Anketa ke komunálním volbám 2018 z oblasti Veleslavína a Vokovic

Připravil spolek Hradní potok.

Seznam místních témat

1. Zámeček Veleslavín s parkem a areálem zámečku 2. Zástavba v areálu bývalé teplárny Veleslavín 3. Řešení veřejně dopravního spojení na letiště – Buštěhradská dráha 4. Řešení dopravního spojení na Petřiny - estakáda Petřiny Veleslavín 5. Křižovatka a náměstí Veleslavín 6. Evropská třída 7. Veřejné prostory, lokální centrum, parky, zeleň. 8. Ochrana vod a vodních zdrojů 9. Chybějící frekventovaý přechod přes koleje mezi zámkem, teplárnou a Kladenskou. 10. Džbán 11. Strnadovy zahrady 12. Dostupné bydlení x developerské investiční stavby, ochrana stávajícího charakteru území, výšková zástavba 13. Dopravní prostupnost územím Vokovic do Horoměřic a do připravované zástavby Nových Vokovic. 14. Podíl veřejnosti na rozhodování a legislativní změny 15. Pokuste se definovat, co pro vás, konkrétně pro oblast Veleslavína, znamenají slova.

Osloveny byly všechny strany kandidující v Praze 6, strany jejichž odpovědi zde nejsou, nedodaly odpovědi v požadovaném termínu. Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle názvu strany.

Téma č. 1: Zámeček Veleslavín s parkem a areálem zámečku

Česká pirátská strana

Naše vize pro areál Zámečku Veleslavín vychází z toho, co jsme o něm publikovali v posledním vydání Pirátských listů. Považujeme jej za důležitou historicky cennou budovu a zejména za zásadní park se vzrostlými stromy a zásobárnou vody. Budeme prosazovat bezplatný převod objektu do majetku HMP a následné svěření MČ P6 s tím, že o konkrétním využití lze vést následnou debatu. Rádi bychom spíše funkci, která objekt otevře obyvatelům (školské, kulturní, komunitní zařízení, případně kombinace těchto funkcí) spíše než funkci, která objekt uzavře (zdravotnická či sociální funkce). Naší preferenci také svědčí fakt, že moderní zdravotnické či sociální zařízení má většinou jiní požadavky na vnitřní dispozici budovy, než jaké mohou být uspokojeny v rekonstrukcí barokní budovy (tj. minimální pojezdy po chodbách, v případě sociálních zařízení provozní centra s bezprostředním přístupem do paprskovitě situovaných ložnic klientů atd.). Ono není náhoda, že to PPF/Canadian Medical opouštějí.

KSČM

KSČM požaduje, aby areál zámečku Veleslavín byl ze státu převeden na Prahu a aby byl nadále v územním plánu určen pro funkci veřejného vybavení. Byla by tam např. pěkná LDN. Ve věci převodu areálu na Prahu jsem v zastupitelstvu hl. m. Prahy interpeloval počátkem tohoto roku radního Ing. Procházku. Žádosti Prahy nebylo vyhověno, protože o nemovitosti projevila zájem státní instituce - Národní památkový ústav. Ten později svoji žádost vzal zpět a ÚZSVM rozhodl o dražbě těchto nemovitostí. Dne 20. září 2018 jsem se na jednání zastupitelstva MČ Prahy 6 spolupodílel na textu návrhu později přijatého usnesení, kterým byl ÚZSVM vyzván, aby zrušil nebo odložil připravovanou dražbu.

ODS

Budeme usilovat o svěření Veleslavínského zámečku a jeho zachování. Rádi bychom zámeček využili zejména v sociální oblasti.

SPD

Jednoznačně preferujeme a budeme bojovat proti plánovanému prodeji zámečku do rukou soukromého investora, proti dražbě, kterou plánuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Okamžitě bychom zahájili jednání s ministerstvem financí a hl. městem Prahou o odkoupení zámečku a jeho svěření do správy MČ Praha 6. Nevylučujeme, v závislosti na ceně, ani odkoupení objektu přímo Prahou 6. Areál musí sloužit občanům, zdravotním a sociálním účelům, nebyli bychom ani proti přesunu LDN z Chittusiho ulice sem, příp. je vhodný pro Dům seniorů s denním stacionářem či obdobné veřejné služby. Nesmí dojít k zastavění lokality, musí zůstat klidovou zónou.

Strana zelených

V programu jsme se zavázali usilovat o převod Veleslavínského zámku do vlastnictví hlavního města. Areál slouží již více než sto let jako zdravotnické zařízení, podporujeme proto, aby zámek i nadále poskytoval zdravotní nebo sociální služby. Areál nám přijde vhodný pro využití jako LDN nebo seniorský dům. Část areálu může zároveň posloužit jako komunitní centrum, které ve Veleslavíně citelně chybí. Může zde vzniknout společenský sál, výstavní síň či školka. Zámecký park by měl být v každém případě otevřen veřejnosti.

Vystoupení ředitelky ÚZVSM na zastupitelstvu MČ Praha 6 ukázalo, že ÚZVSM plánuje prodej nemovitostí formou dražby a to v listopadu – což je naprosto likvidační pro město, respektive městskou část, protože se do té doby nestihne k situaci vyjádřit nová rada městské části a rada hlavního města, vzešlé z voleb. Prosadili jsme proto, aby bylo usnesení zastupitelstva doplněno o pasáž, že takový postup rozhodně odmítáme. Obáváme se ovšem, že samotné usnesení zastupitelstva nestačí, a že pro zachování Veleslavínského zámku ve veřejném vlastnictví bude nutná i viditelná aktivita občanské společnosti.Zpět na seznam témat

Téma č. 2: Zástavba v areálu bývalé teplárny Veleslavín

Česká pirátská strana

Začneme trochu obecnějí - členové naší kandidátky, kteří pracují nebo pracovali ve spolcích, vždy mluví o tom, že radnice byla velmi vlažná v prosazování zájmů obyvatel městské části při územních řízeních. My konkrétní představu o věcech, na které se ptáte, nemáme. A víme, že konkrétní představu nebudeme vymýšlet od stolu, ale nabídneme místním obyvatelům, aby ji nadefinovali sami v rámci participačních besed a rozhovorů. Resp. jednotlivci u nás názor na zmiňované mají, ale především bychom se chtěli poradit, než cokoliv “vypustíme” ven.

KSČM

Vnímáme, že jde o stavební pozemky a tedy, že v tomto prostoru se s výstavbou počítá. Oblast je ale jen velmi těžko připojitelná k dalším městským komunikacím. Vyřešení tohoto problému je klíčovou podmínkou pro výstavbu na tomto území. Míra zahušťování prostoru by měla být úměrná nejen dopravním možnostem, ale měla by respektovat charakter území, být přiměřená k prostředí a okolním vazbám. V souvislosti s celoměstsky významnou změnou územního plánu Z 2832/00 (změna závazné části územního plánu-přílohy č. 1 OOP č.6/2009), která dle našeho názoru snižuje ochranu zeleně a umožňuje úředníkům navyšovat koeficient využití území a hrubou podlažní plochu lze očekávat, že navýšení developer navrhne. Dovoluji si dodat, že členové klubu KSČM v zastupitelstvu hl. m. Prahy tuto celoměstsky významnou změnu územního plánu nepodpořili. Musím přitom zdůraznit, že zastupitelé KSČM považují Z 2832/00 za prolamování práv zastupitelstva na úseku územního plánování ve prospěch rozhodování úředníků. Bude zajímavé znát, které politické strany a v jaké výši dostanou v předvolením klání dary od developerů. Dle názoru KSČM se musí každý investor podílet na výstavbě veřejné vybavenosti a budování veřejného prostoru s umístěním zeleně. MČ musí tento přístup jako účastník územního řízení důrazně vyžadovat.

