Anketa ke komunálním volbám 2018 z oblasti Ruzyně a Bílé Hory

Připravil Klub přátel Ruzyně

Seznam místních témat

1. Obora Hvězda s letohrádkem a národní kulturní památka Bojiště na Bílé Hoře 2. Okolí Manské zahrady 3. Staré náměstí v Ruzyni 4. Nová Ruzyně 5. Výzkumný ústav rostlinné výroby 6. Rakovnická ulice 7. Řešení dopravy v Karlovarské/Bělohorské ulici 8. Řešení tranzitní dopravy a vyústění břevnovské radiály na Vypichu 9. Rozvoj letiště

Osloveny byly všechny strany kandidující v Praze 6, strany jejichž odpovědi zde nejsou, nedodaly odpovědi v požadovaném termínu. Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle názvu strany.

Mimo odpovědí na anketní otázky uvedly strany ještě tento úvodní text:

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva v žádném případě nemá jako jediný bod svého programu odstranění oné sochy v Bubenči - do názvu volební strany jsme to použili jako srozumitelnou zkratku pro tematizování důležitých principů, které chceme při rozhodování v zastupitelstvu prosazovat: odstranění sochy Koněva je především symbolem našeho úsilí nežít ve lži, což s sebou nese i rozhodování na základě spolehlivě zjištěného stavu věcí, jakož i rozhodování zcela průhledné a s úplným sdílením všech informací. Další, neméně důležitý princip, je rozhodování na monarchistickém principu, tj. nikoli s ohledem na konec volebního období, ale s ohledem na dlouhodobé blaho obce.

Nebudeme předstírat, že máme připravena konkrétní řešení pro všechny lokality, které uvádíte. Máme však v týmu dostatek zkušených odborníků, abychom dokázali zvolit správný postup řešení (např. ing. arch Alexandr Holub, architekt, projektant, urbanista, dlouholetý člen Zastupitelstva MČ Praha 6, RNDr. Radim Špaček, biolog, mj. náměstek ministra životního prostředí v 90. letech s odpovědností za ochranu přírody a krajiny, PhDr. Michal Tryml, archeolog a historik, dlouholetý člen Zastupitelstva MČ Praha 6, ing. Helena Frankenbergerová, několik volebních období zástupkyně starosty s odpovědností za sociální péči a zdravotnictví).

STAN

Jedná se o složitá témata, která nemají jednoduchá řešení a nelze na ně odpovědět několika větami.

Každý návrh a závazek navíc znamená detailní analýzu území, vlastnictví, územního plánu a dalších okolností. Podstatná je pro nás i participace s veřejností ve skutečném, systémovém smyslu.

Takto krátce před volbami ve shonu kampaní nemají politické subjekty dost času zcela konkrétní otázky seriózně analyzovat. Na druhé straně zcela respektujeme vaše právo a potřebu se na tyto otázky zeptat.

Proto vám posíláme odpovědi, které jsou takto v krátkosti možné. Stručnost prosím nepovažujte za přezíravost. Děkuji za pochopení.

Téma č. 1: Obora Hvězda s letohrádkem a národní kulturní památka Bojiště na Bílé Hoře

KSČM

Cenný přírodní pak je především nutno chránit. Údržbu a péči o park zajišťuje v celku na dobré úrovni HMP. Před každým zahájenímvětších zásahů a prací by bylo účelné předem informovat veřejnost a předejít nedorozuměním. Před časem jsem interpeloval v zastupitelstvu a požadoval opatření proti graffiti na obvodových zdech. To mi na tomto místě velmi vadí. KSČM trvale odmítá změny funkčního využití přilehlých ploch v územním plánu na zastavitelné pozemky. Zelený pás kolem obory včetně zahrádkové kolonie považujeme za potřebné zachovat. Je žádoucí rozvíjet celé území k rekreaci a sportu. Segwaynepatří nejen do obory, ale ani do její blízkosti, kde k regulaci ještě nedošlo. Pro cyklisty bych na cestách v oboře vymezil prostor a řád by měl stanovit způsob jízdy, aby nedošlo k ohrožování chodců. Za úvahu stojí zřízení další malé plochy pro aktivity dětí a sportovce v zeleni.Nový památník by KSČM podpořila, ale v tuto chvíli by bylo především potřebnézkvalitnit úpravu místa kolem stávajícího pomníku, zasadit stromy, zvážit s architekty další možnosti. Vždyť z tohoto místa, které vstoupilo do našich dějin, je také nádherný výhled do naší krajiny a neznámý návštěvník ani neví, na co se dívá.

