Zpět na
Úvod

Diskuse

Tato diskuse je určena výhradně pro dotazy a komentáře, které se týkají porozumění metropolitního plánu. Tedy čtení výkresů a textových částí a všech otázek, které se týkají obecné srozumitelnosti a výkladu návrhu metropolitního plánu. Diskuse je směřována na Vladana Hodka a MČ Prahu 6. Společně se pokusíme v mezích možností odpovědět a komentovat.

Vyjádření ke konkrétním věcem prosím pište výhradně do příslušné lokality.

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste nebo registrujte

Plánovaná výstavba bytových domů v Nové Šárce

Karel Hanžl:

Dobrý den,

zásadně nesouhlasím s výstavbou bytových domů v lokalitě Nová Šárka
(po pravé straně ulice Evropská směrem z centra od restaurace Mc Donald's po zastávku autobusů Dědina), jak je to uvedeno v Metropolitním plánu.
Případná výstavba pokazí celý charakter chráněného území Divoká Šárka.
Investor si určitě najde náhradní lokalitu.
ing. Karel Hanžl, Praha 6 - Liboc

24. 2. 2018, 17:43
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-0

Ivana Černohousová:

Připojuji se k vaší připomínce...v těchto místech je možno vést tramvajovou trať na letiště a nikoliv domy. I když řešení dopravní infrastruktury na letiště by bylo ideální metrerm.

12. 3. 2018, 09:04
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-0-0
 
 

NESOUHLAS S VÝSTAVBOU A LIKVIDACÍ PARČÍKŮ

Jiří Kluch:

Bydlím v ulici U třetí baterie 43 let. Lokalita Střešovice patří mezi nejkrásnější lokality v celé Praze. Důvodem je především značné množství zelených zatravněných ploch v zástavbě. Tyto plochy po návratu z centra Prahy působí na člověka jako balzám na duši. Nenechme si je zničit další výstavbou. Parčíky využívají všechny věkové kategorie. Děti si zde bezpečně hrají, dospělí relaxují. Je to velmi příjemné místo pro život. Proto jsem zásadně proti jakékoliv výstavbě a likvidaci zelených zatravněných ploch v této lokalitě.

15. 3. 2018, 11:39
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-1

NESOUHLAS S VÝSTAVBOU A LIKVIDACÍ PARČÍKŮ

Jiří Kluch:

Bydlím v ulici U třetí baterie 43 let. Lokalita Střešovice patří mezi nejkrásnější lokality v celé Praze. Důvodem je především značné množství zelených zatravněných ploch v zástavbě. Tyto plochy po návratu z centra Prahy působí na člověka jako balzám na duši. Nenechme si je zničit další výstavbou. Parčíky využívají všechny věkové kategorie. Děti si zde bezpečně hrají, dospělí relaxují. Je to velmi příjemné místo pro život. Proto jsem zásadně proti jakékoliv výstavbě a likvidaci zelených zatravněných ploch v této lokalitě.

15. 3. 2018, 11:42
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-2

Pomník Vokovice

Petra Městková:

Dobrý den,
podle mne je podoba pomníku padlým z I.a II.sv.války ve Vokovicích v zoufalém stavu.
Nedávno sice byly opraveny betonové sokly,ale to moc nepomohlo.Byla by třeba celková úprava parku,na soklech květináče či celková rekonstrukce.Myslím,že ti padlí si to zaslouží i vzhledem k tomu,že zde bydlel Generál Faitl.Jeho ženu by to jistě potěšilo.
Petra Městková

20. 3. 2018, 16:16
Důležitost: Doplňující
Číslo komentáře: D-3

Vokovice - klidné zahradní město

Eva Vodehnalová:

Chci se připojit k řadě těch, kterým záleží na místě, kde žijí.
Dlouhá léta bydlím ve Vokovicích v Lužné ulici a cítím se tu být šťastná. Na lokalitě oceňuji především blízkost přírody, klidné prostředí a přátelské sousedské vztahy.-
Proto mě zneklidňuje představa bombastické výstavby bytů v místě bývalé Aritmy. V návaznosti na to se dají očekávat i nadměrně zvýšené požadavky na dopravní obslužnost.
Kdo dobře zná situaci ve Vokovicích, ví, že při výjezdu z Lužné do ulice Na Pastvinách se auta i autobus dostávají do jakési "soutěsky", těsně pod okna domů. Nárůst projíždějících automobilů by situaci rozhodně vyhrotil. Znamenalo by to zvýšení hlučnosti, prašnosti a otázkou zůstává, jestli by nedocházelo i k narušení staveb domů, ve kterých žijeme. ( Kromě toho je již teď známé, že spodní část Vokovic bývá v určitých hodinách těžko průjezdná.)
Zaráží mě, jak sílí snahy o stále větší a větší průnik k Divoké Šárce, ke chráněnému území, které by bez jakékoliv ochranné plochy mělo unést tak nevídané zátěže,-
Chápu, že lidé chtějí bydlet a stavět se tudíž musí, ale mělo by to být prováděno s rozumem a citem. V tomto případě obojí chybí.
Eva Vodehnalová

20. 3. 2018, 17:57
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-4

Šárka je přírodní park

Vladimír Brož:

Dovoluji si přiložit část vyhlášky hlavního města Prahy, kterým se zřizuje Šárecké údolí jako přírodní park.

Vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1990 o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze a vyhlašování stavební uzávěry pro tyto oblasti

Čl.1
Zřízení a vymezení oblastí klidu
1. Zřizují se tyto oblasti klidu: a) "Radotínsko-Chuchelský háj" na území ONV v Praze 5, b) Šárka-Lysolaje" na území ONV v Praze 6, c) "Drahaň-Trója" na území ONV v Praze 7 a 8, d) "Hostivař-Záběhlice" na území ONV v Praze 10, e) "Rokytka" na území ONV v Praze 10.

Čl.2
Poslání oblastí klidu
Posláním oblastí klidu je zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení životního prostředí města. Oblasti klidu tak představují specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě.


Čl.3
Stavební činnost v oblastech klidu
1. V oblastech klidu lze provádět výstavbu objektů pouze na místech k tomu určených schválenou územně plánovací dokumentací. Tato dokumentace vychází ze specifických podmínek oblastí klidu a příspívat k naplnění jejich poslání.

2. Pro oblasti klidu se vyhlašuje trvalá stavební uzávěra 1) v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

a) V souvisle nezastavěných částech oblastí klidu (ve volné přírodě) je zakázáno:
1. umisťovat nové stavby s výjimkou staveb ke zkvalitnění životního prostředí hl. m. Prahy, nebo samostatné oblasti klidu (např. liniové stavby, ČOV apod.), včetně drobných účelových zařízení pro zemědělství, lesnictví, rybolov a ochranu přírody,
2. budovat zařízení, která by narušila ráz krajiny, nebo ji jinak znehodnotila, 3. budovat umělé vodoteče nebo zpevňovat stávající vodoteče způsobem, který by negativně postihl ráz krajiny a břehové porosty,

b) Výstavba objektů pro bydlení a objektů potřebné občanské vybavenosti je v oblastech klidu omezena na dostavbu stávajících obcí a realizuje se formou výstavby rodinných domků a nízkopodlažní zástavby odpovídající architektonické kvality. Intenzívní zástavba sídlištního typu je zcela vyloučena.

3. K realizaci záměrů, studií a projektů staveb, zařízení a úprav, jež mají sloužit provozu orgánů a organizací vykonávajících v oblastech klidu pravidelnou činnost je nezbytný souhlas odborného orgánu státní ochrany přírody hl. m. Prahy po projednání s příslušnými obvodními národními výbory.