ODS

Území bývalé teplárny ve Veleslavíně je v rukou soukromého majitele, který zde chce stavět. Výstavba nemůže být povolena bez řádného vyřešení infrastruktury, na kterou musí být zpracována studie, ke které se jistě my i občané vyjádříme.

SPD

Ohledně zástavby areálu bývalé teplárny Veleslavín preferujeme co nejšetrnější podobu zástavby, s nižší hustotou, omezenou výškou budov. Přijatelné se nám zdá např. řešení, které obsahuje studie ATELIÉRu: Hlaváček – Schleger – Liesler - tzn.citlivé propojení nové zástavby s historickou starou zástavbou včetně parku, zeleně, parkovacích domů.

Samotné rozhodnutí o výstavbě považujeme za nešťastné, oblast není z mnoha důvodů na rozšiřování a nárůst počtu obyvatel a automobilů infrastrukturně připravena. Úvahy o tomto postupu měly následovat až po dokončení okruhu a kolejového spojení na Letiště, které odlehčí dopravní zatížení Evropské třídy a životního prostředí.

Pěší cestu bychom nyní zachovali. Naší politickou prioritou, a to zejména na místní úrovni, je maximální zapojení veřejnosti, občanů a lokálních spolků a iniciativ do rozhodování samosprávy a to formou místních referend, anket, konzultací. Zejména, co se týče zásadních územních a stavebních rozhodnutí. Budeme též prosazovat zřízení osadních či místních výborů Zastupitelstva pro jednotlivé čtvrti a místní části s jasnou prostorovou a historickou definicí, které by byly důležitým článkem v rozhodování o těchto místních záležitostech.

U všech sporných prodejů pozemků a nemovitostí, kde hrozí nevratné změny charakteru lokalit a zhoršení kvality života občanů se taktéž pokusíme jednat s jejich novými majiteli buď o zpětném odkoupení příp. o určitých stavebních omezeních či vstřícnosti ve smyslu občanské vybavenosti.

Strana zelených

Lokalitu někdejší veleslavínské teplárny obecně považujeme za vhodné místo pro novou rezidenční výstavbu. Městská část ovšem musí aktivně koordinovat, aby se k ní mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria.

S konkrétním záměrem v podobě, jak byl zatím představen, nesouhlasíme, protože je zde navrhována příliš hustá zástavba – v tomto smyslu jsme se vyjadřovali i do médií. Samozřejmě je problematické i dopravní napojení, které by silně dopravně zatížilo všechny příjezdy. Je třeba zohlednit pramenící potoky a revitalizaci Hradního potoka. Městská část sice dala investorovi podmínky k realizaci, jako je dvoutřídní mateřská škola a sál v lokalitě, to ale na tento rozsah zástavby nemůže stačit. Starý Veleslavín je třeba uchovat i s jeho koloritem. Veřejnost by měla být u celého procesu. Veřejný prostor a prostupnost by měla být v maximální rozsahu a organická.Zpět na seznam témat

Téma č. 3: Řešení veřejně dopravního spojení na letiště – Buštěhradská dráha

Česká pirátská strana

Nevidíme jediný přínos rozšíření letiště pro občany Prahy 6. Pouze negativa. Kvůli přiblížení dráhy o 1,5 km k městu by došlo ke zhoršení hlukové situace v několika lokalitách Prahy 6 např. Šárecké údolí, Baba, Hanspaulka, Dejvice, Červený Vrch, Veleslavín. Letiště navíc počítá s výrazným nárůstem pasažérů, což by znamenalo další dopravní zátěž pro Prahu 6. Pokud se nám i přesto nepodaří rozšíření letiště zabránit, a městská část v tomto nemá významné možnosti, budeme tvrdě vyjednávat o dostatečných náhradách za významné zhoršení kvality života obyvatel postižených leteckým provozem. V současné době radnice P6 dostává každoročně "odškodnění" v řádu jednotek milionů korun. Jsme pro výrazně vyšší sumy tak, aby se z těchto peněz daly pořídit izolační trojskla do oken bytů a domů, kde prokazatelně došlo k nárůstu hlučnosti. Zóny dané Letištěm jsou naprosto nedostatečné. Náhrady Letiště bude dále nutné investovat i do nějakých relaxačních zařízení, zahrad atd., aby se k lidem reálně dostaly nějaké "výhody" náhradou za trvalé zhoršení životní pohody.

Zde opět platí, že Praha 6 je malým pánem, ale musí být aktivním hráčem v době, kdy se bude rozhodovat. Podporujeme Buštěhradskou dráhu, zahloubenou.

KSČM

U Veleslavínského nádraží by již konečně měla být co nejdříve odstraněna částečně vyhořelá stavba skladu. V budoucím řešení preferujeme v okolí maximální zachování zeleně, včetně zahrádková osady, která se nachází na západní straně nádraží. KSČM podporuje modernizaci železniční tratě ve stávající stopě a s raženým tunelem pod Střešovicemi. Mimo tunel musí být využity všechny stavební a technologické možnosti včetně typů vlakových jednotek, které povedou ke snížení hlučnosti. Stávající přejezdy je nutno plánovat a vybudovat jako podjezdy. Ostatně již z bezpečnostním důvodů není jiné řešení myslitelné. Provozovaná trať nesmí být v území další bariérou.

ODS

Chceme Buštěhradskou dráhu v tomto území celou zahloubit, čímž nebude zapotřebí řešit dále přechod přes trať. Následně by mělo dojít k revitalizaci kolejové dráhy, ve které by mělo být řešeno vše související. Více v našem programu: https://www.ods.cz/os.praha6/clanek/16189-program-pro-sestku-sestku-musis-milovat

SPD

Podporujeme (vzhledem k plánům vlastníka a provozovatele Letiště postavit nové dráhy a rozšířit kapacitu cestujících do roku 2030 na dvojnásobek stávajícího stavu) jak povrchové kolejové spojení odbočkou z dráhy Praha-Kladno, tak podzemní kolejové spojení prodloužením metra (ovšem ze stanice Petřiny - ze stanice Nemocnice Motol by bylo vhodnější dostavět podzemní spojení přes Řepy do stanice Zličín/ přes sídliště Dědina na Letiště).

Přikláníme se k zahloubení dráhy na úseku Stromovka-Nádraží Veleslavín s cyklostezkou na povrchu tohoto úseku.

Preferujeme dvojkolejnou elektrifikovanou trať, nový úsek na Letiště by měl mít na úseku Ruzyně - Letiště zastávky Praha-Dlouhá Míle s terminálem a parkovištěm a stanicí Praha-Letiště Václava Havla měla by vzniknout i nová zastávka Praha Liboc

Za stanicí Praha-Ruzyně by tedy měla trať odbočovat směrem k Letišti, se zastávkou Praha-Dlouhá Míle a dále do stanice Praha-Letiště Václava Havla. Naopak odmítáme zřízení podzemní zastávky Praha-Dlouhý lán

Zadání územních plánů okolí trati a jejich následná realizace musí pochopitelně podléhat veřejné soutěži, příslušným zákonům a připomínkách dotčených místních částí a jejich obyvatel, které budou tvořit zásadní mantinely pro podobu stavebních řešení.