Piráti

Obora Hvězda patří mezi lokality s mimořádným potenciál jako výletní místo vhodné pro relaxaci, sport a odpočinek nedaleko centra města. Pro její údržbu a rozvoj je třeba vyhradit dostatečný objem finančních prostředků a nadále ji rozvíjet s důrazem na možnosti pro turistiku, sport, poznávání místní přírody i historie. Jsme i pro zachování zeleného pásu kolem Hvězdy. Podporujeme revitalizaci okolí Hvězdy i založení komunitní zahrady Libóza. Rozvoj okolí Hvězdy by měl probíhat ve spolupráci s lidmi a spolky, které působí v okolí. Ostatně zejména v jejich zájmu rozvoj tohoto území je.

Co se týká zahrádkových kolonií, ty mají naši velkou podporu. Nabízí velmi kvalitní možnost trávení volného času pro všechny generace a pro seniory obzvlášť. Podpoříme další rozvoj těchto osad, např. vytvořením místa pro komunitní setkávání, grilovacího místa, dobudováním infrastruktury. Při zachování prostupnosti osady pro veřejnost dojde k vytvoření relaxačního procházkového místa v zeleni.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Pro řešení Bílé Hory bude nutné pořídit architektonickou studii, v případě pořizování nového památníku bude nezbytné vycházet z ověřených historických faktů, i kdyby měly být v rozporu s všeobecně tradovanou národní mytologií.

SPD

Zásadní je ochrana této přírodní památky, která představuje jak klidovou zónu pro pěší, tak i lokalitu pro různá sportovní vyžití.Je a má být i místem pořádání kulturních akcí (a v neposlední řadě je to i místo pro přežití vzácných živých organismů).Podle někdejšího plánu péče zpracovaného prof. Šimkem by měla zůstat Obora Hvězda Lesoparkem s rekreační funkcí. S tím se ztotožňujeme.

Naopak kriticky hodnotíme projekt v těsné blízkosti obory plánované velké křižovatky Vypich, která by zásadně zhoršila prostupnost z ostatních lokalit. Spíše preferujeme oddělení stávající silniční komunikace pásem stromů a keřů.Je také důležité uchování současného zeleného pásu. Další doprava by se sem již neměla přivádět, situace je již nyní velmi špatná.

Metropolitní plán zachovává zelený pás kolem Hvězdy po její jižní straně. Obdobné území na západní straně je určené k zastavění, což neodpovídá původnímu vymezení lokality, kde byl tento pás označován jako zelené předpolí Hvězdy.Další prostor určený k výstavbě je na východní straně obory, v blízkosti křižovatky Na Vypichu/Na Klášterním, kde je nyní dopravní hřiště. Požadujeme, aby i tato plocha zůstala součástí tzv. zeleného pásu.Nevhodná je i zástavba z druhé strany obory, kde volný prostor slouží např. pro sportovní akce a venčení psů.Přínosná by byla I cyklostezka (spojka Ladronka – Divoká Šárka). Pro sportovní využití navrhujeme “cvičítka” na Ladronce.

Navíc toto předpolí má i praktický účel - umožňuje, aby se o něco lépe dostával čerstvý vzduch do pražské kotliny.

STAN

Jde o detailní témata, na která nelze v rychlosti vystřelovat líbivé odpovědi. Rámcově: zelený ochranný pás okolo Hvězdy nutno zachovat. Kdysi spekulačně skoupené pozemky mezi ul. Moravanů a zdí (např. Břevnov 2567/1) nelze povolit k výstavbě. Celý prostor okolo mohyly na Bojišti na Bílé Hoře je třeba zachovat. Nabízí se rozsáhlá parková úprava. Nic proti novému památníku, je to však otázka historická, etická a umělecká.

Strana zelených

Zelení dlouhodobě vystupují ve prospěch okraje bezprostředního okolí obory Hvězda před rezidenční zástavbou. Budeme hájit existenci a užitečnost zahrádkářských kolonií. Zasadíme se o jejich ochranu v územním plánu a o zachování pozemků ve veřejném vlastnictví. Zahrádkářské osady patří k Praze a její historii. Poskytují možnosti nejen pro zahrádkaření, ale i pro hraní dětí a jejich výchovu. Jejich význam pro podporu biodiverzity a zkvalitnění životního prostředí obecně snad ani nemusíme zmiňovat. Budeme podporovat rekultivaci osad a jejich otevírání veřejnosti.

Podporujeme citlivou revitalizaci prostoru kolem bělohorské mohyly a jejího okolí u příležitosti čtyřsetletého výročí bitvy na Bílé Hoře. Je nutné zajistit obnovu uschlých stromů a především jejich pravidelnou údržbu do budoucna.

