Všechna témata

Jaké závazky od stran a kandidátů poptáváme v anketě k jednotlivým tématům

A - Nastavení pravidel

1 Zastupování občanů

Roli zastupitele bereme vážně, a proto budeme při správě města skutečně zastupovat zájmy občanů. Při našem rozhodování bude hlas obyvatel pro nás ten nejdůležitější, a proto budeme s občany aktivně komunikovat a spolupracovat.

2 Přehlednost a kontrolovatelnost

Zajistíme transparentní správu. Všechny úkony státní správy či samosprávy podléhají veřejné kontrole, proto budou zveřejňovány na webu MČ. Informace i úřední dokumenty bude možné hledat nejen podle čísla jednacího, ale i podle adresy, katastru a parcelního čísla, a také podle odpovědných osob, které podání vyřizují. Zobrazovat se budou nejen příslušné dokumenty, ale i stav projednávání a související lhůty. Vše bude zaneseno na webu v textu i v mapě.

3 Blíže k občanům

MČ (Praha 6) je příliš velká, aby mohla být řízena z jednoho místa bez podrobné místní znalosti. Abychom mohli město lépe spravovat a občany lépe zastupovat, vytvoříme pro menší funkční celky MČ pracovní skupiny či komise, složené ze zastupitelů, úředníků, odborníka na participaci a zástupců obyvatel. Taková komise bude přirozeně nejvhodnějším místem pro řešení místních problémů. Zároveň budou tyto komise i přirozeným kontaktním místem pro místní obyvatele. Komise bude zasedat v lokalitě a bude mít pro informování občanů vyhrazený prostor v časopise MČ (Šestka pro P6) a místo na webu MČ.

4 Zjednodušení a sjednocení správy

Zlepšíme současný stav, kdy se o správu města nekoordinovaně a bez jasných kompetencí dělí samospráva, státní správa a celoměstské organizace. Nastavíme pravidla tak, aby místní problémy byly řešeny v místě. Místní problémy bude koordinovat místní úřad a občan bude mít pro řešení problému jedno konkrétní kontaktní místo a jasně odpovědnou osobu.

Striktně oddělíme role při správě města, kdy samospráva zjišťuje a určuje veřejný zájem a státní správa při dodržování zákonů úkoly určené veřejným zájmem vymáhá a chrání. Budeme požadovat možnost přímého využití služeb celoměstských servisních organizací a magistrát bude dále zajišťovat jejich koordinaci.

5 Standardní postup při řešení problémů

Spravovat město a řešit jeho problémy chceme co nejlépe a předvídatelně. Proto do všech agend zakotvíme tento postup řešení problémů:

1. Poznání problému
2. Analýza problému
3. Zpracování variantních řešení
4. Vyhodnocení variant a výběr nejlepšího řešení
5. Vlastní vyřešení problému
6. Hodnocení, získání zpětné vazby

6 Systémové zapojení občanů

Zapojení občanů do rozhodování považujeme za správnou cestu při správě města. Úřad musí aktivně usilovat o získávání zpětné vazby pro svoje rozhodování, aby včas a účelně řešil skutečné problémy a potřeby občanů. Proto začneme pro komunikaci s občany mnohem více využívat moderní informační technologie a zřídíme participační odbor, který bude samosprávě i státní správě s komunikací a zapojováním občanů pomáhat.

7 Otevření komisí RMČ

Naším cílem je spravovat město ve prospěch jeho obyvatel a to co nejotevřeněji a s možností kontroly. Otevřeme komise veřejnosti a sami budeme aktivně zvát občany a spolky k projednávání bodů, které se jich mohou týkat. Neveřejná bude pouze ta nezbytná část zasedání komise, kde budou projednávány informace, jejichž zveřejnění zákon nedovoluje. Informace z jednání komisí budeme v co největší míře zveřejňovat.

B - Územní rozvoj

8 Územní plán

Prahu chceme rozvíjet jako tzv. město krátkých vzdáleností, tedy moderní, prosperující, pohodlné a zdravé město, kde základním měřítkem je člověk - chodec. Vize budoucího města musí vznikat při diskuzi za účasti všech dotčených účastníků, tedy odborníků i občanů. Zasadíme se o kvalitní územní plán, který může vzniknout jen řádným přepracováním a dopracováním stávajícího návrhu metropolitního plánu (MPP). Participační metodou zajistíme vymezení reálných lokalit, které budou skutečným jádrem nového územního plánu, a to včetně upřesnění možného rozvoje. Dohlédneme, aby všechny připomínky MČ k návrhu MPP byly řádně projednány a vypořádány.

9 Územní studie a regulační plány

Pro konkrétní lokality ověříme varianty možného rozvoje pořízením dílčích územních studií. Ty se potom mohou stát podkladem pro zpracování regulačních plánů. Tímto závazným dokumentem bude dosaženo všeobecné shody na využití území a bude tak jednoznačně určen veřejný zájem, který následně musí stavební úřad dle zákona vymáhat. K možnosti pořizování takovéto dokumentace městskou částí budeme požadovat úpravu statutu HMP.

10 Regulace a příprava rozvojových území

Zavazujeme se, že budeme aktivní v přípravě a regulaci všech rozvojových území. Pro všechna rozvojová území bude nejdříve vytvořena řádná regulace – regulační plán. V regulačním plánu zodpovědně vyřešíme všechny známé budoucí potřeby rozvojového území. Zaměříme se zejména na kapacity veřejného vybavení, dopravní infrastrukturu a vliv na životní prostředí. Zároveň ošetříme všechny možné nepříznivé vlivy na okolní území.