Konkrétní vizi podoby jednotlivých stanic a úseků "stranicky" nemáme, i zde preferujeme výběr z více studií, se silným zapojením občanů a odborníků na urbanismus a životní prostředí.

Strana zelených

Podporujeme co nejrychlejší výstavbu rekonstruované trati mezi centrem, letištěm a Kladnem. Co se týče vlastní podoby stanic, prosazujeme, aby byly vybrány na základě architektonické soutěže. Napojení stanice Nádraží Veleslavín na metro už je připraveno v současné stanici metra (tím vyplývá několik nelogičností vůči současnému stavu, mimo jiné špatná návaznost mezi metrem a současnou vlakovou stanicí. V tuto chvíli probíhá projektová příprava na konkrétní podobu tunelu mezi Hradčanskou a Veleslavínem. Co se týče úseku západně od stanice Veleslavína, vzhledem k platným hlukovým normám pro novostavby / rekonstrukce železnic se zde provoz vlaků výrazně ztiší, a to bez nutnosti vysokých protihlukových bariér.

V tělese opuštěné Buštěhradské dráhy usilujeme o zřízení tzv. zelené radiály – pěší promenády a cyklostezky, zelené osy Prahy 6 pro bezmotorovou dopravu, paralelní s Evropskou.Zpět na seznam témat

Téma č. 4: Řešení dopravního spojení na Petřiny - estakáda Petřiny Veleslavín

Česká pirátská strana

Zde platí opět, pokud je v rámci připomínkování MPP tolik odporu, nemá cenu projekt prosazovat. Je to projekt zbytečně megalomanský a tedy zbytečný celkově.

KSČM

Veleslavín a Petřiny potřebují do budoucna zkvalitnit dopravní propojení. To, co jsem zatím viděl v různých studiích, je v mnohých směrech velmi problematické a nenašlo mojí podporu. KSČM neodmítá přísně automobilismus, ale chceme vytvořit podmínky, aby bylo méně aut v ulicích Prahy. Proto dáváme přednost rychlé a bezpečné MHD. Podporujeme snižování jízdného s konečným cílem bezplatné dopravy, což je náš program již několik volebních období. Současně chceme pokračovat v rozšiřování integrované dopravy Prahy a Čech.

ODS

K trendu západních měst se stavíme pozitivně, pokud jsou ve prospěch života obyvatel městských částí. Stávající silnici na Petřinv v ulici Veleslavínská rozšíříme, aby mohla výt dvouproudá.

SPD

Též odmítáme výstavbu tohoto dopravního spojení a tím i další přetížení již tak neúnosné dopravní situace v celé Praze 6 a speciálně v oblasti přilehlé k Evropské třídě, život místních obyvatel by to dále neúměrně zhoršilo, počínaje masivní výstavbou a konče hlukem a znečištěním prostředí po dostavbě.

Dokud se nezačne řešit odlehčení dopravní zatíženosti, tzn. severní část vnějšího okruhu, vnitřní silniční okruh, zahloubené radiály, kolejové spojení na letiště atd. jsme kategoricky proti přivádění dalších tisíců vozů denně do naší městské části, zejména do dosud relativně klidnějších lokalit.

A ano, jsme v našem programu a postoji pro posílení veřejné dopravy, pro její zlevnění, rozšíření možností, aby byla pro pohyb po městě srovnatelná (cenově i komfortem) s individuální automobilovou dopravou.

Strana zelených

Projekt veleslavínské estakády v podobě, v jaké byl navržen v Metropolitním plánu, odmítáme. Takový projekt by zničil charakter lokality. Naopak vhodné je přiznání pěších cest a vytváření struktury pro nemotorovou dopravu.

Obecně usilujeme o ochranu zeleného území mezi Petřinami a Veleslavínem, které je ohrožováno zástavbou salámovou metodou. Nepodpořili jsme proto tu připomínku městské části vůči Metropolitnímu plánu, jejímž cílem je umenšení nezastavitelné plochy v této oblasti.Zpět na seznam témat

Téma č. 5: Křižovatka a náměstí Veleslavín

Česká pirátská strana

P+R parkoviště musíme dostat někam kolem OC 6 - tam vytvořit i dopravní uzel, Veleslavín je už moc “ve městě”.

KSČM

S popisem situace v tomto prostoru s vámi plně souhlasím. Situace je zde velmi vážná, křižovatku značně zatěžuje tranzitní doprava, autobusy MHD se v tomto místě zpožďují, životní prostředí se zhoršuje. Pokud jde o parkoviště typu P+R, přál bych si, aby byly budovány především na okrajích Prahy. Nedávno jsem kritizoval, že Praha ještě nezačala ani s výkupem pozemků pro P+R na Dlouhé míli. Viděl jsem několik studií včetně víceúrovňové křižovatky u nádraží Veleslavín. Srovnatelná je s křižovatkou na Malovance. Jde z toho strach. Zvyšování kapacit tohoto uzlu je potřeba dělat úměrně vzniklé situaci, nikoli v předimenzování, neboť navazující komunikace mají svoje nepřekročitelné limity, je to obdobné jako v případě křižovatky na Vypichu. Musíme proto na takovýchto křižovatkách hledat odpovídající řešení v dílčích opatřeních, včetně stavebních a dopravních. Návrhy musí předložit odborníci. Za zcela zásadní považujeme odpoutání tranzitní dopravy z Prahy urychlenou výstavbou SOKP a mostu na severu, včetně městského okruhu a radiálních propojení.

ODS

Zde je zapotřebí konečně vyřešit druhé dopravní napojení Vokovic a postavit na Veleslavíně podzemní parkoviště s vhodně umístěnými výjezdy, které pomůže vyřešit stávající dopravní situaci a s ní související problematiku včetně eventuální další výstavby. Náměstí před starou školou ve Vokovicích včetně blízkého okolí stanice Nádraží Veleslavín si zaslouží esteticky oživit a revitalizovat jako celek, tak aby se stalo efektivně vyřešenou lokalitou sloužící občanům a jejich potřebám. Je zapotřebí nechat zpracovat studii, ve které by měly být zohledněny požadavky a připomínky občanů a spolků.

SPD

Jsme jednoznačně proti další zástavbě oblasti, proti výstavbě P+R parkoviště na Veleslavíně, proti budování velkého patrového autobusového terminálu - tyto projekty ani nejsou obsaženy v projektové dokumentaci prodloužení Metra A - navíc financování dostavby metra z fondů EU bylo podmíněno dostavbou železnice na Letiště. Prioritní je tedy pro nás kolejové spojení na letiště, velkokapacitní parkoviště a terminál autobusů pro dopravu do a ze Středočeského kraje mimo Veleslavín, v oblasti Dlouhé míle. Nezbytné je zde zastřešení vestibulů vstupu a výstupu do metra a systém podchodu napojených na vlakové nádraží. Křižovatka je vytvořena přednostně pro auta, je nutné dobudovat infrastrukturu pro bezpečnost chodců. Chybí zeleň, lavičky, větší oddělení chodníků, přechod od tramvaje přímo k obratišti autobusů. Samozřejmostí by mělo být i dobudování protihlukových stěn.

Ohledně bezmotorové dopravy považujeme za vhodný výchozí materiál tzv. Generel cyklistické dopravy Praha 2018 - včetně projektu drážní stezka Ruzyně, Liboc a okolí, která by měla být protažena i na území Středočeského kraje v rámci rekonstrukce železnice do Kladna, příp. trasa ze sídliště Petřiny na Veleslavín.