V případě vlastní obory usilujeme o podporu přírodního a rekreačního místa, nejsme naopak nakloněni hlučným davovým akcím pořádaným přímo v oboře. Budeme podporovat rozšíření sociálních zařízení v oboře i pravidelný sběr odpadků. Jakákoli dlouhodobější koncepce využívání obory musí vzejít z participace občanů a ve spolupráci se všemi dotčenými orgány (Lesy hl. m. Prahy, Památník národního písemnictví).Zpět na seznam témat

Téma č. 2: Okolí Manské zahrady

KSČM

Musíme developery přesvědčit, aby více naslouchali a brali na zřetel požadavky veřejnosti. Samospráva musí aktivně vstupovat do územních řízení a důrazně bránit potřeby obyvatel a MČ jako celku. Pokud jde o mě, vždy jsem zeleň a životní prostředí bránil a bude tomu tak i v tomto případě. Budu-li zvolen do zastupitelstva, chtěl bych mimo jiné znovu pracovat v komisi územního rozvoje, která může svými návrhy významně ovlivnit konečné rozhodnutí Radya tedy vyjádření MČ P6 jako účastníkaúzemního řízení v konkrétní věci.

Piráti

Okolí Manské zahrady si zaslouží ochranu zeleně a chráněných živočichů. Že v okolí chybí dětské hřiště jsme si vědomi a v následujícím období chceme vytipovat vhodná místa pro dětská hřiště v okolí Ruzyně/Liboce/Bílé Hory a několik jich i realizovat.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

V případě výstavby v Jivinách by bylo i v zájmu investora, dodržet co nejvíce přírodní hodnoty území, protože tím tržní hodnota nabízených nemovitostí jistě neutrpí, právě naopak.

SPD

Jednoznačně zde podporujeme odůvodněné požadavky místních občanů. Změny ve stabilizovaných plochách nesmí narušit stávající charakter a přinést nepřiměřenou zátěž. Zástavba musí být (rozsahem i výškově) omezena.. Další rozsáhlá stavební činnost je nepřípustná - za použití různých typů postupů (konečná podoba Metropolitního plánu, územní a stavební řízení, aktivní role MČ Praha 6, včetně možnosti vykoupení některých pozemků). Stávající zeleň je nutné vyznačit v metropolitním plánu. Jakýkoli další rozvoj lokality je nutné podmínits ohledem na znečištění životního prostředí. Stavební aktivity v této oblasti by potřebovaly celkové posouzení vlivu na životní prostředí , nikoli jako jednotlivé stavby.

Jsou žádoucí pouze aktivity, které povedou ke zlepšování stávajícího stavutzn. kombinace pouze citlivé a omezené zástavby (i v vzhledem ke kritickému dopravnímu přetížení) a klidové zóny s prvky parkové zeleně, vodních prvků, občanské vybavenosti, (dětské hřiště, psí hřiště).

STAN

Jak uvádíte, jde o téma, které nemá jednoduchá řešení a nelze na ně odpovědět několika větami. Část zeleně by jistě měla být zachována, jde však o čistě obytné území. Zeleň lze zachovat v souladu s územním plánem na plochách zeleně, které v místě jsou (např. zlom ul. Pod Višňovkou a Nad Manovkou), problémy mohou být s ohledem na soukromé vlastnictví.

Strana zelených

Usilujeme o revitalizaci okolí Manského rybníka, primárně těch pozemků, které jsou ve veřejném vlastnictví. Ve volebním programu prosazujeme rozšíření parku směrem k ulici Ovocná. Jakákoli výstavba na soukromých pozemcích v této lokalitě nesmí narušit charakter okolí.Zpět na seznam témat

Téma č. 3: Staré náměstí v Ruzyni

KSČM

Běžné úpravy a ošetřování zeleně i potoka musí průběžně zvládat radnice sama nebo požadovat od toho, kdo je k tomu povinen. Pokud došlo k zanedbání péče, je nezbytné na to upozornit příslušné úředníky na ODŽP MČ Prahy 6. Podnět k rozsáhlejší úpravě místa a okolí by měli vznést místní občané, formulovat, co si přejí a s radnicí jednat. MČ by měla organizovat konzultace s odborníky, s nimiposoudit proveditelnost,upřesnit výšivlastních nákladů, naplánovat finance a čas provedení. S oporou právních předpisů jde základní povinnosti vyžadovat i od jiných vlastníků pozemků.

Piráti

Souhlasíme s pokračováním revitalizace Litovického potoka.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Pro zlepšení stavu centra Ruzyně je především nutno jednat s vlastníky příslušných nemovitostí, revitalizace Litovického potoka byla rozjednána a připravována už v 90. letech s využitím programu MŽP na revitalizace říčních systémů - bohužel se ji tehdy nepodařilo po změnách na radnici dotáhnout do konce. Protože ale je to stále moje oblíbené téma, dokážeme najít finance na Litovický potok z nových dotačních titulů Operačního programu Životní prostředí.

