praha6.org

Ovlivněte podobu Metropolitního plánu

Proč?

Stávající územní plán už vytvořil určitou představu o funkcích a pravidlech chování v území a nakládání s ním. Tato pravidla mají zásadní vliv jak na hodnotu území, tak i na cenu nemovitostí.

Ten, kdo chce tato pravidla měnit, žádá o změnu územního plánu, která dle zákona probíhá za účasti veřejnosti nebo jejích zástupců a utváří se nový konsensus na využití území. Tím je zajištěna stabilita a zajištěn plynulý rozvoj města.

Nově připravovaný metropolitní plán však přináší zcela nový pohled na možnosti nakládání s územím.

Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika.

Základní koncepci stanovují odborníci, kteří mají za úkol koordinovat celoměstské priority rozvoje území. Definují základní parametry jeho využití.

Vycházejí přitom ze zadání od našich volených zástupců a z podmínek, které v místě jsou v podobě stávající dojednané shodě na využití území, který tvoří stávající územní plán.

Společným zájem nás všech je, aby nový územní plán byl kvalitní. Byl dostatečně srozumitelný a jasný a přitom umožnil rozvoj moderního zdravého města při zachování a rozvíjení stávajících kvalit, které nepochybně město Praha dnes má.

Zpracovatel nyní vydává pracovní verzi 3.3 návrhu územního plánu – metropolitního plánu. Tuto verzi předkládá městským částem, aby ji ze svého pohledu opřipomínkovali. Ověřili srozumitelnost a vznesli své koncepční představy a požadavky, které by se měly před veřejným projednáním vypořádat.

MČ prostřednictvím kanceláře architekta jmenovitě Ing. arch. Bohumila Beránka zajistila odborný tým architektů, kteří pomáhají za MČ Praha 6 zpracovat k návrhu připomínky.

Zodpovědná radní na MHMP paní Mgr. Petra Kolínská prosadila zveřejnění této pracovní verze. Zodpovědný radní na Praze 6 pan Ing. arch. Polách na základě této skutečnosti odsouhlasil možnost participovat na připomínkách MČ Praha 6 i občanské veřejnosti.

Cílem je získání občanské zpětné vazby od „lokálních odborníků“, tedy občanů, kteří řešené území detailně znají, protože se zde denně pohybují a vlastní zde nemovitosti. Zároveň MČ a zpracovatel také může získat představu o celkové přehlednosti, srozumitelnosti a akceptovatelnosti plánu, a to dříve než bude spuštěn proces veřejného projednání.

Zapracování a vypořádání připomínek není v této fázi vázáno žádným zákonným procesem a je zde tedy prostor pro hledání vzájemného kompromisu, aby došlo k naplnění potřeb obyvatel a požadavků MČ při zachování koncepce zpracovatele a celkového zadání objednatele.

Kdo?

Výsledný dokument je určen všem občanům, metropolitní plán musí být proto také obecně srozumitelný a pochopitelný.

Uvítáme zapojení každého občana, který bude mít o připomínkování metropolitního plánu pro městskou část Praha 6 zájem.

Do diskuse by se měl zapojit:

 1. dotčený účastník - vlastník nemovitosti v řešeném území
 2. obyvatel, zájemce o řešené území, odborník
 3. zástupce MHMP, IPR, MČ Praha 6
 4. garanti území (budou pomáhat moderovat diskusi ve svých lokalitách)

Jak?

Aby byla zajištěna přehlednost procesu, do kterého by se mohla zapojit i široká veřejnost, je celý proces popsán na webových stránkách.

Sdružení spolků Společně pro Šestku připravili participační webové rozhraní, které bude pro všechny přístupné a na kterém se budou připomínky shromažďovat a v otevřené diskusi vypořádávat.

Na webovém rozhraní bude zveřejněno:

 1. Možnost porovnání stávajícího územního plánu s návrhem metropolitního plánu formou překryvu.
 2. Návrh nového metropolitního plánu ve formě jednotlivých lokalit s jejich popisem.

Každou jednotlivou lokalitu je možné připomínkovat. Sběr jednotlivých připomínek budou mít na starosti občanští garanti jednotlivých lokalit, kteří se uvolí do procesu aktivně zapojit a na kterých bude místní shoda.

Podporu těmto garantům bude zajišťovat sdružení spolků Společně pro Šestku a to prostřednictvím koordinátorky paní Martiny Hůlové tel: 776 011 461, email: metroplan@praha6.org.

Celý proces bude probíhat pod odbornou patronací MČ Praha 6, která ve spolupráci se spolky přislíbila zajistit školení občanských garantů. Seznámí je se strukturou a pojmy, rozsahem a filozofií celého metropolitního plánu. Zjednodušeně tedy - jak a co lze připomínkovat, přičemž odpoví na případné dotazy a nejasnosti.

Proces proběhne prostřednictvím webového rozhraní.

Občanští garanti dle svých individuálních možností a schopností mohou za podpory spolků a MČ Praha 6 organizovat setkání s občany, informovat vyvěšováním letáků atd. Tak, aby měla veřejnost možnost se do celého procesu zapojit.

Garanti budou 1x týdně zprostředkovávat dotazy a připomínky, týkající se jejich lokality koordinátorovi, který bude hromadně oslovovat zástupce MČ Prahy 6, aby sami nebo přes MHMP a IPR na konkrétní otázky na konkrétním místě odpověděli a tím byla zajištěna strukturovaná obousměrná komunikace.

Celý proces lze shrnout do 4 kroků, přičemž pro zapojení do procesu se musí každý zájemce zaregistrovat.

 1. Za pomoci garantů lokalit a sběr připomínek a návrhů k úpravě a doplnění pro připomínky jsou připraveny návodné otázky.
  Předpokládáme, že v průběhu tohoto kroku už bude na některé připomínky prostřednictvím webového rozhraní už MČ Praha 6 reagovat. To by mělo umožnit zpřesnění popisu problému a směřovat diskusi k důležitým bodům. 
 2. Vyhodnocení připomínek garanty a sepsání závěru pro lokalitu a jeho zveřejnění k případným finálním připomínkám.
 3. Shrnutí priorit a hlavních problémů a předání městské části.
 4. Informování ze strany MČ, zda a jak bylo doplnění městskou částí schváleno a použito.

Co?

Pod každou lokalitou jsou návodné otázky.
Každý odpovídá nebo připomínkuje jen to, k čemu má co říci a k tomu, co jej zajímá.

V principu jsou připomínky shrnuty do 4 okruhů:

 1. Porovnání rozdílů stávajícího územního plánu a nově vymezené lokality. 
 2. Posouzení lokality – textová část. 
 3. Návrh lokality metropolitního plánu - grafická část.
 4. Hodnocení  srozumitelnosti a použitelnosti, případně požadavek na podrobnější regulaci.

Kdy?

Termíny se budou průběžně aktualizovat v závislosti na požadavcích IPR, MHMP a MČ Praha 6. Aktuálně prezentované lhůty jsou nastaveny jako předpokládané nejkratší.

4. 12. 2017 – 17:00 hod. Městská část Praha 6
místnost zastupitelstva 6. patro.  Školení garantů území, představení návrhu metropolitního plánu a participačního webu.

únor 2018  
vyhodnocení připomínek garanty a sepsání závěrů pro lokalitu a jeho zveřejnění k případným finálním připomínkám

březen 2018 
Shrnutí priorit a hlavních problémů a předání městské části

duben 2018
Shrnutí priorit a hlavních problémů a předání městské části

Webová aplikace

Navštivte participační webovou aplikaci spolků pro metropolitní plán v Praze 6!