Co se týče konkrétních podob jednotlivých staveb a projektů, veřejných soutěží atd. platí to, co již bylo řečeno - musí předcházet diskuse s občany, připomínkové řízení popř. místní referenda, postup striktně dle zákona, musí platit zásada dalšího nerozprodávání městského a obecního majetku, pozemků a nemovitostí, nepokračování v komerční necitlivé zástavbě, zastavit dopravní přetěžování oblasti.

Preferuje maximální zachování Vokovic jako klidné, spíše zahradně-městské lokality a rezidenční čtvrti bez další výrazné zástavby. Je nutné dobudovat občanskou infrastrukturu, školku, základní školu, obchody se základními potřebami. Vokovice taktéž potřebují vyšší ochranu před tranzitní dopravou.

Pro náměstí před vokovickou školou by byla např. vhodná parková a stromová úprava, posílení zeleně a vodních prvků, lavičky, občasné pořádání farmářských trhů atd., ale to bychom skutečně nechali na soutěži odborníků a dalších navrhovatelů a nechť k tomu své sdělí místní občané.

Strana zelených

Je zadána urbanisticko-dopravní studie na celou oblast, která by měla dát základní odpovědi na výše uvedené otázky. Vybudování kapacitního parkoviště P+R v této oblasti nepodporujeme, záchytné parkoviště má vznikat na okraji Prahy, tedy v oblasti Dlouhé míle, nikoli v rezidenční oblasti. Naopak stavbu menšího parkovacího domu pro potřeby rezidentů nevylučujeme.

Co se týče spíše krátkodobých úprav před zprovozněním modernizované železnice, pro zajištění kvality bydlení v okolí stanice metra Nádraží Veleslavín je nutno zaručit pěší průchodnost, regulovat nárůst dopravy, zastřešit vstupy do metra a slaďovat novou zástavbu s potřebami občanů. Vzniká zde nové lokální centrum a je potřeba, aby celé území bylo vyvážené a sloužilo místním obyvatelům. Prosadíme i rekultivaci prostoru před vokovickou speciální školou.Zpět na seznam témat

Téma č. 6: Evropská třída

Česká pirátská strana

Jsme zásadně proti další výstavbě v okolí Šárky, jak předpokládá metropolitní plán. Spolupráce s veřejností, tedy participace, je vlajkovou lodí našeho programu, nebudeme ji aplikovat jen na papíře, ale skutečně prosazovat. Bez místních a jejich zapojení nic nevznikne, resp. jejich názor musí být vždy a jasně reflektován.

KSČM

V zastupitelstvu hl. m. Prahy jsem důrazně požadoval příslušná měření a inicioval zveřejňování výsledků zjištění. Ty jsou dohledatelné na www.tunelblanka.cz. Všichni se mohou seznámit s údaji o pohybech vozidel, stavu hluku a ovzduší před a po zprovoznění TKB. Zátěže se z části přenesly z Evropské do ulice Patočkova, která je dnes nejzatíženější komunikací Prahy 6. Humanizace Evropské je těžko myslitelná bez snížení počtu vozidel. Potřebujeme vytlačit tranzitní dopravu a za tím účelem dokončit velké stavby jako je městský okruh, radiály a především SOKP s mostem na severu Prahy. Chceme další stromy a keře, rozšiřovat zeleň v ulicích, přechody, kde délka času umožní přejít i starším obyvatelům. KSČM podporuje rozšiřování spoluúčasti občanů na komunální politice, není nám proti mysli zadávat územní studie a soutěže po vnesení požadavků občanů do obsahu vymezení, přejeme si zapojování obyvatel do různých projektů a jejich účast na práci hodnotících komisí.

ODS

Evropská třída je především dopravní komunikace, která si zaslouží, aby v ní byla udržována a obnovována zeleň, čistota a pořádek.

SPD

Mnohé již bylo popsáno výše - klíčové je dokončení těch dopravních staveb, které rapidně sníží dopravní zatížení Evropské (dráha na Letiště, vnější okruh, radiály) a související negativní jevy. Pak se dá uvažovat o změnách jí samotné, o cyklopruzích, pruzích pro autobusy, částečném zahloubení v oblasti křižovatky Veleslavín apod.

Nyní jsou prioritní hlukové stěny, výsadba pásu stromů a zvýšení bezpečnosti pro chodce - přechody, podchody, semafory, lávky. V okolí si představujeme více parkových úprav, vodních prvků, laviček, místních obchodů.

Strana zelených

Zlidštění Evropské třídy by mělo probíhat na několika rovinách. Praze 6 prospěje každé auto, které po Evropské nepojede, tedy které – v případě dojíždějících Středočechů – zůstane na P+R Dlouhá míle, případně u středočeských vlakových nádražích. Prosazujeme okamžité zřízení záchytného parkoviště v oblasti Dlouhé míle, i za cenu jeho dočasné obsluhy pomocí autobusů. V případě problémů s výkupy pozemků je možné přemýšlet o dočasném parkování při Drnovské ulici anebo v OC Šestka.

Rozšíříme měření znečištění ovzduší a hluku u silnic v Praze 6 pomocí levných smart čidel a zajistíme bezodkladné zveřejňování jeho výsledků. Detailní informace o stavu ovzduší použijeme při prosazování opatření zlepšujících životní prostředí v metropoli, a to na úrovni městské části i hlavního města (dynamická regulace dopravy, vymísťování tranzitní dopravy, zavádění nízkoemisních zón).

Prosadíme vznik světelných závor, které umožňují rychlý odklon kolon mimo vysoce obydlená území – např. před ulicemi Horoměřická anebo právě před Evropskou. V kombinaci s vyhrazenými pruhy pro autobusy tím zajistíme preferenci veřejné dopravy před individuální automobilovou.

Budeme usilovat o revitalizaci Evropské třídy, o její osázení stromořadím a o větší možnosti pro bezmotorovou dopravu. Budeme požadovat úpravu nastavení semaforů u přechodů pro chodce (např. u zastávky Sídliště Červený vrch) tak, aby došlo ke zlepšení intervalu ve prospěch chodců. Snížíme hlukovou zátěž prostřednictvím pokládky tzv. tichého asfaltu.Zpět na seznam témat

Téma č. 7: Veřejné prostory, lokální centrum, parky, zeleň.

Česká pirátská strana

Vaše otázka naznačuje i odpověď. Naše strana - vzhledem k úzkému propojení se spolkem Společně pro Šestku, které inicializovalo sběr připomínek k MPP, bude zásadním způsobem vystupovat při dalších fázích vývoje MPP tak, aby MPP nerozvolnil, ale naopak zpřísnil regulaci nové výstavby, včetně ochrany veřejného prostoru, a všech prvků, které ve své otázce zmiňujete. Mimoto hodláme k některým hodně zatěžovaným/dynamicky se měnícím lokalitám iniciovat vznik územních studií směřujících k vyhlášení regulačního plánu - tak jako se o to arch. Hodek snaží v Šáreckém údolí. Veleslavín je jedna z lokalit, o které tímto směrem přemýšlíme.

KSČM

V tuto chvíli velké lokální centrum tohoto území nevidím, budu rád, když někdo z místních přinese nějaký podnět. Několik menších místních veřejných prostor mimo centrum v klidnějším prostředí již dnes existuje a je potřeba zvážit jejich využití a případné investice. Lokální centrum by neměla tvořit přetížená křižovatka s obchodním centrem, neboť zcela zásadně omezuje způsoby dalšího možného využití. KSČM důrazně vystupuje proti privatizaci a komercializaci veřejného prostoru.

