D - Doprava

Jaké závazky od stran a kandidátů poptáváme v anketě k jednotlivým tématům

18 Prostupnost města pro pěší a cyklisty

Naší vizí je město krátkých vzdáleností, budeme podporovat zachování a zvýšení prostupnosti územím pro pěší. Budeme podporovat rozvoj bezpečných cyklostezek a pěších cest. Připravíme konkrétní projekty v lokalitách a budeme je realizovat; jako podklad bude využit již zpracovaný „Generel bezmotorové dopravy“.

19 Systémové řešení dopravy

Budeme podporovat a v koordinaci s MHMP usilovat o zavedení moderních digitálních technologií pro řízení dopravy, které bude odlehčovat přetíženým místům ve městě a tím snižovat negativní vliv dopravy na životní prostředí. Jako nástroje budeme prosazovat zavádění flexibilních a preferenčních pruhů, řízení semaforů, omezování rychlosti, zvyšování priorit MHD, a v případě nutnosti i omezování vjezdu a odklon dopravy v podobě bran a mýta. O aktuálním uplatnění regulačních opatření v dopravě budeme informovat prostřednictvím moderních informačních technologií.

20 Posílení hromadné dopravy z okolí Prahy

Uvědomujeme si, že velkou zátěží pro Prahu 6 je individuální automobilová doprava z okolí Prahy. Budeme v maximální míře prosazovat rozšíření a zkvalitnění kapacitní kolejové veřejné dopravy z okolí Prahy. Budeme usilovat o budování navazujících parkovišť P+R a jednat se Středočeským krajem, aby v místě kvalitního napojení na železnici záchytné P+R také budoval.