SPD

Původní vesnická zástavba v Ruzyni je nesmírně cenná, bohužel ve značném rozsahu v havarijním a neutěšeném stavu. Například bývalé prostory státního statku vedle věznice.Stav Starého náměstí a širšího okolí vyžaduje významnou revitalizaci, rekultivaci, pravidelnou údržbu a úklid s garancí MČ Praha 6. Základem je zásadní přestavba a úprava právě prostor statku.Dále i větší rekultivace dvora prostor mezi ulicemi Drnovská, Stochovská a areálem věznice, přiléhajícím k náměstí. Např. strhnout budovy, které nepodléhají památkové ochraně, zrekultivovat ty památkově chráněné, a místo využít jako městskou rekreační zónu.

STAN

Litovický potok prošel rekonstrukcí a byl deregulován. Celý prostor náměstí zasluhuje revitalizaci. Konkrétní vize a plány nyní neznáme. Jde o téma vhodné k participaci, s ohledem na vlastnictví pozemků Městskou částí P6 a Prahou.

Strana zelených

Obecně usilujeme o větší podporu památkově chráněných objektů formou dotací na rekonstrukci a údržbu a zároveň o revizi památek tak, aby se o ochraně historicky a architektonicky cenných budov nemluvilo až v okamžiku, kdy jsou ohroženy demolicí nebo necitlivou rekonstrukcí.

Podporujeme revitalizaci Litovického potoka, která úspěšně probíhá v okolí Hvězdy a věznice. Aby se zlepšila kvalita vody v potoce, budeme usilovat mimo jiné o lepší čištění vody v Hostivici a monitorovat přítoky potoka z hlediska znečištění.Zpět na seznam témat

Téma č. 4: Nová Ruzyně

KSČM

Projekt Nové Ruzyně, resp. územní studie doznala časem mnoha změn. Jedním z problémů jsou rozmělněné vlastnické vztahy, jiným oprávněné požadavky v prostoru působící naší armády. Na posledním jednání komise strategického rozvoje jsem odmítl podpořit schválení této studie (nakonec byla vzata jen na vědomí). Požaduji provést analýzy dopravního zatížení a předpokládaných kapacit navazujících komunikací, pevně umístit veřejné vybavení v prostoru např. MŠ (nikoli jen plovoucí značkou) a mimo rámec studie upravit dohodou konkrétní podíl developerů na tvorbě veřejného prostoru a vybavení. Výška zástavby by měla respektovat výšku budov v okolí a plynule na ně navazovat. Výška a pravděpodobně i orientace umístění budov bude muset respektovat i požadavky armády.

Piráti

Se zástavbou rozvojových ploch víceméně souhlasíme. Charakter zástavby musí být rezidenční a při plánování zástavby dále musí být zohledněny i výstavbou vyvolané nové požadavky na veřejnou vybavenost, technickou vybavenost, dopravní obslužnost, požadavky na zeleň atd. Z těchto důvodů by na celé řešení měla být vypsána veřejná urbanistická soutěž.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

SPD

Obecně jsme k přílišnému zahušťování i rozšiřování výstavby v lokalitě skeptičtí. Jednak z důvodů nárůstu už tak enormního dopravního zatížení oblasti, úbytku zelených ploch, zhoršování životního prostředí, kvality života, nevratných změn rázu krajiny atd.

Za nejvhodnější řešení bychom považovali nerozšiřování výstavby do vyřešení konečné podoby metropolitního plánu a hlavně do okamžiku faktického zahájení klíčových dopravních staveb v určené lhůtě -vnější okruh, dráha na letiště, prodloužení trasy tramvaje na Dědinu. kapacitní parkoviště pro mimopražské řidiče (Dlouhá míle, Suchdol). Pokud má výstavba v Nové Ruzyni probíhat, tak na etapy a v omezeném rozsahu, s omezením výšky a povinností developera vystavět parkovací stání a příslušnou občanskou vybavenost.

STAN

Jasně jsme prosazovali výstavbu jen do 4 pater, obdobně jako na styku s Libocí (ul. U silnice), a výrazně méně než normalizační paneláky (ul. Pavlovská). Urbanistická studie, kterou rada schválila, počítá s bloky domů rozčleněnými na menší objekty – tedy blížit se struktuře okolních částí Ruzyně (Rakovnická) a Liboce. Pouze v centru nové oblasti by bylo možné připustit vyšší výstavbu. Studie samozřejmě zahrnuje dostatečnou kapacitu škol a školek, prostor pro obchod a služby. Za nedostatek považuji, že se nepočítá s tramvají přes tuto oblast. Návazně budeme požadovat více příjemných pěších průchodů pod/nad železnicí, aby oblast byla snadno dostupná i z oblasti Rakovnické ul.

Strana zelených

Oblast tzv. Nové Ruzyně považujeme za vhodné místo pro novou rezidenční výstavbu. Městská část musí aktivně koordinovat, aby se k této výstavbě mohli dostatečně vyjadřovat sousedé, zajistit, že bude v oblasti dostatečná veřejná vybavenost, a kontrolovat, aby došlo k vytvoření urbanistického napojení na stávající zástavbu a aby nové budovy splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria.