ODS

Lokálním centrem ve Veleslavíně by se v budoucnu měl určitě stát Veleslavínský zámeček a jeho blízké okolí.

SPD

Proti masivní zástavbě se postavíme všemi silami. Základem je územní (metropolitní) plán závazného označení charakteru území, kdy o jeho změně musí rozhodnout v krajním případě pouze soud plus místní referendum.

Veřejný majetek by se neměl dále prodávat, tam, kde jsou pochybnosti, vyvoláme jednání s vlastníkem o zpětném odkupu, příp. budeme iniciovat vyvlastnění za náhradu ve veřejném zájmu dle platných zákonů.

Veřejný prostor má být kombinací zeleně, rekreačních a vodních prvků, odpočinkových zón včetně sportovišť a základní občanské vybavenosti včetně veřejných služeb (školství, pošta, zdravotnictví, sociální služby, kultura, obchody se základními potřebami a službami). Přirozené lokální centrum Veleslavína spatřujeme v okolí zámku, nikoli v projektu budování nového a umělého centra v blízkosti autobusového nádraží.

Strana zelených

Viz též odpověď na předchozí otázky. Usilujeme o kultivaci prostoru před vokovickou školou, kde by mělo vzniknout skutečné náměstí. Za přirozené lokální centrum Veleslavína (a to včetně připravované nové zástavby) považujeme areál Veleslavínského zámku, to je jeden z důvodů, proč by město a městská část měly usilovat o jeho ponechání ve veřejném vlastnictví.Zpět na seznam témat

Téma č. 8: Ochrana vod a vodních zdrojů

Česká pirátská strana

Souhlasíme, že management vody bude nabývat na důležitosti s pokračujícím oteplováním. Stát v této věci přijal ucelenou koncepci, a bude potřebné změny financovat. Plánujeme z přípravy na sucho udělat jednu z priorit naší práce v oblasti životního prostředí v Praze 6 - vedle podstatného zkvalitnění péče o zeleň, včetně vzrostlých stromů, jak signalizujeme v naší kampani Stromy nejsou kandelábry. Přemístění potoků zpět na povrch bude třeba podrobně prověřit, protože původní koryta jsou již zastavěna (což byl ostatně důvod jejich ponoření). Budeme aktivně spolupracovat s týmem ochrany před suchem, který je součástí Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Podbabě.

KSČM

Odmítal jsem otevření koryta Brusnice v Břevnově. Jak následná situace ukazuje, interpelace, které jsem měl v zastupitelstvu hl. m. Prahy se ukázaly jako důvodné. Podle mého názoru měla Brusnice, vzhledem k velmi malému množství vody, zůstat zatrubněna pod zemí. Více jak 4,5 milionu Kč bylo vynaloženo marně. Voda se v korytě opakovaně ztrácí a do Kajetánky teče jen občas a málo. Chci tím říci, že je nutno postupovat citlivě a společně s odborníky pečlivě zvažovat, co, kde a jak z bývalých potůčků obnovovat. Prameniště i vlastní toky s okolím je potřebné udržovat a nenechávat zanášet a zarůstat. Budou-li v místě podmínky, podpoříme budování dalších vodních ploch. Musíme sázet více stromů a keřů, ale také je potřeba se o ně starat a pečovat, jinak uschnou, jako třeba právě v Břevnově.

ODS

Budeme využívat dešťovou vodu a snažit se úsporně nakládat s vodou a starat se o stávající vodní toky na území Prahy 6. Jak se efektivně postavit k tomuto nelehkému problému a úspěšně ho vyřešit je otázka spíše pro pověřeného odborníka než-li pro politika.

SPD

Ohledně hospodaření s vodou - je to skutečně klíčové téma blízké budoucnosti. Prvotní podmínkou je systémové zavádění hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím aplikace tzv. modro-zelené infrastruktury. Vyžaduje to koordinovaný postup veřejné správy, odborníků, architektů, vodohospodářů a veřejnosti. Dosavadní systém spočíval v oddělené kanalizaci pro splaškovou a dešťovou odpadní vodu. Tento systém již přestává vyhovovat a jeho další používání by se stalo lidem nebezpečným.

Přestává stačit kapacita dešťové kanalizace. Zvyšuje se míra zastavěnosti a vodní toky jsou přehlcovány vodou ze sídel. Posilování vodních zásob, jako jeden ze strategických cílů urbanismu, je nutné k zachování kvality životního prostředí. Základem je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je řešit srážkovou vodu tam, kde spadne, a vracet ji do přirozeného koloběhu vody.

Vhodnými metodami zadržování dešťové vody je akumulace pro její využití v domácnosti a samozřejmě metoda vsakování. Obecně je samozřejmě v městském prostředí vhodné rozšiřovat vodní prvky, jezírka, kašny, budování retenčních nádrží atd.

V souladu s tím podporujeme i ochranu místních vodních zdrojů, chceme vyzdvihnout na povrch Hradní potok - Císařskou strouhu - a samozřejmě i zachování přírodního nezastavěného charakteru někdejšího Strnadova zahradnictví.

Strana zelených

Nastíněným problematikám se dlouhodobě věnujeme. Podpořili jsme revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka. Ve spolupráci s městem a odborem, kam spadají vodná toky, právě pracujeme v oblasti Břevnova na nalezení pramene Radimky. Ve spolupráci s místními je třeba takto působit i zde.

Obecně usilujeme o vytvoření strategie nakládání s dešťovou vodou – namísto vypouštění do kanalizace ji začneme zadržovat ve městě. Zpříjemníme tak klima v parných letních měsících, zlepšíme podmínky městské zeleně a ušetříme za provoz čističky odpadních vod. Podporujeme také budování rybníků, revitalizaci a obnovu potoků, instalace vodních prvků a zdrojů.

Ve spolupráci s městem Prahou a obcemi proti proudu Litovického potoka budeme dále usilovat o vyšší čistotu vody, která přitéká do nádrže Džbán. Kvalita vody v Litovickém potoce se pomalu zlepšuje, nicméně v nádrži Džbán stále není příliš uspokojivá, a to ani vizuálně. Aby se zlepšila, budeme usilovat mimo jiné o lepší čištění vody v Hostivici a monitorovat přítoky potoka z hlediska znečištění.Zpět na seznam témat

Téma č. 9: Chybějící frekventovaý přechod přes koleje mezi zámkem, teplárnou a Kladenskou.Chybějící frekventovaý přechod přes koleje mezi zámkem, teplárnou a Kladenskou.

Česká pirátská strana

Budeme důsledně požadovat jeho znovu zprovoznění.

KSČM

V 21. století je možno si představit propojení obou území pouze komunikací vedoucí pod tratí.

ODS

Chceme Buštěhradskou dráhu v tomto území celou zahloubit, čímž nebude zapotřebí řešit dále přechod přes trať a odpadne nebezpečí s tímto spojené, které vzhledem k blízkosti základní školy a školek vedeme ve vážné patrnosti.

SPD

Souhlasíme s urychleným vybudováním bezpečného přechodu (i přejezdu) namísto používaného neexistujícího přechodu přes vlakové koleje. Je potřeba toto doplniti do Metropolitního plánu.

