Jakékoliv úpravy této připomínky se neukládají! Veškerá editace probíhá pouze u Vás v prohlížeči.

Připomínka k návrhu Metropolitního plánu

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35
110 00 Praha 1, Nové Město

V Praze dne __


Věc: Připomínka k návrhu Metropolitního plánu

Jméno a příjmení: __
Datum narození: __
Adresa trvalého pobytu: __

Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:

__Název lokality__

Text připomínky

Lokalita:

Problémové hranice lokality a typ struktury

Hranice lokality

__

Struktura lokality

__

Problémové popsání využití lokality – nutnost nových prvků regulace

Návrh „specifického“ využití lokality pro areály, které nejsou produkční, obytné, rekreační ani přírodní

__

Upřesnění funkčního využití lokality pro polyfunkční území

__

Neurčitý popis cílového stavu

Doplnění a úprava popisu cílového stavu

__

Malá stabilita stabilizovaného území plynoucí z příliš obecných regulativů

Stabilita ploch lokality

__


Plochy:

Skrytý rozvoj - potenciál území

Skrytý rozvoj - umožněna nová zástavba ve stabilizovaných plochách

__

Skrytý rozvoj - nepřesná výšková regulace

__

Skrytý rozvoj - chybějící nástroje pro funkční regulaci stabilizovaných ploch

__

Chybějící popis dopadu transformačních a rozvojových ploch na město.

__

Konfliktní a problémová místa

__

Úbytek zeleně

__


Infrastruktura:

Vymezení ploch veřejného vybavení

__

Absence podpory prostupnosti území pro pěší a bezmotorovou dopravu

__

Zahrnutí strategie boje proti změnám klimatu

__

Doplnění a úprava hranic vedení ÚSES

__


Obecné problémy:

Lokalita jako koncepce popisuje charakter, nelze proto na ní zároveň aplikovat regulativy ploch

__

Zapojení lokality do koncepce širšího území doplnění popisu koncepce území

__

Zbytečně podrobné členění zelených ploch

__

Definování městské priority

__

Dostřednost a nejasný popis Prahy jako jedinečného souboru měst a obcí

__

Priorita nestavebních ploch - dvojí značení zastavitelnosti - krajinné rozhraní

__

Nevyváženost podrobnosti územního plánu

__

Nečitelnost územního plánu

__

Nesoulad návrhu územního plánu s vizí uživatelů plánu

__

Obtížně stanovitelná cena pozemků omezí schopnost samospráv realizovat své záměry

__


ODŮVODNĚNÍ PŘIPOMÍNKY:

Připomínka je shrnutím požadavků, postřehů a námitek občanů, kteří se k této lokalitě vyjadřovali na www.praha6.org/mpp, kde je možné se seznámit se všemi argumenty podrobně. Požadavky nás občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky rozvíjené polycentrické město krátkých vzdáleností ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a bezpečně. Chceme aby plán byl transparentní, čitelný a předvídatelný. Chceme ve městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na své město a chceme mu rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali za město a nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není dostatečně jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady. Chceme vědět, co se v místě, kde žijeme může dít. Že nám ve “stabilizovaném” území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku nezmění v soukromou nemocnici. Územní plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud není zřejmé, jak se může pozemek využít bude jeho cena stanovována stavebním úřadem s omezeným okruhem účastníků s omezenou kontrolou a obrovským potenciálem ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro orientaci státní správy, samosprávy i občanů v území. Plán toto může a musí zajistit i kdyby jej bylo nutné vrátit k dopracování a nařídit nové společné řízení.