Obecně za důležitý nástroj pro zajištění dostatečné občanské vybavenosti u nových zástaveb považujeme transparentní dohody se soukromými developery plánujícími investiční výstavbu na území městské části. Soukromé investice nesmí přenášet náklady spojené s nutným vybudováním veřejné infrastruktury na rozpočty veřejné. Závazkem developera proto bude investice do veřejné infrastruktury – do škol či školek, parků, anebo poskytnutí části bytů do obecního vlastnictví. Pomocí veřejných dohod je možné zastavit tajnůstkaření a zákulisní dohody, přičemž radnice má vždy požadovat po investorech pečlivé projednání stavby s občany.

Konkrétně u Nové Ruzyně považujeme za problematické ten typ dohod, že investor poskytne pouze pozemek pro stavby veřejné vybavenosti, jejichž výstavbu už zajistí město či městská část. Nevidíme důvod, proč by se neměl investor podílet na samotných nákladech na výstavbu školy či školek, když bylo možné dosáhnout takovéto dohody například u bývalých papíren v Bubenči.Zpět na seznam témat

Téma č. 5: Výzkumný ústav rostlinné výroby

KSČM

Pokud jsem informován, na části pozemků kolem výzkumného ústavu naštěstí stavět dosud nelze z důvodu provádění dlouhodobých výzkumných programů. Kolem Drnovské ale již vznikají první studie developerů, které jsou posuzovány MČ. Pokud to umožňuje územní plán, nemůžeme výstavbě zabránit, ale jsme jako samospráva schopni aktivním přístupem jednání developerů ovlivnit. To se týká formování veřejného prostoru, množství zeleně, financování veřejné vybavenosti apod.S ohledem na zamýšlenou výstavbu nové přistávací a vzletové dráhybude tlak na výstavbu v tomto prostoru stoupat. Vzhledem ke kumulaci nežádoucích dopadů dopravních systémů musíme společně usilovat o zachování a rozvoj veřejné zeleně.

Piráti

Jedná se o poměrně rozsáhlé území, rozhodně by tedy měla být vypsána veřejná urbanistická soutěž. Při rozvoji území by mělo mimojiné být zohledněno, že v těsné blízkosti jsou/budou významné dopravní stavby (Pražský okruh, rozvíjená železnice vedená na letiště, tramvajová smyčka plánované tramvaje na Dědinu).

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Areál VÚRV (a taky VÚZT) se bude rozvíjet podle požadavků a rozhodnutí vedení ústavů, Praha 6 zde může jen jednat a doporučovat. V každém pádě by bylo na místě podpořit záměr vedení VÚRV vybudovat namísto nevyužitých objektů inovační inkubátor.

SPD

Stejně jako u dalších otázek obdobného typu by mělo platit pravidlo nepovolovat další výstavbu do realizace uspokojivého dopravního a parkovacího řešení oblasti, včetně prodloužení tramvajové trati. Charakter lokality a jejího nejbližšího okolí není vhodný pro bytovou a komerční výstavbu, ovšem do budoucna by se dalo uvažovat o výstavbě rekreačně- sportovního areálu, např. včetně bazénu, koupaliště, hřišť.

STAN

Oblast bychom rádi ponechali v současném určení funkce území (orná půda, parky, výzkum atd.)

Strana zelených

Odmítáme princip zakotvený v návrhu Metropolitního plánu, kdy jsou pole určená pro výzkum rostlinné výroby označena jako zastavitelná. Cenný soubor staveb a park je nutné zachovat a další rozvoj lokality omezit podrobnými regulativy. I vzhledem k převažujícímu západnímu proudění by bylo vhodné, aby lokalita zůstala jako zelená, a vytvářela protiváhu k mnoha existujícím nebo plánovaným dopravním stavbám na západní straně Prahy 6.Zpět na seznam témat

Téma č. 6: Rakovnická ulice

KSČM

Přiznám se, že zpracovanou studii místních obyvatel neznám, nemohu se k ní proto v tuto chvíli vyjadřovat, ale rád se s ní seznámím. Vím, že MČ měla 2 varianty výstavby v tomto prostoru. Pokud se pamatuji, ta pozdější byla umírněnější, méně zatěžovala území. Kdyby MČ neprováděla dlouhodobě výprodej pozemků vhodných k výstavbě, nikdo by o pozemky v Rakovnické a ni nezavadil. Dnes stavební parcely chybí pro naplnění funkcí obce. Záměr MČ musí respektovat okolní zástavbua dané území extrémně nezatěžovat výškově ani objemově.

Piráti

Ano, participace občanů na budoucí podobě rozvojového území je jedním z pilířů pirátského programu. Pokud by měla v Rakovnické vzniknout bytová výstavba, měla by respektovat blízkost tratě, být v souladu s okolní výstavbou a s charakterem okolí. V místě by měl být zachován vysoký podíl zeleně. Část území by se dala také využít pro výstavbu dětského hřiště, které v této oblasti zoufale chybí.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

O pozemku v Rakovnické ulici nemáme aktuálně dostatek informací, s vypracovanou studií se samozřejmě rádi seznámíme.