Strana zelených

Ve spolupráci s Besipem je nutné vypracovat projekt opravdu bezpečného přechodu.Zpět na seznam témat

Téma č. 10: Džbán

Česká pirátská strana

Pokusíme se ještě jednou pozemky od Molepa vykoupit, i třeba za cenu toho, že část ceny pozemků bude splacena pozdější výstavbou obecních bytových objektů a jejich pronájmem. Nicméně prvořadé je pro nás uchování celého okolí Džbánu pro rekreační a sportovní funkci (Ladronka a Petynka jsou přeplněny), a zachování co největší plochy zeleně, ze zjevných důvodů.

KSČM

To, co se stalo, považují zástupci KSČM za velkou nehoráznost. Co dělali radní MČ a HMP v době, kdy se připravovala dražba pozemků kolem vodní nádrže? Nechť dodatečně doloží své konání. Výmluvy MČ, či HMP nejsou korektní. Jak Praha, tak MČ Praha 6 vlastní obchodní korporace, které se mohly již dávno dražby přímo zúčastnit bez veřejně stanovených limitů. A protože politici zaspali a nekonali, firma MOLEPO získala pozemky vcelku levně. Odmítáme změnu funkcí ploch kolem nádrže Džbán, stejně tak jako zástavbu míst, která mají sloužit k rekreaci a oddychu. Zastupitelé KSČM jsou připraveni podpořit koupi pozemků městem za cenu obvyklou, nikoli však spekulativně navýšenou. Pokud by nedošlo k dohodě, lze zvážit možnost vyvlastnění ve veřejném zájmu, samozřejmě za náhradu ve výši ceny obvyklé. Zástavbu mezi Evropskou a Džbánem odmítáme.

ODS

Ze své pozice na radnici bude ODS s danou firmou vyjednávat tak, jak to bude možné, aby došlo k revitalizaci tohoto území s ohledem na jeho charakter. Zástavbu mezi Evropskou a Džbánem nepodporujeme.

SPD

Odmítáme další výškovou zástavbu mezi Evropskou a Džbánem. Budeme tvrdě dohlížet (a v případě potřeby vymáhat) na nedávné memorandum mezi městem a vlastníkem pozemků, tzn. chceme zachovat rekreační a oddechový charakter území (společnost Molepo mimo jiné slíbila, že upraví okolí). Areál by měl být přístupný celoročně, jakožto areál volného času.

Ideálním řešením je ovšem pro nás pokusit se jednat znovu s vlastníkem o odkoupení pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy. Pokud by se toto nepodařilo a pokud by vlastník dohodu nerespektoval, budeme tlačit na vyvolání soudního řízení o vyvlastnění pozemků za náhradu ve veřejném zájmu.

Strana zelených

Celá situace ohledně pozemků u Džbánu je bohužel důsledkem jejich naprosto nekoncepčního prodeje ze strany státu do rukou soukromníka, bez ohledu na zájmy města a městské části. Přes čtyřletá jednání ohledně výkupu pozemků městem se nepodařilo dosáhnout definitivní dohody ohledně výkupu pozemků městem. Pevně ovšem věříme, že k nim v budoucnu dojde.

Zásadně ovšem odmítáme takový typ dohod, kdy by město soukromníkovi výměnou za odprodej vlastního areálu umožnilo rozsáhlou stavební aktivitu v okolí. Údolí Džbánu je rekreačním centrem celé Prahy a podporujeme, aby zde v budoucnu vznikl volnočasový areál.Zpět na seznam témat

Téma č. 11: Strnadovy zahrady

Česká pirátská strana

Dosavadní projekty jakési předměstské kolonie považujeme za degradaci místa. Čekáme na další projekty, jak je přinese k posouzení investor.

KSČM

Na severní straně Buštěhradské dráhy je z hlediska dopravního připojení situace jednoduší. To je ale na jižní straně tratě s ohledem na terén, velmi komplikované. Obě území by bylo účelné propojit pod železniční tratí komunikací nebo alespoň pěším průchodem. Riziko spočívá v tom, že komunikace by do míst na sever od tratě přivedla další dopravu z velkého zastavovaného území na jižní straně Buštěhradské dráhy. Výstavba podchodu nebo podjezdu je finančně náročný úkol, který nemůže zajišťovat MČ Praha 6 a měli by se na něm podílet developeři se SŽDC. Pro výstavbu na jižní straně bude potřebné najít co nejšetrnější napojení. Vadí mi snahy investora o navyšování koeficientu využití území u zamýšlené výstavby ve Strnadových zahradách, což zastupitelé KSČM na úrovni MČ Prahy 6 a HMP opakovaně hlasováním odmítli. Znovu v této souvislosti upozorňuji na celoměstsky významnou změnou územního plánu Z 2832/00 (změna závazné části územního plánu-přílohy č. 1 OOP č.6/2009), která dle našeho názoru snižuje ochranu zeleně a umožňuje úředníkům navyšovat koeficient využití území a hrubou podlažní plochu, když lze i v tomto případě očekávat, že se o to investor znovu pokusí.

ODS

Jakákoliv výstavba musí být plně v souladu s platným územním plánem a stupněm určujícím hustotu a typ výstavby v této lokalitě.

SPD

Preferujeme vznik parku v lokaci na sever od železnice, pro místní obyvatelé i žáky a studenty. Pozemky na jih od železniční dráhy je možné využít pro obytnou výstavbu s omezeným rozsahem a výškou.

Strana zelených

Dlouhodobě vystupujeme proti takovým změnám územního plánu, které by byly pro charakter území devastační. Usilujeme, aby okolo úvalu potoka zůstal širší zelený pás. Podle naší představy by oblast při ulici Pod novým lesem měla mít koeficient A - tedy jako okolní zástavba. Níže pak by bylo únosné B.Zpět na seznam témat

Téma č. 12: Dostupné bydlení x developerské investiční stavby, ochrana stávajícího charakteru území, výšková zástavba

Česká pirátská strana

Chceme podporovat řešení, z nichž benefitují primárně “velkostavebníci” ale hlavně normální občané. Jako zejména příhodný vidíme návrat ke konceptu bytových družstev. Místo prodejů obřích pozemků, preferujeme aby si radnice/magistrát udržely kontrolu nad urbanistickou koncepcí a rozdělením pozemků na menší parcely dle této koncepce umožnili vstup do soutěže menším investorům a bytovým družstvům. Nejen že se tím stane bydlení dostupnějším, ale též se zlepší konkurenční prostředí a výnos z projektů pro město. To zčásti pokrývá i odpověď na otázku ohledně bývalé teplárny.

KSČM

KSČM dlouhodobě prosazuje novou bytovou výstavbu státem, kraji a obcemi, která by umožnila tyto byty pronajímat za dostupné, či chcete-li zaplatitelné nájemné. MČ P6 byty prodává za nejvyšší nabídku a nové nestaví. KSČM takovéto hospodaření s majetkem obce zcela zásadně odmítá.

Proti vůli KSČM, zastupitelstvem Prahy schválená celoměstsky významná změna územního plánu Z 2832/00 (změna závazné části územního plánu-přílohy č. 1 OOP č.6/2009) dle našeho názoru snižuje ochranu zeleně, umožňuje úředníkům navyšovat koeficient využití území a hrubou podlažní plochu. Na rozdíl od jiných míst, v historických jádrech obcí (tedy i Veleslavíně) prolamuje dosud platnou metodiku pro stanovení výšky staveb a vytváří k posuzování nové, poněkud volnější parametry. To může vést k navyšování staveb i v tomto místě. Mám proto obavy, že pokud nebudeme důrazní, vzniknou nová vážná rizika a dojde k ohrožení zájmů veřejnosti.

