Ovlivněte podobu metropolitního plánu

Tato stránka není k připomínkování. Zde se můžete podívat na shrnutí, které připravili garanti. Pod každou otázkou jsou na jednom místě zobrazeny všechny připomínky a názory ze všech lokalit.

1a. Jak vnímáte prostor vaší lokality? Co je pro celou lokalitu nebo její část zásadní - co ji charakterizuje?
1b. Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – ​máte k tomu vztah?
1c. Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové – nevzhledné nebo ​způsobuje problémy (doprava, zápach, bariéra v území atd.)?
1d. Jsou ve vaší lokalitě nějaké důležité charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní, stavební památky atd., které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost?
1e. Odpovídá podle vás vymezení lokality popsaným společným vlastnostem?  Co byste svými slovy doplnili, upravili korigovali?
1f. Navrhli byste v závislosti na popsaných společných vlastnostech lokality jakoukoliv úpravu hranice lokality?
2a. Máte připomínky k vymezení stability ploch? Souhlasíte s vymezeným rozsahem?  Máte nějaký návrh k úpravě?
2b. Máte připomínky k vymezení ploch struktur ? Souhlasíte s vymezením stavebních a nestavebních bloků a struktur krajiny ? Máte nějaký návrh k úpravě?
2c. Máte připomínky k navržené výškové regulaci? Upozorněte na místa předělů a nejasnosti ve čtení výšek vzhledem k použitému rastru 100x100m?
3a. Máte připomínky k popisu cílového charakteru lokality? Je v obecném popisu něco, s čím nesouhlasíte nebo vám v něm něco důležitého schází? Je srozumitelný?
3b. Máte připomínky k popsanému potenciálu území? K obecným i individuálním regulativům? Máte připomínky ke stanovení indexu využití lokality? Tedy zejména k míře, o kterou se může v místě zvyšovat plocha zástavby?
3c. Domníváte se, že je pomocí vlastností lokality a ploch území dostatečně přesně a podrobně popsáno? Doporučili byste pro lokalitu nebo její některé plochy zpracovat podrobnější regulaci?
3d. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?
4a. Máte jakékoliv připomínky ke krajinné infrastruktuře? K vymezení prostorů, ochranných pásem a podobně?
4b. Máte jakékoliv připomínky k dopravní infrastruktuře? K vymezeným prostorám, kapacitám, typům komunikací a rozvoji různých druhů dopravy?
4c. Máte jakékoliv připomínky k technické infrastruktuře? Např. nakládání s dešťovými vodami, vedení sítí atp.
4d. Máte připomínky k vymezeným plochám veřejné vybavenosti? Je stávající vybavenost vyznačena správně? Souhlasíte s návrhem pro vybavenost? Máte k vybavenosti jakékoliv připomínky, nebo poznámky?
4e. Máte připomínky k vymezeným veřejně prospěšným plochám a opatřením?
7a. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?
5a. Podívejte se, jak územní plán splňuje vaše očekávání a představy o využití území. Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde stávající územní plán má nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území? Je ve vymezeném území problémové místo, které podle vás územní plán neřeší?
6a. Máte jakékoliv připomínky nebo poznámky k rozdílům mezi stávajícím územním plánem a metropolitním plánem, a to včetně popisu ploch, vymezení infrastruktury a ochranných pásem?