oblast představuje Evropská a následně Buštěhradská a estakáda skutečnou i psychickou bariéru, nelze proto běžně rekreačně využívat velké plochy zeleně v severní části Vokovic.
- Požadujeme proto vymezit v konceptu MPP některé velikostí významné nezastavitelné bloky i v oblasti obou tepláren a definovat je a zanést do textové části.
- Chybí zde jasně vymezená velká klidová zona, zelené plíce lokality významné především pro děti v souvislosti s existencí teplárny, spalovny odpadu Vojenské nemocnice a dalšími zdroji znečištění ovzduší. (Evropská)
- Potřeba velkého parku plyne také z potřeby částečně kompenzovat zhoršení životního prostředí, kterou je zátěž exhalacemi podél Evropské, autobuového nádraží Veleslavín, i zátěž provozu teplárny a spalovny Vojenské nemocnice.
- Neřeší se komunikace pro přístup k novým nemovitostem na pozemku staré teplárny.
- Mimo procentuální zastavenost území metropolitní plán neudává developerovi povinnost doplnit byty adekvátní infrastrukturou, obecně prospěšným vybavením, ne prospěšným jen developerovi, (zeleň, kultura, školky, školy, hřiště, juniorské a seniorské prostory, pěší koridory, parky, v měřítku sociální vybaveností (další supermarkety jsou zbytečné), není chráněna při výstavbě minimálně vzrostlá zeleň.

5. 4. 2018, 13:42
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 211-7a-SUM-1

Hadovka

Dana Lejčková:

Shrnutí provedl komentář paní Příhodové, která cituje architekta Dana Hodka.

5. 4. 2018, 14:57
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-7a-SUM-0

Hadovka

Dana Lejčková:

Celkově za lokalitu Hadovka byly nejvíce připomínkovány možnosti výškového navýšení stávajících budov, nejčastěji je zmiňován nesouhlas s jakýmkoli výškovým navýšením Office Parku Hadovka. Zachovat výhledy a světlo pro obyvatele výškového domu Hadovka a všech přilehlých budov.
Rastrové vyznačení výškové úrovně MPP je nevhodné, nejednoznačné a snadno zneužitelné. Nesouhlas s možností navyšovat podlažnost podél hlavních komunikací a na nárožích - je potřeba případně určit zcela konkrétní místa a stanovit pro ně jasné podmínky, za jakých by bylo zvýšení podlažnosti možné.
Dopravní infrastruktura lokality je na hranici dostatečnosti, MPP ji důsledně neřeší. Je potřeba ji zklidnit a regulovat, vybudovat záchytná parkoviště na okrajích Prahy s napojením na metro, dobudovat metro na letiště i cyklostezky. Cestujícím tramvajovou dopravou zlepšit komfort cestování vybudováním krytých zastávek na nástupištích na Evropské ulici.
Plochu mezi ulicemi Sušická a U Hadovky vyznačit jako parkovou plochu/park ve volné zástavbě, ne jako zastavitelné území.
Zachovat usedlost Hadovka, park Hadovka, kapličku Nejsvětější trojice, výhledy obyvatel na všechny strany.

5. 4. 2018, 15:17
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Číslo komentáře: 54-7a-SUM-1

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Plán má zbytečné rezervy ve svých schopnostech být pochopen běžným občanem. Například klasifikace výšek budov je matoucí.(viz komentář) Návrhy využití území ne vždy odpovídají skutečnosti nebo stávajícím legislativním omezením, čemuž nerozumím. Kombinace obojího tak dává prostor ke zbytečným negativním spekulacím o záměru vůbec MP zavádět.

5. 4. 2018, 17:10
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-7a-SUM-0

Džbán

Shrnutí komentářů

Lucie Štůlová:

Metropolitní plán se jeví připomínkujícím občanům jako problematický - ve více ohledech - dělení do lokalit, výšková regulace, nejasné až protichudné pojmy atd. - více viz komentář ze dne 23. 3. - Lucie Štůlová. Občané požadují důraz na přednostní důraz na vytvoření vhodného a bezpečného prostředí pro pohyb pěších a cyklistů městem, moderní řešení hromadné dopravy (P+R na Dlouhé Míli, kolejovou dopravu k němu...).