SPD

Samozřejmě, budoucí využití pozemku musí probíhat na základě diskuse s občany a jejich zástupci, v duchu potřeb lokality. Zastavení projektu velkého bytového domu zde považujeme za rozumné. Projekt výstavby školky a další občanské vybavenosti je navíc velmi vhodný, zvažovat lze i výstavbu Domu pro seniory.

STAN

Radnice zastavila původní projekt malometrážních bytů. Zpracovanou studii místních obyvatel jistě budeme brát v potaz, věc je vhodná k participaci.

Strana zelených

Dlouhodobý trend prodeje pozemků (naposledy areál Dračky) způsobil, že městské části (respektive její dceřiné firmě SNEO) zbývá doslova jen několik pozemků, na nichž je možná výstavba, ať už se jedná o objekty veřejné vybavenosti (školky, LDN, stacionáře pro seniory), nebo pro bytovou výstavbu. Strana zelených vystupuje dlouhodobě proti těmto prodejům a usiluje o to, aby městská část začala opětovně stavět byty ve vlastní režii (zde je možné financování z magistrátních zdrojů).

Lokalita u Rakovnické je jednou z možností pro takovou výstavbu a při vědomí všech námitek místních proti zamýšleným projektům v minulosti takovou výstavbu a priori nezavrhujeme. V každém případě se však musí jednat o výstavbu uměřenou vzhledem ke svému okolí, přičemž dosavadní plány byly značně naddimenzované.

Výstavba školky, případně denního stacionáře pro seniory, jak ji navrhuje studie místních obyvatel, je další z možností, jak nakládat s pozemkem. Výsledné řešení bude nutné stanovit v dialogu s místními a v kontextu ostatních veřejných staveb v okolí, mimo jiné tzv. vily Pamela, o jejíž rekonstrukci dlouhodobě usilujeme.Zpět na seznam témat

Téma č. 7: Řešení dopravy v Karlovarské/Bělohorské ulici

KSČM

Dopravní provoz je přirovnáván k tekoucí vodě. Když mu někde zabráníte, hledá si cestu jinde. Samozřejmě, že mezi vilky tranzit nepatří. Dopravní opatření dávají spektrum možností k eliminaci provozu. Pokud budu zvolen jsem připraven hledat ve spolupráci s odborníky a místními občany optimální řešení.

Spásná východiskaale v tuto chvíli neexistují, prodlení ve výstavbě velkých dopravních staveb je značné.Do zahrádek na sever od Karlovarské se tlačí developer. Rozšíření Karlovarské není řešením, protože přitáhne další provoz, který se o kus dál Malým Břevnovem neprotlačí. Případné rozšíření by ještě více zhoršilo životní prostředí kolem této přetížené komunikace.

Piráti

Přetížení je z velké části způsobeno dojezdem středočechů za prací atd. V tomto ohledu je nutno začít od záchytných parkovišť - myslíme že v oblasti je třeba P+R parkoviště, v ideálním případě obsluhující Bělohorskou i Plzeňskou ulici. Jako jedno z mála možných umístění se jeví mezi ul. Slánská, Žalanského a Žufanova, kam lze protáhnout linku A metra.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Řešení dopravy v Karlovarské ulici a na Vypichu jsou spojité nádoby, existující varianty řešení bude nutno vyhodnotit na základě principů uvedených v úvodu tohoto mailu.

SPD

Jsme proti tzv. zkapacitnění povrchové silniční přepravy a stávající silniční sítě. Dopravní přetíženost Prahy 6 a jeho negativní dopady považujeme za memento předchozích špatných rozhodnutí samospráv -nesmí se opakovat a dále zhoršovat. Řešení jsou naznačena již v předchozích otázkách: dobudování naplánovaného vnějšího silničního okruhu, rychlá dostavba tzv.druhé fáze tunelu Blanka, tj. zahloubení radiál, zde konkrétně projekt tzv.břevnovské radiály. Z Karlovarské ul. se nesmí stát místní hlavní dopravní tepna, to by byla tragédie. V této vilkové zástavbě by mělo dojít k plošnému omezení rychlosti na 30 km/hod a zákazu tranzitní dopravy, např. po vzoru Střešovic-Ořechovky a jiných obdobných lokalit.

STAN

Jde o rozsáhlé téma, na které nelze v rychlosti dát odpovědi. Rozšíření Karlovarské ulice nepodporujeme. Zatížení nutno řešit stavbou břevnovské radiály ze strany Motola a přes Řepy.