Nelze přehlížet, že Praha si pochybením v územním plánování a vstřícností k záměrům developerů zničila pohledové horizonty budovami na Pankráci, výškové stavby je nezbytné umísťovat citlivě a jen na místech, které to unesou s ohledem na širší vztahy. K prověření je vhodné provádět hmotové studie a modely.

ODS

ODS má ve svém programu řešení dostupnosti bydlení pro mladé. Více k tomuto tématu je uvedeno v našem programu: https://www.ods.cz/os.praha6/clanek/16189-program-pro-sestku-sestku-musis-milovat Pokud by se nám tento projekt osvědčil, budeme ho rozšiřovat i pro další věkové kategorie.

Tato výstavba musí být ve shodě s platnými výškovými regulačními limity, musí se vzít v úvahu charakter dané lokality a okolní zástavby stejně jako názor občanů z této lokality. ODS vznesla připomínky k MPP, viz https://www.ods.cz/os.praha6/clanek/15669-podnety-ods-praha-6-k-metropolitnimu-planu

SPD

Opět, v intencích našeho programu a přístupu - nechceme žádnou další komerční výškovou zástavbu v místě. Venkovský a zahradní charakter oblasti byl již velmi narušen, nesmí to dále pokračovat. Strategie je jasná - žádný další prodej městského a obecního majetku, naopak, v maximální míře jej odkoupit zpět. Sem patří i zvýšená památková ochrana staré zástavby, která právně znemožňuje její bourání a komerční výstavbu.

Pod dostupným bydlením máme na mysli zachování, údržbu a rozvoj bytového fondu ve vlastnictví obce. Jsme případně pro jeho rozšíření odkupem domů a bytů ve vlastnictví privátních subjektů, příp. pro další výstavbu při respektu k charakteru okolí. Chceme zavést regulované nájemné.

Strana zelených

Co se týče dostupného bydlení, Strana zelených – při inspiraci v zahraničí – usiluje o navýšení dostupného nájemního bydlení za férových, předem daných podmínek. Městské byty představují alternativu bydlení pro ty, kteří nechtějí nebo si nemohou dovolit nákup či komerční nájem nemovitosti. Podporujeme bytovou výstavbu v režii města, respektive městské části, a je velkou škodou, že zastupitelstvo MČ Praha 6 schválilo prodej areálu Na Dračkách s platným stavebním povolením, přestože na financování výstavby v městské režii bylo možné použít peníze alokované k těmto účelům na magistrátu.

Jednou z možností, jak rozšiřovat obecní bytový fond, po vzoru Mnichova budeme po developerech požadovat poskytnutí části vznikajícího bytového fondu městu. Co se týče bydlení ve vztahu k místu, budeme prosazovat férové dohody se soukromými developery plánujícími investiční výstavbu na území městské části. Soukromé investice nesmí přenášet náklady spojené s nutným vybudováním veřejné infrastruktury na rozpočty veřejné. Závazkem developera proto bude investice do veřejné infrastruktury – do škol či školek, parků, anebo poskytnutí části bytů do obecního vlastnictví. Klíčové je také dobré sousedství – plánovaná zástavba musí být přiměřená svému okolí, dobře průchozí (ne za plotem), s dostatkem zeleně. Zastavíme proto tajnůstkaření a zákulisní dohody, radnice bude požadovat po investorech pečlivé projednání stavby s občany. Tím zajistíme, aby nová výstavba ve městě přinášela hmatatelná pozitiva i pro stávající obyvatele a pomůžeme rozvoji živého města pro všechny.

Zástavbu okolo Evropské do Šárky odmítlo zastupitelstvo městské části v připomínkách k MPP, k většině ostatních návrhů vyšší a výškové zástavby zaujalo kritický postoj. To vše je výsledkem veřejného projednání MPP za účasti spolků a veřejnosti. Vokovice a Veleslavín mají kvalitní historickou zástavbu a tu je třeba chránit.Zpět na seznam témat

Téma č. 13: Dopravní prostupnost územím Vokovic do Horoměřic a do připravované zástavby Nových Vokovic.

Česká pirátská strana

Zatím jsme se tímto problémem podrobně zabývali a přiznáváme to. Každopádně budeme naslouchat místním, budeme reflektovat ty, co tam žijí déle.

KSČM

Základní chybou byla dlouhodobá nekoncepčnost přístupu samosprávy. Toto území bylo postupně dále zahušťováno novými stavbami, aniž by bylo budováno druhé napojení na Evropskou ulici. V ranní špičce situaci navíc zhoršuje množství řidičů přijíždějících do Vokovic z Horoměřické ul. Na Krutci. Všechna auta se tlačí do jednoho místa na Evropské, vznikají pomalu pohybující se kolony. Životní podmínky obyvatel v místě se vážně zhoršily. Horoměřická potřebuje ve směru k Evropské odlehčovací nový jízdní pruh vyhrazený pro MHD. Vokovice potřebují druhé připojení na Evropskou, ale v současnosti je možností málo a každá je spojena s potížemi.

ODS

ODS prosazuje vyřešení druhého dopravního napojení Vokovic, které ulehčí dopravní zátěži.

SPD

Zástavbu v lokalitě někdejší Aritmy opět nepovažujeme za ideální a vhodnou, totéž platí o možné výstavbě na prahu přírodního parku Šárka i s ohledem na přetíženost dopravních cest.

Je akutně nutné ve spolupráci Prahy a Středočeského kraje naplánovat, financovat a vybudovat infrastrukturu pro individuální dopravu a hromadnou dopravu mezi Prahou a rostoucí zástavbou v okrese Praha-Západ přes Vokovice a další hraniční části města. Je nutné vybudovat P+R záchytné parkoviště a maximálně urychlit dobudování tramvajové trati do Suchdola a vybudování velkého záchytného parkoviště na její konečné (Výhledy), v blízkosti Horoměřic.

Strana zelených

Pokud bude zástavba v Nových Vokovicích realizována v plánovaném rozsahu, je nové dopravní propojení nezbytné, musí být ovšem realizováno citlivou formou vzhledem k okolí.Zpět na seznam témat

Téma č. 14: Podíl veřejnosti na rozhodování a legislativní změny

Česká pirátská strana

V první řadě se zaměříme na otevření rozhodovacích procesů na radnici, chceme aby občané viděli politiků “pod prsty” a měli k dispozici stejné podkladové informace jako mají politici, když činí svá rozhodnutí. Tím se výrazně rozšíří možnost kontroly volených zástupců a omezí prostor pro upřednostnění osobních zájmů politiků před zájmy veřejnými.

V druhé řadě se zaměříme na schopnost získat relevantní zpětnou vazbu od občanů z daných lokalit. Je třeba vytvořit (technické a legislativní) prostředí ve kterém bude občanů umožněno se snadno vyjádřit k řízení, která probýhají v dané lokalitě a to za takových podmínek, která umožní považovat tuto zpětnou vazbu za důvěryhodnou a dají možnost se vyjádřit, všem bez rozdílu v technických či jiných schopnostech.

Defakto se jedná o rozšíření funkce místních referend, ty bohužel v současném stavu mají několik nevýhod: nelze je aplikovat na lokální oblasti, pouze celé územní celky, a jsou celkem nákladná a neflexibilní - je většinou nezbytné je spojit s jinými volbami, což značně omezuje šíři kladených otázek a jejich frekvenci.