6. 4. 2018, 11:34
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 830-7a-SUM-0

Lokalita Džbán je zbytečná a nedává smysl Džbán je součástí přírodního parku a celého rekreačně oddechového území

Vladan Hodek:

Komentáře jasně ukazuji, že připomínkující si přejí rekreačně oddechový rozvoj, ale nechtějí aby se rozvíjela zástavba. To je stejný zájem jako lokality Šárka. Obě lokality jsou přírodním parkem a vyžadují stejný přístup. Neexituje žádný argument pro to aby koupaliště v Divoké Šárce bylo součástí součástí Šárky a Džbán samostatnou lokalitou a navíc vymezen do zastavitelného území s vymezením nezastavitlených ploch. Takto dělit přírodní park nedává smysl. Přírodní park je nezastavitelným územím jako celek a veškeré stavební aktivity je nutné citlivě koordinovat se zájmy parku jako celku. Proto by měla být lokalita zrušena. Celé území vymezeno jako nezastavitelné a v souladu s potřebami vymezit jednotlivé plochy ať pro stavby, nebo sport. Podorobná koordinace zájmů v území zejména s ohledem na potřeby Vokovic by se měla řešit v rámci regulačního plánu.

9. 5. 2018, 08:53
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 830-7a-SUM-0-MC-0
 
 

Dolní Liboc

Iva Hoffmannová:

Nenacházím ve výkresech propojenost zelených ploch ani prostupnost území proklamované v začátku textové části mpp. Dochází k oslabení územního systému ekologické stability vkládáním stavebních bloků do biokoridorů a umisťováním frekventovaných komunikací a křižovatek do blízkosti biocenter, zastavováním nárazníkového pásma kolem CHKO a přírodních památek. Hrubý rastr podlažnosti 100x100m nahrává nejasnostem, nadsazená podlažnost oproti skutečnosti, navíc s možností navýšení pater na nárožích a u metropolitních tříd, hrozí přílišným zahuštěním města. To povede k přetížení komunikací, občanské vybavenosti i rekreačních ploch. Posilování obslužnosti pro automobilovou dopravu snižuje účinnost opatření na posílení MHD, už v současnosti doprava narušuje kvalitu života v Praze a to mpp připravuje další zahuštění bydlení a pracovních příležitostí.

6. 4. 2018, 21:59
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 516-7a-SUM-0

Vojenská nemocnice

Petr Toman:

Cituji komentář: "Naprostá nejednoznačnost, protichůdnost, zmatečnost. Pro zákonné rozhodování nepoužitelné"

6. 4. 2018, 22:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 659-7a-SUM-0

Hvězda

Iva Hoffmannová:

Od mpp bych očekávala jednoznačnost, nepřipouštějící žádné dohady a v očích rezidentů ohrožení stabilní lokality s rekreačním charakterem, natož jedná-li se o kulturní a přírodní památku a území Natura 2000. Nejsou stanoveny dostatečné regulativy.

6. 4. 2018, 22:30
Důležitost: Důležité
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 871-7a-SUM-0

Vypich

Jindra Kvapilová:

Plochy této lokality byly v historii přirozeně propojeny a tak by měly i zůstat a respektovat blízkost významné přírodní památky Obora Hvězda. Zatím je to pořád poměrně příjemné místo a neměly by se zde zhoršit podmínky ani pro lidi ani pro ptactvo a další živočichy.

7. 4. 2018, 22:22
Důležitost: Zásadní
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 674-7a-SUM-0

U Potoka

Radek Letko:

Hlavní připomínky se týkají
- Zapojení veřejnosti do tvorby metropolitního plánu
- Nevyváženého poměru developerských ploch vůči plochám udržitelného životního prostředí


== Zapojení veřejnosti do tvorby metropolitního plánu ==
Příklad z Paříže:
"Celý proces byl zahájen povoláním deseti mezinárodních urbanistických týmů, které mezi červnem 2008 a dubnem 2009 vypracovaly návrhy vizí rozvoje Velké Paříže. Během méně než jednoho roku tak metropole s dvanácti milióny obyvatel získala deset různých alternativ rozvoje, které následně konzultovala s veřejností. Konzultace probíhaly formou půlroční výstavy či série prezentací, vedla se diskuze mezi politickou reprezentací, autorskými týmy, odborníky se zkušenostmi z podobných zahraničních měst a v neposlední řadě občany."
Jitka Molnárová, Demokratické plánování Velké Paříže 10.3.2017