Strana zelených

Je potřeba umožnit dojíždějícím Středočechům zaparkovat na velkokapacitních parkovištích na okraji Prahy (Dlouhá míle, Zličín) a ve Středočeském kraji u moderní železnice, kterou se rychle a pohodlně dostanou do centra Prahy bez nutnosti jet do Prahy autem. Rozšíření Karlovarské ulice proto nepodporujeme, tranzitní dopravu z Malého Břevnova a okolí lze vymístit vhodnou úpravou dopravního režimu.Zpět na seznam témat

Téma č. 8: Řešení tranzitní dopravy a vyústění břevnovské radiály na Vypichu

KSČM

Řešení naší tíživé situace je v komplexnosti krátkodobých a dlouhodobých opatření. Zvýšení průjezdnosti Vypichu naši situaci nezlepší, kapacity okolních komunikací jsou zvláště ve špičkách na maximu. Špatně založený a nedokončený vnitřní městský okruh dopravu přitahuje. K vytlačení tranzitu z Prahy potřebujeme mítna severu most a silniční okruh kolem Prahy (stavba 518 a 519).Pomůže výstavba parkoviště P+R na okraji města s navazující MHD. Požadoval jsem zahájit výkup pozemků pro P+R Dlouhá míle. Zpoždění ve výstavbě SOKP naši situaci významně komplikuje. V tuto chvíli je vhodné provádět regulaci, omezování vjezdu do území, či zákaz pro určité typy vozidel. Současně realizovat pozitivní opatření v rozšiřování integrované dopravy Prahy a Čech a snižování jízdného.

Piráti

Kapacitní řešení křižovatky na Vypichu musí umožňovat krom automobilové dopravy taky pohodlné, bezpečné a kapacitní spojení pro pěší/cyklisty a nenarušit zelený pás od Hvězdy po Strahov. Není možné opakovat chyby ze “Zelené Malovanky”, přívětivost k okolí, které je rekreačním srdcem této části Prahy 6 musí být nedílná součást stavebního projektu už od jeho počátku

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Řešení dopravy v Karlovarské ulici a na Vypichu jsou spojité nádoby, existující varianty řešení bude nutno vyhodnotit na základě principů uvedených v úvodu tohoto mailu.

SPD

Naprosto primárním dopravním řešením je dokončení vnějšího silničního okruhu. resp. jeho severní části. Pokud k tomu dojde v dohledné době, je představitelná i ta varianta, že k dostavbě břevnovské radiály vůbec nebude muset dojít, jelikož by kontraproduktivně přiváděla do města tisíc dalších vozidel.

Považujeme za vhodnější doplnit vnější okruh rozšířenou kolejovou tratí na Kladno - s odbočku na Letiště a přidáním zastávek a samozřejmě s budováním velkokapacitních parkovišť u jejích stanic na okraji Prahy příp. i před ním. Současně s tím plánujeme dostavět i metro na Letiště a např. v oblasti stanice Dlouhá míle vystavět velké parkoviště a autobusové nádraží pro meziměstskou dopravu. Dále dosatvět tramvajové trati z Vypichu do Motola a z Bílé hory do Řep. Dále plánujeme protáhnout tunel od malovanky ke slepému konci rozvadovské spojky nebo k dálniční křižovatce E48/D0 – E50/D5.

Pokud toto nenastane, preferujeme plně hloubenou, tunelovou variantu dle projektu iniciativy Eko Břevnov a AutoMat.

STAN

Jde o rozsáhlé téma, na které nelze v rychlosti dát odpovědi. Omlouvám se.

Strana zelených

Strana zelených rozhodně neodmítá investice do infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu, ale jsme obezřetní vidět v nich automaticky spásu všech dopravních problémů. Je nutné ale počítat s efektem dopravní indukce – zlepšení průjezdnosti vede k nárůstu počtu automobilů, což vede ke zhoršení průjezdnosti v jiných místech. Proto považujeme za nutné, aby se město snažilo především o redukci počtu automobilů, které na jeho území vjedou – primárně pomocí zvyšování atraktivity jiných způsobů přepravy (kvalitní hromadná doprava, zvláště kolejová; P+R na okrajích Prahy a při železničních stanicích ve Středočeském kraji), sekundárně pomocí regulace (nízkoemisní zóna, v budoucnu případně mýtné pro vnitřní město).

Mimoúrovňovou křižovatku na Vypichu nepodporujeme, neboť by do svého okolí přivedla jen další tisíce vozidel, které by vytvářely další tlak na navazující komunikace. Kolony lze zadržet již za Prahou, a to pomocí světelných závor.Zpět na seznam témat

Téma č. 9: Rozvoj letiště

KSČM

Urychleně potřebujeme vybudovat kapacitní kolejové spojení MHD s letištěm. KSČM podporujemodernizovanou železnici ve stopě Buštěhradské dráhy s tunelem pod Střešovicemi. Vedení radnice s letištěm dlouhodobě komunikuje a řeší dílčí otázky.Rozhodování o zásadních otázkách rozvoje ale činí orgány na vyšší úrovni. Paralelní přistávací a vzletová dráha pomůže od hluku Bílé Hoře, Ruzyni, může ale zhoršit situaci na Přední Kopanině, v Nebušicích, Na Padesátníku a při startu východním směrem by mohla dílčím způsobem ovlivnit i severní území Prahy 6 např. Hanspaulky. Potřebujeme garance, že dopady na území nebudou, např. že vzlety východním směrem budou probíhat na souběžné dráze od Prahy vzdálenější.