11 Role samosprávy při schvalování stavebních záměrů

Uvědomujeme si, že stavební rozvoj MČ musí být především ku prospěchu jejích obyvatel. Role samosprávy je v procesu schvalování stavebních záměrů nezastupitelná, protože jako jediná může v územních a stavebních řízeních prosazovat veřejný zájem. Všechny stavební záměry proto budeme včas a důsledně zveřejňovat a zjišťovat veřejný zájem mezi dotčenými obyvateli. Transparentně ověřený veřejný zájem budeme ve schvalovacích řízeních tvrdě hájit. V nich musí být samospráva investorům rovnocenným partnerem. Proto v případě potřeby personálně posílíme příslušné útvary samosprávy.

12 Správa obecního majetku a investování z veřejných prostředků

Veškeré veřejné investice budeme připravovat transparentně. Městskou akciovou společnost (v Praze 6 SNEO) převedeme pod odbor správy majetku a zřídíme řádné investiční oddělení, aby veškeré investiční aktivity byly transparentní. Rozvojové projekty, kdy je investorem městská část nebo MHMP, budeme vždy a včas projednávat s občany.

13 Ochrana kulturního dědictví

Uvědomujeme si existenci mnoha památkově hodnotných objektů, které spoluutváří charakter naší městské části. Nemovité kulturní památky považujeme za nedotknutelné. Budeme důsledně prosazovat dodržování ustanovení vyhlášek o památkových zónách a nepřipustíme jejich znehodnocení nepřiměřenými stavebními záměry. Provedeme inventarizace objektů, které by si památkovou ochranu zasloužily a navrhneme jejich památkovou ochranu. Seznam památkově hodnotných objektů bude dohledatelný na webu MČ v textové i mapové podobě.

C - Životní prostředí

14 Podpora místního života

Lokální aktivity místních obyvatel považujeme za nenahraditelnou součást života zdravého města.
Budeme podporovat komunitní život obyvatel. Budeme vytvářet přátelské prostředí a podmínky, aby se počet občanů zapojených do komunitního dění mohl zvyšovat. Budeme za tímto účelem rozvíjet transparentní grantový systém s podporou na webu MČ.

15 Kvalita ovzduší a hluk

Chceme, aby občané Prahy žili ve zdravém životním prostředí. Navrhneme opatření proti překračování hygienických limitů. Budeme měřit znečištění ovzduší a informace o kvalitě ovzduší zveřejňovat. Zjištěné hodnoty znečištění použijeme jako argument při jednání s magistrátem s cílem znečištění ovzduší snižovat. V místech s nadměrnou hlukovou zátěží, zajistíme objektivní měření hluku a dle výsledků budeme prosazovat technologie a opatření, které budou hluk trvale snižovat.

16 Zeleň ve městě

Uvědomujeme si význam zeleně pro život ve městě, a proto budeme stávající zeleň chránit a její plochy dále rozšiřovat. Budeme se snažit zelené pásy a koridory ve městě propojovat. Budeme pečovat o stromořadí v ulicích města a usilovat o jejich rozšiřování. Budeme podporovat ozeleňování střech a dbát na dostatečné zastoupení zeleně v připravovaných stavebních záměrech.

17 Voda ve městě

Vodu považujeme za cennou komoditu. Budeme podporovat hospodaření s dešťovou vodou a zlepšovat podmínky pro její vsakování. Budeme podporovat revitalizaci a obnovu toků. Budeme zřizovat vodní prvky ve městě - pítka, mlžítka a vodní plochy, a to i s využitím dešťové vody.

D - Doprava

18 Prostupnost města pro pěší a cyklisty

Naší vizí je město krátkých vzdáleností, budeme podporovat zachování a zvýšení prostupnosti územím pro pěší. Budeme podporovat rozvoj bezpečných cyklostezek a pěších cest. Připravíme konkrétní projekty v lokalitách a budeme je realizovat; jako podklad bude využit již zpracovaný „Generel bezmotorové dopravy“.

19 Systémové řešení dopravy

Budeme podporovat a v koordinaci s MHMP usilovat o zavedení moderních digitálních technologií pro řízení dopravy, které bude odlehčovat přetíženým místům ve městě a tím snižovat negativní vliv dopravy na životní prostředí. Jako nástroje budeme prosazovat zavádění flexibilních a preferenčních pruhů, řízení semaforů, omezování rychlosti, zvyšování priorit MHD, a v případě nutnosti i omezování vjezdu a odklon dopravy v podobě bran a mýta. O aktuálním uplatnění regulačních opatření v dopravě budeme informovat prostřednictvím moderních informačních technologií.

20 Posílení hromadné dopravy z okolí Prahy

Uvědomujeme si, že velkou zátěží pro Prahu 6 je individuální automobilová doprava z okolí Prahy. Budeme v maximální míře prosazovat rozšíření a zkvalitnění kapacitní kolejové veřejné dopravy z okolí Prahy. Budeme usilovat o budování navazujících parkovišť P+R a jednat se Středočeským krajem, aby v místě kvalitního napojení na železnici záchytné P+R také budoval.