B - Územní rozvoj

Jaké závazky od stran a kandidátů poptáváme v anketě k jednotlivým tématům

8 Územní plán

Prahu chceme rozvíjet jako tzv. město krátkých vzdáleností, tedy moderní, prosperující, pohodlné a zdravé město, kde základním měřítkem je člověk - chodec. Vize budoucího města musí vznikat při diskuzi za účasti všech dotčených účastníků, tedy odborníků i občanů. Zasadíme se o kvalitní územní plán, který může vzniknout jen řádným přepracováním a dopracováním stávajícího návrhu metropolitního plánu (MPP). Participační metodou zajistíme vymezení reálných lokalit, které budou skutečným jádrem nového územního plánu, a to včetně upřesnění možného rozvoje. Dohlédneme, aby všechny připomínky MČ k návrhu MPP byly řádně projednány a vypořádány.

9 Územní studie a regulační plány

Pro konkrétní lokality ověříme varianty možného rozvoje pořízením dílčích územních studií. Ty se potom mohou stát podkladem pro zpracování regulačních plánů. Tímto závazným dokumentem bude dosaženo všeobecné shody na využití území a bude tak jednoznačně určen veřejný zájem, který následně musí stavební úřad dle zákona vymáhat. K možnosti pořizování takovéto dokumentace městskou částí budeme požadovat úpravu statutu HMP.

10 Regulace a příprava rozvojových území

Zavazujeme se, že budeme aktivní v přípravě a regulaci všech rozvojových území. Pro všechna rozvojová území bude nejdříve vytvořena řádná regulace – regulační plán. V regulačním plánu zodpovědně vyřešíme všechny známé budoucí potřeby rozvojového území. Zaměříme se zejména na kapacity veřejného vybavení, dopravní infrastrukturu a vliv na životní prostředí. Zároveň ošetříme všechny možné nepříznivé vlivy na okolní území.

11 Role samosprávy při schvalování stavebních záměrů

Uvědomujeme si, že stavební rozvoj MČ musí být především ku prospěchu jejích obyvatel. Role samosprávy je v procesu schvalování stavebních záměrů nezastupitelná, protože jako jediná může v územních a stavebních řízeních prosazovat veřejný zájem. Všechny stavební záměry proto budeme včas a důsledně zveřejňovat a zjišťovat veřejný zájem mezi dotčenými obyvateli. Transparentně ověřený veřejný zájem budeme ve schvalovacích řízeních tvrdě hájit. V nich musí být samospráva investorům rovnocenným partnerem. Proto v případě potřeby personálně posílíme příslušné útvary samosprávy.

12 Správa obecního majetku a investování z veřejných prostředků

Veškeré veřejné investice budeme připravovat transparentně. Městskou akciovou společnost (v Praze 6 SNEO) převedeme pod odbor správy majetku a zřídíme řádné investiční oddělení, aby veškeré investiční aktivity byly transparentní. Rozvojové projekty, kdy je investorem městská část nebo MHMP, budeme vždy a včas projednávat s občany.

13 Ochrana kulturního dědictví

Uvědomujeme si existenci mnoha památkově hodnotných objektů, které spoluutváří charakter naší městské části. Nemovité kulturní památky považujeme za nedotknutelné. Budeme důsledně prosazovat dodržování ustanovení vyhlášek o památkových zónách a nepřipustíme jejich znehodnocení nepřiměřenými stavebními záměry. Provedeme inventarizace objektů, které by si památkovou ochranu zasloužily a navrhneme jejich památkovou ochranu. Seznam památkově hodnotných objektů bude dohledatelný na webu MČ v textové i mapové podobě.