4. Vyžadují-li terenní úpravy v souvisle nezastavěných částech oblastí klidu ve volné přírodě rozhodnutí podle zvláštních předpisů 2) mohou příslušné výkonné orgány vydat toto rozhodnutí jen se souhlasem odborného orgánu státní ochrany přírody v hl. m. Praze a po projednání s příslušnými obvodními národními výbory.

Z této vyhlášky vyplývá, že je zde trvalá stavební uzávěra a též, že metropolitní plán Prahy je ve fatálním rozporu s touto vyhláškou, neboť se jeho prostřednictvím otvírá prostor k obrovské expanzi stavební činnosti v Šáreckém údolí. Je smutné, že toto údolí prožilo předchozí režimy celkem bez úhony a dnes, kdy jednoznačně vládnou jen peníze bude obětováno.

Ing. Vladimír Brož

25. 3. 2018, 17:11
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: D-5

Zachování zeleně na lokalitách 411/322/2146 a /2147

Jiří Hák:

V Územním plánu Prahy je lokalita 411/322/2147 označena jako OB, tedy polyfunkční plocha čistě obytná s prostorovou regulací O-0,3/3/60 (tj. s maximální výškou zástavby 3 podlaží, koeficientem podlažních ploch 0,3 a s podílem zeleně 0,60). Toto se v zásadě opakuje v návrhu Metropolitního plánu Je zde zřetelná snaha umožnit stále intenzivnější využití pozemku a to i vyšší nebo polo-komerční zástavbou - regulace OB-B umožňuje i nebytové využití a výška 3 nadzemních podlaží je naprosto nevhodná.

Lokalita 411/322/2147 byla již z počátku 20. století určena a následně rezervována pro veřejnou
stavbu umístěnou v městské zeleni. Plocha nebyla určena pro další výstavu objektů
pro bydlení, ale pro občanskou vybavenost a do roku 2009 sloužila jako rekreační zeleň
(také jako zahrádky).Tato část Englovy regulace Dejvic byla zachována až do změny ve stávajícím Územním plánu, provedené kolem roku 2010.

Plocha by měla i nadále sloužit místním občanům jako veřejné prostranství/parková
zeleň. Nesouhlasím proto s navrženou regulací a s využitím pozemku
pro obytnou zástavbu. Tedy s jeho praktickým komerčním „výprodejem“ za situace, kdy hl.m. Praha má velký přebytek financí a nízké zadlužení, není žádný důvod prodávat městské pozemky - celý pozemek je ve vlastnictví hl.m. Praha, tím spíše by mělo být prostranství moderně upraveno jako park počátku 21. století, odpovídající současným požadavkům a trendům v krajinářské architektuře a zachováno jeho veřejné vlastnictví.

Na základě provedených expertiz, analýz a výstupů doporučuji, aby byla provedena úprava stávajícího Metr. plánu v tom smyslu, aby pozemek byl zadefinován jako plocha parkové zeleně.

Lokalita 411/322/2146 byla již ve stávajícím Územním plánu usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy číslo 35/25 ze dne 22.3.2018 změněna na zeleň - pokud toto rozhodnutí je konečné a závazné i pro nový Metropolitní plán, tak je to velký posun vpřed, mj. díky pozici vedení MČ Prahy 6 - minulému i stávajícímu. Věřím, že se podobně postaví Praha 6 i k lokalitě 411/322/2146 a doporučí zeleň.

28. 3. 2018, 16:07
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-6

Nesouhlas s posílením automobilové dopravy va trase Veleslavín- Stamicova

Věra Váchová:

Neprosto nežádoucí posílení dopravy z Veleslavína Stamicovou ulicí naznančené v Metropolitním plánu je v rozporu s tím, co se slibovalo občanům této části Prahy po zprovoznění tunelu Blanka. A to, že nežádoucí vliv nárustu dopravy bude ŘEŠEN tak, aby se auta využívající tunel nedostávala k vjezdu postraními komunikacemi zástavbou rodinných domů, ale hlavními silnicemi , které by měly být propustné i ve špičkách. To se nestalo , naopak úpravy Patočkovy a Bělohorské s nově vybudovanými nástupními ostrůvky tyto hlavní silnice zúžily na jednoproudé. Tím vzniká samzřejmě menší postupnost a tvoření kolon. Dosud ostudné řešení dopravy u tunelu Blanka počítá s tím, že se auta nějak propasírujou okolními ulicemi místního významu.
Metropolirtní plán návrhem estakády z Veleslavína tuto situaci chce řešit ještě ostudnějším návrhem a to zničením historického porostu zv. Lesík , který je pokračování přírodní památky Střešovických skal pod Vojenskou nemocnicí, ve kterém se nachází vodní zdroje, které by měly být chráněny obzvláště. Doprava v Praze 6 musí být opravdu ŘEŠENA celkově a to obchvatem této části Prahy s návazností na kruhový tranzit a tím omezení tranzitním tahům přes Blanku. Tunel Blanka měla ulehčit Pražanům od automobilové dopravy , jak magistrát tvrdil, ale zcela logicky jen přitahuje dopravu do této dosud klidné čaásti Prahy 6. Řešte prosím omezení nárustu automobilové dopravy, jak jste slibovali, a ne pomocí dalšího přivaděče její zvýšení.

28. 3. 2018, 18:45
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-7

Výšková regulace budoucí výstavby domu Na petynce a Nově schválená zastavitelná plocha

michaela skočíková:

Absolutně nesouhlasíme s výstavbou domu na ulici Na petynce na ploše bývalého autobazaru. Dům má výškově přesahovat náš dům (č.p 30) a to pro nás znamená totální ztrátu výhledu,slunce a SOUKROMÍ, jako je tomu u nových bytů postavených o par metrů výš, kde si každý vidí do talíře.Také to povede k snížení kvality bydlení, kdy byty v této lokalitě stojí nemalé peníze a byt jsme si vybrali protože je tady světlo a výhled a vy nám tady postavíte obludu, kdy je to pro nás spojené s dost velkým omezením jako na dlouho nemoct otevřít okno, natožpak posedět na balkoně nebo si pověsit prádlo kvůli nadměrnému prachu a hluku ze stavby a plus smog z aut tzn pro nás také zhoršení životního prostředí a našeho zdraví. A pak žít díky tomu v tmavém bytě za který jsme vysolili několik milionů?? Uráží mě totální bezohlednost lidí co tyhle plány schvalují !!!!!! Stejně jako nový územní plán, kde se vzal tu se vzal najednou je ze svahu Na petynce za garážema schválená zastavitelná plocha..Takže vykácíte i ten zbytek "zelených plic"? Místo nového domu by bylo vhodnější udělat park s venkovní posilovnou, lavičkami a relaxační místo pro všechny.. A tím eliminovat smog a prach z aut. Myslím, že by to ocenili i návštěvníci koupaliště a budoucí surf arény, která se má zde také stavět-další zatížení a ztížení podmínek pro nás co tady již bydlíme...

31. 3. 2018, 20:02
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-8

Prijezdove komunikace do Nebusic

Hana Vodnanska:

Domnivam se, ze je neustale opomijen fakt vystavby prijezdovych komunikaci do Nebusic, nebot jiz tak neustavajici stavebni rozvoj ( Za Pohadkou Purkrabsky haj )nejen ze demoluje jiz stavajici a v havarijnim stavu se nachazejici komunikace, ale ohrozuje samotne obyvatele, jejich nemovitosti, ale i funkcnost a dopravni obsluznost celych nove vznikajicich oblasti.
Koncept kapacity prijezdovych komunikaci je nutno resit pred vystavbou novych oblasti a ne, jak se deje, po jejich vzniku.

10. 4. 2018, 16:32
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: D-9

Bílá Hora, Pietní místo

Pavel Šnajdr:

Souhlasím s paní J. Kvapilovou, v těsné blízkosti Obory Hvězda určitě nestavět žádné domy.

29. 4. 2018, 17:01
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: D-10