KSČM

Dosud jsem s většinou spolků komunikoval přes e-mail, občas jednal osobně. Přeji si, aby byla rozšířena spoluúčast spolků na samosprávě, od spektra vzájemných kontaktů až po přímý podíl na rozhodování odborných komisí a pracovních skupin. V souladu se zákonem konečná rozhodnutí budou vždy na zastupitelích. Ti, kteří rozhodují, ale musí znát v předstihu, co si skutečně veřejnost v daném místě přeje. Varovný příklad je kauza Macharova náměstí na Ořechovce, kde radnice vytvářela vize, o které veřejnost nestála. Velmi se obávám, že nám potíže s tvorbou nového územního plánu neskončily, ale naopak se prohloubily. Svědčí o tom i množství a obsah podávaných připomínek. Pokud jde o legislativu, bylo by toho na několik stránek…Proč např. neexistuje právní opora pro důraznější postup stavebních úřadů vůči těm vlastníkům, kteří (mnohdy ze spekulativních důvodů) nechávají chátrat svoje nemovitosti, hyzdí a ohrožují okolí?

ODS

ODS má v plánu občany zapojovat do rozhodovacích procesů formami obvyklými ve vyspělých zastupitelských demokraciích. Zastupitelstvu bohužel nepřísluší měnit legislativu.

SPD

Podíl účasti veřejnosti na rozhodování(nejen) na komunální úrovni je pro nás zásadní otázkou - nástroji jsou závazná místní referenda, široké konzultace a ankety s občany a místními iniciativami a spolky - a zejména zřízení stálých osadních (popř.místních) výborů zastupitelstva Prahy 6 - které se budou na základní úrovni zabývat problematikou jednotlivých čtvrtí a částí obce.

Určité mezery a nedostatky vidíme právě ve znění zákona o místním referendu -nastavená hranice potřebných podpisů je příliš vysoká, zejména u měst nad 200 000 obyvatel, primárně je to problém celoměstských referend v Praze. Dále za problém považujeme příliš tvrdé nároky na přípravný výbor místního referenda, zejména tvrdá kritéria návrhu přípravného výboru (studie finanční náročnosti návrhu apod.). A v neposlední řadě považujeme za příliš vysokou hranici pro platnost a závaznost místního referenda.

Strana zelených

Politik nemá být nepřítelem, ale partnerem občanů. Naučíme městskou část spolupracovat s občany tím, že rozhodování radnice přiblížíme místním. Spoluúčast veřejnosti chápeme jako základní princip správy městské části. Budeme vždy usilovat o to, aby řízení městské části bylo zodpovědné a předvídatelné.

Abychom přiblížili rozhodování radnice a občanů, zřídíme devět místních poradních komisí pro její jednotlivé části (Bubeneč a Dejvice; Hanspaulka; Veleslavín, Vokovice a Červený vrch; Dědina a Dolní Liboc; Bílá Hora a Stará Ruzyně; Petřiny a Horní Liboc; Břevnov; Střešovice a Ořechovka; Sedlec a Šárecké údolí). V těchto komisích budou zastoupeni politici, zástupci úřadu a městských organizací, členové zdejších spolků i místní občané a podnikatelé. Tyto komise budou mít na starosti řešení lokálních problémů a budou první adresou, kam se mohou občané obracet se svými připomínkami a podněty.Zpět na seznam témat

Téma č. 15: Pokuste se definovat, co pro vás, konkrétně pro oblast Veleslavína, znamenají slova.

Česká pirátská strana

Moc se omlouvám (lídr Ondřej Chrást), ale tyto otázky přesahují moje časové možnosti. Jsem vystudovaný teolog, filosofie je mým koníčkem. Proto by mé odpovědi v rychlosti kampaně byly špatné a nedokonalé. Tímto vás všechny, kdo se podílel na těchto otázkách a činnosti vašeho Spolku zvu na skleničku dobrého vína, kde by se tyto otázky dali zodpovědně zodpovědět. Díky za pochopení a přeji vám všem, abyste i nadále neztráceli energii a entuziasmus, s jakým zastupujete v rámci spolků své sousedy.

KSČM

KSČM se snaží zodpovědně reagovat na potřeby obyvatel Veleslavína. I když působíme v opozici, zabránili jsme řadě nekalostí. Cítíme se odpovědni za současný stav, který chceme změnit. Máme vizi, chceme s veřejností a odborníky moudře rozhodovat, aby nejen v domovech obyvatel Veleslavína, ale i ve veřejném prostoru převládalo štěstí a radost. MČ se musí ve svých rozhodnutích opírat o spolky a občany, musí pečlivě posuzovat místní potíže i problémy a také včas na ně s porozuměním reagovat. Naše úcta bude patřit těm, kteří přestanou s předvolební propagandou polopravd a zaslouží se o změnu.

ODS

ODS v tuto chvíli pořádá kontaktní kampaň na svých stáncích každý všední den až do voleb, přijďte se zeptat jednotlivých kandidátů a členů ODS, kteří Vám rádi své definice pro tato krásná slova vyloží. Termíny a místa našich akcí najdete v našem kalendáři: https://www.ods.cz/os.praha6/kalendar

SPD

Empatie - vcítění se do pocitu, přání a priorit místních obyvatel - to jde nejlépe tak, že jim dáme silné rozhodovací kompetence v procesu tvorby politiky na úrovni samosprávy.
Zodpovědnost - dlouhodobý, koncepční pohled, nikoli vidina krátkodobých ekonomických zisků. pokora, dívat se dopředu, snaha předat našim dětem svěřenou oblast v co nejlepším stavu. Úcta k životu a životnímu prostředí, k přírodě.
Soucit - i hlas nejslabšího musí být slyšen - zvýšený ohled na potřeby dětí, seniorů, postižených - a to i co se týče bydlení a občanské vybavenosti či dostupnosti veřejných služeb
Moudrost - ochota učit se, vzdělávat se, naslouchat, diskutovat, zvažovat i v konkrétních rozhodováních všechna pro i proti
Vize - cíl, poslání, něco, co nás přesahuje, cíl konání a směřování, i ve vztahu k místu, kde žijeme, i v místní politice, v územním plánování atd.
Domov - o dané lokalitě a jejích významných změnách musí rozhodovat lidé, kteří zde žijí a mají o věcech nejen nejlepší informace, ale i niterný vztah a bytostný zájem na kvalitním rozhodování s časovým přesahem
Štěstí - těžko popsatelný pocit z dobře vykonané práce, např. i ve vztahu k domovu, místu, kde žijeme
Radost - pocit uspokojení a naplnění každodenního života v prostředí, kde žijeme, vztah k domovu, konkrétní práce, byť i v dílčích záležitostech
Struktura - samospráva a místní správa musí mít jasná pravidla, organizaci, řád, kompetence - a ta musí být dodržována, nikoli obcházena či relativizována
Úcta - I v duchu předchozích odpovědí a filosofie našeho programu: úcta a respekt k tradicím a historii, k odkazu předků, v tomto případě v podobě podoby naší lokality.

Strana zelených

Vedle Sedlce a Nové Ruzyně je Veleslavín oblastí, kterou čeká v rámci Prahy 6 nejzásadnější proměna. Takováto proměna musí být v první řadě empatická, a to vůči svému okolí a vůči dosavadním obyvatelům území. Musí být zodpovědná v tom smyslu, že nezatěžuje své okolí negativními vlivy, nevytváří nadměrný tlak na veřejnou vybavenost. Městská část musí aktivně vstupovat do územního plánování a musí mít jasnou vizi, jak se bude Veleslavín i jeho širší okolí rozvíjet.Zpět na seznam témat