praha6.org

Radnice cenzuruje stránku spolků v Šestce
(prosinec 2017)

Spolky jsou zaskočeny postupem radnice v případě vyřazení článku „Quo vadis, polikliniko?“ autora Michala Volfa ze spolkové stránky prosincové Šestky.

Redakce Šestky cenzuru zdůvodňuje nevhodným obsahem článku. Článek byl vyřazen, protože prý neodpovídá tomu, k čemu byla spolková stránka vyhrazena, a to k prezentaci činnosti spolků.

S tímto zdůvodněním spolky nesouhlasí. Stránka spolků vznikla v Šestce na základě dohody se starostou před dvěma lety. Spolky dostaly v každém čísle Šestky jednu tiskovou stranu, kde mohou informovat čtenáře o svém pohledu na nejdůležitější oblasti činnosti radnice, konstruktivně a kriticky hodnotit projekty a kauzy, nebo představovat náměty na zlepšení. Jak je uvedeno v záhlaví stránky, jedná se o autorské texty spolků, nevyjadřující postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky. Cílem textů není poškozovat radnici nebo se účastnit politického boje. Cílem je společně usilovat o zlepšení v místě, kde žijeme.

Na základě konzultace s právníky jsou spolky přesvědčeny, že publikováním článku by nedošlo k porušení tiskového zákona o vyváženosti tiskovin vydávaných samosprávnými orgány, jak bylo ze strany radnice namítnuto. Autor článku vycházel z informací získaných přímo od zainteresovaných stran a také z veřejně dostupných mediálních výstupů. Názory, které v článku zaznívají, tak reprodukují skutečnost a reflektují názor části obyvatel Břevnova. O skutečných důvodech cenzury nechceme spekulovat.

Druhým zásahem do stránky spolků bylo zveřejnění reakce p. Ovčařího na článek „Místo památné usedlosti vila pro zbrojaře“ z listopadového čísla. Uveřejnění reakce spolky odmítly, protože její obsah se zcela míjí s tím, o čem byl původní článek Jirky Škvora. Ten pojednával o tom, že nefunguje památková ochrana vzácných budov, která byla Pernikářce odňata politickým rozhodnutím oproti názoru Národního památkového ústavu. Zveřejněná reakce, že novostavba spasila Pernikářku před možná ještě horším projektem, není relevantní, protože pokud by trvala památková ochrana objektu, historická usedlost by musela zůstat v původní podobě.

Postup radnice neodpovídá kultuře otevřené radnice, kterou MČ P6 proklamuje. Spolky věří, že se situace vyjasní a cenzurovaný článek bude zveřejněn v dalším čísle. Byla by škoda, kdyby se dosud fungující a Praze 6 prospěšný dialog mezi spolky a radnicí tímto narušil.

Jarka Koňaříková za spolky uveřejňující své články na spolkové stránce Šestky


Neotištěný článek M. Volfa:

Quo vadis, polikliniko?

Otazníky ohledně budoucnosti Polikliniky Pod Marjánkou:
Věděli jste, že je poliklinika zapsána mezi slavné stavby Prahy 6 ve stejnojmenné knize z roku 2009? Že polikliniku v Břevnově navrhl stejný architekt jako oceňovaný plavecký stadion v Podolí nebo skvost mezi předválečnými bytovými domy dejvický Skleňák? Že městská část má Kancelář architekta neboli odbor, který má dohlížet na veškeré územní a stavební zásahy, ale k rekonstrukci polikliniky prakticky nedostal šanci se vyjádřit, aby se nenarušil hladký průběh přípravy stavby? Komu hladký průběh územních a stavebních řízení v Praze 6 vyhovuje?

Proč chybí respekt k hodnotným stavbám, kterých na Praze 6, a ani v Břevnově, zas tolik nemáme? Proč projektovou dokumentaci, na kterou je vydané platné stavební povolení, projektovala firma specializující se na dopravní a inženýrské stavby, hlavně silnice a dálnice, a ne renomovaný ateliér v intencích renomé původního autora? A má vůbec smysl takovou dokumentaci použít, když odborné posouzení této dokumentace říká, že projektu chybí zadání? Proč hlavními kritérii pro výběr zhotovitele na dopracování dokumentace do fáze realizační je nejnižší cena a nejkratší doba přípravy? Myslíte si, že takové zadávací podmínky povedou ke skutečně kvalitnímu výsledku?

Proč městská část má místo odboru investic firmu SNEO, která prakticky rozhoduje i o stavbách, které pro městskou část pouze spravuje, a to z čistě ekonomicko-technologického hlediska, ale nikoli z hlediska skutečné kvality stavby? Je správné, že díky této firmě nepodléhá investiční činnost radnice veřejné kontrole? Proč není možné veřejnosti jasně a včas prezentovat postup v přípravě rekonstrukce tak funkčně i architektonicky významného objektu, jakým poliklinika je? Je chyba pouze v komunikaci mezi lékaři a radnicí, jak tvrdí radnice? Skutečně není na radnici nikdo odpovědný, kdo by si řekl, takhle to přece nejde, vezmu si tu věc na starost a udělám to s vidinou kvality i za cenu, že se do konce mého mandátu stavba nerozběhne, ale že se pouze uskuteční proces hodný následování? Skutečně?

Michal Volf, Spolek Pro Břevnov
Quo vadis, polikliniko? (neotištěný článek Michala Volfa)
Radnice cenzuruje stránku spolků v Šestce
Stránka spolků prosinec 2017 (textové PDF - OCR z oskenované stránky, prosincová Šestka byla distribuována pouze tištěná)