praha6.org

Ovlivněte podobu Metropolitního plánu

[2. 9. 2017]

Praha chystá nový „Metropolitní plán“ – a ten může vznikat i za vaší účasti. Dejme společně městské části zpětnou vazbu na návrh lokalit v metropolitním plánu. MČ souhlasí, aby spolky zprostředkovaly upřesnění popisů jednotlivých lokalit nad rámec zákonného projednání.

Čtěte také novější verzi dokumentu z 26. 11. 2017.

Metropolitní plán je z pohledu stávajícího územního plánu zcela odlišným dokumentem: Zaměřuje se na vymezení charakteru území. Jasně vytyčuje zastavitelné a nezastavitelné území. Přináší výškovou regulaci. Vymezuje zřetelně území, která jsou stabilizovaná, přestavbová, nebo rozvojová. Území má dále definován typ zástavby a její hustotu. Je zaměřen na stabilitu a nepředpokládá se, že se bude měnit tak intenzivně jako územní plán stávající. V důsledku toho však v území nemohou být vymezeny jednotlivé funkční plochy, což může být kritické zejména pro zachování potřebné městské vybavenosti.

Institut plánování a rozvoje (IPR) tento nedostatek nahrazuje tím, že celé území dále dělí do jednotlivých lokalit. Na území Prahy 6 je jich 82. Každé lokalitě pak přiřazuje podrobnější popis.

Máme zkušenost, že aktivní občan, který se zajímá o své okolí, je schopen se ke své lokalitě, kde žije, vyjádřit a doplnit či upřesnit její popis, a také bude mít názor na vymezení ploch.

Všichni chceme, aby nový územní plán byl kvalitní. Pokud se vše nechá až na zákonné projednání, hrozí, že se sejde tolik podnětů a připomínek, že bude obtížné celý proces zvládnout. Je žádoucí, aby se ještě před zákonným projednáním hledala shoda na využítí území, a to neformálně v rámci diskuse, kde je čas a prostor vše upravovat a upřesňovat.

Zapojit se může každý, kdo má chuť a trochu času. Není třeba být odborníkem. Územní plán je zásadní dokument, který slouží všem a všichni by měli být schopni se vněm orientovat.

Čím vice se nás zapojí, tím mohou být výsledky lepší.  Cílem je skutečně získat reakci z lokalit přímo od místních obyvatel, a proto hledáme ty, kteří by byli ochotni se zapojit a sdělit svoje názory či nápady, ale i ty, kteří by se chtěli stát „garanty“, kteří budou podněty pro svoji lokalitu (svoje lokality) shromažďovat.

Koalice spolků „Společně pro šestku“ zajišťuje koordinátora, který bude pomáhat celý proces udržovat v chodu.

Sběr informací pro připomínky MČ k metropolitnímu plánu bude probíhat ve 4 krocích – od září  během cca 2 měsíců:

Pro každou či několik lokalit by měl být 1 garant, který bude náměty, doplnění a připomínky shromažďovat a pokusí se je ve své lokalitě vypořádat tak, aby byla na konečném znění co největší shoda.

MČ nabízí, že pro tyto garanty a o další zájemce uspořádá školení o metropolitním plánu, kde vše vysvětlí a odpoví i na dotazy.

MČ připravuje podklady tak, aby je mohl mít každý k dispozici. Každý si bude moci stáhnout  mapu lokalit, jakoukoliv lokalitu s legendou a to ve 3 variantách:

Předmětem diskuse nad novým metropolitním plánem tedy jsou:

 1. Posouzení lokality
  1. Je lokalita vymezena správně – rozsah?
  2. Je její popis správně a jak jej případně doplnit?
  3. Co je pro danou lokalitu důležité a co ji charakterizuje?

   Doplňující informace:
  4. Co je v dané lokalitě kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – máte k tomu vztah.
  5. Co je v dané lokalitě problémové – nevzhledné nebo způsobuje problémy (doprava, zápach bariéra v území atd.).
  6. Co důležitého lokalita obsahuje a je důležité uchovat.
  7. Co důležitého lokalita neobsahuje a bylo by dobré doplnit.
  8. Shrnutí prvního bodu - jaké jsou největší kvality - hodnota území.
 2. Souvislost stávajícího územního plánu a nově vymezené lokality
  1. Co byste změnili ve vymezení funkčních ploch stávajícího územního plánu? (Pouze zásadní připomínky).

   Průhledka – porovnání se stavem, další návrhy:
  2. Jsou odlišnosti vymezení ploch prospěšné?
  3. Je třeba (v návaznosti na stávající ÚP) v rámci některé plochy popisem vymezit konkrétní účel plochy (hřiště, veřejná stavba, rezerva)?
 3. Návrh lokality metropolitního plánu - grafická část
  1. Jsou vymezeny hranice zastavitelného či nezastavitelného území nebo zeleně správně?
  2. Je správně stanovena výšková hladina?
  3. Je správně stanovena hustota zástavby?
 4. Hodnocení
  1. Podařilo se po upřesnění popisu lokality a jejím dodefinování jasně vymezit funkce a charakter tak, že lze podle této dokumentace umístit stavbu a nebo provést její úpravu, aniž by došlo k narušení kvality území, nebo by se měla pro celou lokalitu nebo její část zpracovat podrobnější regulace (regulační plán)?

Kdo se chcete zapojit do procesu přípravy metropolitního plánu pro své území, nebo se dokonce stát „garantem“, přihlaste se ke spolupráci se spolky na e-mailovou adresu mailto:mpp@praha6.org.

Celý proces bude zastřešovat za spolky koordinátor, který bude schopen odpovědět na dotazy, bude předávat informace, kontakty a komunikovat s garanty jednotlivých území a pomáhat jim s komunikací směrem k občanům v lokalitách a bude pomáhat předávat informace MČ.

Koordinátor zajistí, že budou veškeré připomínky předány MČ a dále zajistí, aby garanti obdrželi zpětnou vazbu, jak MČ s doplněním popisu lokalit naložila.


Za „Společně pro Šestku“: Ing. arch. Vladan Hodek


Tento dokument ve formátu PDF.