Občané Prahy mají možnost připomínkovat nově vznikající MPP. Ale jedině Praha 6 má tento připomínkovací portál, do kterého veřejnost může vstoupit, a to proto, že ho udělaly sdružené spolky občanů. Iniciativa pro vznik tohoto portálu nevyšla od organizátorů nebo od města. Ostatní části Prahy tuto možnost nemají. Pro většinu lidí je extrémně náročné se i tak v novém plánu orientovat, a to nejen časově. Nový plán nebyl dostatečně časově i srozumitelně veřejnosti představen, tak, aby se k němu mohla adekvátně vyjádřit.
Informace o této možnosti nebyla dostatečně šířena. Vědí o něm např. rodiče ve školách, v jejichž blízkosti se masivní výstavba chystá? Řešil ho někdo formou jednoduššího srozumitelného dotazníku s dětma a studenty? Jich se příštích zhruba 25 let týká. Oni by se minimálně mohli vzdělávat, jak se smysluplně zodpovědně sebevědomě zapojit do tvorby svého prostředí. Stále nám někde v nás chybí vazba ke krajině a péči o ní zpřetrhaná během 40.let socialismu. Je potřeba ji navázat.

== Nevyvážený poměr developerských ploch vůči plochám udržitelného životního prostředí ==

Oblasti jako západ Prahy 6 je systémové správně určen pro masivní developerskou a související silniční zástavbu, ale pravidla jsou velmi volná, příliš nahrávající developerské a silniční dopravě na úkor stávající zástavby a obyvatel. To rozbije místní vztahy, místo toho, aby se posilovaly. Lokality jsou příliš rozdrobené, nedávají smysl, i data uvnitř jich si odporují. Je nutné vypořádat území, které se zastavuje vůči širšímu území. Lokality jsou příliš malé. Samy o sobě vytržené z kontextu.

Za nebezpečné považujieme nevymezení funkčních struktur a infrastruktury. V určeném ( hrubě naddimenzvaném) počtu pater tak může být kdekoiv supermárket nebo autosalon, ale není podmínka výstavby škol, školek, kultury, drobných obchodů. Prostředí se tak hrubě odlidšťuje.

8. 4. 2018, 13:07
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 121-7a-SUM-0

Veleslavín

veronika zapletalová:

Zásadní připomínky
- Nesoulad návrhu územního plánu s vizí uživatelů plánu. Plán nenaplňuje očekávání občanů, kteří chtějí vytvoření podmínek pro zkvalitnění života ve městě a to po všech stránkách. Návrh neřeší město jako soubor unikátních provázaných míst k životu, které se navzájem podporují a inspirují.
- Nečitelnost MPP. Dominantním zdrojem informací o území není mapa, ale textová část. Mapa je šifrou, která odkazuje do dalších textů. Vrstevnaté skládání obecných informací o území si často ve výsledku protiřečí a pak vůbec není zřejmé, co platí a jak je to myšleno. Pokud se jedná o opatření obecné povahy, tedy o formu zákona, není takové řešení možné, protože rozhodování podle plánu musí být i soudně přezkoumatelné. Pokud by se měly brát doslova významy slov vysvětlujících textů, tak vysvětlení nemá smysl. Lze se tedy pouze domýšlet, jak je vše myšleno.
Zapojení lokality do koncepce širšího území doplnění popisu koncepce území
- Lokalita se vztahuje jen sama na sebe. Nedokáže tak reálně popsat koncepci území. Koncepce naplňuje především podmínky, vztahy, vazby a potřeby v území pro které je utvářeno. Bez těchto souvislostí není možné o území správně rozhodovat. Bez doplnění, vyznačení a popsání spádovosti a vlivu okolí na lokalitu samou není zvolený přístup popisování koncepce území pomocí lokalit funkční.
- Definování městské priority. Jakýkoli rozvoj musí být podmíněn vždy kapacitními možnostmi stávající infrastruktury a její adekvátní přípravou, která bude probíhat harmonicky s plánovaným rozvojem. Rozvoj nesmí být realizován na úkor stávajících rezidentů. Plán proto musí daleko podrobněji definovat priority a podmíněnost rozvoje jednotlivých ploch.
- Západ Prahy 6 je určen pro masivní developerskou a související silniční zástavbu, ale pravidla jsou zcela volná, nahrávající developerské a silniční dopravě na úkor stávající zástavby a obyvatel. To rozbije místní vztahy, místo toho, aby se posilovaly.
- Mezi priority města patří "zahušťování" tzv vnitřních periferií města. Zahušťování masivní zástavbou v několika lokalitách těsně vedle sebe, jako je tomu na Veleslavíně, vytváří tak masivní nárůst zástavby, že bude docházet k určité klaustrofobii. Lidé namačkaní vedle sebe jak slepice bez infrastruktury, veřejného prostoru, osvětlení a volných zelených ploch, které tyto vnitřní periferie dávaly, ztrácejí možnost duševní hygieny.
- Zachování prázdných nevyužitých ploch ve městě je bezpodmínečně nutné pro zdraví prostoru. Jsou stejně důležité, jako v časové linii chvíle nicnedělání a nemyšlení, které zásadně rehabilitují celý lidský organismus. Stejně tak tyto obtížně logicky obhájitelné prázdné prostory dávají smysl prostorům důsledně logicky organizovaným, jako komplikovaná zátěžová křižovatky a velké obytné soubory.
- V kontextu s předcházejícím bodem je zásadní propojit k rozvoji města a tedy i MPP nejen architekty a dopravní inženýry, ale i umělce. Ti jsou schopni tvorby místa na jiné, než na stávající materiálně racionální úrovni.
- Koncept maximálně hustého zastavení bez regulace funkce zástavby vylučuje skutečnou urbanistickou rehabilitaci hrubě narušeného území starého Veleslavína a zdejšího údolí.
- V okolních oblastech určených MPP k tzv zahušťovací zástavbě akutně hrozí souhrn všech chyb MPP.
- Absence podpory prostupnosti území pro pěší a bezmotorovou dopravu. Nejhůře vnímaná je dopravní situace – nutné řešit omezení individuální dopravy (zejména tranzitní), záchytná parkoviště a další infrasktrukturu před tím, než budou zastavěna transformační území.
- Zahrnout výsledky generelu bezmotorové dopravy do prioritních požadavků na bezmotorové propojení města.
- Řešit dopravní zatížení restrikcí – zákaz vjezdu nákladní dopravy, mýtné.
- Plán preferuje automobilovou dopravu nad pěší/cyklistickou. Je příliš benevolentní, co se týče komerčního developmentu. Pokud se veškerý development naplní, Veleslavín se dopravně zhroutí.
- Nutnost regulačního plánu budoucí dostavby Veleslavína.
- Nutnost zajistit, aby před další zástavbou bylo nejdříve zajištěno navýšení kapacit škol a školek, zdravotnických zařízení a dopravní obslužnost.
- MPP musí zřetelněji vysvětlit pojem “dostřednost” a “historická vrstevnatost”. Je potřeba je ujasnit a dovysvětlit. “Dostřednost” plánu musí být chápána jako snaha o pojmenování a řešení vnitřních periférií města. Jedná se o pojmenování vnitřních rezerv, celkové zkvalitnění a harmonizaci městského prostředí. Ochranou “historické vrstevnatosti” musí být myšleno uchování jedinečné pestrosti Prahy, která se prakticky nikdy nerozšiřovala asanacemi a novou výstavbou, ale postupným prorůstnáním a transformací. Právě harmonické propojení různých charakterů, typů a podob městské krajiny doplněné morfologií terénu s kaňonem Vltavy, vytváří jedinečné genius-loci našeho města. Aby bylo možné jedinečnost chránit, musí být poznána a pojmenována. MPP však toto nezohledňuje.
- Lokality jsou příliš rozdrobené, malé, samy o sobě vytržené z kontextu. Data uvnitř jich si odporují. Je nutné vypořádat území, které se zastavuje vůči širšímu území. Zapojení lokality do koncepce širšího území doplnění popisu koncepce území. Lokalita se vztahuje jen sama na sebe. Nedokáže tak reálně popsat koncepci území. Koncepce naplňuje především podmínky, vztahy, vazby a potřeby v území pro které je utvářeno. Bez těchto souvislostí není možné o území správně rozhodovat. Bez doplnění, vyznačení a popsání spádovosti a vlivu okolí na lokalitu samou není zvolený přístup popisování koncepce území pomocí lokalit funkční.<