Piráti

Nevidíme jediný přínos rozšíření letiště pro občany Prahy 6. Pouze negativa. Kvůli přiblížení dráhy o 1,5 km k městu by došlo ke zhoršení hlukové situace v několika lokalitách Prahy 6 např. Šárecké údolí, Baba, Hanspaulka, Dejvice, Červený Vrch, Veleslavín. Letiště navíc počítá s výrazným nárůstem pasažérů, což by znamenalo další dopravní zátěž pro Prahu 6. Pokud se nám i přesto nepodaří rozšíření letiště zabránit, a městská část v tomto nemá významné možnosti, budeme tvrdě vyjednávat o dostatečných náhradách za významné zhoršení kvality života obyvatel postižených leteckým provozem. V současné době radnice P6 dostává každoročně "odškodnění" v řádu jednotek milionů korun. Jsme pro výrazně vyšší sumy tak, aby se z těchto peněz daly pořídit izolační trojskla do oken bytů a domů, kde prokazatelně došlo k nárůstu hlučnosti. Zóny dané Letištěm jsou naprosto nedostatečné. Náhrady Letiště bude dále nutné investovat i do nějakých relaxačních zařízení, zahrad atd., aby se k lidem reálně dostaly nějaké "výhody" náhradou za trvalé zhoršení životní pohody. Ale primárně jsme proti rozšiřování.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

V situaci, kdy metro A místo na letiště bylo odvedeno do Motola, je nutno opět vyhodnotit všechny v úvahu připadající varianty, včetně již 25 let uvažované "rychlodráhy". Nezbytnost výstavby další dráhy bude potřeba zvážit hlavně v kontextu toho, jestli se Pentě podaří prosadit dalšího, konkurenčního letiště ve Vodochodech - pak by otázka posilování kapacity Ruzyně byla ve zcela jiném světle. Příběh paralelní dráhy je mj. jedním ze smutných důvodů pro prosazování naší zásady rozhodování "sub specie aeternitatis" - pod zorným úhlem věčnosti, neboť dotčené pozemky byly ve vlastnictví státu, který je bez rozmyslu, unáhleně a bezkontextově vydal v náhradních restitucích, aby je pak o pár let později vykupoval za stonásobek ceny.

SPD

Naprosto zásadní je to, aby rozšiřování, a hlavně provoz Letiště Praha rozšířeného o další ranvej, bylo spuštěno až po zprovoznění kolejového spojení na Letiště. A to z našeho pohledu jak nadzemního, tak i podzemního. Preferujeme projekt zahloubení Buštěhradské dráhy od Stromovky za Nádraží Veleslavín, na povrchu zelený pás s cyklostezkou a rozvětvení metra A ze stanice Petřiny na Letiště (v horším případě i ze stanice Nemocnice Motol).

Jednání se zástupci Letiště je před rozjezdem projektu rozšíření naprostou povinností zástupců MČ Praha 6, hl.m. Prahy, vlády ČR atd.

Samozřejmě, projekt rozšíření a paralelní dráhy má své dopady v podobě zatížení hlukem apod. Bude nutné tyto dopady ze strany investora minimalizovat a kompenzovat. Na druhé straně - rozvoj letecké dopravy, strmý nárůst počtu cestujících, ekonomický potenciál Letiště s přínosy pro ČR a Prahu - v nejbližším časovém období určitou formu rozšíření kapacity vyžaduje.

STAN

Pro dopravu cestujících na/z letiště považujeme za nejlepší železnici – odbočku z rekonstruované buštěhradské dráhy. Paralelní dráha nyní není nutná. Hlukové studie k ní nebyly přesvědčivé. Na nutnost zvýšit počet pohybů (letů) jsou rozdílné názory. S letištěm se stále jedná a jednat jistě bude. Lze uvažovat o jiných cestách zvýšení kapacity letecké dopravy pro Prahu (nejen z Ruzyně).

Strana zelených

Zelení oživili projekt modernizace železnice na letiště, která nejen že obslouží letiště moderní kolejovou dopravou v evropském standardu, ale pomůže Praze 6 i od tisíců aut dojíždějících Středočechů. Výstavbu paralelní dráhy nevidíme jako nutnou, při dlouhodobém trendu vyšší obsazenosti větších letadel je současná ranvej dostačující i přes další růst cestujících.Zpět na seznam témat